Logopedi

Undervisningen och forskningen i logopedi fokuserar på tal, språk, röst, kommunikation och sväljningsfunktionen, deras utveckling, störningar och bedömning och rehabilitering i samband med störningar, samt eventuella bakgrundsfaktorers inverkan på dessa förmågor/funktioner.

Utexaminerade filosofie magistrar i logopedi kan ansöka om rätt att arbeta som talterapeut, dvs. utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person. Talterapeuter arbetar t.ex. vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständig yrkesutövare eller med olika expertuppgifter.

Utbildning

Studerande i logopedi kan avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (lägre högskoleexamen) och filosofie magisterexamen (högre högskoleexamen).

Målet med kandidatexamen i logopedi är att ge grundläggande kunskaper i logopedins olika delområden och de forskningsmetoder som används inom logopedin. Examen innehåller förutom grund- och ämnesstudier i logopedi också t.ex. språkvetenskapliga och medicinska studier. Psykologi är ett obligatoriskt biämne för huvudämnesstuderande i logopedi. Studenterna skriver en kandidatavhandling som hör till kandidatexamen under det tredje studieåret. Huvudämnesstuderande i logopedi genomför sammanlagt fyra praktikperioder under studierna som leder till magisterexamen. Tre av praktikperioderna ingår i kandidatexamen.

Målet med filosofie magisterexamen är att fördjupa kunskaperna från kandidatexamen och ge de färdigheter som behövs för vetenskaplig forskning. Examen innehåller fördjupade kurser i logopedi, en skriftlig tentamen och pro gradu-avhandlingen. Kliniska studier som ingår i examen är en kort praktikperiod och en fyra månaders praktik, s.k. lång praktik. Den långa praktiken genomförs under handledning av en legitimerad talterapeut vid en enhet inom social- eller hälsovården.

Doktorander i logopedi hör till något av doktorandprogrammen i Medicinska fakultetens forskarskola i hälsoforskning, t.ex.: Doktorandprogrammet för klinisk forskningDoktorandprogrammet för hjärnforskning och medvetandeforskning och Doktorandprogrammet för folkhälsovetenskap. Doktorander i logopedi kan också höra till humanistisk-statsvetenskapliga forskarskolans Doktorandprogram för psykologi, lärande och kommunikation

Doktoranderna i logopedi samlas årligen 2–4 gånger till ett gemensamt seminarium som leds av professorn i logopedi.

Forskning

Forskningen i logopedi vid Helsingfors universitet fokuserar på följande teman:

 • observation av talet hos olika patientgrupper (autismspektrumsyndrom, barn med kokleaimplantat) och hjärnmekanismerna för tal och språk
 • interaktion med hjälp av bristfälligt språk och stödjande av interaktionen
 • typisk och avvikande tidig språklig utveckling och prognos för den tidiga språkliga utvecklingen hos olika grupper (bl.a. friska barn och prematurer)
 • språkliga specialsvårigheters symtombild och hur den inverkar på valet av skola och den upplevda livskvaliteten hos unga vuxna
 • språkligt lärande hos personer med afasi och återställande av talförmågan och språket
 • förändringar i tal, språk och kommunikation i samband med normalt åldrande och minnessjukdomar hos personer som kommunicerar med talat språk och teckenspråk

Aphasia Research Group
Forskningsgruppen för afasi undersöker språkliga störningar hos vuxna som beror på skador i hjärnvävnaden eller funktionsstörningar. Gruppen undersöker hur afasi manifesteras i språkanvändningen och i interaktionen människor emellan, praxis inom afasiterapin och terapins effektivitet och följdpåverkningar av afasi på människans liv.

Interaction and Intervention Group

Dementia and Communication Research Group

Early Language Development (ELD) Group
Forskningsgruppen för tidig språkutveckling undersöker den språkligt-kommunikativa utvecklingen under barnets två första levnadsår, hur man bedömer utvecklingen och den tidiga språkutvecklingens prognos i förhållande till den senare språkutvecklingen.

Pragmatic Issues in Alternative Communication

Human communication disorders research unit (DIS-CO)

Professorer

 • Professor Minna Laakso 
 • Professor Suvi Stolt
 • Professor (emerita) Anu Klippi
 • Dosent Kaisa Launonen

Lärare

 • Universitetslektor Sofia Holmqvist-Jämsén 
 • Universiterslektor Kirsi Neuvonen (50%, 1.1.-30.6.2024)
 • Universiteslärare Satu Paavola (50%, 1.1.2024-31.12.2025)
 • Universitetslektor Kati Pajo (25%, 1.1.2024-31.12.2025)
 • Äldre Universitetslektor Seija Pekkala
 • Universitetslektor Katri Saaristo-Helin (50%)
 • Universitetslektor Inkeri Salmenlinna
 • Univetsitetslektor Paula Salmi (50%)
 • Universitetslektor Irina Savolainen
 • Universitetslektor Eva Ståhlberg-Forsén (50%, 1.1.-31.7.2024)
 • Universitetslektor Minnaleena Toivola (fram tills 31.7.2024)
 • Universitetslektor Ritva Torppa (på forskningsledighet 1.1.-31.3.2024)
 • Universitetslektor Leena Tuomiranta (50%)
 • Universitetslärare Asta Tuomenoksa (50%, 1.1.2024-31.12.2025)

Forskare

 • Doktorand Henna Ahola
 • Doktorand Eveliina Joensuu
 • Doktorand Lotta Keitilä
 • Doktorand Laura Lehtiniemi
 • Doktorand Anna Markkula
 • Doktorand Riikka Mustonen
 • Dokrorand Niina Nylander
 • Doktorand Satu Paavola
 • Doktorand Anu Saari
 • Doktorand Susanna Surakka
 • Doktorand Minea Tikkanen
Länkar
 • Foni Ry
  Studentföreningen för logopedistuderande heter Foni ry och alla som studerar logopedi vid Helsingfors universitet kan bli medlemmar. Foni samarbetar med andra studentföreningar vid Helsingfors universitet och studentföreningar vid andra högskolor som undervisar i logopedi. Medlemmarna är studerande från alla årskurser från gulnäbbar till äldre studerande. Foni ordnar fritidsevenemang för sina medlemmar, men också verksamhet som stöd för studierna, t.ex. expertföreläsningar och exkursioner till företag och föreningar i branschen.
 • Finlands Talterapeutförbund
Kontaktuppgifter

Leder av avdelningen för psykologi och logopedi

professor Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi

Leder av utbildningspromram i logopedi

professor Minna Laakso
minna.laakso@helsinki.fi 

Biträdande leder av utbildningspromgram i logopedi

universitetslärare Leena Tuomiranta
leena.tuomiranta@helsinki.fi

under läsåret 2023-2024 biträdande professor Suvi Stolt
suvi.stolt@helsinki.fi

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Uni­ver­si­tets­ser­vicen och stu­dentser­vicen

Kontaktuppgifter till Medicinska fakultetens personal
Universitetets gemensamma studierådgivning
Studentservicen i Mejlans: meilahti-student@helsinki.fi