Avdelningen för neurovetenskaper

Avdelningen för neurovetenskaper vid Helsingfors universitet är den äldsta neurologiska enheten i Finland. Avdelningen omfattar ämnena neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi. Till avdelningens uppgifter hör den kliniska grundutbildningen i ovan nämnda ämnen, specialistläkarutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning, vetenskaplig påbyggnadsutbildning, främjande av vetenskaplig forskning och samverkan med samhället. Avdelningen är den enda enheten i Finland som ordnar undervisning i ämnesområdet på svenska.

Den kliniska patientundervisningen ordnas i samarbete med HUCS neurologiska och neurokirurgiska klinik och HUSLABs avdelning för klinisk neurofysiologi. Grundforskningen om neurologiska sjukdomar, den patientinriktade kliniska forskningen och forskningen om servicesystem genomförs i samarbete med sjukvårdsdistriktet och flera olika inhemska och internationella forskningssamfund.
Utbildning

Avdelningen för neurovetenskaper vid Medicinska fakulteten ansvarar för grundutbildningen i neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi. Integrerade i undervisningen är också neuropatologi, neurooftalmologi, neuroradiologi och neurologiska infektioner, liksom smärtlindring, hälsokrav för bilkörning och undervisningen i god medicinsk praxis.

Avdelningen för neurovetenskaper har Finlands bredaste utbildningsprogram i neurologi. Utbildningsplatser utanför HUCS finns vid Hyvinge sjukhus, Jorvs sjukhus, Dals sjukhus, Lojo sjukhus och Pejas sjukhus enheter för neurologi.

Ett betydande antal av vårt lands specialister i neurovetenskaper har anknytning till HUCS neurologiska poliklinik. Till tjänsteproduktionens starka områden hör jourverksamhet och cirkulationsstörningar i hjärnan. I utbildningen beaktas likväl de neurologiska sjukdomarnas breda spektrum. Handledarna vid de utbildande enheterna har en viktig roll. Vi försöker möjliggöra individuellt anpassade utbildningsplaner och utvecklar kontinuerligt stödmaterial för undervisningen och främjar deltagande i internationella kurser.

Forsk­ning

Neurologiska polikliniken har starka forskningstraditioner. Årligen publiceras över hundra vetenskapliga originalpublikationer i klinikens namn. Största delen av forskningen bedrivs i forskningsgrupper och studerande kan delta redan under grundutbildningen. En forskarutbildning lönar sig inte bara för den som siktar på en forskarkarriär utan också för den som vill arbeta som klinisk läkare i samhällets eller näringslivets tjänst.

Vårt mål är att stärka och bredda klinikens forskningsgrund inom klinisk neurologi och neurovetenskaper genom att främja förutom traditionella områden (akuta störningar i hjärngenomblödningen) också samhälleligt viktiga delområden inom neurologin (MS, huvudvärk, muskelsjukdomar, minnessjukdomar) och stärka den tillämpade grundforskningen. Vi främjar samarbetet inom traditionell klinisk forskning och befolkningsforskning med bl.a. HU:s forskningsprogram i molekylär neurologi, Aalto-universitetet, BioMAG, Centret för neurovetenskap, Arbetshälsoinstitutet, Finlands Akademis spetsforskningsenheter och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Vi förstärker vårt samarbete med bl.a. neuropsykologin, neuroradiologin och neuropatologin och främjar samarbetet med bl.a. geriatrin, psykiatrin och allmänmedicinen. Vi uppmuntrar unga forskare att arbeta utomlands och rekryterar gärna specialiserande läkare från utlandet. Kliniska läkemedelsstudier som genomförs vid kliniken förstärker vårt internationella vetenskapliga samarbete och öppnar möjligheter för unga läkare att delta i den typen av forskning.

Publikationer

 

Enheter

Den kliniska grundutbildningen i neurologi för läkare ordnas numera till alla delar som problembaserad undervisning i små grupper. Det är en arbetsintensiv undervisningsmodell, men den har visat sig vara värdefull för lärandet av kliniska färdigheter.

Vi utvecklar modeller för förhör, undervisningsmaterial och ett arkiv för fall och bildmaterial. De viktigaste bakgrundsmaterialen för undervisningen finns också i ett digitalt kursbibliotek. Vi utvecklar också undervisning som ges i simulationslaboratorium. Avdelningen för neurovetenskaper har en erfaren seniorlärarkår och vi satsar på utbildning för lärarna och utveckling av samarbetet. Erfarna seniorläkare från HUCS neurologiska poliklinik deltar också i grundutbildningen.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning

Avdelningen för neurovetenskaper har Finlands bredaste utbildningsprogram i neurologi. Ett betydande antal av vårt lands specialister i neurovetenskaper har anknytning till HUCS neurologiska poliklinik. Till tjänsteproduktionens starka områden hör jourverksamhet och störningar i hjärngenomblödningen. I utbildningen beaktas likväl de neurologiska sjukdomarnas breda spektrum. Verksamhetsställenas utbildare och personliga handledare har en viktig roll. Vi försöker möjliggöra individuellt anpassade utbildningsplaner och utvecklar kontinuerligt stödmaterial för undervisningen och främjar deltagande i internationella kurser. Läkare under specialisering får stöd av vår interna utbildningsportal Neuroportti.

Den egentliga utbildningen ordnas i små grupper som problembaserad undervisning. Utbildningen utgår från patientfall och omfattar diagnostik och behandling. Undervisningen tar upp hjärnskador, spinalkirurgi, ryggmärgsvätskans cirkulationsstörningar, barnneurokirurgi, besök på operationssal, neuroradiologi, intensivvård, cerebrovaskulära sjukdomar, hjärntumörer och hur man undersöker en patient och skriver en fallbeskrivning (case report). Till kursprogrammet hör också icke schemalagd tjänstgöring i operationssal.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning

HUCS Neurokirurgiska klinik är en internationell enhet som är känd världen över för sin expertis och där man vid sidan av patientarbetet satsar starkt på utbildning och forskning. Utöver läkarna i specialistläkarutbildningen besöks kliniken årligen av ca 120 utländska neurokirurger och läkare som specialiserar sig på neurokirurgi. Utländska gäster utbildas särskilt i kärlkirurgi, eftersom kliniken åtnjuter stor internationell uppskattning i fråga om forskningen och behandlingen på området. Gäster utbildas förutom på de årliga live-kurserna i mikrokirurgi också på kurser av olika omfattning (från en vecka till två år) i operationssal i professor Mika Niemeläs fellowship-program.  Den internationella verksamheten gynnar också klinikens egna läkare under specialisering, som kan dra nytta av internationella kontakter och utbyte av kunskaper och delta i organiseringen och genomförandet av kurser.

Specialistläkarutbildningen i neurokirurgi räcker sex år och innehåller förutom den egentliga neurokirurgiska tjänstgöringen också studieavsnitt enligt studiehandboken i kirurgi, neurologi, det neurologiska området och tjänstgöring vid en hälsovårdscentral.

Läkare som specialiserar sig i neurokirurgi antecknar sina operationer i en loggbok som man regelbundet går igenom med den kliniska läraren, och utbildningen skräddarsys för varje läkare enligt uppgifterna ur loggboken, så att läkarens kirurgiska kompetens utvecklas i riktning mot de kunskaper och färdigheter som krävs av en självständig neurokirurg.

Vi satsar på forskning och läkarna under specialisering skriver sin doktorsavhandling under specialistläkarutbildningen. Det är möjligt att ta forskningsledigt för arbetet med avhandlingen.

Grunderna i klinisk neurofysiologi (KNF) fås genom att man förvärvar goda kunskaper i neurofysiologi och elektrofysiologi på kursen i fysiologi. Gruppundervisningen i klinisk neurofysiologi har som mål att redogöra för indikationer för neurofysiologiska undersökningar ur allmänläkarens, företagsläkarens och neurologens perspektiv.

Grundutbildningen behandlar KNF-undersökningar och fynd hos patienter som lider av smärta eller sjukdomsanfall. För att förstå undersökningarna och fynden krävs att läkaren behärskar neurologisk nivådiagnostik.

Spe­ci­a­list­lä­kar­ut­bild­ning

För specialiseringen i klinisk neurofysiologi finns vid Mejlans sjukhus två tjänster för sjukhusläkare under specialisering och dessutom 1–2 tjänster vid Jorvs sjukhus och vid Barnkliniken. Specialistläkarutbildningen grundar sig på loggboken, tjänstgöring vid olika verksamhetsställen och lärande av teknik för undersökningar och tolkning av resultat.  Utbildare är seniorläkarna vid de olika utbildande enheterna.

Ofta har läkare som specialiserar sig samlat erfarenhet av forskningsarbete vid forskningsinstitut och i sjukhusens forskningsgrupper.  Metodutveckling och forskning är typiskt för och viktigt inom klinisk neurofysiologi. Kännetecknande för specialistläkarutbildningen i klinisk fysiologi vid HU har alltid varit goda kontakter med kliniska specialområden som använder KNF-tjänster.

Kontaktuppgifter

Chef

professor Perttu Lindsberg

perttu.lindsberg@helsinki.fi

PB 22 (Haartmansgatan 4)

00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 22 (Haartmansgatan 4)

00014 Helsingfors universitet