Avdelningen för anatomi
Avdelningen för anatomi ger grundutbildning i människans makroskopiska anatomi, mikroskopisk anatomi (histologi) och cellbiologi för första och andra årets medicine och odontologie studerande samt studerande i magisterprogrammet i translationell medicin.

Vid avdelningen bedrivs grundforskning i neurobiologi och cellbiologi (bl.a. inom membranbiologi och i mekanismerna för nervsystemets utveckling och hjärnans signalverksamhet). Vi utvecklar och använder också genmodifierade cell- och djurmodeller och olika diagnostiska avbildningsmetoder. Avdelningen ordnar vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och post doc-utbildning för forskare som har disputerat. Vid avdelningen finns Biomedicums enhet för bilddiagnostik (BIU)zebrafiskenheten och enheten för histologiska tjänster.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för undervisningen i två studieavsnitt för medicine och odontologie studerande: Frisk och sjuk vävnad och Stöd- och rörelseorganen. Avdelningen ordnar också undervisning i anatomi och histologi inom följande studieavsnitt: Cellens uppbyggnad och funktion, Nervsystemet, Luftvägarna, Matsmältning och näring, Endokrinologi och genitalapparaten. Avdelningen ordnar också undervisning i valfria studieavsnitt som behandlar bl.a. klinisk anatomi och forskningsfärdigheter.

Undervisningen i anatomi är problembaserad. Till studierna i anatomi hör också dissektioner, prosektioner, ytanatomi, ultraljudsanatomi, klinisk-teoretiska seminarier och virtuell mikroskopi.

Intresserade kan vända sig direkt till forskningsgrupperna för mer information om forskningsprojekt.

Forskning

 

Publikationer

Forskningsgrupper

Do­ne­ra sin kropp till forsk­ning

Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för undervisningen och lyckas endast om vi får tillräckligt med kroppar som donerats till forskning. Alla myndiga finländska medborgare med rättshandlingsförmåga kan göra ett donationstestamente i vittnens närvaro.

Uppgifter om ett utarbetat och inlämnat donationstestamente kan sparas i webbtjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna finns då till hälsovårdens förfogande i hela landet. På Mina Kanta-sidor finns ett fritextfält under patientens donationsvilja, där man kan anteckna ”Jag har gjort ett donationstestamente till Helsingfors universitet”. Man kan också kryssa för samtycke till organdonation, eftersom dessa två alternativ inte är uteslutande. Donation av organ och donation av sin kropp till forskning är aktuella i olika situationer.

Mina Kanta-sidor

”HIC LOCVS EST UBI MORS GAUDET SVCCVRRERE VITAE"

"Detta är platsen där döden gläds åt att bistå livet” 

Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för undervisningen i makroanatomi, och är möjlig endast om avdelningen får tillräckligt med kroppar för detta ändamål. Lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinskt ändamål 101/2001 möjliggör att en avliden kan överlåtas från hälso- och sjukvården till ett universitets anatomiska institution för undervisningsändamål, ifall den avlidna skriftligen har gett sin tillåtelse till detta med hjälp av ett donationstestamente. 

Alla myndiga finländska medborgare med rättshandlingsförmåga kan göra ett donationstestamente i två vittnens närvaro. Dokumentet görs upp i två exemplar, varav det ena överlämnas till avdelningen för anatomi och det andra till den som donerar kroppen. Testamentet ska förvaras (av donatorn själv eller av en närstående) på ett sådant vis att den avlidnas vilja framkommer vid dennas död. Man kan också spara en anteckning om donationstestamentet i webbtjänsten Mina Kanta. I samband med uppgifterna om donationsvilja finns ett fritextfält där man kan anteckna ”Jag har gjort ett donationstestamente till Helsingfors universitet”. 

Testamentet annulleras om kroppen inte längre lämpar sig för undervisningsändamål, till exempel om det behövs en patologisk-anatomisk eller rättsmedicinsk obduktion för att utreda dödsorsaken. Även vissa infektioner, operationer som utförts strax innan döden inträffat samt svår utmärgling gör kroppen olämplig för undervisningsändamål, varpå testamentet annulleras. Om donatorn flyttat långt ifrån Helsingfors efter att testamentet skrivits kan avdelningen för anatomi se till att testamentet fullbordas på en närmare anatomisk institution. Andra anatomiska institutioner i Finland: Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo. 

En minnesstund kan hållas som normalt ett par veckor efter dödsfallet i de närståendes närvaro. Typen av ceremoni väljs i enlighet med den avlidnas religion. Ceremonin ordnas i kapellet vid avdelningen för patologi (de anatomiska dissektionslokalerna finns i samma byggnad som HUSLAB/avdelningen för patologi). Avdelningen för anatomi betalar kostnaderna för transporten av den avlidna från Helsingfors närregioner samt för kista och kremering. 

Preparator Seppo Kolari ansvarar för testamentarkivet och sköter de praktiska arrangemangen kring transporten och hanteringen av den avlidna, minnesstunden och begravningen. Han svarar på förfrågningar och skickar vid behov ett testamentformulär. Seppo kan kontaktas antingen per telefon (02941 27304) eller per e-post seppo.kolari@hus.fi. Universitetslektor Marika Markkanen (029 412 5224, marika.markkanen@helsinki.fi) är kontaktperson för de svenskspråkiga. 

Kon­tak­tup­gif­ter

Chef

professor Matti Airaksinen
matti.airaksinen@helsinki.fi
PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet