Ögon- och öronkliniken

Vid Helsingfors universitets medicinska fakultet bildar ögon- och öronkliniken en gemensam förvaltningsavdelning. Avdelningens uppgifter är ämnesområdenas kliniska grundutbildning, specialiseringsutbildning, påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning, vetenskaplig påbyggnadsutbildning, samhällelig interaktion och främjande av vetenskaplig forskning.

Ögon- och öronavdelningarna verkar i samband med dessa specialområdens kliniker vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Ögonavdelningen finns vid Ögonkliniken på Campus Mejlans och avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset.
Utbildning

Ögon- och öronkliniken ansvarar för Medicinska fakultetens grundutbildning i oftalmologi samt öron- näs- och halssjukdomslära. Kursen i oftalmologi ordnas en gång per år under det fjärde studieåret. Kursen i öron-, näs- och halssjukdomslära ordnas under det femte studieåret i fyra tre veckor långa avsnitt.

Of­talmo­lo­gi

Det propedeutiska avsnittet ger studenten färdigheter att undersöka ögat under studieavsnitten i inre medicin och neurologi. Det oftalmologiska studieavsnittet börjar med en propedeutisk flervalstentamen som mäter studentens kunskaper om ögats utveckling, uppbyggnad och funktion. Studenten måste bli godkänd i tentamen för att delta i gruppundervisningen i oftalmologi.

Under avsnittet i oftalmologi lär sig studenten förhållandet mellan oftalmologiska fynd och allmänsjukdomar, de vanligaste ögonsjukdomarna, principerna för synrehabilitering och framför allt screening och behandling av de ögonsjukdomar som hör till primärhälsovården. Studenten lär sig flera undersökningsmetoder, bl.a. att mäta synskärpan och brytningsförmågan, att undersöka synfält och färgseende, att göra en yttre undersökning av ögat, att vända ett ögonlock, att bedöma intercellularsubstansen och ögonbottnen med oftalmoskop, att mäta ögontrycket och att undersöka ögonens ställning, ögats rörelser och pupillernas reaktioner. I avsnittet ingår praktik som utvecklar expertis och stöder arbetslivsorienteringen.

Innehåll
  • ögats uppbyggnad och funktion
  • ögonundersökning på mottagningen
  • brytningsfel, funktionell synnedsättning och skelning
  • differentialdiagnostik och behandling av ett sjukt, rött öga
  • differentialdiagnostik och behandling av snabbt och långsamt framskriden synnedsättning
  • ögonsjukdomar hos barn och rådgivningsoftalmologi
  • första hjälp för ögonskador och borttagning av främmande föremål ur ögon
  • orsaker till synnedsättning samt synrehabilitering
  • progressiv patientvård inom oftalmologi
  • jouroftalmologi

Öron- näs- och hals­sjuk­doms­lä­ra

Undervisningen i öron- näs- och halssjukdomslära grundar sig på nationell kärnsubstansanalys. En medicine licentiat måste kunna ta patientens anamnes och undersöka patientens status på ett ändamålsenligt sätt, behärska differentialdiagnostiken och kunna bedöma hur brådskande de nödvändiga undersökningarna och behandlingarna är samt känna till de avtalade vårdkedjorna. Undervisningen är mestadels poliklinikundervisning. Som stödmetoder används föreläsningar (även videoföreläsningar) och undervisning i små grupper.

Of­talmo­lo­gi

Målet med oftalmologutbildningen är att utbilda specialistläkare vars arbete är självständigt, medicinskt högklassigt och ändamålsenligt för befolkningens hälsobehov, och som kan arbeta som så väl sjukhusläkare som självständig näringsidkare. Målet är att erbjuda den rätta attityden, lära ut principerna för evidensbaserad medicin och vetenskaplig forskning samt att erbjuda tillräckliga kunskaper och färdigheter om att reparera brytningsfel, att förebygga, diagnosticera och behandla ögonsjukdomar samt att arbeta med ögonkirurgi och läkemedelsbaserad rehabilitering.

Utbildningsprogrammets längd är 5 år, varav minst hälften kan genomföras utanför universitetssjukhuset och av denna tid måste 9 månader genomföras vid en hälsovårdscentral. Likställda med utbildningsplatser utanför universitetssjukhuset är ögonenheterna vid Jorv och Pejas. Dessa är administrativt sammankopplade med universitetssjukhuset men deras tjänster motsvarar centralsjukhustjänster.

Ögon- näs- och hals­sjuk­doms­lä­ra 

Utbildningsprogrammet i ögon-, näs- och halssjukdomslära är 5 år långt. Utbildningen består av öron- näs- och halssjukdomstjänstgöring (4 år) samt hälsocentraltjänstgöring (9 månader) och tjänstgöring inom ett kirurgiskt specialområde, neurokirurgi eller anestesiologi och intensivvård (3 månader). Den teoretiska, kursbaserade utbildningen i utbildningsprogrammet har en omfattning på 80 timmer, varav 20 timmar är utbildning i administration och ledarskap. Med hjälp av en loggbok kartläggs vilka delområden som redan har behandlats i utbildningen och inom vilka områden det ännu behövs utbildning. Loggboken fås från utbildningsprogrammets programansvariga eller kan skrivas ut.

Forsk­ning

Forskningen vid Ögon- och öronkliniken är aktiv. Avdelningen publicerar årligen närmare 200 medicinska publikationer, merparten i internationellt ansedda tidskrifter. En stor del av forskningen genomförs i forskningsgrupper inom projekt som siktar på en doktorsavhandling. Årligen färdigställs 2–4 doktorsavhandlingar.

Ögon- och öronkliniken och HNS kliniker erbjuder också flera forskningsprojekt som är lämpliga som fördjupade studier. Mer information om projekten fås av avdelningens undervisningspersonal. Studenter som är intresserade av ämnet kan enligt övervägande antas till projekten redan innan de genomfört den kliniska kursen inom området. Avdelningen för öron- näs- och halssjukdomar publicerar årligen Tutkimuksen vuosikirja (på finska), där forskningsprojekten och möjligheterna presenteras närmare.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

professor Tero Kivelä

tero.kivela@helsinki.fi

PB 22 (Haartmansgatan 4)

00014 Helsingfors universitet

Vice pre­fekt

professor Antti Mäkitie

antti.makitie@helsinki.fi

Adress

Ögonkliniken

PB 22 (Haartmansgatan 4)

00014 Helsingfors universitet

Öron-, näs- och halssjukdomsavdelningen

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11-13

PB 263, 00029 HNS