Avoin yliopisto: Menetelmäopinnot
Menetelmäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain.

Tälle sivulle on listattu Avoimessa yliopistossa järjestettävät menetelmäopinnot tiedekunnittain.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2 Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannaltahallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteetymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissäosaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessatunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissäosaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännötosaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeitatuntee avoimen tieteen periaatteita Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta.Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet ja osaa arvioida erilaisia käytännön ilmiöihin liittyviä todennäköisyyksiä.Opiskelija ymmärtää tilastollisiin tutkimuksiin liittyviä epävarmuuksia ja osaa kriittisesti arvioida tilastollisia testejä ja luottamusvälejä yhteiskunnallisissa sovelluksissa.Hän osaa myös tulkita lineaarisen regressioanalyysin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin perustuloksia sekä arvioida regressiomallin oletusten järkevyyttä graafisen mallidiagnostiikan avulla.Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin perustaitoja ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Kurssit järjestetään seuraavasti
Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Jos suoritat useampia kursseja, jokaiselle kurssille ilmoittaudutaan erikseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.  Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen