Kansanterveystieteen osasto

Haluatko opiskella alaa, jolla on tarkoitus? Kansanterveyden lähtökohta on, että hyvä terveys kuuluu kaikille. Tervetuloa tutustumaan monitieteiseen joukkoomme.

Olemme joukko tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita, joilla on yksi yhteinen päämäärä: edistää kukin omalla tavallamme väestön terveyttä.

Vaikutamme väestön terveyteen eri tavoin. Koulutamme asiantuntijoita. Tutkimme erilaisia väestön terveyteen vaikuttavia kysymyksiä, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen toimintaa. Kehitämme uusia tutkimusmenetelmiä. Opetamme tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteita ja menetelmiä sekä sairauksien ehkäisyä, preventiota. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon terveyskysymyksissä. Tarjoamme myös tietoa ja asiantuntemusta kansalaisille.

Opiskelu

Osasto antaa alaansa kuuluvaa perusopetusta ensisijaisesti lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa, Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmassa sekä Master’s Programme in Translational Medicine –ohjelmassa. Opetettavia aihealueita ovat esimerkiksi epidemiologia ja tilastolliset menetelmät, sairauksien ehkäisy, Evidence Based Medicine, lääkärin etiikka, työterveys, kansanravitsemus, tutkimustaidot sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään ja -palveluihin liittyvät kurssit.

Lisätietoja osaston antamista perusopetuksen kursseista

Osaston opettajat ja tutkijat ohjaavat syventävien opintojen tutkielmia ja opinnäytetöitä omilla tutkimusaloillaan ja kiinnostuneet voivat olla heihin suoraan yhteydessä. 

Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen

Yhdyshenkilö Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Ilmoittautumiset tentteihin WebOodissa tentin koodilla. Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy 10 päivää ennen tenttiä.

Työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä erikoislääkäri, joka tuntee työn ja terveyden yhteydet, hallitsee työterveyshuollon toimintatavat ja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön.  Koulutus järjestetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Työterveyshuollon koulutus Helsingin yliopistossa

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tarjoaa erikoistumisopintoja tukevaa verkko-oppimateriaalia, erilaisia verkkokursseja sekä mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisesti muiden erikoistujien kanssa.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

Ter­vey­den­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Tavoitteena on erikoislääkäri, joka ymmärtää väestön terveyttä, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja osaa tutkia, tuottaa ja ennen kaikkea soveltaa väestötietoa palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa.

Lää­kä­rei­den ja ham­mas­lää­kä­rei­den eri­kois­tu­mi­seen kuu­lu­va lä­hi­joh­ta­ja­kou­lu­tus

Erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien koulutukseen kuuluu lähijohtajakoulutus silloin, kun opinto-oikeuspäätös on päivätty 1.8.2009 tai myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Li­sä­tie­to­ja

Lisätietoja terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä lähijohtajakoulutuksesta saatavissa lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta sekä meilahti-student@helsinki.fi

 

Osasto on aktiivinen jatkokouluttaja. Vuosittain valmistuu toistakymmentä tohtoria. Osaston tutkijat ovat keskeisesti mukana Väestön terveyden tohtoriohjelmassa (Doctoral Programme in Population Health). Lääketieteellisen tiedekunnan Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu koordinoi eri tohtoriohjelmien toimintaa.

Tutkimus

Osaston tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja monitieteistä. Tutkimuksen korkean tieteellisen tason taustalla on vankka tutkimusperinne sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat:

 • Epidemiologia, erityisesti suunterveys ja syöpä (dos., yo-lehtori Jari Haukka)
 • Terveyspalvelut ja niiden modularisaatio, digitalisaatio, vaikuttavuus, suun terveydenhuolto ja terveydenhuollon kestävyys (prof. Kristiina Patja)
 • Nuorten ja nuorten aikuisten paino, syöminen ja syömishäiriöt (prof. Anna Keski-Rahkonen)
 • Kansantautien riskitekijät (prof. Mika Kivimäki)
 • Lääketieteen filosofia (dos. Pekka Louhiala, toimivapaalla 1/2023 asti)
 • Sisäilma, mikrobit, astma, allergiat (prof. Juha Pekkanen)
 • Työterveys (prof. Kari Reijula)
 • Genomit ja terveys (prof. Samuli Ripatti)
 • Terveyden sosiaaliset määrittäjät, kansanravitsemus, kipu, uni (Helsinki Health Study) (prof. Tea Lallukka)
 • Soten tuotantotalous: palvelutuotannon ohjaus, kustannukset ja vaikuttavuus (apulaisprof. Paulus Torkki)
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja -palvelut (yo-lehtori Riikka Lämsä)

Osastolla toimii biostatistiikan konsultointiyksikkö, joka neuvoo Meilahden kampuksen akateemisia tutkijoita tilastotieteellisissä kysymyksissä. Lisätietoja yksikön verkkosivuilla.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

yliopistonlehtori Tuomo Laihiala
tuomo.laihiala@helsinki.fi 

Va­ra­joh­ta­ja

professori Tea Lallukka
tea.lallukka@helsinki.fi 

Osoi­te

Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 0294 1911 (vaihde)