Avoin yliopisto: Ympäristötieteiden opinnot
Osa ympäristötieteiden kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ympäristötieteet perehtyvät luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin. Opiskelemalla ympäristötieteitä ymmärrät paremmin ajankohtaisia, globaaleja ja arkeen kytkeytyviä ympäristökysymyksiä: Mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä? Miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi? Entä miten sopeutua ympäristömuutoksiin?

Ympäristötieteiden kandiohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

 

Ympäristötieteiden opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella ympäristötieteiden opintotarjonnasta ympäristötieteiden perusopinnot (25 op), ympäristöasioiden hallinta (15 op), monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (15-35 op) ja yksittäisiä aineopintojen kursseja. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot

Tutustumiskurssi: Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen Kurssin avulla voit tutustua ympäristötieteiden opiskeluun. Kurssi sopii hyvin myös lukiolaisille.   Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.
Ympäristötieteiden perusopinnot Ympäristötieteiden perusopinnot pyritään järjestämään joka vuosi.   Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät ympäristötutkimuksen kentän laajuudentunnistat eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoaymmärrät keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaat käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessaosaat etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä. Kurssit järjestetään seuraavasti Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op:n laajuisena. Luento-osuuden tavoitteet: ymmärtää maaperän, vesistöjen, eliöstön ja ilmakehän välisten yhteyksien perusteet sekä biologiset vuorovaikutuksetosaa kertoa pääpiirteissään hiilen, typen ja fosforin globaalit varastot ja vuot ja tekijät, jotka ylläpitävät kiertoja myrkyllisten aineiden muutoksetosaa kuvailla, miten ihmisen toiminta on muuttanut em. kiertoja ja vuorovaikutuksiaosaa kuvailla, miten em. muutokset vaikuttavat ilmastoon ja eliöstöön Oppimistehtävän tavoitteet: Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja osaa tehdä lähdekirjallisuuteen pohjaavan esseen annetusta kurssien teemaan liittyvästä aiheesta   Målet är att du efter genomförd kurs förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter, ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av ekologiska faktorer och människans verksamhet.kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystemuppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och de slutsatser som kan dras, samt kan sammanställa dina insikter och i text och tal, samt ge respons på andra deltagares alster Kurssilla saadaan yleiskuva ympäristöpolitiikan muutoksesta pidemmällä aikajänteellä. Tutustutaan ympäristötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tarjotaan eväitä osallistua ympäristöä koskevaan poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.
Ympäristöasioiden hallinta Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 op. Valitse 15 op alla olevista opinnoista. Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, mikä on elinkaari ja miksi elinkaaresta on tarvetta puhuatietää, miten voi saada tietoa ja selvittää tietoa elinkaarestatietää, miten elinkaarilaskentaa tehdään, mitä menetelmiä on ja miten tuloksiin pitää suhtautua.osaa laskea elinkaarenaikaista luonnonvarojen käyttöä MIPS-menetelmällä ja tietää mihin sitä voi soveltaaosaa suhteuttaa elinkaaren eri vaiheita toisiinsa ja tietää, miten elinkaareen voidaan vaikuttaa yrityksissä ja kulutuksessatietää, miksi ja mitä tarvitsee tietää ja tiedostaa elinkaaresta, vaikkei laskisikaan yksityiskohtia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ympäristöoikeuden yleiset periaatteetympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelytkeskeisen ympäristölainsäädännönsoveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöönhankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessaselittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksentoteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinninverrata ja arvioida erilaisia riskinarviointimenetelmiäarvioida ympäristöriskejätulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvojatoimia asiantuntijaryhmän jäsenenähakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä. Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustanympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisen periaatteetarvioida eri näkökulmista YVA-menettelyiden onnistuneisuuttasoveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä Kurssit järjestetään seuraavasti
Kaikille pakollinen kurssi Kaikille pakollinen opintojakso on Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät ympäristötutkimuksen kentän laajuudentunnistat eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoaymmärrät keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaat käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessaosaat etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä. Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse vähintään 5 op sekä humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä että luonnontieteelliseltä sisältöalueelta. Målet är att du efter genomförd kurs förstår de grundläggande principerna för populationstillväxt, interaktioner mellan arter, ekosystemens byggnad och funktion, samt biodiversitet som fenomen och följd av ekologiska faktorer och människans verksamhet.kan utgående från givna parametrar lösa grundläggande uppgifter med syfte att förutsäga fortbeståndet av populationer, samhällen och ekosystemuppfattar bryggan mellan uppställandet av en hypotes, byggandet av en modell och de slutsatser som kan dras, samt kan sammanställa dina insikter och i text och tal, samt ge respons på andra deltagares alster
Yksittäiset kurssit Aineopinnoista järjestetään kesällä kurssit ekotoksikologia ja tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalialuokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaanverrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuuttaarvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osaltaselittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla hahmottaa kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen Opintojakson päätyttyä opiskelija tunnistaa, mitä tarkoitetaan ympäristökysymysten kompleksisuudella ja miksi tieteidenväliset lähestymistavat ovat tärkeä osa ympäristöongelmien ymmärtämisen ja ratkaisemisen problematiikkaaosaa kuvata ympäristöongelmien syiden, ilmenemisen, ongelmaksi määrittelemisen ja ratkaisemisen muodostaman, monia eri tieteeneloja sivuavan prosessin sekä tämän prosessin osien väliset suhteet kokonaisuutenatuntee ja osaa käyttää keskeisimpiä tieteidenvälisen ympäristöajattelun ja -tutkimuksen käsitteitätuntee alustavasti keskeisimpiä lähestymistapoja ja työkaluja, joita nykytieteessä on kehitetty tieteidenvälisen työskentelyn avuksi sekä osaa hahmottaa niiden käyttöalueita ja suhteita toisiinsaosaa kuvata ympäristönsuojelun kentän yleisellä systeemisellä tasolla kokonaisuutena sekä analysoida, miten kuvaus muuttuu vaihdettaessa näkökulmaa esimerkiksi tieteenalasta toiseenosaa luontevasti kytkeä keskeisten perustieteiden (filosofia, fysiikka, kemia, biologia, psykologia, sosiologia, taloustiede…) näkökulmia yhteen tarkastellessaan ympäristönsuojelun kenttää kokonaisuutena; HUOM! kurssilla ei tietenkään keskitytä opettamaan näiden tieteenalojen näkökulmia vaan tärkeää on nimenomaan harjoitella erilaisten näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla Kurssit järjestetään seuraavasti To understand the concept of biological diversity and how it can be influenced by, and applied to the urban setting. The student will evaluate various anthropogenic factors that have an effect on nature in the city, for instance, the fragmentation and isolation of natural habitat, the introduction of alien species and pets, and consistent disturbances by human activities. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.