Barnkliniken

Barnkliniken ansvarar för den grundläggande utbildningen i barnsjukdomar, barnkirurgi, barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri och infektionssjukdomar hos barn vid Helsingfors universitets medicinska fakultet, för specialistläkarutbildning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom barnsjukdomar. Barnkliniken har ett forskarutbildningsprogram. Den svenskspråkiga undervisningsenheten för barnsjukdomar har i fråga om barnsjukdomar det riksomfattande ansvaret för att utbilda läkare som behärskar svenska i sitt yrke.

Barnkliniken är en av de största enheterna i Norden som är fokuserad på undervisning i och forskning om barns och ungas sjukdomar. Helsingfors universitetssjukhus (HUS) ansvarar för den specialiserade sjukvården inom sitt eget sjukvårdsdistrikt. Dessutom har HUS riksomfattande ansvar för vissa områden, bland annat hjärtkirurgi och organtransplantationer för barn.

Undervisningen ordnas på Nya barnsjukhuset, Parksjukhuset, Jorv sjukhus och korta perioder på olika centralsjukhus.
Utbildning

Kursen i barnsjukdomar ordnas under det femte studieåret och dess omfattning är 12,5 sp. Studierna omfattar studiehelheter i barnsjukdomar, barnneurologi, barnkirurgi, infektionssjukdomar hos barn och barnpsykiatri.

Fördjupade studier är en del av grundstudierna i medicin. De fördjupade studierna kan genomföras antingen som ett forskningsprojekt eller som ett skriftligt examensarbete.

Forskningsprojektet kan handledas av vilken läkare som helst som arbetar på Barnkliniken. För många studerande är forskningsprojektet som hör till de fördjupade studierna ofta ett första steg mot en doktorsavhandling. Mer information om forskningsprojekten finns hos forskringscentret för barnsjukdomar (Lastentautien tutkimuskeskus) (på finska).

Forsk­ning

Barnkliniken har starka forskningstraditioner. I dag är forskningen om barnsjukdomar innovativ och tvärvetenskaplig. Användningen av datasjöar, big data, biobanken och register förändrar forskningen och gör det möjligt att ställa helt nya forskningsfrågor.

Till forskargemenskapen vid forskningscentret för barnsjukdomar hör ca 30 forskningsgrupper från alla pediatriska områden. Forskargemenskapen producerar årligen ca 10 doktorsavhandlingar och 300 referentgranskade vetenskapliga artiklar, och våra forskare beviljas årligen forskningstillstånd för ca 70 undersökningar. Målet är att kontinuerligt höja nivån på forskningen och uppmuntra till hög kvalitet.

Största delen av forskningen bedrivs av forskningsgrupper i projekt med en doktorsavhandling som målsättning. Det är möjligt att söka till forskningsgrupperna redan under grundstudierna.

Största delen av grundforskningen bedrivs i Biomedicums lokaler och tillämpad klinisk forskning bedrivs i sjukhus.

Publikationer

Forskningscentret för barnsjukdomar (Lastentautien tutkimuskeskus) (på finska).

 

Forskarskola

Barnklinikens forskarutbildningsprogram handleder och stöder unga forskare. Varje forskningsprojekt utvärderas av en utvärderingsgrupp som består av seniorforskare och för projektet tillsätts en uppföljningsgrupp. Forskarskolan ordnar utbildningar för forskare och delar ut resestipendier. Finansieringen av forskningsprojekten ordnas av forskningsgrupperna själva. Till forskarskolan hör också Barnklinikens forskningseftermiddag, vetenskapsmöten, Journal Clubs och andra gemensamma utbildningar.

Chef
Professor Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Övriga medlemmar i ledningsgruppen
Professor Kaija-Leena Kolho
Professor Mikko Pakarinen
Docent Samppa Ryhänen
Medicine licentiat Heljä Lång

Utvärderingstillfällen för doktorsavhandlingar ordnas månatligen. För varje undersökning ordnas ett utvärderingstillfälle. Till den utvärderingsgrupp som sammanträder i början av projektet hör Barnklinikens professorer, ordföranden för etikprövningsnämnden, en expert på statistik och projektets uppföljningsgrupp. I utvärderingstillfället deltar utöver forskaren också handledaren för doktorsavhandlingen.

Forskaren presenterar sitt projekt vid utvärderingstillfället. Efter presentationen förs ett samtal där projektet utvärderas. Samtalet pågår i cirka 30 minuter. Forskaren kan presentera sitt projekt på finska, svenska eller engelska.

Innehållet i forskningsplanen: sammandrag (max ½ sida), introduktion (max 2 sidor), projektets mål och betydelse (också varför det är nödvändigt att genomföra forskningen i Finland), frågeställning/hypoteser med siffror eller franska streck, beskrivning av den egna andelen av projektet, metoder med angivna referenser och utan många ingående detaljer, kritisk bedömning av projektets ”fallgropar” (pitfalls), projektets tidsschema, en bedömning av de etiska aspekterna som rör genomförandet av projektet samt en kort beskrivning av finansieringen. Bilder och tabeller förbättrar läsbarheten. Planen görs på engelska.

Utvärderingstillfällen

Vår 2024: genom överenskommelse

Tid till utvärderingen reserveras hos byråsekreterare Julija Häyrinen, julija.hayrinen@hus.fi Forskningsplanen skickas elektroniskt senast två veckor före utvärderingen.

Ytterligare information: Professor Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Det är möjligt att ansöka om forskarskolans resestipendium för en vetenskaplig konferens eller för en utbildning som anknyter till avhandlingsplanen (högst 1 000 euro per år). En egen presentation vid konferensen är inte en absolut förutsättning för beviljandet av resestipendiet.

Anvisning

Skicka in reseräkningsblanketten med originalkvitton för godkännande till adressen:

Marjaana Peussa
Biomedicum 2 C
Stockholmsgatan 8 c
00029 HUS

Reserapport

De som beviljats resestipendium ska på forskarskolans julmöte hålla en 5–10 minuters presentation om konferensen/utbildningen.

Januari–februari

  • Forskningseftermiddag

Augusti

  • Barnklinikens forskarutbildningsprograms sommarutbildning

November

  • Inlämning av forskarutbildningsprogrammets årsrapport (15.11)

December

  • Presentationer av reserapporter
Enheter
Kontaktuppgifter

Chef

professor Mikko Pakarinen
mikko.pakarinen@hus.fi  
Barnkliniken
PB 22 (Stenbäcksgatan 11)
00014 Helsingfors universitet

Bi­trä­dan­de chef

professor Kim Vettenranta
kim.vettenranta@helsinki.fi

Un­der­vis­nings­ko­or­di­na­to­r

Oona Lumatjärvi

Sek­re­te­ra­re

Julija Häyrinen
julija.hayrinen@hus.fi 

Adress

Barnkliniken
PB 22 (Stenbäcksgatan 11)
00014 Helsingfors universitet