Avoin yliopisto: Kielitieteet

Kielitieteet on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opintosuunta.

Kielitieteiden opintosuunta yhdistää yleisen kielitieteen, kieliteknologian ja fonetiikan, jotka tutkivat kieltä yleisesti keskittymättä yhteen kieleen. 

Yleinen kielitiede kattaa kaikki kielentutkimuksen näkökulmat. Erityisesti keskitymme kielten maailmanlaajuiseen vertailuun, vähän tutkittujen kielten dokumentointiin, kielen muuttumiseen ja kielen ja yhteiskunnan suhteeseen. 

Fonetiikka tarkastelee puheen prosodisia, segmentaalisia ja akustisia ominaisuuksia ja yleisesti sitä, miten kielellinen viesti välittyy puhujalta kuulijalle. Se on myös kiinnostunut puheen evoluutiosta ja puheteknologian kehittämisestä. 

Kieliteknologia puolestaan tutkii, millä tavalla kielellinen viesti voidaan saattaa tietokoneiden ymmärtämään muotoon. Tunnettuja kieliteknologisia sovelluksia ovat oikeinkirjoituksen tarkistaminen, konekääntäminen ja puheentunnistus. Kielitieteiden opiskelijat työllistyvät tyypillisimmin tutkijoiksi ja opettajiksi, erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä kieliteknologiayritysten työntekijöiksi.

 

Tutustu myös kielten kandiohjelman yhteisiin opintoihin.

Suoritettuasi kielitieteiden perusopinnot

 • sinulla on hyvä yleiskäsitys kielen perusosista: fonetiikasta, fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta
 • ymmärrät hyvin lingvistisen lähestymistavan kieleen ja ymmärrät millä tavalla kielentutkimusta tehdään
 • sinulla on peruskäsitys siitä, millä tavalla kieltä voidaan tutkia fonetiikan, kieliteknologian ja yleisen kielitieteen näkökulmasta ja ymmärrät millä tavalla nämä eri tieteenalat nivoutuvat toisiinsa
 • osaat lähestyä kieltä eri näkökulmista
 • osaat paremmin suhteuttaa osaamasi kielet laajempaan viitekehykseen sekä muiden kielten että muiden tieteenalojen suhteen
 • olet tutustunut joihinkin kieliteknologian keskeisiin menetelmiin ja sovelluksiin.

Edeltävät opinnot

 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi
 • Kieliteknologian johdantokurssi
Kielitieteet, perusopinnot 30 op Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kurssista, joista jokainen on 10 opintopisteen laajuinen:

Aineopintojen jälkeen opiskelija

 • ymmärtää lingvistiikan keskeiset teoriat ja menetelmät
 • osaa soveltaa näitä teorioita kielellisen aineiston kuvaukseen
 • osaa käsitellä kielellistä aineistoa joillakin kieliteknologian menetelmillä
 • tuntee tutkimustyön periaatteet, hallitsee tieteellisen argumentaation perusteet  ja osaa tehdä tieteellistä analyysia
 • on tunnistanut omat kiinnostuksensa alueet ja syventänyt osaamistaan näillä alueilla
 • omaa tarvittavat tiedot jatkaa opintojaan maisteriohjelmassa
 • tunnistaa oman osaamisensa ja mahdollisuudet soveltaa sitä työelämässä.

 

Kielitieteet, valinnaiset aineopinnot Voit suorittaa 30 op laajuisen valinnaiset aineopinnot kokonaisuuden valitsemalla vähintään 30 op:n kokonaisuuden seuraavista valinnaisista kursseista
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.