Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Avdelningen ansvarar för och utvecklar områdets forskning, grundutbildning och vetenskapliga påbyggnadsutbildning, utbildning av specialtandläkare och kompletteringsutbildning för tandläkare.
Utbildning

Examen är en odontologie licentiatexamen, OL. Medicine licentiatexamen omfattar totalt 360 studiepoäng. Odontologie licentiatexamen omfattar minst 330 sp.

Studierna i odontologi är indelade i två skeden: det prekliniska (under första och andra året, med delvis samma kurser som för studerande i medicin) och det kliniska skedet (från det tredje året framåt). Det kliniska skedet består främst av teoretiska studier i olika områden inom odontologi och därtill hörande simulationsbaserad undervisning och övningar samt patientarbete (klinisk vårdpraktik).

Ämnen

 • Tandreglering
 • Kariologi och endodonti
 • Barntandvård
 • Parodontologi
 • Protetik och bettfysiologi
 • Mun- och käkkirurgi
 • Oral mikrobiologi
 • Oral hälsovård
 • Oral patologi
 • Oral radiologi

Specialisttandläkarutbildningen sker inom ramen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tjänster för tandläkare under specialisering, huvudsakligen vid HUCS Kirurgiska sjukhus. Utbildningsprogrammen för specialisttandläkare är mun- och käkkirurgi (6 år), klinisk tandvård (3 år) och ortodonti (3 år) samt hälso- och sjukvård (3 år).

Ten­ta­men för be­hö­rig­het

I Finland beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Förutsättningen för tillståndet är att den sökandes yrkeskompetens motsvarar kompetensen som uppnås med en odontologie examen som avläggs i Finland. Som bevis på kompetensen kan Valvira förutsätta att den sökande blir godkänd i en tentamen för behörighet.

De odontologiska utbildningsenheterna vid universiteten ansvarar för arrangemangen kring tentamen för behörighet. Tentamen består av fyra helheter. Vid Helsingfors universitet ordnas teoritentamen en gång om året i maj, den praktiska tentamen en gång om året i november förvaltningstentamen en gång om året i vår och tentamen i strålsäkerhetslagstiftning en gång om året i vår.

Te­o­ri­ten­ta­men

Teoritentamen ordnas den 18.4.2023. Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi senast den 19.3.2023.

Teoritentamen består av tio prov:  Kariologi, endodonti, protetik och bettfysiologi, parodontologi, mun- och käkkirurgi, oral hälsovård, barntandvård, tandreglering, oral radiologi och oral patologi.

Studiebyrån vid avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar meddelar tentamensresultaten per e-post senast en månad efter tentamen. En godkänd teoritentamen gäller i fem år.

Det prak­tis­ka pro­vet

Det praktiska provet, en enhetlig tentamenshelhet (innefattande alla kunskaper/färdigheter inom fem läroämnen som en tandläkare behöver i sitt arbete), ordnas den 2.11.2022 och den 4.11.2022. För provet reserveras tid kl. 8–16.30 under två dagar.

Du kan delta i det praktiska provet när du har blivit godkänd i alla teoritentamina. Tidtabellen för det praktiska provet beror på deltagarantalet, men i vilket fall som helst räcker det längre än en dag. Det praktiska provet innefattar även en muntlig del.

Det praktiska provet är en enhetlig tentamen som ska genomföras som en helhet. Om det konstateras brister i studentens kunskaper i ett ämne ges möjlighet till en omtagning (omtagningen av ett delprov kostar 250 euro). Om det konstateras brister i två eller flera delprov måste studenten genomföra hela det kliniska praktiska provet på nytt.

Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi senast den 2.10.2022.

För­valt­nings­ten­ta­men och ten­ta­men i strål­sä­ker­hets­lag­stift­ning

Du kan delta i förvaltningstentamen när du blivit godkänd i alla teoritentamina samt i det praktiska provet. I samband med förvaltningstentamen ordnas också tentamen i strålskyddslagstiftning. Den förvaltningstentamen och tentamen i strålsäkerhetslagstiftning ordnas den 11.3.2022. Anmälningen sker genom att fylla i en faktureringsanhållan och skicka den till adressen meilahti-student@helsinki.fi senast den 11.2.2022.

En tandläkare som avlagt tentamina för behörighet ska arbeta i minst ett år med begränsat verksamhetstillstånd. Sökanden måste själv söka en anställning där han eller hon får utöva yrket med tillståndet.

Arbete med begränsat verksamhetstillstånd innebär att sökanden arbetar som tandläkare under ledning och övervakning av en annan legitimerad tandläkare vid den utsedda hälso- och sjukvårdsenheten. Valvira kan bevilja verksamhetstillstånd för högst sex månader i sänder. Vid beviljande av fortsatt verksamhetstillstånd beaktas arbetsgivarens utlåtande från föregående tillståndsperiod. Man kan arbeta med verksamhetstillstånd både inom privata och offentliga hälso- och sjukvårdsenheter.

En tandläkare kan beviljas rätt att självständigt utöva tandläkaryrket i Finland efter att ha arbetat med verksamhetstillstånd under ett års tid. Till ansökan bifogas arbetsgivarens utlåtande om tjänstgöringen. Valvira kan bevilja sökanden rätt att självständigt utöva yrket om arbetsgivarens utlåtande förordar detta. I annat fall kräver Valvira ytterligare arbete med verksamhetstillstånd eller praktik. Begränsat verksamhetstillstånd kan beviljas för högst två år. Mer information: https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/yrkesrattigheter/ansokningsanvisningar/utbildad_utanfor_eu_ees-omradet/tandlakare

 

Utbildning som förbereder för tentamina för behörighet för tandläkare som utexaminerats utanför EU/EES-länderna inleds vid Åbo universitet och Östra Finlands universitet i augusti 2022. Ansökningstiden är i maj 2022. Mer information: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/talent-boost-laillistamiskokeisiin-valmistautuville-maahanmuuttajahammaslaakareille

Prak­tis­ka an­vis­ning­ar

 • För tentamina behöver du ta med dig endast skrivdon. Svarspappren får du vid tentamenstillfället.
 • Som ordbok godkänns endast en allmänspråklig ordbok mellan svenska eller finska och ett främmande språk. Verk som förklarar ordens betydelser godkänns inte.
 • Du får vara högst 30 minuter försenad till tentamen. Du kan lämna tentamen tidigast 30 minuter efter att det börjat.
 • Tentamensspråken är svenska och finska. Du kan få frågorna bara på ett av dessa språk. Om du vill ha frågorna på svenska måste du meddela avdelningens studiebyrå senast två veckor före tentamen. Om du vill ha frågorna på finska behöver du inte meddela studiebyrån på förhand.

 

Ten­ta­men­s­in­struk­tion

Vid tentamina följs Helsingfors universitets tentamensinstruktion såvida den inte är i strid med de regler och anvisningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdat för en specifik tentamen.

Helsing­fors uni­ver­si­tets ex­a­mens- och rätts­sä­ker­hets­in­struk­tion

En person som gjort sig skyldig till fusk blir underkänd i hela provet och avgifterna returneras inte. Andra påföljder, såsom begränsning av rätten att delta i följande tentamen, övervägs från fall till fall.

Ten­ta­mens­plats

Tentamina ordnas vid Helsingfors universitets avdelning för oral- och maxillofaciala sjukdomar på adressen Haartmansgatan 1. Var på plats i byggnadens huvudaula 15 minuter före provet börjar.  

 

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion

Om du har frågor om tentamensarrangemangen kan du ta kontakt meilahti-student@helsinki.fi.

 

Tentamensavgifterna bestäms i enlighet med Undervisningsministeriets förordning 17.12.2009/1082 om avgifter för universitetsprestationer.

 • Teoritentamen
  • 10 prov, 75,00 € per prov. Totalt 750,00  €
 • Det praktiska provet
  • inkluderar bl.a. alla materialkostnader 500,00 €. Totalt 1150,00 €
 • Förvaltningstentamen
  • Totalt 200,00 €
 • Tentamen i strålskyddslagstiftning
  • Totalt 100,00 €

Be­tal­nings­an­vis­ning­ar för ten­ta­ments­av­gif­ter

På basis av faktureringsanhållan du fyller i när du anmäler dig till tentamen skickas en faktura till dig för tentamensavgifterna. När du anmäler dig till tentamen ska du på faktureringsanhållan meddela betalarens namn, socialskyddssignum eller FO-nummer, postadress, postnummer och postanstalt. Om någon annan än du själv betalar tentamensavgiften, måste du bifoga en betalningsförbindelse.

Tentamensavgiften betalas före varje deltentamen. Du måste ha med dig ett kvitto över den betalda tentamensavgiften till provtillfället. Betalningen fungerar också som en bindande anmälan till tentamen. Avgiften returneras endast på basis av ett läkarutlåtande eller ett annat skriftligt intyg om förhinder från en myndighet. Om avgiften betalas från utlandet, använd bankens SWIFT-kod.

Forskning

Avdelningens omfattande och mångsidiga forskningsverksamhet inkluderar både klinisk forskning och grundforskning. Ett av de viktigaste målen med verksamheten är att främja klinisk forskning med hjälp av molekylärbiologiska och bioteknologiska metoder. Avdelningens välutrustade laboratorielokaler ligger i byggnaden Biomedicum Helsingfors medan den kliniska forskningen i huvudsak bedrivs vid Kirurgiska sjukhuset på Kaserngatan. Avdelningen för odontologi har dessutom ett omfattande nätverk för forskningssamarbete med både inhemska och internationella samarbetspartner.

Forskningsämnena täcker hela området från folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska problem till grundläggande, tillämpande och klinisk forskning om odontologiska och orala sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Chef

professor David Rice
david.rice@helsinki.fi
PB 41 (Haartmansgatan 1)
00014 Helsingfors universitet

Adress

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
PB 41 (Haartmansgatan 1)
00014 Helsingfors universitet
Tfn 0294 1911

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapliga forskningslaboratoriet

Biomedicum
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet