Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston keskeinen tavoite on perusterveydenhuollon kehittäminen ja tukeminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Teemme läheistä yhteistyötä HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja HYKS-erityisvastuualueen terveyskeskusten kanssa.

Toimintamme koostuu

 • Perusopetuksesta lääketieteen opiskelijoille
 • Koulutuksesta, ohjauksesta ja tuesta yleislääketieteen erityiskoulutusta tekeville lääkäreille
 • Koulutuksesta, ohjauksesta ja tuesta erikoistuville lääkäreille, jotka tekevät koulutusjaksonsa perusterveydenhuollossa
 • Erikoistumiskoulutuksesta, ohjauksesta ja tuesta yleislääketieteeseen erikoistuville
 • Tieteellisestä jatkokoulutuksesta tutkijoille ja väitöskirjan tekijöille
 • Täydennyskoulutuksesta ja moniammatillisesta koulutuksesta perusterveydenhuollossa työskenteleville.
Opiskelu

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto vastaa lääketieteen suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä yleislääketieteen opetuksesta. Perusopetuksen kurssit antavat kokonaiskuvan perusterveydenhuollon keskeisistä tehtävistä ja eri sairauksien hoitokäytännöistä Uudenmaan alueen terveyskeskuksissa.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon opintojaksomme ovat Perusterveydenhuollon jakso 1 (L1k), Perusterveydenhuollon jakso 2 (L2s), Perusterveydenhuollon jakso 3 (L3-L4) ja Yleislääketieteen kurssi (L5s-L5k) viidentenä opiskeluvuotena.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa osastomme yleislääketieteen erityiskoulutuksessa tai erikoislääkärikoulutuksessa.

Perusopetus

Perusopetuksen opintojaksoillamme lääketieteen opiskelija oppii perusterveydenhuollon keskeiset tehtävät ja alalle ominaisia toimintatapoja sekä yksittäisissä kontakteissa että väestötasolla. Opetus toteutuu suurelta osin ensimmäisestä opintovuodesta viidenteen vuoteen asti kontaktiopetuksena todellisten potilaiden tai muiden kansalaisten luona esim. terveysasemilla.

Perusopetuksen LL-tutkintoon kuuluvat jaksot, laajuus ja ajankohta:

Perusopetuksen syventävät valinnaiset jaksot

Syventävien opintojen aiheista voi kysyä suoraan osaston opettajilta.

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso koulutusterveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa tapahtuvalle koulutusjaksolle voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (ns. täyslaillistus). Koulutusjakso suoritetaan suorassa työsuhteessa koulutuspaikkaan (koskee 1.8.2023 alkaen solmittuja työsopimuksia) yliopiston yleislääketieteen oppialan hyväksymissä terveyskeskuksissa, joilla on voimassa oleva koulutuspaikkasopimus ja joka täyttää koulutuksen kriteerit. Yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakson vaatimukset ja tarkemman kuvauksen löydät erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta.

Ter­veys­kes­kus­kou­lu­tus­jak­son ta­voit­tee­na on, että

 • ymmärrät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävät sekä yhteistyön oman erikoisalasi ja sen potilaiden näkökulmasta
 • tunnistat perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat sekä keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet
 • olet tutustunut eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön.

Katso tavoitteet tarkemmin erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta.

Ter­veys­kes­kus­kou­lu­tus­jak­son suo­rit­ta­mi­nen

 • Terveyskeskuskoulutusjaksoosi sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä monipuolisesti terveyskeskuksessa
 • Saat ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta
 • Osallistut toimipaikkakoulutukseen.

Li­sä­tie­toa kou­lu­tuk­sen tuek­si

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia lääkärinä sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Siihen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso tulee suorittaa koulutusterveyskeskuksessa suorassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen. YEK-opintojen vaatimukset ja tarkemman kuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että pe­reh­dyt

 • perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin.
 • yhteistyöhön terveyden- ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa.
 • terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään.

Katso tavoitteet tarkemmin opinto-oppaasta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen

 • Suomessa valmistuneille lääkäreille koulutuksen kesto kaksi vuotta. Siihen sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä monipuolisesti perusterveydenhuollossa ja kliinisillä erikoisaloilla, ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta, toimipaikkakoulutusta sekä terveydenhuollon hallinnon ja sosiaaliturvan koulutus.
 • Hallinnon ja sosiaaliturvan 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus perehdyttää sinut terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. Seuraavan koulutuksen tiedot löydät Yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimin sivuilta.
 • Rekisteröidy yleislääketieteen erityiskoulutukseen siihen yliopistoon, missä olet suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon.

Li­sä­tie­toa kou­lu­tuk­sen tuek­si

Yleislääketiede on suurin lääketieteen 50 erikoisalasta. Suomalaisista työikäisistä erikoislääkäreistä 16 %:lla on yleislääketieteen erikoislääkärioikeus.

Yleislääketieteen erikoislääkärin työstä ja osaamisesta:

 • Alalle on tyypillistä monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote sekä perusterveydenhuollon toimintaympäristö.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri.
 • Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri ja toimii yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa.
 • Yleislääkärin pitkäkestoisille hoitosuhteille on tyypillistä laaja-alaisuus: mikään ihmiselämään liittyvä ei ole vierasta. Hän ottaa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri hallitsee laajoja kokonaisuuksia.
 • Väestön terveyden tuntemus sekä terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin osaamiseen.
 • Hän osallistuu myös työnsä ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen

 • Koulutuksen kesto on kuusi vuotta. Siihen sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä sekä perusterveydenhuollossa että kliinisillä erikoisaloilla, henkilökohtaista ohjausta ja siihen sisältyvää osaamisen arviointia, teoreettista koulutusta, toimipaikkakoulutusta sekä lähijohtajakoulutus.
 • Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan kahdesti vuodessa: helmikuussa ja syyskuussa.
 • Hakumenettelyyn sisältyy aloitusseminaari sekä sen jälkeen suoritettava noin 4 viikon pituinen verkkokurssi, jossa pohditaan alanvalintaa ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lähivuosiksi.

 

Valintamenettely syksy 2024

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen hakuprosessissa valintamenettelyn haastatteluosuus toteutetaan Moodle-ympäristössä verkkokurssina. Kurssi alkaa lähikoulutuspäivällä, jossa on läsnäolovelvollisuus. Lähikoulutuspäivä on tiistaina 29.10.2024 Siltasairaalassa Helsingin Meilahdessa.  Jos hakijamäärä on suuri, samansisältöinen varapäivä on torstaina 31.10.2024. Päivän ohjelma tarkentuu myöhemmin.


Ammatilliseen jatkokoulutukseen hakuaika on syyskuun 2024 alussa ja ohjeet löytyvät Ammatillinen jatkokoulutus lääketieteellisessä yliopistossa- sivustolta.”

 

Erikoistuvien teemakoulutukset

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö järjestää erikoistuvien teemakoulutuksia.

Koulutuksen suorittamisen tueksi

Syksy 2024

Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Tutkimus

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto pyrkii kehittämään ja tukemaan HYKS-erityisvastuualueella tapahtuvaa perusterveydenhuollon tutkimusta. Tutkimus ja tutkimusyhteistyö on sekä laaja-alaista että moniammatillista. Osallistumme myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiin yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon tutkimusprojekteihin. Osaston tutkimustoiminnasta lisää Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

 

Tutkimusryhmät

Akateeminen terveyskeskus

Akateeminen terveyskeskus on Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston ja sopimushyvinvointialueiden (Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsinki) yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tukea perusterveydenhuollossa toimivien ammattilaisten pääsääntöisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta. Lisätietoa Akateemisen terveyskeskuksen sivuilta. Akateeminen terveyskeskus koordinaattoreina toimivat Frida Gyllenberg ja Niko Wasenius.

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

Merja Laine, apulaisprofessori

merja.k.laine@helsinki.fi

puh. 050-439 8180

Osoi­te

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto sijaitsee Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella Biomedicum Helsinki 2 B:ssä, 4. kerros.

Käyntiosoite

Tukholmankatu 8 B

00290 Helsinki

Postiosoite

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

PL 20

00014 Helsingin yliopisto

Puh. 0294 1911 (vaihde)