Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa frågor och svar om det är något du undrar över.

Helsingfors universitet erbjuder breda och tvärvetenskapliga svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram. I de flesta program kan du flexibelt studera flera vetenskapsområden över fakultetsgränserna.

Du kan även studera i det engelskspråkiga kandidatprogrammet, Bachelor's Programme in Science

Därtill erbjuder Helsingfors universitet över 30 internationella magisterprogram med undervisningsspråket engelska.

Helsingfors universitet erbjuder även 33 doktorandprogram på finska, svenska och engelska.

Du hittar alla Helsingfors universitets utbildningsprogram och ansökningstiderna från utbildningsutbudet.

Vid Öppna universitetet kan du avlägga studier enligt Helsingfors universitets undervisningsplaner. Öppna universitet erbjuder främst kurser på kandidatnivå. Studierna är öppna för alla och det är bara att anmäla sig till kurserna. Här hittar du Öppna universitets studieutbud på svenska och på finska.

Om du deltar i finskspråkig undervisning har du alltid rätt att skriva tentamen och skriftliga arbeten på svenska.

De flesta fakulteter beviljar rätt att avlägga så kallade fristående studier. Rätt att avlägga fristående studier kan bland annat beviljas en person som avlägger en examen vid en annan högskola. Rätten kan även beviljas en person som behöver en studiehelhet för att komplettera sin examen eller för att få en viss kompetens. Närmare information om avläggandet om fristående studier och ansökningsförfarandet får du från fakulteternas egna nätsidor och från studentservicen.

Du hittar mera information om fristående studier här

Du hittar kontaktuppgifterna till fakulteternas studentservice här

Du hittar kontaktuppgifterna till Öppna universitetet här 

 

 

Du kan ha flera studierätter i kraft samtidigt. Kontrollera möjliga begränsningar från utbildningsprogrammets ansökningsinstruktioner.

Om du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du ta i beaktande de regler som tas upp på denna sida.

Märk väl, att du endast kan ta emot en studieplats i en utbildning som leder till en finsk högskoleexamen bland de utbildningar som börjar samma termin (1.8–31.12 eller 1.1.–31.7.). Se mera information om bestämmelsen om en enda studieplats.

Du kan söka till studier vid Helsingfors universitet som leder till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB), Diploma Programme
 • Europaskolornas European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)
 • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (Helsingfors universitet godkänner också examina som jämställs med nuvarande examen, även om den avlagda examen är mindre omfattande än den nuvarande)
 • en högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)
 • på annat sätt förvärvad högskolebehörighet
 • tidigare beviljad dispens av en dekanus vid Helsingfors universitet eller universitetets kansler
 • beviljad rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett annat finländskt eller utländskt universitet.

Se närmare information om de examina som ger högskolebehörighet.

Det är även möjligt att söka in som examensstuderande vid Helsingfors universitet på basis av studier avlagda vid Öppna universitetet. Se mera information om ansökan via öppna universitetsleden här.

Du kan söka direkt till ett magisterprogram om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen vid universitet eller yrkeshögskoleexamen).

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste utexamineras före slutet av augusti.

Magisterprogrammen kräver oftast därtill att du ha avlagt en viss mängd studier lämpliga för programmet i fråga. Kontrollera de närmare ansökningskriterierna från magisterprogrammets ansökningsinstruktioner.

Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen och Helsingfors universitet gör ingen förhandsbedömning av de tidigare studiernas lämplighet.

Kontrollera möjliga språkkrav från magisterprogrammets ansökningsinstruktioner.

Helsingfors universitets utbildningsprogram är endast en del av vårens andra gemensamma ansökan (13.3-27.3.2024). 

I den andra gemensamma ansökan kan du söka till högst sex olika ansökningsmål. Dessa ansökningsmål kan vara utbildningar i både yrkeshögskolor och universitet. Prioritera utbildningarna dvs. ordna dem i önskad ordning på ansökningsblanketten.

Överväg noggrant hur du ordnar ansökningsönskemålen. Du blir erbjuden den studieplats som du i den andra gemensamma ansökan prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken dina antagningspoäng räcker till. Du kan ta emot endast en studieplats.

Kontrollera alltid möjliga begränsningar och andra krav från utbildningsprogrammets ansökningsinstruktioner.

I den gemensamma ansökan söker man till svensk- och finskspråkiga kandidat och magisterprogram samt till svensk- och finskspråkiga magisterprogram (magisteransökan). Märk väl, att öppna universitetsleden och ansökan om överflyttning inte är en del av den gemensamma ansökan.

Närmare information om den gemensamma ansökan

 

Från och med 2020 antas en stor del av nya studerande till universiteten på basis av studentexamensbetyget. Till dem som inte väljs på basis av betyget finns andra alternativ. Kontrollera de programspecifika antagningsgrunderna från programmets ansökningsinstruktioner i Studieinfo.

Här hittar du poängsättningen i betygsurval vid universiteten

Ja, du kan söka både i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden, om du fyller de krav som ställts.

Från och med 2016 måste universiteten enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om

 • du inte tidigare har avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
 • du inte har tagit emot en studieplats i Finland i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare (gäller även ansökan om överflyttning).

Kvoten för förstagångssökande gäller ansökan till utbildningsprogrammen som leder till lägre eller lägre + högre högskoleexamen samt till utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. När det gäller ansökan till magisterstudier finns det ingen kvot för förstagångssökande.

Mer information om kvoten för förstagångssökande

 

Ja det kan du, om det finns grund för det. I vissa prov som ordnas i samarbete med andra universitet kan det finnas begränsningar gällande den grad av läs- och skrivsvårigheter som krävs.

Se närmare instruktioner på individuella arrangemang eller specialarrangemang vid urvalsprovet- sidan.

 

De slutliga resultaten i högskolornas andra gemensamma ansökan publiceras senast 4.7.2024. Före de slutliga resultaten publiceras resultaten i betygsantagningen (dvs. antagningen på basis av studentexamen) senast 27.5.2024.

Du får information om det slutliga resultatet per e-post, när alla resultat för de ansökningsmål som är med i den gemensamma ansökan har publicerats. Du ser även resultaten i Min Studieinfo- servicen, där du kan följa med situationen gällande publicerandet av resultaten för varje ansökningsmål.

Studieplatsen tas emot via Min Studieinfo- servicen. Kom ihåg att du även måste anmäla dig till högskolan. Du får närmare instruktioner i samband med resultatsbrevet. Du hittar närmare instruktioner för hur du tar emot studieplatsen i Studieinfo.fi.

För de fler- och engelskspråkiga magisterprogrammen publiceras resultaten av studentantagningen senast 15.4.2024. Du får information om resultatet per e-post.

Om du anser att beslutet gällande antagningen är felaktigt, kan du anhålla om rättelse. Närmare information och instruktioner får du i samband med resultatsbrevet.

En studerande vid universitetet kan eventuellt i sin examen räkna till godo kunskaper som han eller hon förvärvat på olika sätt. Vid universitetet går den här processen under namnet identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. 

Oftast är det fråga om tidigare universitets- eller yrkeshögskolestudier som kan räknas till godo. I vissa fall är det också möjligt att räkna till godo kompetens som man förvärvat på andra sätt än i formell utbildning. I dessa fall kan det till exempel vara fråga om arbetslivserfarenhet eller kompetens man fått via hobbyn/aktivitet inom studentorganisationer.

Det är inte möjligt att på förhand uppskatta hur mycket av tidigare studier det eventuellt går att räkna till godo. Ett beslut om tillgodoräknande tas efter det att den studerande påbörjat sina studier. Se närmare information om tillgodoräknande av studier.

För klasslärarbehörighet krävs en pedagogie magisterexamen inom klasslärarutbildningen. Om du redan har ämneslärarbehörighet kan du få klasslärarbehörighet genom att avlägga studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (60 sp).

För ämneslärarbehörighet krävs en högre högskoleutbildning + minst 60 sp i ett ämne som undervisas på grundskolenivå + pedagogiska studier för lärare (60 sp). På gymnasienivå krävs minst 120 sp i ett ämne som undervisas på gymnasienivå.

För behörighet som lärare inom småbarnspedagogik krävs en kandidatexamen i pedagogik inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Det går också att bli behörig lärare inom småbarnspedagogik genom att avlägga följande studier: kandidatexamen i pedagogik + fristående studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning 60 sp. Dessa fristående studier (60 sp) går att avläggas annanstans än vid Helsingfors universitet.

De studier som krävs för behörighet som speciallärare kan avläggas antingen som en del av examen i pedagogik eller som fristående studier.

Närmare information om fristående lärarstudier och ansökan till dem

Närmare information on behörighetskraven för lärare

 

Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram. Forskarstudierätt ansöks från doktorandprogrammen. Ansökan till doktorandprogrammen kan göras 2–5 gånger om året beroende på program. Kolla ansökningstider på programsidan.

Alla doktorandprogram vid Helsingfors universitet

Du är behörig att ansöka till doktorandstudier om du har avlagt en högre högskoleexamen/magisterexamen i Finland eller en jämförbar, lämplig utländsk utbildning.

Mer information om doktorsutbildning och ansökan

Helsingfors universitet har 50 utbildningsprogram för specialistläkare. Ansökan ordnas två gånger per år, på hösten och våren. Se närmare ansökningsinstruktioner till specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen här