Kliinisen farmakologian osasto

Kliinisen farmakologian yksikkö vastaa kliinisen farmakologian ja reseptiopin perusopetuksesta ja kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutuksesta sekä tekee alan tieteellistä tutkimusta.

Yksikön toimisto-, opetus- ja kliinisen tutkimuksen tilat sijaitsevat Biomedicum 2 C:n 2.–3. kerroksessa ja laboratorion tilat Biomedicum 1:n 2. kerroksessa. Yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä HUSLABin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa ja osallistuu mm. lääkkeiden pitoisuusmääritysten ja farmakogeneettisten tutkimusten asiantuntijatehtäviin sekä HUSin lääkehoidon konsultaatiopalvelutehtäviin.

Opiskelu

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutusohjelmaan sisältyy terveyskeskuspalvelun lisäksi lääkeintensiivisillä kliinisillä aloilla tapahtuva runkokoulutusvaihe (2 v 3 kk) ja yksikön erikoistumisvirassa tapahtuva kliinisen farmakologian ja lääkehoidon eriytyvä koulutus (3 v).

Tutkimus

Kliinisellä farmakologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • farmakokinetiikka
  • farmakogenetiikka
  • lääkeaineiden yhteisvaikutukset
  • lääketurvallisuus

Vuosittain valmistuu 1–5 väitöskirjaa. Tutkimusalallaan yksikkö edustaa kansainvälistä huippua, mistä osoituksena yksikön tutkijaryhmä IndiViDrug sai maksimipisteet kategoriassa "Osallistuvan yhteisön tutkimus edustaa omalla alallaan kansainvälistä huippua" Helsingin yliopiston tekemässä vuosien 2005–2010 tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälisessä arvioinnissa. Osastolla on tarjolla myös syventäviä projekteja.

Julkaisut

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Janne Backman

janne.backman@helsinki.fi

PL 20 (Tukholmankatu 8 C)

00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 20 (Tukholmankatu 8 C)

00014 Helsingin yliopisto