Avdelningen för folkhälsovetenskap

Vi verkar för folkhälsans väl på olika sätt. Vi utbildar experter, forskar om olika frågor som påverkar folkhälsan och om hälsovårdssystemet, och utvecklar nya forskningsmetoder. Vi meddelar undervisning om vetenskapligt tänkande, forskningens grunder och sjukdomsförebyggande arbete, prevention. Vi påverkar det politiska beslutsfattandet i hälsofrågor och förmedlar information och expertis till medborgarna.
Utbildning

Avdelningen ordnar grundutbildning främst i medicin, odontologi och magisterprogrammet i translationell medicin (Master’s Programme in Translational Medicine), men deltar också i annan undervisning.

Mer information om grundstudier som avdelningen ordnar

Lärarna och forskarna vid avdelningen handleder avhandlingar för de fördjupade studierna inom sina forskningsområden och den som är intresserad kan kontakta dem direkt.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning i fö­re­tags­häl­so­vård

Målet är att utbilda specialistläkare som kan arbeta självständigt, känner till sambanden mellan arbete och hälsa, behärskar arbetshälsovårdens verksamhetsmodeller och kan samarbeta i multiprofessionella team. Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetshälsoinstitutet.

Företagshälsovårdens virtuella universitet erbjuder digitala studiematerial som stöd för specialistläkarutbildningen, olika webbkurser och möjligheter att nätverka med andra läkare under specialisering runt om i landet.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto – Företagshälsovårdens virtuella universitet

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning i häl­so- och sjuk­vård

Målet är att utbilda specialistläkare som förstår folkhälsa och preventiv hälsovård, och kan undersöka, producera och framför allt tillämpa befolkningsdata för planering och ledning av tjänster.

Chefs­ut­bild­ning för lä­ka­re och tand­lä­ka­re un­der spe­ci­a­li­se­ring

Till specialistläkarutbildningarna i medicin och odontologi hör ett chefsutbildningsavsnitt om studierätten har beviljats 1.8.2009 eller senare.

Mer information och anmälan (på finska)

Mer in­for­ma­tion

Mer information om specialistläkarutbildningen i hälsovård och företagshälsovård och chefsutbildningen finns på Medicinska fakultetens webbplats och meilahti-student@helsinki.fi

 

Grundstudier i folkhälsovetenskap kan genomföras också av studerande vid andra fakulteter, som för sina studier behöver grundläggande kunskaper om sociala och andra faktorer som påverkar sjukdomars förekomst, förutsättningarna för forskning på området och forskningsmetoder, förebyggande av sjukdomar och sjukdomars sociala verkningar.

Mer information

Biäm­nes­stu­di­e­rätt

Den som vill genomföra biämnesstudier i folkhälsovetenskap ska skicka en fritt formulerad och motiverad ansökan per e-post till ossi.rahkonen@helsinki.fi eller

Prof. Ossi Rahkonen

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20 (Stockholmsgatan 8 B)

00014 Helsingfors universitet

Studierätten beviljas av professor Rahkonen och den gäller för två läsår. Det går att ansöka om förlängning.

Anmälan till undervisning och tentamina

Kontakt person: Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Anmälan till tenten görs i Weboodi med tentens kod. Anmälan börjar 30 dagar före och slutar 10 dagar före tenten.

Forsk­ning

Avdelningen har en aktiv doktorandutbildning och årligen utexamineras ett tjugotal doktorer. Forskarna vid avdelningen har en central roll i Doktorandprogrammet för folkhälsovetenskap (Doctoral Programme in Population Health)Forskarskolan i hälsoforskning vid Medicinska fakulteten koordinerar de olika doktorandprogrammens verksamhet.

Den vetenskapliga forskningen vid avdelningen är mångvetenskaplig och håller hög kvalitet. Forskningens höga kvalitet grundar sig på gedigna forskningstraditioner och ett brett nationellt och internationellt samarbete.

Fokusområden i forskningen är:

Vid avdelningen finns också en enhet för konsultering i biostatistik som ger rådgivning i statistiska frågor till akademiska forskare på Campus Mejlans. Mer information på enhetens webbplats.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

Universitetslektor Tuomo Laihiala

tuomo.laihiala@helsinki.fi

Bi­trä­dan­de chef

professor Tea Lallukka

tea.lallukka@helsinki.fi 

Adress

Avdelningen för folkhälsovetenskap

PB 20 (Stockholmsgata 8 B)

00014 Helsingfors universitet

tfn: 0294 1911 (växel)