Neurotieteiden osasto

Helsingin yliopiston neurotieteiden osasto on Suomen vanhin ja suurin alan yksikkö. Neurotieteiden osastoon kuuluvat neurologian, neurokirurgian ja kliinisen neurofysiologian oppialat. Osaston tehtävinä ovat oppialojen lääketieteellinen kliininen peruskoulutus, erikoislääkärikoulutus, jatko - ja täydennyskoulutus, tieteellinen jatkokoulutus, tieteellisen tutkimuksen edistäminen, sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Osasto vastaa ainoana yksikkönä Suomessa alan ruotsinkielisestä opetuksesta.

Kliininen potilasopetus annetaan yhteistyössä HYKS:in neurologian ja neurokirurgian klinikan kanssa, sekä HUS lab neurofysiologian osaston kanssa. Opetusalaan kuuluvien sairauksien perustutkimus, potilaisiin kohdistuva kliininen tutkimus sekä palvelujärjestelmien tutkimus toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa.
Opiskelu

Neurotieteiden osasto vastaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta neurologian, neurokirurgian ja neurofysiologian oppialoilla. Neurologian opetukseen on integroitu myös neuropatologia, -oftalmologia, -radiologia, -infektiot, kuten myös kivunhoito, autolla ajon terveysvaatimukset ja käypä hoito -opetus.

Neurotieteiden osastolla on Suomen suurin neurologian koulutusohjelma. Yliopistosairaalan ulkopuolisia koulutuspaikkoja on Hyvinkään aluesairaalan, Jorvin sairaalan, Laakson sairaalan, Lohjan aluesairaalan ja Peijaksen sairaalan neurologian yksiköissä.

HYKS neurologian klinikan piirissä on merkittävä joukko maamme neurotieteiden akateemisia erikoisosaajia. Palvelutuotannon vahvoja alueita ovat päivystysneurologia ja aivoverenkiertohäiriöt. Mutta koulutuksessa huomioimme samalla neurologisten sairauksien laajan kirjon. Toimipisteiden lähikouluttajilla on tärkeä rooli. Pyrimme mahdollistamaan yksilölliset koulutusohjelmasovellutukset, kehittämään systemaattisesti opiskelun tukiaineistoja ja mahdollistamaan osallistumisen kansainväliseen koulutuksen.

Tutkimus

Neurologian klinikalla on vahvat tutkimusperinteet. Vuosittain klinikan nimissä julkaistaan yli sata alkuperäistä lääketieteellistä julkaisua. Suurin osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä, joihin voi hakeutua jo perusopintojen aikana. Tutkijakoulutus on hyvä tutkijanuran ohella myös lääkärin kliinisessä työssä yhteiskunnan tai elinkeinoelämän palveluksessa.

Pyrkimyksemme on laaja-alaisesti vahvistaa osaston kliinisen neurologian ja neurotieteiden tutkimuspohjaa nostaen perinteisten valta-alojen (akuutit aivoverenkiertohäiriöt) rinnalle yhteiskunnallisesti tärkeitä neurologian osa-alueita (MS-tauti, päänsärky, lihassairaudet, muistisairaudet) ja vahvistaen soveltavaa perustutkimusta. Vahvistamme perinteisen kliinisen ja väestötutkimuksen yhteistyötä mm. HY molekyylineurologian tutkimusohjelman, Aalto-yliopiston, BioMAGin, Neurotieteen tutkimuskeskuksen, Työterveyslaitoksen, sekä mm. Suomen akatemian huippuyksiköiden ja THL:n kanssa.

Vahvistamme kliinisen neurologian yhteistyötä mm. neuropsykologian, -radiologian ja –patologian kanssa. Edistämme yhteistyötä mm. geriatrian, psykiatrian ja yleislääketieteen kanssa. Kannustamme nuorten tutkijoiden työskentelyä ulkomailla ja koulutettavien rekrytointia ulkomailta. Osaston piirissä toteutettavat kliiniset lääketutkimukset vahvistavat kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä ja avaavat myös nuorille lääkäreille mahdollisuuden osallistua tämän tyyppiseen tutkimukseen.

Julkaisut

Yksiköt

Neurologian kliinisessä lääkärien peruskoulutuksessa on siirrytty kokonaisuudessaan ongelmalähtöiseen pienryhmäopetukseen. Opetusmalli on työvoimavaltainen, mutta osoittanut arvonsa kliinisten taitojen opettajana.

Kehitämme kuulustelun muotoja, opetusaineistoja, sekä tapaus- ja kuva-arkistoa. Keskeiset opetuksen tausta-aineistot ovat myös digitaalisessa kurssikirjastossa. Kehitämme myös simulaatio-laboratoriossa tapahtuvaa opetusta. Neurotieteiden osastolla on kokenut senioritason opettajakunta ja panostamme opettajien kouluttautumiseen ja yhteistyön kehittämiseen. HYKS neurologian klinikan kokeneet seniorilääkärit osallistuvat myös peruskoulutukseen.

Eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

Neurotieteiden osastolla on Suomen suurin neurologian koulutusohjelma. HYKS neurologian klinikan piirissä on merkittävä joukko maamme neurotieteiden akateemisia erikoisosaajia. Palvelutuotannon vahvoja alueita ovat päivystysneurologia ja aivoverenkiertosairaudet. Mutta koulutuksessa huomioimme samalla neurologisten sairauksien laajan kirjon. Toimipisteiden lähikouluttajilla ja henkilökohtaisilla ohjaajilla on tärkeä rooli. Pyrimme mahdollistamaan yksilölliset koulutusohjelmasovellutukset, kehittämään systemaattisesti opiskelun tukiaineistoja ja mahdollistamaan osallistumisen kansainväliseen koulutuksen. Erikoistujien tukena on sisäinen koulutusportaali Neuroportti.

Varsinainen opetus toteutetaan pienryhmäopetuksina, joissa keskitytään ongelmalähtöiseen opetukseen. Opetus lähtee potilastapauksista, ja kattaa diagnostiikan ja hoidon. Pienryhmäopetuksen aiheet ovat aivovammat, spinaalikirurgia, likvorkierron häiriöt, lastenneurokirurgia, leikkaussaliin tutustuminen, neuroradiologia, tehohoito, aivoverisuonisairaudet, aivokasvaimet sekä oman potilaan tutkiminen ja case report – esitelmän laatiminen. Kurssiohjelmaan kuuluu myös vapaamuotoinen leikkaussalipalvelu.

Eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

HYKS Neurokirurgian klinikka on kansainvälinen, maailmanlaajuisesti osaamisestaan tunnettu yksikkö, jossa panostetaan potilastyön ohella merkittävästi koulutukseen ja tutkimukseen. Koulutusohjelmassa olevien omien sairaalalääkäreiden ohella klinikassa vierailee noin 120 ulkomaista neurokirurgia ja neurokirurgiaan erikoistuvaa lääkäriä vuosittain. Ulkomaalaisia vieraita koulutetaan erityisesti aivoverisuonikirurgiassa, jonka tutkimuksessa ja hoidossa klinikka nauttii huomattavaa kansainvälistä arvostusta. Vierailijoita koulutetaan paitsi vuosittain järjestettävillä mikrokirurgian live-kursseilla, myös eri pituisilla (viikosta kahteen vuoteen) jaksoilla leikkaussalissa professori Mika Niemelä fellowship ohjelmassa. Tämä kansainvälisyys palvelee myös klinikan omia erikoistuvia lääkäreitä, jotka hyötyvät kansainvälisistä kontakteista ja tiedon vaihdosta sekä osallistuvat kurssien järjestelyihin ja toteuttamiseen.

Neurokirurgian erikoistumisohjelma kestää kuusi vuotta, johon sisältyy varsinaisen neurokirurgian palvelun lisäksi opinto-oppaan mukaiset jaksot kirurgiaa, neurologiaa, neuroalaa sekä terveyskeskuspalvelua.

Neurokirurgiaan erikoistuvat lääkärit pitävät omista leikkauksistaan lokikirjaa, joka käydään läpi kliinisen opettajan kanssa määräajoin, ja kunkin erikoistuvan koulutus räätälöidään lokikirjasta saatavien tietojen mukaan siten, että erikoistuvan leikkausosaaminen etenee kohti itsenäiseltä neurokirurgilta vaadittavia tietoja ja taitoja.

Tutkimustoimintaan panostetaan ja erikoistuvat lääkärit tekevät väitöskirjatutkimusta erikoistumisen aikana. Tieteellistä työtä varten järjestetään tutkimusvapaita.

Kliinisen neurofysiologian (KNF) perusteet hankitaan hyvällä neurofysiologian ja elektrofysiologian opiskelulla fysiologian kurssilla. KNF ryhmäopetuksessa pyritään selventämään KNF tutkimusten käyttöindikaatioita yleislääkärin, työterveyslääkärin ja neurologin kannalta.

Perusopetuksessa käydään läpi kipupotilaan ja kohtausoirepotilaan KNF tutkimusaiheet ja löydökset. Tutkimusaiheiden ja löydösten ymmärtäminen vaatii neurologista tasodiagnostiikan hallintaa.

Eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tus

KNF erikoistumista varten on Meilahden sairaalassa 2 erikoistuvan sairaalalääkärin virkaa, lisäksi vaihtelevasti käytössä 1-2 virkaa Jorvin sairaalassa ja Lasten- ja nuorten sairaalassa. Erikoistumiskoulutus pohjautuu lokikirjaan, kiertoon eri toimipisteissä ja tutkimustekniikan ja tulkinnan opetteluun. Seniorilääkärit eri toimipisteissä toimivat kouluttajina.

Usein erikoistuvat ovat hankkineet tieteellisen tutkimuksen kokemusta tutkimuslaitosten ja sairaaloiden tutkijaryhmissä. Menetelmäkehittely ja tutkimus kuuluukin KNF alan erityispiirteisiin. Hyvät yhteydet KNF palveluja käyttävien kliinisten erikoisalojen kanssa on aina ollut tunnusomaista HY:n KNF-alan erikoislääkärikoulutukselle.

Yhteystiedot

Joh­ta­ja

professori Perttu Lindsberg

perttu.lindsberg@helsinki.fi

PL 22 (Haartmaninkatu 4)

00014 Helsingin yliopisto

Osoi­te

PL 22 (Haartmaninkatu 4)

00014 Helsingin yliopisto