Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opintoja

Osa kasvatustieteiden koulutusohjelmien opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille. Voit opiskella yksittäisiä jaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun. Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnot sopivat myös jo työelämään siirtyneille opettajille ja tukevat oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

Ovet auki kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimiin yliopisto-opintoihin! -infosivuilta löydät kootusti tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan avoimesta opintotarjonnasta ja tutustumiskursseista, infoa opintojen aloittamisesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä.

Kasvatustieteen opintosuunnat

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden kandiohjelman eri opintosuuntien opinnoista erityispedagogiikan, käsityötieteen, luokanopettajan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntien opintoja.

Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä opintoja

Avoimessa yliopistossa on lisäksi tarjolla kandiohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja ja muita opintoja, yhteisiä valinnaisia opintojaksoja sekä  opintokokonaisuuksia.

Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset tieteenalaopinnot Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ja muut opinnot

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot ja muut opinnot Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisia opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien yksittäisiä valinnaisia jaksoja sekä valinnaisten opintokokonaisuuksien ja moduulien opintoja.

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Tavoitteena erityisopettajan pätevyys
Avoimessa yliopistossa voit suorittaa osia erillisistä erityispedagogiikan opinnoista sekä erityisopettajan valintaperusteisiin sisältyvät erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opinnot
Voit opiskella luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja lisäksi tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Pedagogisia opintoja
Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Pedagogista opinnoista Avoimessa on tarjolla kolme opintojaksoa.

Hae opettajan ammattipätevyyksiin antaviin opintoihin

Yliopistopedagogiikan opintoja

Avoimessa yliopistossa on tarjolla pari yliopistopedagogiikan kurssia, joille osallistuminen edellyttää opettamista tai opetuskokemusta  yliopistosta tai muusta korkeakoulutasoisesta aikuiskoulutuksesta.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.

Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kolme  opintojaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op/Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 op (yhteisosuus)

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, voi pedagogisiin opintoihin hakiessa saada lisäpisteitä.
Hae opettajan pedagogisiin opintoihin

Suoritetuilla kasvatustieteen perusopinnoilla 25 op saa kasvatustieteellisen tiedekunnan  tämänhetkisten ahot-linjausten mukaisesti hyväksiluettua pedagogisista opinnoista jaksot PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ja PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op.
Jakso PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus 2 op on vastaava kuin pedagogisten PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op

Pedagogiset opinnot Pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden maisteriopintoja

Voit opiskella kasvatustieteiden maisteriopintoja.

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksen teon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Opiskelija voi valita seuraavista jaksoista kolme (yht. 15 op), jotka hän haluaa suorittaa moduulikokonaisuuteen (valitse EDUM090 Arviointi pedagogisena työvälineenä -kurssista joko perusopetukseen tai lukio-opetukseen suunnattu kurssi):

Arviointi ja oppiminen -moduuli EDUMOD019 Arviointi ja oppiminen -moduulin opinnot 15-25 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.
Valinnaisia opintojaksoja Valinnaisia opintojaksoja
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Opiskelukokemus: Hanna

Kasvatustieteet veivät nopeasti mukanaan: perusopintoja seurasivat aineopinnot ja niiden jälkeen erillishaku maisteriopintoihin Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

Työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on vaatinut kahden lapsen äidiltä usein paitsi sisua, myös arjen kekseliäisyyttä.

Tuntui kuin olisin vihdoin löytänyt jotain, missä saatoin olla kiinnostunut kaikesta! Hanna Reinius kuvaa tutustumistaan kasvatustieteisiin.
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen