Suu- ja leukasairauksien osasto

Osasto ylläpitää ja kehittää alan tutkimusta sekä siihen liittyvää peruskoulutusta, tieteellistä jatkokoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta.
Opiskelu

Tutkintonimike on hammaslääketieteen lisensiaatti, HLL. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 360 opintopistettä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 330 op.

Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen: Prekliiniseen (ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin, jotka ovat osin yhteneväiset lääketieteen opiskelijoiden kanssa) ja kliiniseen vaiheeseen (kolmannesta vuodesta eteenpäin). Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen antamista teoreettisista opinnoista, niihin liittyvine taitopajaharjoituksineen ja demoineen sekä potilastöistä (kliininen hoitoharjoittelu).

Oppiaineet

 • Hampaiston oikomishoito
 • Kariologia ja endodontia
 • Lasten hammashoito
 • Parodontologia
 • Protetiikka ja purentafysiologia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Suun mikrobiologia
 • Suun terveydenhuolto
 • Suupatologia
 • Suuradiologia

Erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevien hammaslääkäreiden koulutus tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erikoistuvan hammaslääkärin viroissa, pääosin HYKS:n Kirurgisessa sairaalassa. Erikoishammaslääkärin koulutusohjelmat ovat suu- ja leukakirurgia (6v), kliininen hammashoito (3v) ja ortodontia (3v), sekä terveydenhuolto (3 v).

Pätevyyskuulustelut

Suomessa luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia tai oikeuden toimia laillistettuna hammaslääkärinä myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakijan ammatillinen pätevyys vastaa Suomessa suoritetun hammaslääkärin tutkinnon antamaa pätevyyttä. Tämän todentamiseksi Valvira voi edellyttää luvan hakijalta pätevyyskuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Kuulustelun järjestelyistä vastaavat yliopistojen hammaslääketieteen koulutusyksiköt. Kuulusteluja ollaan uudistettu ja uudistukset on pilotoitu vuonna 2023. Vuodesta 2023 alkaen pätevyyskuulusteluihin kuuluu kaksi kokonaisuutta, jotka ovat teoriakuulustelut sekä käytännön kuulustelut.

Päivitettyjä ohjeistuksia ja maksukäytäntöjä sovelletaan kaikkiin pätevöityjiin, myös ennen 1.1.2023 pätevöitymispolkunsa aloittaneisiin, 1.1.2023 lähtien.

Teoriakuulustelu

Teoriakuulustelu järjestetään 11.4. - 12.4.2024 sähköisenä kuulusteluna. Syksyn 2024 teoriakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan kevään 2024 aikana.

Teoriakuulustelu koostuu kolmesta osuudesta, joissa kuulustellaan seuraavat oppialat: kariologia, endodontia, protetiikka ja purentafysiologia, parodontologia, suu- ja leukakirurgia, lasten hammashoito, hampaiston oikomishoito, suuradiologia, suupatologia, säteilylainsäädäntö sekä suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinto. Suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinto -kuulustelu on vuodesta 2023 eteenpäin yhtenäinen kuulustelu. Mikäli suunterveyden edistäminen väestötasolla -kuulustelun on suorittanut ennen vuotta 2023, niin hallinto-kuulustelu on suoritettava erillisenä kuulusteluna. Suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinnon kuulustelu sekä säteilylainsäädännön kuulustelu suoritetaan samoilla säännöillä kuin muut teoriakuulustelut.

Yleiset säännöt teoriakuulusteluille
 • Kuulustelut voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä kerralla tai osissa viiden vuoden aikana. Viiden vuoden suoritusaika lasketaan lukukauden tarkkuudella ensimmäisestä teoriakuulusteluun osallistumisesta. Esimerkiksi jos ensimmäinen teoriakuulusteluun osallistuminen on kevätlukukaudella 2023, voi viimeinen teoria-/käytännön kuulustelun suoritus olla kevätlukukaudella 2028.
 • Raskausvapaa (myös äitiysvapaa), vanhempainvapaa, asepalvelus ja sairasloma, joka ajoittuu kuulustelupäivään, ovat syitä kuulusteluajan (5v) pidentämiseen tämän yhden kuulustelukerran verran. Näistä tulee esittää kirjallinen todistus lisäaikaa anottaessa. Lisäaika voidaan myöntää, jos em. vapaan ajalle on osunut kuulustelu, joka on pätevöityjältä suorittamatta. Jos em. vapaa ajoittuu kahden kuulustelukerran kanssa päällekkäin, lasketaan kuulusteluajan pidennys viimeisimmästä vapaan vuoksi väliin jääneestä kuulustelukerrasta.
 • Jokaisen oppialan teoriakuulustelu evaluoidaan omana kokonaisuutena. Jokainen oppiala tulee suorittaa hyväksytysti.
 • Hyväksytty suoritus jokaisessa oppialassa on 50 % pisteistä.
 • Virheellisistä asioista vastauksessa voidaan antaa miinuspisteitä.
 • Käytännön kuulusteluun saa osallistua sen jälkeen, kun vähintään yksi teoriakuulustelu on suoritettu hyväksytysti.
 • Osuuksien kuulustelut ovat seuraavat:

Osuus 1:

 • Kariologia, endodontia, protetiikka ja purentafysiologia ja parodontologia.
 • Osuuden kesto kokonaisuudessaan on 2 tuntia 40 minuuttia.
 • Yhden kuulustelun suoritusaika on 40 minuuttia.

Osuus 2:

 • Suu- ja leukakirurgia, hampaiston oikomishoito, lasten hammashoito ja suupatologia.
 • Osuuden kesto kokonaisuudessaan on 2 tuntia 40 minuuttia.
 • Yhden kuulustelun suoritusaika on 40 minuuttia.

Osuus 3:

 • Suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinto, suuradiologia sekä säteilylainsäädäntö.
 • Suuradiologian kuulustelua suorittavat aloittavat osuuden suuradiologian kuulustelulla, joka kestää 50 minuuttia ja siinä tulkitaan/lausutaan röntgenkuvia teoriakysymysten lisäksi. Huomioitavaa on, että osuuden alussa 50 minuutin ajan tenttitilassa on himmennetty valaistus röntgenkuvien tulkinnan takia.
 • Suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinto -kuulustelun suoritusaika on 60 min. Suuradiologian kuulustelun aika on 50 minuuttia ja säteilylainsäädännön kuulusteluaika on 30 minuuttia.
 • Osuuden kesto on yhteensä 2 tuntia 20 minuuttia.
Ilmoittautuminen teoriakuulusteluun

Ilmoittautumisaika kevään 2024 teoriakuulusteluun on 15.1. - 29.2.2024. Teoriakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumislomake on auki vain ilmoittautumisajan.

Suorittaminen

Teoriakuulustelu suoritetaan sähköisellä Moodle-tenttialustalla yliopiston tiloissa, mutta kuulustelu tehdään tenttijän omalla tietokoneella.

Teoriakuulustelut tulee suorittaa ilman oppimateriaalin käyttöä. Kuulusteluun osallistuvalla ei saa olla kännykkää tai mitään älylaitteita eikä kuulokkeita (mahdolliset kuulonsuojaimet esitetään tentaattorille etukäteen).

Henkilöllisyys on todistettava ennen kutakin kuulustelua virallisella henkilöllisyystodistuksella (voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilökortti).

WC-tiloissa käyminen tentin aikana on valvottua. Kuulustelutilaisuudessa saa olla mukana läpinäkyvä ja tekstitön juomapullo, mutta ei muita eväitä.

Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä. Sanakirjassa ei saa olla mitään ylimääräisiä merkintöjä.

Vilppi

Mahdollinen vilppi tai sen yritys johtaa koko tenttiosuuden hylkäämiseen. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi oikeuden rajoittamisesta osallistua seuraavaan kuulusteluun, päätetään erikseen.

Tulokset

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan sähköpostitse lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja opiskelijapalveluista viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta.

Oikaisumenettely

Pätevöityjien ei ole mahdollista keskustella henkilökohtaisesti tentaattorin kanssa kuulustelun arviointiin liittyvistä kysymyksistä. Kuulustelun arvosteluun tyytymätön pätevöityjä voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivää kuluessa kuulustelun tulosten tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä, mihin arvostelun kohtaan tai kohtiin hakija hakee oikaisua. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

Käytännön kuulustelu

Käytännön kuulustelu on kliininen koe taitopaja (simulaatio) olosuhteissa ja se koostuu viidestä oppialasta (kariologia, endodontia, parodontologia, suu- ja leukakirurgia sekä protetiikka ja purentafysiologia). Kuulustelun sisältö ja osaamisvaatimus kattaa kaikki hammaslääkärin kliinisessä työssään tarvitsemat taidot, tiedot ja toiminnan näillä aloilla. Käytännön kuulusteluun sisältyy myös suullinen osuus.

Kevään 2024 käytännön kuulustelu järjestetään 27.5. - 29.5.2024. Syksyn 2024 käytännön kuulustelun ajankohdat ilmoitetaan kevään 2024 aikana.

Käytännön kuulustelun eri oppialakohtaiset kuulustelut voi suorittaa samalla kerralla tai eri kerroilla. Käytännön kuulustelu ei ole enää yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus. Käytännön kuulustelun voimassaoloa koskee sama viiden vuoden suoritusaika, joka lasketaan lukukauden tarkkuudella. Viiden vuoden suoritusaika lasketaan lukukauden tarkkuudella ensimmäisestä teoriakuulusteluun osallistumisesta. Esimerkiksi jos ensimmäinen teoriakuulusteluun on kevätlukukaudella 2023, voi viimeinen teoria-/käytännön kuulustelun suoritus olla kevätlukukaudella 2028. Hylätyn kuulustelun voi suorittaa seuraavan kerran seuraavan käytännön kuulustelun yhteydessä kuitenkin siten, että se sisältyy oheisen viiden vuoden suorittamisajan sisälle. Erillisiä uusintakertoja ei järjestetä.

Yleiset säännöt käytännön kuulustelulle

 • Käytännön kuulustelut voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä kerralla tai osissa, kun vähintään yksi teoriakuulustelu on hyväksytysti suoritettu.
 • Raskausvapaa (myös äitiysvapaa), vanhempainvapaa, asepalvelus ja sairasloma, joka ajoittuu kuulustelupäivään, ovat syitä kuulusteluajan (5v) pidentämiseen tämän yhden kuulustelukerran verran. Näistä tulee esittää kirjallinen todistus lisäaikaa anottaessa. Lisäaika voidaan myöntää, jos em. vapaan ajalle on osunut kuulustelu, joka on pätevöityjältä suorittamatta. Jos em. vapaa ajoittuu kahden kuulustelukerran kanssa päällekkäin, lasketaan kuulusteluajan pidennys viimeisimmästä vapaan vuoksi väliin jääneestä kuulustelukerrasta.
 • Jokaisen oppialan käytännön kuulustelu evaluoidaan omana kokonaisuutenaan. Jokainen oppiala tulee suorittaa hyväksytysti.
 • Hyväksytty suoritus jokaisessa oppialassa on 50 % pisteistä.
 • Virheellisistä asiosta vastauksessa voidaan antaa miinuspisteitä. Virheistä, jotka johtaisivat hoidon merkittävään epäonnistumiseen, voidaan hylätä suoritus. Suorituksessa huomioidaan hammaslääkäritoiminnan kokonaisuus, johon tehtävän toimenpiteen lisäksi liittyy muun muassa aseptiikka ja potilaan kohtaaminen. Kuulustelutehtävissä pyydettyjen asiakirjamerkintöjen tulee olla suomalaisen terveydenhuollon tasoisia ja ohjeistusten mukaisia.

Ilmoittautuminen käytännön kuulusteluun

Ilmoittautumisaika kevään 2024 käytännön kuulusteluun on 15.1. - 29.2.2024. Käytännön kuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumislomake on auki vain ilmoittautumisajan.

Vilppi

Mahdollinen vilppi tai sen yritys johtaa koko tenttiosuuden hylkäämiseen. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Tulokset

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan sähköpostitse lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja opiskelijapalveluista viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta.

Oikaisumenettely

Pätevöityjien ei ole mahdollista keskustella henkilökohtaisesti tentaattorin kanssa kuulustelun arviointiin liittyvistä kysymyksistä. Kuulustelun arvosteluun tyytymätön pätevöityjä voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivää kuluessa kuulustelun tulosten tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä, mihin arvostelun kohtaan tai kohtiin hakija hakee oikaisua. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

 • Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä. Sanakirjassa ei saa olla mitään ylimääräisiä merkintöjä.
 • Kuulusteluun voi saapua enintään 30 minuuttia myöhässä. Kuulustelun suoritusaika ei kuitenkaan pitene tästä vastaavasti. Kuulustelusta voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia sen alkamisen jälkeen.
 • Kuulustelukieliä ovat suomi ja ruotsi. Kysymykset on mahdollista saada vain toisella näistä kielistä ja vastausten tulee olla samalla kielellä. Muun kielisiä vastauksia ei huomioida arvostelussa. Mikäli haluaa ruotsinkieliset tehtävät, on siitä ilmoitettava lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja opiskelijapalveluihin viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Helsingin yliopiston kuulusteluihin liittyvät periaatteet

Kuulusteluissa noudatetaan Helsingin yliopiston kuulusteluihin liittyviä periaatteita, sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa niiden sääntöjen ja ohjeiden kanssa, joita tästä nimenomaisesta kuulustelusta on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettu.

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Vilppiin syyllistyneen henkilön koe hylätään kokonaisuudessaan, eikä maksuja palauteta. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Kuulustelupaikka

Kuulustelut järjestetään Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla, osoitteessa Haartmaninkatu 1a, Suu- ja hammaskeskus. Kuulusteltavia pyydetään saapumaan rakennuksen pääaulaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua.

Lisätietoa

Kuulustelun järjestelyjä koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä meilahti-student@helsinki.fi.

Kuulustelumaksut määräytyvät Valtioneuvoston asetuksen 17.12.2009/1082 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista mukaisesti.

 1. Teoriakuulustelu 

  • 11 koetta, 95,00 € koetta kohti, paitsi suunterveyden edistäminen väestötasolla ja hallinto 100,00€. Yhteensä 1050,00€
 2. Käytännön koe 

  • 5 koetta, 230,00€ koetta kohti sisältää mm. kaikki materiaalikulut 500,00€. Yhteensä 1150,00€

Kuulustelujen maksuohje

Kuulusteluun osallistuvalle lähetetään ilmoittautumislomakkeen perusteella lasku kuulustelumaksuista. Kuulusteluun ilmoittautuessaan osallistujan tulee ilmoittaa laskutusta varten maksajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Jos maksaja on joku muu kuin kuulusteluun osallistuja, osallistujan on toimitettava maksusitoumus.

Kuulustelumaksu maksetaan ennen kuhunkin kuulusteluvaiheeseen osallistumista. Kuitti maksetusta kuulustelumaksusta on tuotava tenttitilaisuuteen. Maksu merkitsee samalla sitovaa ilmoittautumista kuulusteluun. Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun viranomaisen kirjallisesti antaman esteellisyystodistuksen perusteella. Mikäli maksu suoritetaan ulkomailta, olkaa hyvä ja käyttäkää pankin SWIFT -tunnusta.

Hammaslääkärin tulee suoritettuaan pätevyyskuulustelut työskennellä rajoitetulla toimiluvalla vähintään yhden vuoden ajan. Hakijan tulee itse etsiä työpaikka, jossa hän voi työskennellä toimiluvalla.

Rajoitetulla toimiluvalla työskentely tarkoittaa sitä, että hakija työskentelee hammaslääkärinä toisen laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä. Valvira voi myöntää toimiluvan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jatkotoimilupaa myönnettäessä otetaan huomioon työnantajan lausunto edelliseltä toimilupakaudelta. Toimiluvalla työskentely on mahdollista sekä julkisyhteisön että yksityisen ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä.

Hammaslääkärille voidaan myöntää oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa sen jälkeen, kun hakija on työskennellyt toimiluvalla yhden vuoden ajan. Hakemukseen on liitettävä työnantajan lausunto työskentelystä. Valvira voi myöntää hakijalle itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden, jos työnantajan lausunto sitä puoltaa. Muussa tapauksessa Valvira edellyttää lisää toimiluvalla työskentelemistä tai harjoittelua. Rajoitettu toimilupa on mahdollista myöntää korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Lisätietoja Valviran sivuilta.

EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Yliopistot tarjoavat tähän pätevöitymisprosessiin valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon. Valmentava koulutus järjestetään Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa. Helsingin yliopisto järjestää koulutukseen hakemisen.

Pätevyyskuulusteluihin valmentavan koulutuksen kuvaus

Pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Talent Boost -ohjelmaa. Koulutusta voidaan järjestää toistaiseksi vain vuoden 2024 loppuun saakka, koska yliopistot eivät ole saaneet jatkorahoitusta vuodelle 2025. Syksyn 2024 valmentavaan koulutukseen järjestetään haku huhtikuussa 2024. Koulutus on osallistujille maksuton.

Suunniteltu kesto: elokuu– joulukuu 2024 (08/2024–12/2024)
Paikka: Kuopio (Itä-Suomen yliopisto) ja Turku (Turun yliopisto)
Opetuskieli: suomi
Opetusaika: päiväopetus (ma-pe klo 8–16)
Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Maksullinen: Ei

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa perusvalmiudet, joita hammaslääkäriltä vaaditaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, koska opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen. Syksyllä 2024 kummassakin koulutusta järjestävässä yliopistossa opetetaan kariologiaa ja parodontologiaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa opetetaan syksyllä protetiikkaa ja purentafysiologiaa ja Turun yliopistossa suu- ja leukakirurgiaa. Koulutus sisältää luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä. Tutustu osaamistavoitteisiin.

Valmentavaan koulutukseen valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen, jonka suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien). Valmentavan koulutuksen aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää. Koulutuspaikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.

Valmentavaan koulutukseen hakeminen
Ennakkovaatimus koulutukseen hakemiseen

Hakijalla tulee olla vähintään yksi hyväksytysti suoritettu teoriakuulustelu. Vain hakuajan alkuun mennessä hyväksytysti suoritetut kuulustelut huomioidaan. Huom! Keväällä 2024 suoritettavat teoriakuulustelut eivät täytä ennakkovaatimusta koulutukseen hakemiseen.

Hakuaika

Hakuaika on 8.–28.4.2024. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki hakulomakkeelle aukeaa tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/128111/lomake.html.

Esivalinta

Määräaikaan mennessä palautetut hakulomakkeet arvioidaan ja pisteytetään.

Hakija voi saada yhteensä enintään 21 pistettä seuraavasti:

 • Yksi (1) piste /hyväksytysti suoritettu teoriakuulustelu, yhteensä enintään 11 pistettä
 • Kaksi (2) pistettä /hyväksytysti suoritettu käytännön kuulustelun osa, yhteensä enintään 10 pistettä

Kevään 2024 pätevyyskuulusteluja ei oteta huomioon pisteiden laskennassa.

Valintakoe

Kevään 2024 valinnassa ei pidetä valintakoetta vaan valinta tehdään hakemuksen pisteytyksen perusteella.

Valinnan tulokset

Pätevyyskuulusteluihin valmentavaan koulutukseen hakeneet asetetaan järjestykseen teoriakuulusteluista ja käytännön kuulusteluista saatujen yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Etusijalle asetetaan hakijat, joilta puuttuu eniten koulutuksessa syksyn aikana opetettavien aineiden pätevyyskuulusteluja ja joiden pätevyyskuulustelujen viiden vuoden suoritusaika on päättymässä.

Koulutukseen valitaan kahdeksan (8) hakijaa. Heistä neljä valitaan Turun yliopistoon ja neljä Itä-Suomen yliopistoon. Hakija voi hakulomakkeella esittää toiveen, kumpaan yliopistoon haluaisi ensisijaisesti. Varasijoille valitaan neljä (4) hakijaa.

Hakija ei voi tulla valituksi Turun yliopistoon, jos hän on suorittanut suorittanut tai saa kevään 2024 kuulusteluissa hyväksytysti suoritetuksi kaikki kariologian, parodontologian ja suu- ja leukakirurgian teoriakuulustelut ja käytännön kuulustelut. Hakija ei voi tulla valituksi Itä-Suomen yliopistoon, jos hän on suorittanut suorittanut tai saa kevään 2024 kuulusteluissa hyväksytysti suoritetuksi kaikki kariologian, parodontologian ja protetiikan ja purentafysiologian teoriakuulustelut ja käytännön kuulustelut.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille 7.6.2024 mennessä sähköpostilla.

Koulutuspaikan vastaanottaminen

Pätevöitymiskoulutuspaikan vastaanottaminen on vahvistettava 14 vuorokauden kuluessa tulosten saapumisesta. Hakijoiden ilmoittamien suoritettujen kuulustelujen tiedot tarkistetaan yliopistojen opintohallintojen järjestelmistä. Vilppiin syyllistyneen henkilön hakemus hylätään kokonaisuudessaan.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua pätevöitymiskoulutuksen valintatyöryhmältä. Valintapäätöksen oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuksessa on yksilöidysti esitettävä, mihin hakija hakee oikaisua eli missä kohdin valintaprosessissa on tapahtunut virhe. Yksilöimättömiä oikaisuvaatimuksia ei käsitellä, eikä mahdollisia oikaisuvaatimuksen mukana toimitettuja uusia tietoja huomioida. Oikaisuvaatimus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

Lisätiedot meilahti-student@helsinki.fi

Tutkimus

Osaston laaja ja monipuolinen tutkimustoiminta sisältää sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta. Yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on kliinisen tutkimuksen edistäminen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin. Laitoksella on hyvin varustetut laboratoriotilat Biomedicum Helsinki rakennuksessa, kun taas kliininen tutkimus tehdään pääosin yhteistyössä HUS:in kanssa. Hammaslääketieteen laitoksella on lisäksi laaja tutkimusyhteistyöverkosto sekä kotimaisten että kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkimusaiheet kattavat alan kansanterveystieteellisistä ja epidemiologisista ongelmista hammas- ja suusairauksien perustutkimukseen, soveltavaan ja kliiniseen tutkimukseen.

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori David Rice
david.rice@helsinki.fi
PL 41 (Haartmaninkatu 1)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Osoi­te

Suu- ja leukasairauksien osasto
PL 41 (Haartmaninkatu 1)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteellinen tutkimuslaboratorio

Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto