Avoin yliopisto: Swahili

Swahili on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman oppiaine.

Swahilin kieli on bantukieli, jota puhutaan laajalla alueella Itä-Afrikassa. Kieltä puhuvat äidinkielenään swahilit. Äidinkielenään sitä puhuvia on arviolta noin 15 miljoonaa ihmistä.

Swahilin opinnoissa opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon, jolla selviää jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää Afrikan kielten monimuotoisuuden, kielten merkityksen afrikkalaisissa nyky-yhteiskunnissa sekä osana kulttuuria ja identiteetiä.

Opinnot ovat osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja, mutta ne voi suorttaa myös erillisinä opintoina tai kokonaisuutena.

Swahilin kielen opintoja ei järjestetä joka vuosi.

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Swahilin opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Opiskelija ymmärtää swahilin kielen perusrakenteen ja osaa tunnistaa kielimateriaalista leksikaaliset yksiköt sekä niihin liittyvät taivutus- ja johdinliitteet ja ymmärtää näiden perusmerkitykset. Opiskelija siis hallitsee swahilin kieliopin rakenteen ja sanojen muodostamisen sekä näiden tyypillisimmät käyttötavat. Sanaston laajuus opintokokonaisuuden jälkeen on noin 800 sanaa. Opiskelija osaa suunnitella omaa ajankäyttöään ja kuvata ja tarkastella omaa oppimistaan, osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan sekä tunnistaa ja ylläpitää omaa motivaatiotaan. 

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman järjestämään opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Swahilin perusopintoja Swahili 1 -kurssi suoritetaan kolmessa osassa aloittamalla A-osuudesta.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Sinua voisi kiinnostaa myös