Kvinnokliniken

Kvinnokliniken är den största enheten i Europa som är fokuserad på undervisning och forskning i gynekologi och obstetrik. Kvinnokliniken ansvarar för Medicinska fakultetens grundundervisning i gynekologi och obstetrik samt för specialistläkarutbildningen inom dessa områden. Forskningsverksamheten vid Kvinnokliniken är aktiv och kliniken ansvarar även för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom området.

Kvinnokliniken verkar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) lokaler i Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus. Kvinnokliniken samarbetar smidigt med HUS.

Den svenska undervisningsenheten vid Kvinnokliniken har det nationella ansvaret för att genom sin grundundervisning utbilda svensktalande gynekologer och obstetriker.
Utbildning

Kvinnokliniken ansvarar för grundundervisningen i gynekologi och obstetrik inom Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Kursen i obstetrik och gynekologi ordnas under det femte studieåret. Kvinnokliniken har sammanlagt 5 professorer: en heltidsanställd finskspråkig professor i obstetrik och gynekologi, en finskspråkig och en svenskspråkig professor i obstetrik och gynekologi med 35 % arbetstid, en professor i reproduktionsmedicin med 35 % arbetstid och en professor i perinatologi med 35 % arbetstid.

De fördjupade studierna är en del av grundstudierna i medicin. Vid Kvinnokliniken är det möjligt att genomföra de fördjupade studierna i form av ett forskningsprojekt. Det finns rikligt med ämnen från läroämnets olika ämnesområden såsom gynekologisk onkologi, endokrinologi, infektioner, reproduktionsmedicin, perinatologi eller preventivmedel. 

Forskningsprojekten presenteras årligen. För många studenter har forskningsprojekten varit en början för en doktorsavhandling.

Minst 6 månader av specialiseringsutbildningen ska ske vid en kirurgisk enhet. Enligt övervägande kan specialiseringsutbildningen godkänna en 6 månaders utbildning inom vilket kliniskt specialområde inom medicin som helst eller arbete som forskare. Rekommendationen är att denna utbildning ska ha genomförts vid följande kliniker: anestesiologi och intensivvård, barnsjukdomar, allmänkirurgi, urologi eller genetik. Specialiseringsutbildningen genomförs vid ett universitetssjukhus eller vid en av de utbildningsenheter som fakulteten har ett utbildningsavtal med.

Efter utbildningsprogrammet ska specialistläkaren i gynekologi och obstetrik behärska

  • uppföljning av normala och avvikande graviditeter
  • behandling vid och intensifierad övervakning av normala och komplicerade förlossningar
  • diagnostik och behandling av gynekologiska sjukdomar
  • de ingrepp och operationer som nämns i loggboken.

För läkare under specialistutbildning utses en personlig handledare (tutor) vid varje utbildningsenhet. Läkaren och handledaren analyserar regelbundet läkarens lärande. En individuell utbildningsplan görs upp för varje läkare under specialistutbildning, och den ansvariga för utbildningen utvärderar regelbundet hur utbildningen framskrider. Varje läkare under specialistutbildning ska föra en egen loggbok. Den är ett viktigt redskap för självvärdering i utvärderingen av hur utbildningen framskrider.

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik kan efter slutförd utbildning genomföra en tilläggsutbildning på två år inom följande områden: reproduktionsmedicin, perinatologi, gynekologisk onkologi och urogynekologi.

Forsk­ning
Kontaktuppgifter

Chef

professor Oskari Heikinheimo

oskari.heikinheimo@helsinki.fi

PB 22 (Haartmansgatan 2)

00014 Helsingfors Universitet

Adress

PB 22 (Haartmansgatan 2)

00014 Helsingfors Universitet

Stu­dieä­ren­den

studiekoordinator Oona Lumatjärvi