Suu- ja leukasairauksien osasto
Osasto ylläpitää ja kehittää alan tutkimusta sekä siihen liittyvää peruskoulutusta, tieteellistä jatkokoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta.
Opiskelu

Tutkintonimike on hammaslääketieteen lisensiaatti, HLL. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 360 opintopistettä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 330 op.

Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen: Prekliiniseen (ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin, jotka ovat osin yhteneväiset lääketieteen opiskelijoiden kanssa) ja kliiniseen vaiheeseen (kolmannesta vuodesta eteenpäin). Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen antamista teoreettisista opinnoista, niihin liittyvine taitopajaharjoituksineen ja demoineen sekä potilastöistä (kliininen hoitoharjoittelu).

Oppiaineet

 • Hampaiston oikomishoito
 • Kariologia ja endodontia
 • Lasten hammashoito
 • Parodontologia
 • Protetiikka ja purentafysiologia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Suun mikrobiologia
 • Suun terveydenhuolto
 • Suupatologia
 • Suuradiologia

Erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevien hammaslääkäreiden koulutus tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erikoistuvan hammaslääkärin viroissa, pääosin HYKS:n Kirurgisessa sairaalassa. Erikoishammaslääkärin koulutusohjelmat ovat suu- ja leukakirurgia (6v), kliininen hammashoito (3v) ja ortodontia (3v), sekä terveydenhuolto (3 v).

Pätevyyskuulustelut

Suomessa luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia tai oikeuden toimia laillistettuna hammaslääkärinä myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakijan ammatillinen pätevyys vastaa Suomessa suoritetun hammaslääkärin tutkinnon antamaa pätevyyttä. Tämän todentamiseksi Valvira voi edellyttää luvan hakijalta pätevyyskuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Kuulustelun järjestelyistä vastaavat yliopistojen hammaslääketieteen koulutusyksiköt. Kuulustelu koostuu neljästä kokonaisuudesta. Helsingin yliopistossa teoriakuulustelu järjestetään kerran vuodessa toukokuussa, käytännön koe järjestetään kerran vuodessa marraskuussa, hallinnon kuulustelu järjestetään kerran vuodessa keväällä ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelu järjestetään kerran vuodessa keväällä.

Teo­ria­kuu­lus­te­lu

Teoriakuulustelu järjestetään 18.4.2023.

Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se viimeistään 19.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

Teoriakuulustelu koostuu kymmenestä kokeesta:  Kariologia, endodontia, protetiikka ja purentafysiologia, parodontologia, suu- ja leukakirurgia, suunterveyden edistäminen väestötasolla, lasten hammashoito, hampaiden oikomishoito, suuradiologia ja suupatologia.

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan sähköpostitse suu- ja leukasairauksien osaston opintotoimistosta viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta. Hyväksytty teoriakuulustelu on voimassa viisi vuotta.

Käy­tän­nön koe

Kliininen käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus (sisältäen kaikki hammaslääkärin kliinisessä työssään tarvitsemat taidot/tiedot viidestä oppiaineesta). Käytännön koe järjestetään 2.11.2022 ja 4.11.2022. Osallistujan tulee varata kokeeseen osallistumiseen molemmat päivät.

Käytännön kokeeseen saa osallistua, kun kaikki teoriakuulustelut on suoritettu hyväksytysti. Käytännön kokeen aikataulu riippuu osallistujien määrästä, mutta joka tapauksessa se kestää enemmän kuin yhden päivän. Käytännön kokeeseen sisältyy myös suullinen osuus.

Käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Mikäli kokelaan taidoissa havaitaan puutteita yhden oppiaineen osalta, annetaan mahdollisuus yhteen uusintayritykseen (yhden kokeen uusinta maksaa 250 €). Mikäli puutteita havaitaan kahdessa tai useammassa oppialassa, tulee koko kliininen käytännön koe suorittaa uudelleen.

Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Ilmoittautuminen päättyy 2.10.2022.

Hal­lin­non kuu­lus­te­lu ja sä­tei­ly­tur­va­lain­sää­dän­nön kuu­lus­te­lu

Seuraava hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelu järjestetään pe 11.3.2022. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.2.2022.

Hallinnon kuulusteluun voi osallistua suoritettuaan hyväksytysti kaikki teoriakuulustelut sekä käytännön kokeen. Hallinnon kuulustelun yhteydessä järjestetään myös säteilyturvalainsäädännön kuulustelu.

Hammaslääkärin tulee suoritettuaan pätevöitymistentit työskennellä rajoitetulla toimiluvalla vähintään yhden vuoden ajan. Hakijan tulee itse etsiä työpaikka, jossa hän voi työskennellä toimiluvalla.

Rajoitetulla toimiluvalla työskentely tarkoittaa sitä, että hakija työskentelee hammaslääkärinä toisen laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä. Valvira voi myöntää toimiluvan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jatkotoimilupaa myönnettäessä otetaan huomioon työnantajan lausunto edelliseltä toimilupakaudelta. Toimiluvalla työskentely on mahdollista sekä julkisyhteisön että yksityisen ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä.

Hammaslääkärille voidaan myöntää oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa sen jälkeen, kun hakija on työskennellyt toimiluvalla yhden vuoden ajan. Hakemukseen on liitettävä työnantajan lausunto työskentelystä. Valvira voi myöntää hakijalle itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden, jos työnantajan lausunto sitä puoltaa. Muussa tapauksessa Valvira edellyttää lisää toimiluvalla työskentelemistä tai harjoittelua. Rajoitettu toimilupa on mahdollista myöntää korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Lisätietoja: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/hammaslaakarit

 

EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus alkaa Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa elokuussa 2022. Haku toukokuussa 2022. Lisätietoja: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/talent-boost-laillistamiskokeisiin-valmistautuville-maahanmuuttajahammaslaakareille

 • Kuulusteluissa ei tarvitse muita varusteita kuin kirjoitusvälineet. Vastauspaperit annetaan kuulustelutilaisuudessa.
 • Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä.
 • Kuulusteluun voi saapua enintään 30 minuuttia myöhässä. Kuulustelusta voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia sen alkamisen jälkeen.
 • Kuulustelukieliä ovat suomi ja ruotsi. Kysymykset on mahdollista saada vain toisella näistä kielistä. Mikäli haluaa ruotsinkieliset tehtävät, on siitä ilmoitettava osaston opintotoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Suomenkielisiä kysymyksiä ei tarvitse erikseen pyytää.

Kuu­lus­te­luoh­je­sään­tö

Kuulusteluissa noudatetaan Helsingin yliopiston kuulusteluohjesääntöä, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa niiden sääntöjen ja ohjeiden kanssa, joita tästä nimenomaisesta kuulustelusta on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettu.

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö
Vilppiin syyllistyneen henkilön koe hylätään kokonaisuudessaan, eikä maksuja palauteta. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Kuu­lus­te­lu­paik­ka

Kuulustelut järjestetään Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla,
osoitteessa Haartmaninkatu 1. Kuulusteltavia pyydetään saapumaan rakennuksen pääaulaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua.  

Li­sä­tie­toa

Kuulustelun järjestelyjä koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä meilahti-student@helsinki.fi.

Kuulustelumaksut määräytyvät Valtioneuvoston asetuksen 17.12.2009/1082 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista mukaisesti.

 1. Teoriakuulustelu 

  • 10 koetta, 75,00€ koetta kohti. Yhteensä 750€
 2. Käytännön koe 

  • sisältää mm. kaikki materiaalikulut 500,00€. Yhteensä 1150,00€

 3. Hallinnon kuulustelu

  • Yhteensä 200,00€

 4. Säteilyturvalainsäädännön kuulustelu

  • Yhteensä 100,00€

Kuu­lus­te­lun mak­suoh­je

Kuulusteluun osallistuvalle lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän laskutuspyyntölomakkeen perusteella lasku kuulustelumaksuista. Kuulusteluun ilmoittautuessaan osallistujan tulee laskutuspyyntölomakkeella ilmoittaa laskutusta varten maksajan nimi, sosiaaliturvatunnus tai ly-tunnus, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Jos maksaja on joku muu kuin kuulusteluun osallistuja, osallistujan on toimitettava maksusitoumus.

Kuulustelumaksu maksetaan ennen kuhunkin kuulusteluvaiheeseen osallistumista. Kuitti maksetusta kuulustelumaksusta on tuotava tenttitilaisuuteen. Maksu merkitsee samalla sitovaa ilmoittautumista kuulusteluun. Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun viranomaisen kirjallisesti antaman esteellisyystodistuksen perusteella. Mikäli maksu suoritetaan ulkomailta, olkaa hyvä ja käyttäkää pankin SWIFT -tunnusta.

Tutkimus

Osaston laaja ja monipuolinen tutkimustoiminta sisältää sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta. Yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on kliinisen tutkimuksen edistäminen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin. Laitoksella on hyvin varustetut laboratoriotilat Biomedicum Helsinki rakennuksessa, kun taas kliininen tutkimus on pääosin keskitetty Kirurgiseen sairaalaan Kasarmikadulle. Hammaslääketieteen laitoksella on lisäksi laaja tutkimusyhteistyöverkosto sekä kotimaisten että kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkimusaiheet kattavat alan kansanterveystieteellisistä ja epidemiologisista ongelmista hammas- ja suusairauksien perustutkimukseen, soveltavaan ja kliiniseen tutkimukseen.

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori David Rice
david.rice@helsinki.fi
PL 41 (Haartmaninkatu 1)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Osoi­te

Suu- ja leukasairauksien osasto
PL 41 (Haartmaninkatu 1)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteellinen tutkimuslaboratorio

Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto