Usein kysytyt kysymykset avoimen väylän haussa

Tällä sivulla vastataan avoimen väylän hakua koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin yleisellä tasolla. Luethan ensisijaisesti hakukohteesi valintaperusteet Opintopolusta.

Avoimen väylän haussa voit hakea seuraaviin koulutusohjelmiin:

Kasvatusalan koulutuksiin voit hakea yhteishaussa. Lue myös vastaus kysymykseen "Miten haen kasvatusalan koulutuksiin avoimien yliopisto-opintojen perusteella?"

Kasvatusalan koulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Minimivaatimuksena haussa ovat kasvatustieteellisen alan yliopistotasoiset perusopinnot. Lisäpisteitä saa muista yliopisto-opinnoista sekä kieliopinnoista. Avoimen väylässä hakeva ei saa suorittaa tutkintoa tällä hetkellä eivätkä suoritetut opinnot saa olla sidottuina mahdolliseen aikaisempaan tutkintoon.

Lisätietoja saat kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilta.

Tutkinnonsuoritusoikeus tarkoittaa opinto-oikeutta suorittaa tutkinto jossain korkeakoulussa. Esimerkiksi, jos suoritat tällä hetkellä kandidaatin tai maisterin tutkintoa yliopistossa, sinulla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus. Jatkotutkinnot (tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot) ja ammattikorkeakoulututkinnot ovat myös korkeakoulututkintoja.

Joskus hakija on saattanut unohtaa, että hänellä on oikeus suorittaa tutkinto korkeakoulussa. Tällaisessa tilanteessa opintojen aloittamisesta voi olla vuosia aikaa. Opinto-oikeus voi olla palautettavissa pelkän ilmoituksen perusteella. Myös palautettavissa olevat oikeudet ja oikeudet, joihin voi hakea lisäaikaa, katsotaan voimassa oleviksi oikeuksiksi.

Esimerkiksi jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisesi, opinto-oikeutesi on palautettavissa. Yleensä lopullinen opinto-oikeudesta luopuminen edellyttää erillistä ilmoitusta sille korkeakoululle, jossa opinto-oikeus on. Voit tutustua sinulle vuonna 1995 tai myöhemmin myönnettyihin opiskeluoikeuksiin Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinut hyväksytään opiskelijaksi kandiohjelmaan, tavoitteenasi on suorittaa kandidaatin tutkinto. Tutkinto koostuu tietyistä opetussuunnitelmassa määritellyistä opinnoista. Tarkoituksena on, että hyväksytyksi tultuasi olet jo suorittanut osan tutkintoon vaadittavista opinnoista.

Tämän vuoksi opintojen, joiden perusteella haet, tulee olla sellaisia, että ne voidaan liittää sellaisenaan osaksi tutkintoasi. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että suorittamiesi opintojen tulee soveltua kandiohjelmaan, johon olet hakemassa.

Yliopistossa opiskellaan ja tutkitaan eri tieteenaloja. Kandiohjelmat keskittyvät kukin yhteen tai useampaan tieteenalaan. Jotta sinut voidaan hyväksyä opiskelijaksi, suorittamiesi opintojen tulee olla kandiohjelman sisältöjen mukaisia. Kandiohjelmien sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa. Kandiohjelmien opetussuunnitelmat löydät Opiskelijan ohjeista kohdasta Tutkinnon rakenne ja laajuus.

Opintokokonaisuus on ennalta määritelty kokonaisuus, joka koostuu tietyistä opintojaksoista eli kursseista. Esimerkkejä Helsingin yliopiston tarjoamista opintokokonaisuuksista ovat historian perusopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja tietojenkäsittelytieteen perusopintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Joillakin aloilla on mahdollista suorittaa eri laajuisia kokonaisuuksia, esimerkiksi 15 opintopisteen tai jopa 35 opintopiteen kokonaisuuksia. Esimerkiksi yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opinnoista on tarjolla yhteiskunnallisen muutoksen 15op, 25op tai 35 op laajuiset kokonaisuudet. 

Et voi itse päättää, mitkä suorittamasi kurssit muodostavat kokonaisuuden. Siitä, mitkä opintojaksot yhdessä muodostavat opintokokonaisuuden, on päätetty opetussuunnitelmassa. Avoimessa yliopistossa tarjolla olevat opintokokonaisuudet löydät selaamalla avoimen yliopiston opintoja koulutusohjelmittain. Mikäli jollakin tieteenalalla voi suorittaa yhden tai useamman opintokokonaisuuden, kokonaisuudet on esitelty kyseisen koulutusohjelman opintotarjonnan alla.

Joidenkin hakukohteiden ohjeissa edellytetään, että olet pyytänyt opinnoista ns. kokonaisuusmerkinnät.  Kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen vaaditut opintojaksot, pyydä opintojaksojen sitomista opintokokonaisuudeksi.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perusopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

  • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
  • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
  • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Opintojen on oltava sidottu kokonaisuuksiksi siten, että kokonaisuusmerkinnät näkyvät liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä opintorekisterissä tai toimittamallasi opintosuoritusotteella. Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Toimita tällaisessa tapauksessa

  • virallinen opintosuoritusote ja
  • jäljennös opintokokonaisuuden suorittamisen osoittavasta todistuksesta.

Valinnaiset opinnot viittaavat yleensä mihin tahansa opintoihin. Hakuohjeissa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta. Näistä ensimmäinen liittyy usein juuri sen kandiohjelman sisältöihin, johon olet hakemassa. Näiden kandiohjelmakohtaisten opintojen lisäksi saatetaan vaatia lisäksi toinen, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuva opintokokonaisuus. Nämä valinnaiset opinnot voivat useimmissa tapauksissa olla myös muiden tieteenalojen opintoja.

Kuvitellaan, että olet suorittanut kaksi opintokokonaisuutta: poliittisen historian perusopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot. Haet yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan. Ilmoitat hakulomakkeella koulutusohjelmaan soveltuvina opintoina poliittisen historian perusopinnot ja tutkintoon soveltuviksi valinnaisiksi opinnoiksi kasvatustieteen perusopinnot.

Suomessa on säädetty lailla siitä, millainen kielitaito korkeakoulututkinnon suorittaneilla tulee olla. Tämän vuoksi tutkintoihin kuuluvat pakolliset toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot.

Kun haet avoimen väylän haussa, joissain hakukohteissa edellytetään, että olet suorittanut nämä opintojaksot etukäteen. Opintojen tulee olla suoritettu jonkin suomalaisen korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti.

Jos koulusivistyskielesi on suomi, suoritat toisen kotimaisen kielen opinnot ruotsin kielessä taitotasolla CEFR B1. Jos koulusivistyskielesi on ruotsi, suoritat toisen kotimaisen kielen opinnot suomen kielessä. Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa toisen kotimaisen kielen opintoja ruotsin kielessä ja suomen kielessä. Muistathan suorittaa sekä suullisen että kirjallisen taidon opintojaksot.

Vieraan kielen opintojen tulee olla suoritettu englannissa osaamistasolla CEFR B2 ja muissa kielissä B1. Useimmat opiskelijat suorittavat vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot opintojaksolla nimeltä ”Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)”.

Jos olet jo suorittanut aiemmin suomalaisen korkeakoulututkinnon, voit hyödyntää siihen kuuluvia kieliopintoja hakemisen yhteydessä, mikäli ne eivät ole liian kauan sitten suoritettuja. Tutustu tarkoin hakukohteesi tietoihin Opintopolussa.

Jos sinut hyväksytään ehdollisesti, opiskelupaikkasi voidaan peruuttaa, ellet täytä sinulle tulosviestissä ja Oma Opintopolku –palvelussa kerrottua ehtoa.

Ehdollisen valinnan syistä ja todentamisen tavoista kerrotaan verkkosivulla ”Ehdollisesti hyväksytyt”.

Jos hyväksymisesi ehtona oli virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen hakijapalveluihin, tarkastamme tilanteesi sen jälkeen, kun olet toimittanut asiakirjan meille.

Jos hyväksymisesi ehtona oli keskeneräisten opintojen suorittaminen loppuun, tarkastamme tilanteesi viimeistään 14.8.2024. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä sitä ennen, voit ilmoittaa opintojen valmistumisesta elomakkeella.

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan, vaikka hyväksymisesi olisikin ehdollinen. Jos et täytä sinulle asetettua ehtoa määräaikaan mennessä, peruutamme kuitenkin sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Mitä nopeammin toimit, sitä nopeammin pääset valmistautumaan opintojesi aloittamiseen. Tietojasi ei voida tallentaa Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin ennen kuin olet osoittanut sinulle asetetun ehdon täyttymisen ja suorittanut lukuvuosi-ilmoittautumisen.

Tarvittavista liitteistä ja niiden toimittamisesta on kerrottu verkkosivulla ”Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa”.

Hakemuksesi käsittelyä ja arviointia helpottaa, jos tiedämme, mitä opintoja olet jo suorittanut.

Kielitaitosi sinun tulee osoittaa joka tapauksessa liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä.

Aikataulusyistä ei ole mahdollista, että avoimen väylän haun hakemukset ehdittäisiin käsitellä ja arvioida ennen pääsykokeita.