Psykiatriska kliniken

Psykiatriska kliniken är landets största enhet för undervisning och forskning i psykiatriska sjukdomar. Enheten ansvarar för grundutbildningen i psykiatri och ungdomspsykiatri vid Medicinska fakulteten och för specialistläkarutbildningen i psykiatri, ungdomspsykiatri och rättspsykiatri, samt tilläggsutbildningsprogrammet i geriatrisk psykiatri. Enheten ansvarar också för psykoterapeututbildningen i samarbete med Avdelningen för psykologi och logopedi. Vid kliniken bedrivs aktiv forskningsverksamhet och kliniken ansvarar för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom psykiatri, ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Psykiatriska kliniken verkar främst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler, huvudsakligen vid HUCS Psykiatricenter, men också i andra lokaler i Mejlans. Kliniken har ett tätt och välfungerande samarbete med HNS.
Utbildning

Psykiatriska kliniken ansvarar för grundutbildningen i psykiatri och ungdomspsykiatri vid Medicinska fakulteten. Grundkursen i psykiatri ordnas det tredje eller fjärde studieåret, och under övergångsperioden för äldre årskurser det femte studieåret.

Utöver grundutbildningen i psykiatri och ungdomspsykiatri är kliniken också med och ordnar kurser i studiehelheten Den medicinska strimman. Avdelningen är tvåspråkig och ger undervisning också på svenska.

Amanuenstjänstgöring kan genomföras också inom psykiatrin.

Fördjupade studier kan genomföras på alla områden inom psykiatrin: vuxen-, ungdoms- och rättspsykiatri. De fördjupade studierna genomförs i regel genom att man deltar i olika forskningsprojekt. För den som är intresserad av forskning kan detta också öppna dörrar för fortsatt forskningsarbete. Man kan påbörja de fördjupade studierna redan innan man genomfört kursen i klinisk psykiatri. Det är också möjligt att skriva en teoretisk avhandling.

Avdelningen har många forskningsprojekt på gång inom olika delområden inom psykiatrin. Mer information om forskningsprojekten fås av lärarna och professorerna vid avdelningen.

Psykiatriska kliniken ansvarar för specialistläkarutbildningen i psykiatri, ungdomspsykiatri och rättspsykiatri. Målet med specialistläkarutbildningarna är att ge läkarna under specialisering förutsättningar för att arbeta inom sitt specialiseringsområde, för multiprofessionellt arbete, för att uppehålla sin yrkeskunskap, för att arbeta inom hälso- och socialvårdens servicesystem och fördjupa sina vetenskapliga kunskaper. Den sexåriga utbildningen utgör en bred helhet, vars viktigaste kunskapsstoff definieras i kärnsubstansanalysen och de praktiska färdigheterna definieras i kunskapsmålen. Yrkeskunskapen utvecklas genom klinisk tjänstgöring, metodundervisning, klinisk handledning och arbetshandledning.

Specialistläkarutbildningen i vuxen, ungdoms- och rättspsykiatri innehåller en gemensam seminariekurs, som är obligatorisk för alla som genomför det gemensamma utbildningsavsnittet. Seminarieserien utgör en studiehelhet som räcker ett läsår.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning i psy­ki­a­tri

Specialistläkarutbildningens differentierade utbildningsavsnitt innehåller i början en tvåårig fördjupad seminariekurs som är obligatorisk för alla som är i det stadiet av sin utbildning. Den här seminarieserien innehåller fyra moduler som består av ett eller två centrala kliniska områden inom psykiatrin.

Seminarierna ordnas varannan vecka på onsdagar i Auditorium Christian Sibelius i HUCS Psykiatricenter. Studerande på utbildningsplatser utanför Helsingfors kan delta med hjälp av videoförbindelse.

Specialistläkarutbildningens differentierade utbildningsavsnitt innehåller i slutet en tvåårig universitetsseminariekurs som är riktad till sjukhusläkare under specialisering i psykiatri vid universitetskliniker.

Specialistläkarutbildning i psykiatri (på finska)

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning i ung­doms­psy­ki­a­tri

Specialistläkarutbildningens differentierade utbildningsavsnitt innehåller en fördjupad seminariekurs som är obligatorisk i minst två år för alla som är i det stadiet av sin utbildning. Seminarierna ordnas varannan vecka i HUCS Psykiatricenter.

Specialistläkarutbildning i ungdomspsykiatri (på finska)

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning i rätts­psy­ki­a­tri

Specialistläkarutbildningens differentierade utbildningsavsnitt innehåller en fördjupad specialiseringskurs som är obligatorisk för alla som är i det stadiet av sin utbildning. Seminarierna ordnas en gång i månaden vid Kellokoski (Mariefors) sjukhus i HNS. Till specialistläkarutbildningen i rättspsykiatri hör som en viktig del att utföra sinnesundersökningar (minst 10 undersökningar under utbildningen).

Specialistläkarutbildning i rättspsykiatri (på finska)

Psykoterapeututbildningen vid Helsingfors universitet leds av Psykiatriska kliniken i samarbete med Avdelningen för psykologi och logopedi. Utbildningen ordnas i samarbete med utomstående expertorganisationer och leder till yrkesbenämningen psykoterapeut. Utbildningen är fortbildning som till sin natur motsvarar påbyggnadsutbildning för legitimerade yrkesutbildade personer inom hälsovården. Av dem som söker till utbildningen krävs arbetserfarenhet inom mentalvård eller ett motsvarande område och en lämplig grundutbildning inom social- eller hälsovården.

Psykoterapeututbildning (på finska)

 

Forsk­ning

Psykiatriska kliniken har starka forskningstraditioner särskilt inom följande områden: affektiva störningar, självdestruktivt beteende, ätstörningar, personlighetsstörningar och alkoholism. Under de senaste åren har forskningen också aktivt fokuserat på sömnen, psykoser och psykofarmakologi. Avdelningen har ett tätt samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Inom hjärnavbildning samarbetar man också med Aalto-universitetets hjärnforskningsenhet. Avdelningen bedriver grundforskning i psykiatriska störningar på molekylärgenetisk nivå i samarbete med THL. Det internationella samarbetet är aktivt. Fokusområden inom den rättspsykiatriska forskningen har under de senaste åren varit impulsiv våldsbenägenhet, antisocialt beteende, psykopati, pyromaner och dödligheten hos personer som gjort sig skyldiga till grovt våld samt den psykiatriska sjukfrekvensen. En central arkivkälla är THL:s rättspsykiatriska arkiv som innehåller alla sinnesundersökningar som gjorts i Finland sedan 1980 (tidigare utlåtanden finns i Nationalarkivet).

Nästan alla doktorsavhandlingar i psykiatri görs i forskningsgrupper som en del av ett större forskningsprojekt. Den som är intresserad av att doktorera kan kontakta professorerna på området.

Publikationer

Professorer

Kontaktuppgifter

Chef

professor Tiina Paunio

tiina.paunio@helsinki.fi

PB 22 (Fältskärsgatan 12)

00014 Helsingfors universitet

Bi­trä­dan­de chef

professor Erkki Isometsä

erkki.isometsa@hus.fi

Adress

PB 22 (Fältskärsgatan 12)

00014 Helsingfors universitet