Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar

Avdelningen ansvarar för och utvecklar områdets forskning, grundutbildning och vetenskapliga påbyggnadsutbildning, utbildning av specialtandläkare och kompletteringsutbildning för tandläkare.
Utbildning

Examen är en odontologie licentiatexamen, OL. Medicine licentiatexamen omfattar totalt 360 studiepoäng. Odontologie licentiatexamen omfattar minst 330 sp.

Studierna i odontologi är indelade i två skeden: det prekliniska (under första och andra året, med delvis samma kurser som för studerande i medicin) och det kliniska skedet (från det tredje året framåt). Det kliniska skedet består främst av teoretiska studier i olika områden inom odontologi och därtill hörande simulationsbaserad undervisning och övningar samt patientarbete (klinisk vårdpraktik).

Ämnen

 • Tandreglering
 • Kariologi och endodonti
 • Barntandvård
 • Parodontologi
 • Protetik och bettfysiologi
 • Mun- och käkkirurgi
 • Oral mikrobiologi
 • Oral hälsovård
 • Oral patologi
 • Oral radiologi

Specialisttandläkarutbildningen sker inom ramen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tjänster för tandläkare under specialisering, huvudsakligen vid HUCS Kirurgiska sjukhus. Utbildningsprogrammen för specialisttandläkare är mun- och käkkirurgi (6 år), klinisk tandvård (3 år) och ortodonti (3 år) samt hälso- och sjukvård (3 år).

Legitimeringsförhör

I Finland beviljar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira rätten att utöva tandläkaryrket eller rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Förutsättningen för tillståndet är att den sökandes yrkeskompetens motsvarar den kompetens som uppnås med en odontologie examen som avläggs i Finland. Som bevis på kompetensen kan Valvira förutsätta att den sökande blir godkänd i ett legitimeringsförhör.

De odontologiska utbildningsenheterna vid universiteten ansvarar för arrangemangen kring kompetensförhöret. Förhören förnyas för närvarande och den rekommenderade ordningen för att genomföra kurser är på väg att slopas. Därutöver preciseras de allmänna regler som anknyter till förhören. Från och med 2023 omfattar legitimeringsförhören två helheter: ett teoriförhör och ett praktiskt förhör. År 2023 ordnas båda helheterna en gång vid Helsingfors universitet.

Uppdaterade anvisningar och uppdaterad betalningspraxis tillämpas på alla som ska skaffa sig legitimering från och med 1.1.2023 och gäller även dem som inlett sin legitimeringsprocess före 1.1.2023.

 

Teoriförhöret

 

Förnyelserna av teoriförhöret pilottestas år 2023.

Teoriförhöret ordnas digitalt den 11–12 april 2024.

Tidpunkterna för höstens 2024 teoriförhör offentliggörs på våren 2024.

Teoriförhören består av tre delar som omfattar frågor om följande läroämnen: kariologi, endodonti, protetik och bettfysiologi, parodontologi, mun- och käkkirurgi, barntandvård, tandreglering, oral radiologi, oral patologi, strålsäkerhetslagstiftning, främjande av munhälsan på befolkningsnivå och förvaltning. Förvaltningsförhöret genomförs i samband med förhöret för främjande av munhälsan på befolkningsnivå och tillsammans utgör de därmed ett förhör. Främjande av munhälsan på befolkningsnivå och förvaltningsförhöret samt förhöret i strålsäkerhetslagstiftning genomförs enligt samma regler som de övriga teoriförhören.

Övriga regler för teoriförhören:

 • Förhören kan genomföras i sin helhet på en gång eller i delar under fem års tid. Prestationstiden på fem år räknas med en termins noggrannhet från det första deltagandet i ett teoriförhör. Om till exempel det första deltagandet i ett teoriförhör sker på vårterminen 2023, ska det sista teoriförhöret/praktiska förhöret genomföras under vårterminen 2028.
 • Graviditetsledighet (även moderskapsledighet), föräldraledighet, värnpliktstjänstgöring och sjukledighet som infaller på förhörsdagen är skäl att förlänga förhörstiden (5 år) med ett förhörstillfälle. Dessa ska bevisas skriftligt vid ansökan om tilläggstid. Tilläggstid kan beviljas om ett förhör infallit vid tidpunkten för någon av de ovan nämnda ledigheterna och som den som ska skaffa sig legitimering inte har genomfört. Om två förhörstillfällen infaller vid tidpunkten för någon av de ovan nämnda ledigheterna räknas förlängningen från det senare av det uteblivna förhörstillfället.
 • Teoriförhören inom varje läroämne evalueras som egna helheter. Varje läroämne ska genomföras med godkänt resultat.
 • En godkänd prestation i varje läroämne är 50 procent av totalpoängen.
 • Felaktigt innehåll i svaren kan leda till minuspoäng.
 • Det är möjligt att delta i ett praktiskt förhör efter att minst ett teoriförhör har genomförts med godkänt resultat.
 • Förhören som ingår i de olika delarna är följande:

Del 1:

 • Kariologi, endodonti, protetik och bettfysiologi samt parodontologi.
 • Delens längd är totalt 2 timmar och 40 minuter.
 • Prestationstiden för ett förhör är 40 minuter.

Del 2:

 • Mun- och käkkirurgi, tandreglering, barntandvård och oral patologi.
 • Delens längd är totalt 2 timmar och 40 minuter.
 • Prestationstiden för ett förhör är 40 minuter.

Del 3:

 • Främjande av munhälsan på befolkningsnivå och förvaltning, oral radiologi samt strålsäkerhetslagstiftning.
 • De studenter som genomför förhöret i oral radiologi inleder denna del med ett förhör i oral radiologi vars längd är 40 minuter och där studenten endast gör tolkningar av/uttalanden om radiologiska bilder. Det finns skäl att beakta att belysningen i tentamenslokalen är dämpad under 40 minuter i början av delen för tolkningen av radiologiska bilder.
 • Prestationstiden för förhöret för främjande av munhälsan på befolkningsnivå och förvaltning är 60 minuter. Längden för förhören i oral radiologi och strålsäkerhetslagstiftning är 40 minuter.
 • Delens längd är totalt 2 timmar och 20 minuter.

 

Anmälan till teoriförhör:

Anmälningstiden till vårens 2024 teoriförhör är den 15 januari–29 februari 2024. Anmälan till teoriförhör sker med ett elektroniskt formulär som öppnas här när anmälningstiden börjar. Anmälningsformuläret är öppet endast under anmälningstiden.

Genomförande:

Teoriförhöret genomförs på den digitala tentamensplattformen Moodle. Deltagarna i förhöret har tillgång till dator i tentamenslokalen. Deltagarna får inte ta med sig sin egen dator till förhöret.

Teoriförhören ska genomföras utan tillgång till studiematerial. Den som deltar i förhöret får inte ha sin mobil, en smart enhet eller hörlurar med sig (eventuella hörselskydd visas för tentatorn i förväg).

Identiteten ska styrkas innan varje förhör med ett officiellt identitetsbevis (giltigt pass eller identitetskort som är försett med bild).

Toalettbesök under förhöret sker under övervakning. Deltagarna får ha med sig en genomskinlig flaska utan text till förhöret, men ingen annan matsäck.

Som ordbok godkänns endast en allmänspråklig ordbok mellan finska/svenska och ett främmande språk. Verk som förklarar ordens betydelser godkänns inte. Inga extra anteckningar får finnas i ordboken.

Fusk:

Eventuellt fusk eller försök till fusk leder till att hela förhörsdelen underkänns. Andra påföljder, såsom begränsning av rätten att delta i följande förhör, övervägs separat.

Resultat:

Resultaten av förhöret meddelas per e-post av Undervisnings- och studentservicen vid Medicinska fakulteten inom en månad efter förhörstillfället.

Rättelseförfarande

De som ska skaffa sig legitimering har inte möjlighet att personligen diskutera frågor som rör bedömningen med tentatorn.  Den som är missnöjd med bedömningen av förhöret kan skriftligen begära omprövning inom 14 dagar från delfåendet av förhörsresultatet. I begäran om omprövning måste den sökande precisera i detalj vilken punkt eller vilka punkter i bedömningen begäran gäller. En ospecificerad begäran om omprövning behandlas inte. Begäran om omprövning skickas per e-post till adressen meilahti-student@helsinki.fi.

 

Praktiskt förhör

 

Ett praktiskt förhör är ett kliniskt prov i träningslaboratorium (simulation) och består av fem vetenskapsområden. Förhörets innehåll och kompetenskrav omfattar alla de färdigheter, de kunskaper och den verksamhet som en tandläkare behöver i sitt kliniska arbete inom dessa områden. Praktiska förhör ordnas under hösten 2023 enligt följande:

28.11.2023: protetik och bettfysiologi, mun- och käkkirurgi

29.11.2023: endodonti, kariologi

30.11.2023: parodontologi

Vårens 2024 praktiska förhör ordnas den 27–29 maj 2024.

Tidpunkterna för höstens 2024 praktiska förhör offentliggörs på våren 2024.

Det är möjligt att delta i ett praktiskt förhör efter att minst ett teoriförhör har genomförts med godkänt resultat. Tidsschemat för det praktiska förhöret beror på deltagarantalet, men i vilket fall som helst räcker det längre än en dag. Det praktiska förhöret innefattar även en muntlig del.

De läroämnesspecifika förhören som ingår i det praktiska förhöret kan genomföras vid samma eller olika tillfällen. Ett praktiskt förhör utgör inte längre en enhetlig tentamenshelhet. Giltigheten av ett praktiskt förhör omfattas av samma prestationstid på fem år och som räknas med en termins noggrannhet. Prestationstiden på fem år räknas med en termins noggrannhet från det första deltagandet i ett teoriförhör. Om till exempel det första deltagandet i ett teoriförhör sker på vårterminen 2023, ska det sista teoriförhöret/praktiska förhöret genomföras på vårterminen 2028. Ett underkänt förhör kan genomföras i samband med nästa praktiska förhör dock så att det ingår i den nämnda prestationstiden på fem år. Det ordnas inga separata omtagningar.

Allmänna regler för praktiska förhör:

 • Praktiska förhör kan genomföras i sin helhet på en gång eller i delar när minst ett teoriförhör har genomförts med godkänt resultat.
 • Graviditetsledighet (även moderskapsledighet), föräldraledighet, värnpliktstjänstgöring och sjukledighet som infaller på förhörsdagen är skäl att förlänga förhörstiden (5 år) med ett förhörstillfälle. Dessa ska bevisas skriftligt vid ansökan om tilläggstid. Tilläggstid kan beviljas om ett förhör infallit vid tidpunkten för någon av de ovan nämnda ledigheterna och som den som ska skaffa sig legitimering inte har genomfört. Om två förhörstillfällen infaller vid tidpunkten för någon av de ovan nämnda ledigheterna räknas förlängningen från det senare av det uteblivna förhörstillfället.
 • De praktiska förhören inom varje läroämne evalueras som egna helheter. Varje läroämne ska genomföras med godkänt resultat.
 • En godkänd prestation i varje läroämne utgör 50 procent av totalpoängen.
 • Felaktigt innehåll i svaren kan leda till minuspoäng. Fel som skulle leda till att behandlingen misslyckas i betydande utsträckning kan leda till ett underkänt resultat. I prestationen beaktas tandläkarens verksamhet som helhet, vilket förutom själva åtgärden i uppgiften även omfattar aseptiken och patientbemötandet. De anteckningar i journalhandlingarna som begärs i förhörsuppgifterna ska nå den nivå som fastställts för den finska hälsovården och de ska göras i enlighet med anvisningarna.

 

Anmälan till praktiska förhör:

Anmälningstiden till höstens 2023 praktiska förhör är den 18 augusti–30 september 2023. Anmälan till de praktiska förhören sker med ett elektroniskt formulär (på finska). Anmälningsformuläret är öppet endast under anmälningstiden.

Anmälningstiden till vårens 2024 praktiska förhör är den 15 januari–29 februari 2024. Anmälan till de praktiska förhören sker med ett elektroniskt formulär som öppnas här när anmälningstiden börjar. Anmälningsformuläret är öppet endast under anmälningstiden.

Fusk:

Eventuellt fusk eller försök till fusk leder till att hela förhörsdelen underkänns. Andra påföljder, såsom begränsning av rätten att delta i nästa förhör, övervägs separat.

Resultat:

Resultaten av förhöret meddelas per e-post av Undervisnings- och studentservicen vid Medicinska fakulteten inom en månad efter förhöret.

Rättelseförfarande

De som ska skaffa sig legitimering har inte möjlighet att personligen diskutera frågor som rör bedömningen med tentatorn. Den som är missnöjd med bedömningen av förhöret kan skriftligen begära omprövning inom 14 dagar från delfåendet av förhörsresultatet. I begäran om omprövning måste den sökande precisera i detalj vilken punkt eller vilka punkter i bedömningen begäran gäller. En ospecificerad begäran om omprövning behandlas inte. Begäran om omprövning skickas per e-post till adressen meilahti-student@helsinki.fi.

 • För de praktiska förhören behövs inga andra redskap än skrivdon. Svarspappren får du vid förhörstillfället.
 • Som ordbok godkänns endast en allmänspråklig ordbok mellan finska/svenska och ett främmande språk. Verk som förklarar ordens betydelser godkänns inte. Inga extra anteckningar får finnas i ordboken.
 • Du får vara högst 30 minuter försenad till förhöret. Prestationstiden för förhöret förlängs dock inte på motsvarande sätt. Du kan lämna förhöret tidigast 30 minuter efter att det börjat.
 • Förhörsspråken är svenska och finska. Det är möjligt att få frågorna bara på ett av dessa språk och uppgifterna ska besvaras på samma språk. Svar på andra språk beaktas inte i bedömningen. Om du vill ha frågorna på svenska ska du meddela Undervisnings- och studentservicen vid Medicinska fakulteten om det senast två veckor före förhöret.

 

Förhörsinstruktion

Vid förhören följs Helsingfors universitets förhörsinstruktion så länge som den inte är i strid med de regler och anvisningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdat för ett specifikt förhör.

Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion
En person som gjort sig skyldig till fusk blir underkänd i hela provet och avgifterna returneras inte. Andra påföljder, såsom begränsning av rätten att delta i nästa förhör, övervägs separat.

Tentamensplats

Förhören ordnas vid Helsingfors universitets avdelning för oral- och maxillofaciala sjukdomar på adressen Haartmansgatan 1 A, Mun- och tandcenter. Var på plats i byggnadens huvudentré 15 minuter före provet börjar.

Mer information

Om du har frågor om förhörsarrangemangen kan du kontakta meilahti-student@helsinki.fi.

Förhörsavgifterna bestäms i enlighet med statsrådets förordning 17.12.2009/1082 om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet.

 1. Teoriförhöret 

  • Elva förhör, 95,00 euro per förhör, förutom främjande av munhälsan på befolkningsnivå och förvaltning som kostar 100,00 euro. Sammanlagt 1050,00 euro
 2. Det praktiska provet 

  • Fem förhör, 230,00 euro per förhör. Innehåller bland annat alla materialkostnader 500,00 euro. Sammanlagt 1150,00 euro

 

Anvisningar för betalning av förhör

Till dem som deltar i förhören skickas en faktura för förhörsavgifterna utgående från anmälningsuppgifterna. När du anmäler dig till förhöret ska du meddela betalarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, gatuadress, postnummer och postanstalt. Om betalaren är en annan än den som deltar i förhöret ska den som deltar i förhöret skicka en betalningsförbindelse.

Förhörsavgiften betalas före varje förhörsskede. Du ska ha med dig ett kvitto över den betalda förhörsavgiften till förhöret. Betalningen fungerar också som en bindande anmälan till förhöret. Avgiften returneras endast på basis av ett läkarutlåtande eller ett annat skriftligt intyg om förhinder från en myndighet. Om avgiften betalas från utlandet, använd bankens SWIFT-kod.

En tandläkare som avlagt tentamina för behörighet ska arbeta i minst ett år med begränsat verksamhetstillstånd. Sökanden måste själv söka en anställning där han eller hon får utöva yrket med tillståndet.

Arbete med begränsat verksamhetstillstånd innebär att sökanden arbetar som tandläkare under ledning och övervakning av en annan legitimerad tandläkare vid den utsedda hälso- och sjukvårdsenheten. Valvira kan bevilja verksamhetstillstånd för högst sex månader i sänder. Vid beviljande av fortsatt verksamhetstillstånd beaktas arbetsgivarens utlåtande från föregående tillståndsperiod. Man kan arbeta med verksamhetstillstånd både inom privata och offentliga hälso- och sjukvårdsenheter.

En tandläkare kan beviljas rätt att självständigt utöva tandläkaryrket i Finland efter att ha arbetat med verksamhetstillstånd under ett års tid. Till ansökan bifogas arbetsgivarens utlåtande om tjänstgöringen. Valvira kan bevilja sökanden rätt att självständigt utöva yrket om arbetsgivarens utlåtande förordar detta. I annat fall kräver Valvira ytterligare arbete med verksamhetstillstånd eller praktik. Begränsat verksamhetstillstånd kan beviljas för högst två år. Mer information: https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/yrkesrattigheter/ansokningsanvisningar/utbildad_utanfor_eu_ees-omradet/tandlakare

UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR LEGITIMERINGSFÖRHÖR FÖR TANDLÄKARE SOM UTEXAMINERATS UTANFÖR EU/EES-LÄNDERNA

För att tandläkare som fått sin utbildning utanför EU/EES-länderna ska kunna arbeta som tandläkare i Finland förutsätts att Valvira beviljar rätt att utöva yrket (*). Legitimeringsutbildningen erbjuder utbildning som förbereder för denna legitimeringsprocess och som inte leder till examen. Förberedande utbildning ordnas vid Östra Finlands och Åbo universitet. Helsingfors universitet ordnar ansökan till utbildningen.

Beskrivning av utbildningen som förbereder för legitimeringsförhöret:

Utbildningen börjar i augusti 2023.

Plats: Kuopio (Östra Finlands universitet) och Åbo (Åbo universitet)
Undervisningsspråk: finska
Undervisningstid: dagsundervisning (måndag–fredag kl. 8–16)
Undervisningssätt: närundervisning, distansundervisning
Studieform: handledda studier, självständiga studier
Planerad längd: 10 månader (08/2023–05/2024)
Avgiftsbelagd: Nej

Utbildningens innehåll:

Utbildningen ger de grundläggande färdigheter som krävs av en tandläkare i det finska samhället. Utbildningen följer ett planerat schema eftersom undervisningen är integrerad i grundexamensstuderandenas scheman. Utbildningen omfattar föreläsningar, seminarier och övningsarbeten. Läs mer om kompetensmålen (på finska).

Av den som blivit vald till utbildningen krävs starkt engagemang till utbildningen och genomförande av den kräver närvaro i undervisningen (med undantag av avtalade semestertider). Det är inte möjligt att skjuta upp tidpunkten för när utbildningen inleds. Det är tillrådligt att bo på utbildningsorten.

Ansökan till utbildningen:
Förhandskraven för att ansöka till utbildningen är följande:
 • Ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd när utbildningen börjar.
 • En tandläkarexamen som avlagts utanför EU/EES-området har godkänts av Valvira.
 • Avlagd allmän språkexamen på minst medelnivå (CEF B1/YKI 3) inom alla delområden eller avlagd språkexamen för statsförvaltningen (VKT) med åtminstone nöjaktiga kunskaper på alla delområden.
 • Minst tre månaders tandläkarpraktik vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälsovården.
 • Minst ett godkänt teoriförhör. Endast förhör som har genomförts med godkänt resultat före ansökningstidens utgång beaktas.
Ansökningstid

Ansökningstiden till utbildningen är 1–31.3.2023. Ansökning till utbildningen sker genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. 

Förhandsurval

Ansökningsblanketter som lämnats in inom den utsatta tiden bedöms och poängsätts. Utifrån förhandsurvalet kallas de 20 sökande med högst poäng till urvalsprovet.

I förhandsurvalet kan den sökande sammanlagt få högst 25 poäng enligt följande:

 • 1 poäng/godkänt teoriförhör, sammanlagt högst 10 poäng
 • 2 poäng/godkänt praktisk del av förhöret, sammanlagt högst 10 poäng
 • motivationsbrev, högst 5 poäng.

Om flera sökande har samma poäng i förhandsurvalet och kvoten för dem som antas därför överskrids, avgörs situationen med hjälp av följande kriterier i följande ordningsföljd:

 1. De poäng som erhållits för teoriförhöret.
 2. De poäng som erhållits för den praktiska delen av förhöret.
 3. De poäng som erhållits för motivationsbrevet.

De sökande informeras om resultaten av förhandsurvalet per e-post. De sökande som blivit valda till urvalsprovet får i samma e-post praktisk information gällande urvalsprovet.

Urvalsprovet

Urvalsprovet ordnas den 15–16 maj 2023 kl. 8–16 vid Helsingfors universitet. Den sökandes identitet verifieras vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet hör ett skriftligt språkprov och en intervju. Det skriftliga språkprovet ordnas den 15 maj 2023 vid Haartman-institutet (Haartmansgatan 3, sal 1) och intervjuerna den 15–16 maj 2023 vid avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar (Haartmansgatan 1 A).

En sökande kan få sammanlagt högst 36 poäng i urvalsprovet enligt följande:

 • skriftligt språkprov, högst 15 poäng
 • intervju, sammanlagt högst 21 poäng, varav innehållets andel kan ge högst 14 poäng och bedömningen av språket högst 7 poäng.

Om flera sökande har samma poäng och kvoten för dem som antas därför överskrids, avgörs situationen med hjälp av kriterierna i följande ordningsföljd:

 1. De poängen som erhållits för innehållets andel av intervjun.
 2. De poäng som erhållits för det skriftliga språkprovet.
 3. De poängen som erhållits för språkets andel av intervjun.
 4. Enligt poängsättningen och kriterierna för rangordningen i förhandsurvalsprovet.
Antagningsresultat

De åtta (8) sökande som presterat bäst i urvalsprovet blir valda till den utbildning som förbereder för legitimeringsförhöret. Fyra av dem blir valda till Åbo universitet och fyra till Östra Finlands universitet. På reservplats placeras två sökande till vartdera universitetet.

Resultaten meddelas till de sökande senast 31.5.2023 per e-post.

Mottagande av utbildningsplats 

Mottagande av en utbildningsplats som leder till legitimering ska bekräftas inom 14 dygn från att resultaten delgetts.

Av dem som antagits till utbildningen kontrolleras de originalintyg som begärts på ansökningsblanketten.

En ansökan som skickats in av en person som gjort sig skyldig till fusk avslås i sin helhet.

Rättelseförfarande 

En sökande som är missnöjd med resultatet av studentantagningen kan skriftligen begära omprövning av arbetsgruppen för urvalsprovet till legitimeringsutbildningen. Begäran om omprövning av förhandsurvalet ska göras skriftligen inom 14 dagar från det att resultaten av förhandsurvalet publicerats och begäran om omprövning av antagningsbeslutet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. I begäran om omprövning ska den sökande precisera i detalj vad begäran gäller.

 • Av begäran om omprövning av förhandsurvalet ska det framgå i vilket skede av förhandsurvalet det skett ett fel i bedömningen.
 • I begäran om omprövning av antagningsbeslutet ska den sökande precisera i vilket skede av det skriftliga urvalsprovet och/eller intervjun det skett ett fel i bedömningen.

En ospecificerad begäran om omprövning behandlas inte och eventuella nya bilagor som fogats till begäran beaktas inte. Begäran om omprövning skickas per e-post till adressen meilahti-student@helsinki.fi.

 

Utbildningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet (Talent Boost) och är avgiftsfri för deltagarna. Deltagarna ansvarar själva för sina rese- och inkvarteringskostnader.

I undantagsfall (t.ex. coronapandemin) kan legitimeringsutbildningen i enlighet med anvisningarna från campuset i Kuopio vid Östra Finlands universitet och från Åbo universitet också skjuta upp, låta bli att genomföra eller ändra sättet att genomföra utbildningen.

Ytterligare information finns på Valviras webbplats

 

Mer information: meilahti-student@helsinki.fi

Forskning

Avdelningens omfattande och mångsidiga forskningsverksamhet inkluderar både klinisk forskning och grundforskning. Ett av de viktigaste målen med verksamheten är att främja klinisk forskning med hjälp av molekylärbiologiska och bioteknologiska metoder. Avdelningens välutrustade laboratorielokaler ligger i byggnaden Biomedicum Helsingfors medan den kliniska forskningen i huvudsak bedrivs vid Kirurgiska sjukhuset på Kaserngatan. Avdelningen för odontologi har dessutom ett omfattande nätverk för forskningssamarbete med både inhemska och internationella samarbetspartner.

Forskningsämnena täcker hela området från folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska problem till grundläggande, tillämpande och klinisk forskning om odontologiska och orala sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Chef

professor David Rice
david.rice@helsinki.fi
PB 41 (Haartmansgatan 1)
00014 Helsingfors universitet

Adress

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
PB 41 (Haartmansgatan 1)
00014 Helsingfors universitet
Tfn 0294 1911

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapliga forskningslaboratoriet

Biomedicum
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet