Kliniken för hud- och könssjukdomar

Lääketieteellinen tiedekunta

Läroämnets uppgift är att erbjuda grundundervisning för examensstuderande i medicin och odontologi samt att utbilda dermatologer och allergologer. Till uppgifterna hör även högklassig medicinsk forskning samt vetenskaplig påbyggnadsutbildning.  Läroämnet erbjuder påbyggnadsutbildning för specialistläkare och allmänläkare.  

Enhetens lokaler finns i Hud- och allergisjukhuset i Mejlans.

Målet med grundundervisningen i dermatologi och venereologi är att ge dem som studerar medicin tillräckliga kunskaper och färdigheter för att identifiera och behandla de vanligaste hudsjukdomarna samt de könssjukdomar som förekommer i Finland. Kursen i hudsjukdomar ordnas fyra gånger per år under årskurs M5.

Undervisning i klinisk allergologi ges i studieavsnitten som behandlar mikrobiologi/immunologi under årskurs M2.

Kontaktperson: Professor Annamari Ranki, annamari.ranki@hus.fi

 • Hudlymfomens patomekanismer och nya målgener
 • Autoimmunsjukdomars mekanismer: nya mål för riktad behandling
 • Ovanliga och ärftliga hudsjukdomar
 • Hudsjukdomars allergologi

Kontaktperson: Docent Sari Pitkänen, sari.pitkanen@hus.fi

 • Spridningsmekanismer och prognosfaktorer för hudcancer

Kontaktperson: Docent Anita Remitz, anita.remitz@hus.fi

 • Atopiska eksems patomekanismer och behandling

Kontaktperson: Professor Antti Lauerma, antti.lauerma@helsinki.fi

 • Kontakteksemens patomekanismer
 • Mikrobiomets roll vid hudsjukdomar och allergier
 • Atopiskt eksem
 • Akne

Kontaktperson: Docent Jaana Panelius, jaana.panelius@hus.fi

 • Hudborrelios
 • Bindvävssjukdomar (lupus erythematosus i huden och sklerodermi)
 • Autoimmuna blåsbildande sjukdomar

Mer information om specialistläkarutbildningen på Medicinska fakultetens sidor.

 • Annamari Ranki Research Group
  Vår forskning fokuserar på tre områden: autoimmunsjukdomar, hudlymfom och ovanliga sjukdomar med hudsymptom. Inom autoimmunsjukdomar forskar vi om mekanismerna bakom lupus erythematosus, allt från de tidiga effekterna av UV-strålning till hur signalvägen för interferon aktiveras. Vi har börjat bekämpa autoimmun polyendokrinopati (APECED) genom att reparera genmutationen i patienternas pluripotenta stamceller (iPSC) med CRISPR/Cas9-metoden. Vårt mål är att tillsammans med internationella samarbetspartner få de reparerade cellerna att specialisera sig pånytt så att de är i en form lämplig för behandling.  När det gäller ovanliga och svåra hudsjukdomar hör vi till nätverket ERN SKIN och vår forskning är omfattande och internationell. Vi har identifierat flera nya sjukdomsmutationer och reder ut deras funktionella effekter. Vår forskning om hudlymfom fokuserar på betydelsen av immunosuppressiva metaboliter i mikromiljön samt sammansättningen av exosomer i serum och deras betydelse för hur lymfom sprider sig och vilken prognos sjukdomen har. Vi använder också cellmodeller för att undersöka vilken betydelse syncytinproteinet vi tidigare observerat i lymfomceller har för lymfomens patogenes.
 • Mika Mäkelä Research Group
  Forskningsgruppen arbetar på Hud- och allergisjukhusets barnavdelning, som har det preliminära ansvaret för HNS-distriktets barnallergologiverksamhet i smidigt samarbete med barnkliniken. Gruppen fokuserar på två sjukdomsgrupper: astma hos småbarn och svåra födoämnesallergier. Forskningen om astma hos småbarn fördjupar sig i patofysiologi, diagnostik och behandling. Vi strävar efter att reda ut vilka faktorer som är avgörande för sjukdomens permanens och svårighetsgrad, både i vävnaderna och inom de andningsfysiologiska parametrarna.  För födoämnesallergiernas del har vårt fokus varit dels på att utveckla diagnostik baserad på molekylärallergologiska mätningar och dels på hyposensibilisering av allergiker. Forskningen genomförs mestadels vid kliniken och laboratoriemätningar görs i regel i samarbete med olika finländska och internationella samarbetspartner.
 • Jaana Panelius Research Group
  Forskningens fokus är patogenesen för de autoimmuna bindvävnadssjukdomarna lupus erythomatosus med hudsymptom och lokaliserad sklerodermi, samt kartläggning av immunresponsen mot hudborrelios. Forskningen om lupus och sklerodermi är en del av en doktorsavhandling. Doktoranden är en yngre läkare som specialiserar sig vid kliniken. För lupus erythematosus del strävar vi efter att reda ut de immunopatogenetiska mekanismerna bakom sjukdomen och särskilt inflammasomaktiveringens betydelse för sjukdomens patogenes. När det gäller lokaliserad sklerodermi deltar vi i europeisk multicenterforskning, men klinikens egen forskning fördjupar sig även i sjukdomens patogenes. Borreliosforskningen gäller immunresponsen mot borrelia och dess ytproteiner, vävnadsspecificitet och -invasion, autoreaktiva mekanismer i cellmodeller efter en infektion och inflammasomaktivitet i hudbiopsier samt den genetiska risken att insjukna i de olika formerna av sjukdomen. Inom varje delområde av forskningen kan de nya forskningsrönen hjälpa oss att utveckla metoder för att diagnosticera och behandla sjukdomar samt reda ut sjukdomarnas prognosfaktorer. Vi forskar i samarbete med finländska och internationella enheter.
 • Sari Pitkänen Research Group

  Vår forskningsgrupp arbetar vid Hud- och allergisjukhusets behandlingsenhet, där över hälften av alla hudcancerfall inom HNS-området och närmare alla förstadier till hudcancer behandlas. Vår forskningsgrupp är intresserad av diagnostiken av och prognosen för olika typer av hudcancer. Vi strävar också efter att kartlägga faktorer som ökar risken för att få hudcancer och för att cancern eventuellt sprider sig. Vi försöker även utreda mekanismerna bakom hudcancer. Vår melanomforskning fokuserar på de genetiska faktorerna bakom melanom, medan fokusområdet för forskningen om cancer i hudens yttre cellager (skivepitelcancer och dess förstadier) ligger på etiologiska faktorer, såsom DNA-virus eventuella medverkan i uppkomsten av cancer i synnerhet hos immunsupprimerade patienter. Transplantationspatienter är den mest centrala patientgruppen i vår forskning utöver melanompatienter. Vi forskar i samarbete med transplantatkirurger och universitetets forskare. I vår grupp medverkar för närvarande två doktorander.

Du hittar personalen i universitetets Personsökning och contactupgifter.

Professorer
AL
Antti
Lauerma
professor
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Inre medicin
MM
Mika
Mäkelä
professor
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar


AR
Annamari
Ranki
professor
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Inre medicin, Cancersjukdomar

Lärare
AR
Anita
Remitz-Reitamo
klinisk lärare
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Inre medicin
Alexander
Salava
klinisk lärare
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Inre medicin

LT, FT, Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, HUS, Iho- ja allergiasairaala Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

Doktorander
MC
Md Al-Amin
Chowdhury
doktorand
Kliniken för hud- och könssjukdomar
AH
Annika
Hau
doktorand
Kliniken för hud- och könssjukdomar
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

Prefekt

professor Annamari Ranki
annamari.ranki@hus.fi
PB 22 (Mejlansvägen 2)
00014 Helsingfors universitet

Studieärenden

Eija Ruoppa
ext-eija.ruoppa@hus.fi
PL 22 (Meilahdentie 2)
00014 Helsingin yliopisto

Docenter