Avdelningen för cancersjukdomar

Avdelningen för cancersjukdomar vid Helsingfors universitet är den största enheten som meddelar undervisning och bedriver cancerforskning i Finland. Avdelningen finns vid Kliniken för cancersjukdomar, som är en del av HUCS Cancercentrum och samtidigt Finlands största cancerklinik. HUCS Cancercentrum har genomgått OECI:s ackreditering och fått högsta möjliga status Comprehensive Cancer Center. Varje år får 25 000 patienter, varav över 8 000 är nya patienter, vård på HUCS Cancercentrum.

Avdelningen för cancersjukdomar vid Helsingfors universitet ansvarar för Medicinska fakultetens grundutbildning i cancersjukdomar, specialistläkarutbildningen i cancersjukdomar och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom området. Vid avdelningen för cancersjukdomar bedrivs aktiv forskningsverksamhet.

Avdelningen för cancersjukdomar finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler på Haartmansgatan (besöksadress Haartmansgatan 4). Avdelningen har ett tätt och välfungerande samarbete med både HUCS och HNS. Vid HUCS vårdas främst patienter från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, men också cancerpatienter från hela landet.

Utbildning

Målet med studieavsnittet om cancersjukdomar är att ge ett praktiskt perspektiv på förekomsten av cancersjukdomar, diagnostik, behandlingsmetoder, prognoser och uppföljning.  Studerandena lär sig hur man bemöter cancerpatienter inom primärhälsovården och vid sjukhusens jourer.  Grundkursens kunskaper och färdigheter kan fördjupas på valfria kurser.

De fördjupade studierna är en del av grundstudierna i medicin. Vid Kliniken för cancersjukdomar kan man genomföra fördjupade studier i form av forskningsprojekt. För många studerande är forskningsprojektet ofta ett första steg för deras doktorsavhandling.  Om du är intresserad av att genomföra fördjupade studier vid Kliniken för cancersjukdomar, ta kontakt med klinikens eller forskningsprojektens kontaktpersoner.

Läkare som specialiserar sig på cancersjukdomar arbetar i minst 3 år och 9 månader vid en vårdenhet för cancersjukdomar. Specialistläkarutbildningen kan genomföras i sin helhet vid en cancerklinik på ett universitetssjukhus. Minst 2 år och 6 månader av utbildningen måste genomföras vid ett universitetssjukhus enhet för cancersjukdomar. Vid HUCS Klinik för cancersjukdomar satsar man på handledningen av sjukhusläkare och gör upp en individuell utbildningsplan för varje läkare under specialisering.

Forskning

Kliniken för cancersjukdomar har starka forskningstraditioner inom både den kliniska forskningen och grundforskningen. Under 2016 utgavs 159 publikationer i klinikens namn. HUCS Cancercentrum har en egen klinisk forskningsenhet där man gör kliniska prövningar i faserna I–IV. Ett viktigt mål är att påskynda den translationella forskningen, dvs. att snabbare och effektivare kunna överföra nya forskningsrön till nytta för cancersjuka patienter.

Den internationella interaktionen vid kliniken är aktiv, kliniken medverkar i ett flertal olika internationella forskningsprojekt, och forskarna vid kliniken är också ledare (internationella koordinatorer) för några stora multinationella studier.

Grundforskning bedrivs främst vid forskningsprogramenheten i Biomedicum. Viktiga nationella samarbetspartner är forskarsamfunden vid Medicum, Clinicum och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), andra universitetssjukhus och specialitetsföreningar.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

professor Sirpa Leppä

sirpa.leppa@helsinki.fi

PB 63 (Haartmansgatan 8)

tel: 02941 25665 eller 050 448 6345