Samarbete

Med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk har Medicinska fakulteten möjlighet att erbjuda sitt kunnande till förmån för hela samhället i såväl Finland som utomlands. Genom företag och samarbeten har vi alla möjlighet att arbeta för gemensamma mål på många fronter.
Företagssamarbete

Läkemedelsindustrin behöver tillförlitliga samarbetspartner för att kunna genomföra de omfattande kliniska studier som hör till utvecklandet av nya läkemedel. Vid universitetssjukhusets kliniker pågår också fortlöpande tiotals läkemedelsstudier, i vilka fakultetens forskare deltar. Denna uppdragsforskning koordineras av HYKS-instituutti.

Fakulteten och sjukhuset samarbetar också i fråga om forskning och utveckling som ansluter till medicinsk teknologi och biomaterial och där både inhemska och utländska företag deltar.

Donationsprofessurer är ett sätt för företag att stödja medicinsk forskning som har blivit allmännare under senare år. Till exempel Alko, Amgen, Valio och Universitetsapoteket har donerat tidsbegränsade professurer till Campus Mejlans.

Skapa nätverk och utveckla tillsammans!

MeVac är ett vaccinforskningscentrum som både bedriver uppdragsforskning för läkemedelsbolag och forskarstyrd forskning. Enheten tillhör Helsingfors universitet och HNS och leds av Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar.

 

Vaccinforskningscentrumet ligger i Biomedicum på Mejlans sjukhusområde.

Kaarlo Simojoki är den första arbetslivsprofessorn vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Professuren finansieras med donationsmedel från Alko Ab.

Läs intervjun med Kaarlo Simojoki här (på finska).

Mejlans nya centrum för hälso- och livsvetenskaper hjälper forskare att nätverka och vidareutveckla sina idéer. 

Medicinska fakultetens viktigaste samarbetspartner inom grund- och specialiseringsutbildningen för läkare och tandläkare är samkommunen HNS och de sjukhus som omfattas av dess ansvarsområde samt hälsovårdscentralerna i Helsingfors, Vanda och Esbo.  Utbildningen planeras i samarbete med andra medicinska fakulteter i landet.

Fakulteten bedriver samarbetsforskning med andra universitet, forskningsinstitut och företag.

Fakulteten har ett nära samarbete med Helsinki Institute of Life Sciences  (HiLIFE) enheter på Campus Mejlans, det vill säga Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) och Centrum för neurovetenskap.

Fakulteten har också ett nära samarbete med Aalto-universitetet, särskilt inom hjärnforskning. Samarbetet omfattar bl.a. BioMag-laboratoriet vid Mejlans sjukhus – ett gemensamt laboratorium för Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och HNS som fokuserar på hjärn- och hjärtforskning.

Även Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet medverkar i det mångsidiga forsknings- och utbildningssamarbetet. Det medicinska forsknings- och undervisningscentret Biomedicum erbjuder goda förutsättningar för forskningssamarbete på campus. Biomedicum inhyser forskningsgrupper från universitetet, universitetssjukhuset, FIMM samt HNS-distriktet, Folkhälsans forskningscentrum, det medicinska forskningsinstitutet Minerva, enheterna för flygmedicin och skyddsmedicin vid Centret för militärmedicin och företag inom läkemedelsbranschen.