Psykiatrian osasto

Psykiatrian osasto on maan suurin psykiatristen sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Osasto vastaa lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian ja nuorisopsykiatrian perusopetuksesta . Se vastaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta, ja vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelmasta. Se vastaa myös psykoterapeuttikoulutuksesta yhteistyössä Psykologian osaston kanssa. Osastolla on vilkasta tutkimustoimintaa, ja se vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta psykiatrian, nuorisopsykiatrian, oikeuspsykiatrian ja vanhuspsykiatrian aloilla.

Psykiatrian osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa, pääosin HYKS Psykiatriakeskuksessa. Sillä on lisäksi muita toimitiloja Meilahdessa. Osastolla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUSin kanssa.
Opiskelu

Psykiatrian osasto vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian ja nuorisopsykiatrian perusopetuksesta. Psykiatrian peruskurssi järjestetään kolmantena tai neljäntenä opintovuotena, siirtymäkauden aikana vanhemmille vuosikursseille viidentenä.

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian perusopetuksen lisäksi psykiatrian osasto on mukana

Opiskelijasta ammattilaiseksi -opetuksessa. Osasto on kaksikielinen, ja antaa perusopetusta myös ruotsinkielellä.

Amanuenssipalvelua on mahdollista suorittaa myös psykiatrian alalla.

Syventäviä opintoja voidaan suorittaa kaikilta psykiatrian aloilta; aikuis-, nuoriso ja oikeuspsykiatriasta. Tavallisesti psykiatrian syventävät opinnot suoritetaan osallistumalla erilaisiin tutkimusprojekteihin. Tutkimuksesta kiinnostuneille osallistuminen myös avaa mahdollisuuksia jatkaa tutkimustyön parissa pidemmälle. Syventävien opintojen tekemisen voi aloittaa jo ennen psykiatrian kliinisen kurssin suorittamista. Myös teoreettisen tutkielman laatiminen on mahdollista.

Osastossa on käynnissä lukuisia tutkimusprojekteja psykiatrian eri osa-alueilta. Näistä projekteista saa tietoja osaston opettajilta ja professoreilta.

Psykiatrian osasto vastaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta. Näiden psykiatrian alan erikoislääkärikoulutusten tavoitteena on antaa erikoistuvalle valmiudet erikoisalansa tehtäviin, moniammatilliseen työhön, ammattitaidon ylläpitämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimimiseen ja perehdyttää tieteelliseen tietoon. Kuusivuotinen koulutus muodostaa kattavan kokonaisuuden, ja sen tärkeimmät tiedolliset sisällöt on määritetty ydinainesanalyysissä ja taidolliset valmiudet osaamistavoitteissa. Ammatillisia taitoja kehitetään kliinisen palvelun, menetelmäopetuksen, kliinisen lähiohjauksen ja työnohjauksen avulla.

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on runkovaiheessa erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja muodostaa yhden lukuvuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, jonka suorittaminen on eriytyvässä vaiheessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta.

Seminaarit toteutuvat kahden viikon välein keskiviikkoisin HYKS Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibelius. Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen loppuun kuuluu kaksivuotinen yliopistoseminaarikoulutuskohderyhmä yliopistoklinikassa psykiatriaan erikoistuvat sairaalalääkärit.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvään vaiheeseen kuuluu syventävä seminaarikoulutus, jonka suorittaminen on eriytyvässä vaiheessa oleville pakollista vähintään kahden vuoden ajan. Seminaarit toteutuvat kahden viikon välein keskiviikkoisin HYKS Psykiatriakeskuksessa.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutus

Oi­keus­p­sy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvään vaiheeseen kuuluu syventävä erikoistumiskoulutus, jonka suorittaminen on eriytyvässä vaiheessa oleville pakollista. Seminaarit toteutuvat HUSin Kellokosken sairaalassa kerran kuukaudessa. Oikeuspsykiatrian erikoistumiskoulutukseen liittyy kiinteästi mielentilatutkimusten laatiminen (vähintään 10 tutkimusta erikoistumiskoulutuksen aikana).

Oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus

Psykiatrian osasto johtaa yhdessä Psykologian osaston kanssa Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusta. Koulutus järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, ja se johtaa psykoterapeutin ammattinimikkeeseen. Koulutus on luonteeltaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta.

Psykoterapeuttikoulutus

Tutkimus

Psykiatrian osastolla on vahvat tutkimusperinteet erityisesti mielialahäiriöiden, itsetuhokäyttäytymisen, syömishäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden ja alkoholismin tutkimusalueilla. Viime vuosina myös unen, psykoosien ja psykofarmakologian tutkimus on ollut aktiivista. Osasto toimii kiinteästi yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Aivokuvantamisen alueella merkittävä yhteistyökumppani on Aalto-yliopiston aivotutkimusyksikkö. Perustutkimusta psykiatristen häiriöiden molekyyligenetiikassa suoritetaan osana yhteistyötä THL:n kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on vilkaista. Oikeuspsykiatrinen tutkimus on viime vuosina keskittynyt impulsiiviseen väkivaltaisuuteen, antisosiaalisuuteen, psykopatiaan, tuhopolttajiin ja vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden henkilöiden kuolleisuuteen sekä psykiatriseen sairastavuuteen. Keskeinen arkistolähde on THLn oikeuspsykiatrinen arkisto, joka sisältää kaikki Suomessa laaditut mielentilatutkimuslausunnot vuodesta 1980 lähtien (aikaisemmat kansallisarkistossa).

Lähes kaikki psykiatrian alan väitöskirjat tehdään tutkimusryhmissä, osana laajempaa tutkimusprojektia. Väitöskirjatyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alan professoreihin.

Julkaisut

Professorien esittelyt

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Tiina Paunio

tiina.paunio@helsinki.fi

PL 22 (Välskärinkatu 12)

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Va­ra­joh­ta­ja

professori Erkki Isometsä

erkki.isometsa@hus.fi

Osoi­te

PL 22 (Välskärinkatu 12)

00014 Helsingin yliopisto