Avdelningen för anatomi

Avdelningen för anatomi ger grundutbildning i människans makroskopiska anatomi, mikroskopisk anatomi (histologi) och cellbiologi för första och andra årets medicine och odontologie studerande samt studerande i magisterprogrammet i translationell medicin.

Vid avdelningen bedrivs grundforskning i neurobiologi och cellbiologi (bl.a. inom membranbiologi och i mekanismerna för nervsystemets utveckling och hjärnans signalverksamhet). Vi utvecklar och använder också genmodifierade cell- och djurmodeller och olika diagnostiska avbildningsmetoder. Avdelningen ordnar vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander och post doc-utbildning för forskare som har disputerat. Vid avdelningen finns Biomedicums enhet för bilddiagnostik (BIU).

Utbildning

Avdelningen ansvarar för undervisningen i två studieavsnitt för medicine och odontologie studerande: Frisk och sjuk vävnad och Stöd- och rörelseorganen. Avdelningen ordnar också undervisning i anatomi och histologi inom följande studieavsnitt: Cellens uppbyggnad och funktion, Nervsystemet, Luftvägarna, Matsmältning och näring, Endokrinologi och genitalapparaten. Avdelningen ordnar också undervisning i valfria studieavsnitt som behandlar bl.a. klinisk anatomi och forskningsfärdigheter.

Undervisningen i anatomi är problembaserad. Till studierna i anatomi hör också dissektioner, prosektioner, ytanatomi, ultraljudsanatomi, klinisk-teoretiska seminarier och virtuell mikroskopi.

Intresserade kan vända sig direkt till forskningsgrupperna för mer information om forskningsprojekt.

Forskning

Forskningsgrupper

Strategin för Avdelningen för anatomi

Vi är engagerade i att bedriva spetsforskning och translationell forskning och utbilda nästa generation av kliniker med hjälp av den senaste utvecklingen i forskningsbaserad undervisning. Vår mångfaldiga och inklusiva gemenskap strävar efter att berika och påverka patienters liv och hela samhället i och utanför Finland.

Vår aktiva och mottagliga akademiska institution förenas av det gemensamma målet att sträva efter excellens i biomedicinsk forskning och undervisning. Vår avdelning är en central knutpunkt som stimulerar vetenskapligt utbyte, och vår forskning och undervisning bidrar till många strategiska forskningsinitiativ i Helsingfors och vid andra institutioner inom området. Avdelningen stärks också av sin mångfald, genom såväl bredden i vår verksamhet och forskning som vår personal från hela världen som gör allt detta möjligt. Vi strävar efter att arbeta i en öppen gemenskap som bidrar till en ljusare framtid.

Vårt mål är att främja en miljö som stöder högklassig forskning och utbyte av vetenskapliga idéer som har potential att förändra läkarvetenskapen. Avdelningen för anatomi har en avgörande roll i Medicinska fakulteten i att utbilda framtida praktiker genom undervisning och utbildning som ges av specialister på toppnivå. Vi betonar grundvetenskapernas betydelse i utbildningen i medicin eftersom denna typ av kunskaper kommer att bli allt viktigare i takt med att teknologin utvecklas.  De initiativ som vår avdelning tar påverkar nationella och internationella undervisningsstrategier i modern medicin, och tack vare vår mottaglighet kan vi tackla de utmaningar som vår föränderliga värld ställer oss inför. Detta omfattar att effektivt kommunicera vår forskning och dess relevans till allmänheten i syfte att främja allmänhetens förståelse av vetenskapen och engagera alla sektorer i samhället. Avdelningen stöder aktivt arbetet med att omvandla pågående forskning till innovationer och affärsverksamhet som ger samhället mervärde på flera olika nivåer.

Do­ne­ra sin kropp till forsk­ning

Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för undervisningen och lyckas endast om vi får tillräckligt med kroppar som donerats till forskning. Alla myndiga personer med rättshandlingsförmåga kan göra ett donationstestamente i vittnens närvaro.

Uppgifter om ett utarbetat och inlämnat donationstestamente kan sparas i webbtjänsten Mina Kanta-sidor. Uppgifterna finns då till hälsovårdens förfogande i hela landet. På Mina Kanta-sidor finns ett fritextfält under patientens donationsvilja, där man kan anteckna ”Jag har gjort ett donationstestamente till Helsingfors universitet”. Man kan också kryssa för samtycke till organdonation, eftersom dessa två alternativ inte är uteslutande. Donation av organ och donation av sin kropp till forskning är aktuella i olika situationer.

Mina Kanta-sidor

”HIC LOCVS EST UBI MORS GAUDET SVCCVRRERE VITAE"

"Detta är platsen där döden gläds åt att bistå livet”

Dissektionsverksamheten vid avdelningen för anatomi är absolut nödvändig för undervisningen i makroanatomi, och är möjlig endast om avdelningen får tillräckligt med kroppar för detta ändamål. Lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinskt ändamål 101/2001 möjliggör att en avliden kan överlåtas från hälso- och sjukvården till ett universitets anatomiska institution för undervisningsändamål, ifall den avlidna skriftligen har gett sin tillåtelse till detta med hjälp av ett donationstestamente.

Alla myndiga personer med rättshandlingsförmåga kan göra ett donationstestamente i två vittnens närvaro. Dokumentet görs upp i två exemplar, varav det ena överlämnas till avdelningen för anatomi och det andra till den som donerar kroppen. Testamentet ska förvaras (av donatorn själv eller av en närstående) på ett sådant vis att den avlidnas vilja framkommer vid dennas död. Man kan också spara en anteckning om donationstestamentet i webbtjänsten MittKanta. I samband med uppgifterna om donationsvilja finns ett fritextfält där man kan anteckna ”Jag har gjort ett donationstestamente till Helsingfors universitet”.

Testamentet annulleras om kroppen inte längre lämpar sig för undervisningsändamål, till exempel om det behövs en patologisk-anatomisk eller rättsmedicinsk obduktion för att utreda dödsorsaken. Även vissa infektioner, operationer som utförts strax innan döden inträffat samt svår utmärgling gör kroppen olämplig för undervisningsändamål, varpå testamentet annulleras. Om donatorn flyttat långt ifrån Helsingfors efter att testamentet skrivits kan avdelningen för anatomi se till att testamentet fullbordas på en närmare anatomisk institution. Andra anatomiska institutioner i Finland: Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo.

En minnesstund kan hållas som normalt ett par veckor efter dödsfallet i de närståendes närvaro. Typen av ceremoni väljs i enlighet med den avlidnas religion. Ceremonin ordnas i kapellet vid avdelningen för patologi (de anatomiska dissektionslokalerna finns i samma byggnad som HUSLAB/avdelningen för patologi). Avdelningen för anatomi betalar kostnaderna för transporten av den avlidna från Helsingfors närregioner samt för kista och kremering.

Preparator Seppo Kolari ansvarar för testamentarkivet och sköter de praktiska arrangemangen kring transporten och hanteringen av den avlidna, minnesstunden och begravningen. Han svarar på förfrågningar och skickar vid behov ett testamentformulär. Seppo kan kontaktas antingen per telefon (02941 27304) eller per e-post seppo.kolari@hus.fi. Universitetslektor Marika Markkanen (029 412 5224, marika.markkanen@helsinki.fi) är kontaktperson för de svensk- och engelskspråkiga.

Kon­tak­tup­gif­ter

Chef

professor Matti Airaksinen

matti.airaksinen@helsinki.fi

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet