Avoin yliopisto: Taloustieteen opinnot
Osa taloustieteen kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten kansantalous toimii? Miten talouspolitiikkaa tehdään? Millaisia ovat aikamme talouden haasteet, ja miten niihin tulisi suhtautua?

Taloustiede tutkii talouden instituutioita ja virtauksia mikro- ja makrotasoilla. Opinnoista saat hyvät perusvalmiudet yhteiskunnan taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun: osaat yhä paremmin soveltaa tieteenalan perusteorioita käytäntöön sekä seurata talouden kehitystä ja sitä koskevaa keskustelua.
 

Taloustieteen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella taloustieteen opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 25 op tai 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Suosittelemme aloittamaan opinnot taloustieteen perusteet -opintojaksolla. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä talouden instituutioista.

Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä.

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot.

Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi valinnaista kurssia Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat mikrotaloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia, ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa ja ymmärtävät makrotaloustieteen peruskäsitteitä. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat taloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia sekä ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa. Opintojakso toimii pohjana taloustieteen aineopinnoille. Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse kaksi kurssia seuraavista: Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssilla tutustutaan rahoitusmarkkinoiden, kuten velkakirja- ja osakemarkkinoiden toimintaan. Selvitämme muun muassa, miten nimelliset korot määräytyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. Opit, miten rahoitusmarkkinoiden rakenne on muotoutunut edistämään taloudellista tehokkuutta. Perehdymme rahoitusta hoitavien instituutioiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, toimintaan. Perehdymme myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja rahoituskriiseihin kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden ja pankkien toimintaa ja rahoitusjärjestelmän merkitystä ja rakennetta. Hänellä on käsitys osake- ja velkamarkkinoiden toiminnasta, korkojen ja osakkeiden hintojen määräytymisestä. Hän ymmärtää myös epätäydellisen informaation roolin rahoitusmarkkinarakenteiden muotoutumisessa ja on perehtynyt finanssikriisien mekanismeihin. Opintojaksolla perehdyt yhteen makrotaloustieteen erikoisalaan väestötaloustieteeseen. Opintojakson suoritettuasi tunnet väestötaloustieteen keskeisimmät tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä kansainväliseen makrotalouteen tutustumalla tieteenalan keskeisiin teoreettisiin malleihin, joita kurssilla sovelletaan ajankohtaisten kansainvälisen talouden kysymysten analysointiin. Kurssilla pohditaan mm. pienen avoimen talouden mallia, pääomavirtojen ja kansainvälisen kaupan merkitystä, keskuspankkien roolia sekä Kiinan talouskehityksen merkitystä maailmantaloudelle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen makrotalouden keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti Saat käsityksen talouspolitiikan perusteista: mitä talouspolitiikalla tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään, mitä osa-alueita talouspolitiikassa on sekä mitkä ovat keskeiset talouspolitiikan kotimaiset ja EU-tason instituutiot ja prosessit. Tutustut viime aikojen talouspolitiikan ajankohtaisiin teemoihin Suomessa ja euroalueella. Opintojakson tavoitteena on perehtyä rahoituksen perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen perusteita,rahoitusjärjestelmän rakennetta, yrityksen investointeja, yrityksen rahoitusmuotoja, osakkeiden hinnoittelua, johdannaisinstrumentteja, johdannaisten hinnoittelua ja yrityksen rahoitusrakennetta. Lisäksi opintojakso auttaa rahoitukseen liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot julkistaloudesta. Tarkoituksena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen vallan perustehtävät, mitkä ovat periaatteet julkisen vallan interventioissa, miten eriarvoisuus otetaan huomioon politiikan suunnittelussa ja miten julkisen vallan meno-ohjelmat ja verotus vaikuttavat talouden toimintaan.
Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja neljä valinnaista kurssia Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat mikrotaloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia, ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa ja ymmärtävät makrotaloustieteen peruskäsitteitä. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat taloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia sekä ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa. Opintojakso toimii pohjana taloustieteen aineopinnoille. Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse neljä kurssia seuraavista: Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssilla tutustutaan rahoitusmarkkinoiden, kuten velkakirja- ja osakemarkkinoiden toimintaan. Selvitämme muun muassa, miten nimelliset korot määräytyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. Opit, miten rahoitusmarkkinoiden rakenne on muotoutunut edistämään taloudellista tehokkuutta. Perehdymme rahoitusta hoitavien instituutioiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, toimintaan. Perehdymme myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja rahoituskriiseihin kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden ja pankkien toimintaa ja rahoitusjärjestelmän merkitystä ja rakennetta. Hänellä on käsitys osake- ja velkamarkkinoiden toiminnasta, korkojen ja osakkeiden hintojen määräytymisestä. Hän ymmärtää myös epätäydellisen informaation roolin rahoitusmarkkinarakenteiden muotoutumisessa ja on perehtynyt finanssikriisien mekanismeihin. Opintojaksolla perehdyt yhteen makrotaloustieteen erikoisalaan väestötaloustieteeseen. Opintojakson suoritettuasi tunnet väestötaloustieteen keskeisimmät tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä kansainväliseen makrotalouteen tutustumalla tieteenalan keskeisiin teoreettisiin malleihin, joita kurssilla sovelletaan ajankohtaisten kansainvälisen talouden kysymysten analysointiin. Kurssilla pohditaan mm. pienen avoimen talouden mallia, pääomavirtojen ja kansainvälisen kaupan merkitystä, keskuspankkien roolia sekä Kiinan talouskehityksen merkitystä maailmantaloudelle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen makrotalouden keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti Saat käsityksen talouspolitiikan perusteista: mitä talouspolitiikalla tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään, mitä osa-alueita talouspolitiikassa on sekä mitkä ovat keskeiset talouspolitiikan kotimaiset ja EU-tason instituutiot ja prosessit. Tutustut viime aikojen talouspolitiikan ajankohtaisiin teemoihin Suomessa ja euroalueella. Opintojakson tavoitteena on perehtyä rahoituksen perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen perusteita,rahoitusjärjestelmän rakennetta, yrityksen investointeja, yrityksen rahoitusmuotoja, osakkeiden hinnoittelua, johdannaisinstrumentteja, johdannaisten hinnoittelua ja yrityksen rahoitusrakennetta. Lisäksi opintojakso auttaa rahoitukseen liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot julkistaloudesta. Tarkoituksena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen vallan perustehtävät, mitkä ovat periaatteet julkisen vallan interventioissa, miten eriarvoisuus otetaan huomioon politiikan suunnittelussa ja miten julkisen vallan meno-ohjelmat ja verotus vaikuttavat talouden toimintaan.
Pakollinen kurssi Kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kuusi valinnaista kurssia. Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat mikrotaloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia, ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa ja ymmärtävät makrotaloustieteen peruskäsitteitä. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, tuntevat taloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia sekä ymmärtävät markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa. Opintojakso toimii pohjana taloustieteen aineopinnoille. Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse kuusi kurssia seuraavista: Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssilla tutustutaan rahoitusmarkkinoiden, kuten velkakirja- ja osakemarkkinoiden toimintaan. Selvitämme muun muassa, miten nimelliset korot määräytyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden käyttäytymiseen. Opit, miten rahoitusmarkkinoiden rakenne on muotoutunut edistämään taloudellista tehokkuutta. Perehdymme rahoitusta hoitavien instituutioiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, toimintaan. Perehdymme myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja rahoituskriiseihin kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden ja pankkien toimintaa ja rahoitusjärjestelmän merkitystä ja rakennetta. Hänellä on käsitys osake- ja velkamarkkinoiden toiminnasta, korkojen ja osakkeiden hintojen määräytymisestä. Hän ymmärtää myös epätäydellisen informaation roolin rahoitusmarkkinarakenteiden muotoutumisessa ja on perehtynyt finanssikriisien mekanismeihin. Opintojaksolla perehdyt yhteen makrotaloustieteen erikoisalaan väestötaloustieteeseen. Opintojakson suoritettuasi tunnet väestötaloustieteen keskeisimmät tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Opintojakson tavoitteena on perehtyä kansainväliseen makrotalouteen tutustumalla tieteenalan keskeisiin teoreettisiin malleihin, joita kurssilla sovelletaan ajankohtaisten kansainvälisen talouden kysymysten analysointiin. Kurssilla pohditaan mm. pienen avoimen talouden mallia, pääomavirtojen ja kansainvälisen kaupan merkitystä, keskuspankkien roolia sekä Kiinan talouskehityksen merkitystä maailmantaloudelle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen makrotalouden keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset. Lisäksi opintojakso auttaa erikoisalaan liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti Saat käsityksen talouspolitiikan perusteista: mitä talouspolitiikalla tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään, mitä osa-alueita talouspolitiikassa on sekä mitkä ovat keskeiset talouspolitiikan kotimaiset ja EU-tason instituutiot ja prosessit. Tutustut viime aikojen talouspolitiikan ajankohtaisiin teemoihin Suomessa ja euroalueella. Opintojakson tavoitteena on perehtyä rahoituksen perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysrahoituksen perusteita,rahoitusjärjestelmän rakennetta, yrityksen investointeja, yrityksen rahoitusmuotoja, osakkeiden hinnoittelua, johdannaisinstrumentteja, johdannaisten hinnoittelua ja yrityksen rahoitusrakennetta. Lisäksi opintojakso auttaa rahoitukseen liittyvän kandidaatintutkielman kirjoittamisessa. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot julkistaloudesta. Tarkoituksena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen vallan perustehtävät, mitkä ovat periaatteet julkisen vallan interventioissa, miten eriarvoisuus otetaan huomioon politiikan suunnittelussa ja miten julkisen vallan meno-ohjelmat ja verotus vaikuttavat talouden toimintaan.
Ennakkotietoa lukuvuoden 2021-2022 opinnoista
 • Taloustieteen perusteet 5 op (soveltuu lukiolaiselle)
  Valitse lisäksi neljä seuraavista:
 • Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
 • Rahoitusmarkkinat 5 op
 • Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa 5 op (soveltuu lukiolaiselle)
 • Kansantalouden tilinpito 5 op
 • Työn taloustiede 5 op
 • Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella 5 op
 • Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 5 op(soveltuu lukiolaiselle)
 • Väestötaloustiede 5 op
 • Julkinen talous 5 op
 • Terveystaloustiede 5 op
 • Rahoituksen perusteet 5 op
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, niin ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen