Lastenklinikka

Lastenklinikka vastaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lasten infektiosairauksien perusopetuksesta, erikoislääkärikoulutuksesta sekä lasten sairauksien tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Lastenklinikalla on tutkijakoulutusohjelma. Lastentautien ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu kouluttaa lastentautien osalta ruotsia ammatissaan taitavia lääkäreitä.

Lastenklinikka on Pohjoismaiden suurimpia lasten ja nuorten sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittyneitä yksiköitä.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala vastaa Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidosta. Uudessa lastensairaalassa hoidetaan vaikeita potilastapauksia kaikkialta Suomesta. Potilaiden ja perheiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus ovat toiminnan lähtökohtia. HUSilla on valtakunnallisia hoitovastuita mm. lasten sydänkirurgiasta ja elinsiirroista. HUS on tunnettu erinomaisista hoitotuloksista, osaavasta henkilökunnasta ja monipuolisesta tutkimustyöstä. Opetus järjestetään Uudessa lastensairaalassa, Puistosairaalassa, Jorvin sairaalassa sekä lyhyitä jaksoja keskussairaaloissa.
Opiskelu

Lastentautien kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena ja sen laajuus on 12,5 op. Opintoihin kuuluu lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja lasten infektiosairauksien ja lastenpsykiatrian opintokokonaisuudet.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa joko tutkimusprojektina tai kirjallisena opinnäytetyönä.

Tutkimusprojektin voi ohjata kuka tahansa Lastenklinikalla työskentelevä lääkäri. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on alku väitöskirjan tekemiseen. Lisätietoja tutkimusprojekteista Lastentautien tutkimuskeskuksen sivuilta.

Syventävien opintojen yhteyshenkilö
apulaisprofessori Emmi Helle, emmi.helle@hus.fi 

Tutkimus

Lastenklinikalla on vahvat tutkimusperinteet. Tänä päivänä lastentautien tutkimus on innovatiivista, yhdistelevää ja poikkitieteellistä. Tietoaltaiden, big datan, biopankin ja rekistereiden käyttö muuttavat tutkimusta ja mahdollistavat kokonaan uusien tutkimuskysymysten esittämisen.

Lastentautien tutkimuskeskuksen tiedeyhteisöön kuuluu noin 30 tutkimusryhmää kaikilta lastenlääketieteen eri aloilta. Tutkijayhteisö tuottaa vuosittain noin 7–10 väitöskirjaa ja 300 vertaisarvioitua tiedeartikkelia ja tutkijoillemme myönnetään vuosittain tutkimuslupia noin 70 tutkimukseen. Tavoitteena on nostaa jatkuvasti tutkimuksen tasoa ja kannustaa korkeaan laatuun.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä väitöskirjaan tähtäävissä projekteissa. Tutkimusryhmiin voi hakeutua tutkijakoulutukseen jo perusopintojen aikana.

Suurin osa perustutkimuksesta tehdään Biomedicumin tiloissa ja soveltava kliininen tutkimus sairaalassa.

Julkaisut

Lastentautien tutkimuskeskus

Tutkijakoulu

Lastenklinikan tutkijakoulutusohjelma ohjaa ja tukee nuoria tutkijoita. Jokainen tutkimusprojekti arvioidaan senioritutkijoiden muodostamassa arviointiryhmässä ja tiedekunta asettaa tutkimusprojektille seurantaryhmän.

Tutkimusryhmät järjestävät tutkimusprojektien rahoituksen. Tutkijakoulu järjestää tutkijoille koulutustilaisuuksia ja jakaa matka-apurahoja. Lisäksi tutkijakoulu järjestää Lastenklinikan tutkimusiltapäivän sekä muita yhteisiä koulutustilaisuuksia. 

Johtaja

Professori Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Johtoryhmän muut jäsenet

prof. Kaija-Leena Kolho

prof. Mikko Pakarinen

dos. Samppa Ryhänen

LL Heljä Lång

Väitöskirjatöiden evaluaatiotilaisuuksia järjestetään lukukausien aikana kuukausittain. Evaluaatiotilaisuus järjestetään jokaiselle tutkimukselle vain kerran. Tutkimushankkeen evaluaatioryhmään kuuluvat Lastenklinikan professorit ja kliiniset opettajat, projektin seurantaryhmä sekä väitöskirjatyön ohjaaja(t).

Evaluaatiotilaisuudessa tutkija esittelee tutkimussuunnitelmansa (kesto korkeintaan 15 minuuttia). Esittelyn jälkeen on arviokeskustelu, joka kestää noin puolituntia. Tutkija voi esitellä projektinsa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tutkimussuunnitelman sisältö: pituus korkeintaan 5 sivua, josta tiivistelmä (korkeintaan ½ sivua), introduktio (korkeintaan 2 sivua), hankkeen tavoitteet ja merkitys (sisältää näkemyksen siitä, miksi tutkimus on tarpeen tehdä Suomessa), kysymysasettelu/hypoteesit numeroin tai ranskalaisin viivoin esitettynä, oma osuus hankkeessa, metodit viitteitä käyttäen ja menemättä liian syvälle yksityiskohtiin, kriittinen arvio hankkeen ”sudenkuopista” (pitfalls), hankkeen aikataulu, arvio hankkeen toteuttamiseen liittyvistä eettisistä näkökohdista sekä lyhyt kuvaus rahoituksesta. Kuvien ja taulukoiden käyttöä tulisi suosia. Suunnitelma suositetaan tekemään englanniksi, sillä näin harjaannut kirjoittamaan tutkimuksestasi.

Eva­lu­aa­tio­ti­lai­suu­det

Kevät 2024: Sopimuksen mukaan

Ajanvaraus: toimistosihteeri Julija Häyrinen, julija.hayrinen@hus.fi

Tutkimussuunnitelma toimitetaan sähköisesti viimeistään 2 viikkoa ennen evaluaatiotilaisuutta.

Lisätietoa: professori Kim Vettenranta, kim.vettenranta@hus.fi

Väitöskirjatyön rekisteröinti ja seurantaryhmä

Tieto väitöskirjan rekisteröinnistä tiedekuntaan ilmoitetaan tutkijakoululle tko.info@hus.fi

Rekisteröinnin yhteydessä nimetään seurantaryhmä, jossa on tutkijan lisäksi kaksi kokenutta tutkijaa. Väitöskirjatyön tekijä kutsuu seurantaryhmän koolle ja tekee Thessaan (Helsingin yliopiston tietojärjestelmä tohtoritutkinnon suorittajille) raportin.

Tutkijakoulun matka-apurahaa voi hakea tieteellistä kokousta tai väitöskirjasuunnitelmaan liittyvää koulutusta varten (korkeintaan 1000 € / vuosi). Oma esitys kokouksessa ei ole välttämätöntä matka-apurahan myöntämiselle. Apuraha voidaan myöntää myös virtuaaliseen kokoukseen osallistumista varten.

Toimintaohje

Täytä koulutushakemuslomake HUS-intrassa

  • Liitteeksi mukaan koulutuksen ohjelma, perustelu osallistumisellesi, sekä kustannukset eriteltyinä
  • Hakemus lähetetään toimistosihteeri Marjaana Peussalle marjaana.peussa@hus.fi  ja kopiona julija.hayrinen@hus.fi 
  • Matka-apurahaa ei voi hakea jälkikäteen

Jos sinulle on myönnetty matka-apurahaa, toimita täytetty matkalaskulomake alkuperäisten kuittien kera hyväksyttäväksi osoitteeseen:

Marjaana Peussa

Biomedicum 2 C

Tukholmankatu 8 c

00029 HUS

Matkaraportti

Matka-apurahan saajan tulee pitää tutkijakoulun joulutapaamisessa 5–10 minuutin esitys kokouksesta/koulutuksesta.

Tammi-helmikuu

  • Tutkimusiltapäivä

Elokuu

  • TKO:n kesäkoulutus

Marraskuu

  • TKO:n vuosiraporttien jättäminen (15.11)

Joulukuu

  • Matkaraporttien esitykset
Yksiköt

 

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Mikko Pakarinen
mikko.pakarinen@hus.fi 
Lastenklinikka
PL 22 (Stenbäckinkatu 11)
00014 Helsingin yliopisto

Va­ra­joh­ta­ja

professori Kim Vettenranta
kim.vettenranta@helsinki.fi 

Ope­tus­koor­di­naat­to­ri

Oona Lumatjärvi

Sih­tee­ri

Julija Häyrinen
julija.hayrinen@hus.fi 

Osoi­te

Lastenklinikka
PL 22 (Stenbäckinkatu 11)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO