Öppna universitetet: Samhällsvetenskaper
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen.

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Studenterna får goda kunskaper om samhällets dynamiska uppbyggnad och om hur exempelvis maktförhållanden, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor, och om hur etnicitet och mångfald på olika sätt påverkar dagens samhällen.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Samhällsvetenskaper, grundstudier

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp och AYKSV-102sv Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp. Utöver dem kan den studerande välja tre av introduktionskurserna enligt eget intresse.

Se kurserna som ordnats före mars 2021.

I grundstudierna 25 sp ingår kurserna AYKSV-101sv Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland, 5 sp, AYKSV-102sv Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället, 5 sp samt tre introduktionskurser.

Samhällsvetenskaperna, grundstudierna Välj de kurser som du vill delta i. Anmäl dig till varje kurs var för sig. Målet med studieavsnittet är att studenten ska förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket vilket det finländska välfärdssamhället byggerförstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politikkunna bedöma hur politiska, juridiska och ekonomiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnadkänna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheterförstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland Efter avlagd kurs:• Har studenten grundläggande färdigheter att applicera samhällsvetenskapliga metoder och begrepp för att förstå och analysera aktuella samhällsförändringar och -fenomen, såsom ökande ojämlikhet, digitalisering, global uppvärmning och populism.• Har studenten en grundläggande förståelse för sambanden och skillnaderna mellan olika samhällsvetenskapliga traditioner och discipliner.• Har studenten en inblick i den samhällshistoriska bakgrunden till aktuella samhällsförändringar. Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapenförstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivetkan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utvecklingkan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringenkan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap ärförstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklatsbeskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskningförstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begreppge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationerkänna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområdenbeskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområdehar en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektivkänner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökandekänner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheterhar en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiserashar utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor   Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: Förstå grundläggande kunskaper och färdigheter i socialt arbeteFörklara hur socialt arbete som vetenskap utvecklatsBeskriva social arbetets centrala verksamhetsområden, centrala begrepp och metoder   Identifiera och ge exempel på socialt arbete som etiska ställningstaganden och hur socialt arbete formas av den historiska och samhälleliga kontexten.Ta i beaktande att egna attityder och värderingar påverkar förståelsen av socialt arbete som profession.   Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär,behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsättförstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem.är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen Efter avlagt studieavsnitt kan studenten förstå sociologin som samhällsvetenskapförstå och förklara vad sociologi som vetenskap äridentifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioneridentifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden   Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan beskriva och kritiskt diskutera journalistik och kommunikation samt deras funktioner i samhälletcentrala begrepp inom vetenskapsområdetbeskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystemgestalta nyhetsprocessen och utöva källkritikidentifiera likheter och skillnader mellan journalistik och strategisk kommunikationanvända språkliga hjälpmedel,ge och ta textrespons.
Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i Samhällsvetenskaper

Förutom grundstudierna erbjuds ämnesstudiekurser inom journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi och statskunskap med förvaltning,

På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper.

 

Prova på -kurs i samhällsvetenskaper: Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A På den här kursen får du veta mer om vad samhällsvetenskaper är, vilka sorters frågor som är relevanta just nu och hur man forskar i dessa frågor. Kursen lämpar sig för gymnasiestuderande och andra som är intresserade av studier i samhällsvetenskaper. 
Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, kompletteringsdel Kompletteringsdel för dem som genomfört Prova på-kursen Samhällsvetenskapernas förunderliga värld, del A Efter avlagd kurs (del A och del B) har studenten kännedom om centrala frågor, perspektiv och begrepp inom social- och samhällsvetenskaperna som till exempel frågan om struktur och aktörskap samt frågan om konstruktionism och realismförstår studenten hur samhällsvetenskapliga begrepp och teoribildning kan tillämpas i samhällsrelevant forskning, särskilt rörande aktuella forskingsteman som behandlas och som studenten väljer att bekanta sig medhar studenten färdigheter att reflektera över sitt egna samhällsvetenskapliga tänkandehar studenten kännedom om möjligheterna att studera samhällsvetenskap på svenska inom ramen för kandidatprogrammet vid Soc&kom och känner till programmets olika studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Kurserna är ordnade enligt följande
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i instruktionerna till studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen