Individuella arrangemang vid urvalsprovet
Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 6.4.2022 före kl.15.00.
Vad är in­di­vi­du­el­la ar­range­mang?

I studentantagningen avses med individuella arrangemang individuella praktiska arrangemang vid ett urvalsprov. Du kan beviljas individuella arrangemang t.ex. av hälsoskäl. Vilka individuella arrangemang som beviljas beror på hurudana behov du har. Du kan t.ex. få extra tid att skriva provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. Vid behov kan du också få befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Individuella arrangemang påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få förhöjda poäng för provet. Den som bedömer dina provsvar får heller ingen information om ditt hälsotillstånd eller beviljade individuella arrangemang.

Om du beviljas extra tid för att skriva ett prov, läggs tilläggstiden till i slutet av provet. Du börjar alltså provet på samma tid som alla andra sökandena.

Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask vid urvalsproven. Vid behov får du en kirurgisk mask på plats av urvalsprovets övervakare. De som hör till coronavirusets riskgrupper samt ovaccinerade eller de som inte har fått en full vaccinationsserie rekommenderas att använda en sådan mask som även skyddar effektivt sin bärare (FFP2/FFP3). Du måste ta med en egen mask om du behöver något annat än en kirurgisk mask. Information om ansiktsmasker, mun- och nässkydd samt andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet).

Om du inte kan använda mask på grund av hälsoskäl kan du ansöka om individuella arrangemang. Du måste visa behovet av individuella arrangemang med ett läkarintyg, där förhindret att använda mask framgår.

Om du ansöker om individuella arrangemang och dessutom behöver en tillgänglig provsal, ska du meddela det när du ansöker om arrangemangen. På så sätt försäkrar du dig om att du får en tillgänglig lokal. Vi behöver inte ett läkarutlåtande om behovet av tillgänglig lokal.

Meddela i din ansökan om individuella arrangemang om du har en personlig assistent med dig under provet eller om du kommer till provet i sällskap med en assistent. Meddela också varför du behöver en assistent. Du måste själv ordna en personlig assistent åt dig. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av personlig assistent.

Meddela i din ansökan om individuella arrangemang om du har en ledarhund med dig under provet. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av ledarhund.

I regel kan du ta med dig hjälpmedel för att behandla diabetes, som blodsockermätare och insulinpump, utan att behöva anmäla det på förhand.

Om du har en apparat för att behandla diabetes som fungerar via en smart enhet, måste du ansöka om individuella arrangemang för att få använda den vid urvalsprovet.

Om du har en läsnedsättning kan du beställa urvalsprovsmaterial i tillgänglig form från Celia. Material för urvalsproven under våren 2022 måste beställas senast 30.3.2022. För att kunna beställa urvalsprovsmaterial måste du vara registrerad som kund hos Celia. Mer information hittar du på Celias webbsida om urvalsprovsmaterial.

Så här sö­ker du in­di­vi­du­e­al­la ar­range­mang

Du ska ansöka om individuella arrangemang vid ett urvalsprov med en särskild ansökningsblankett och bilagor till ansökan.

Det ska framgå av ansökan vilka slags individuella arrangemang du ansöker om. Om du t.ex. vet att du inte kan fylla i en optisk blankett, måste du ansöka om befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Lämna in ansökan med bilagor senast onsdagen den 6 april 2022 före kl. 15.00 

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov har uppstått efter ansökningstidens utgång.

Ansök om individuella arrangemang med en elektronisk blankett. Blanketten är ett datasäkert verktyg som är avsett för insamling av känsliga uppgifter. Om du inte kan fylla i en elektronisk ansökningsblankett kan du lämna in ansökan i pappersformat. Vi tar inte emot ansökningar som lämnas in per e-post.

Om du deltar i flera urvalsprov vid Helsingfors universitet, måste du fylla i en blankett för varje prov.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ordna individuella arrangemang. Du kan läsa mera om behandlingen av personuppgifter på webbsidan Dataskydd.

Ansökan om individuella arrangemang går ut 6.4.2022 kl. 15.00. Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov av individuella arrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång. I det fallet ska du fylla i ansökningsblanketten (.doc) och skicka in den inklusive bilagor med krypterad e-post. Anvisningar för hur du skickar krypterad e-post finns längst ner på sidan.

Ansök om individuella arrangemang med en elektronisk blankett.

Den elektroniska ansökningsblanketten stängdes 6.4.2022 kl. 15.00.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför.

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

 • varför du behöver individuella arrangemang 
 • en tydlig beskrivning av vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig
 • dina personuppgifter
 • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
 • datum.

Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Studentexamensnämndens motsvarande beslut kan också godkännas, ifall de beviljade stödformerna framkommer.

Hur länge expertutlåtandena är i kraft bedöms från fall till fall, beroende på hur permanenta funktionshindret, sjukdomen eller inlärningssvårigheterna är. Utlåtande om läs- och skrivsvårigheter tas i beaktande om du har fått utlåtandet som 16-åring eller senare.

Du behöver inte lämna in utlåtandet eller studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang i original, det räcker med kopior. Bilagorna till ansökan returneras inte.

Förbered dig på att visa upp de ursprungliga intygen i början av studierna om du blir antagen.

Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du lämna in ansökan i pappersformat.

Fyll i pappersblanketten för ansökan (.doc) noggrant. Ifall du deltar i flera urvalsprov vid Helsingfors universitet, fyll i en skild blankett för varje prov. Anhållan om individuella arrangemang ska vara framme hos ansökningsservicen senast 6.4.2022 före kl. 15.00.

Skriv ut blanketten och lägg den tillsammans med bilagorna i ett kuvert. Skriv ”Individuella arrangemang” på kuvertet. 

Skicka ansökningsblanketten och bilagorna till adressen:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Alternativt kan du själv lägga ansökningsblanketten och bilagorna i en postlåda som finns på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata.

Ansökningsservicen tar inte emot dokument som lämnas in personligen.

Om du deltar i urvalsprov som ordnas genom provsamarbeten, ska du ansöka om individuella arrangemang vid det universitet där du skriver provet. Se anvisningarna på webbsidan för provsamarbeten före du lämnar in ansökan.

Anvisningarna om bilagor för urvalsprov som ordnas i samarbete med andra universitet skiljer sig från Helsingfors universitets allmänna anvisningar i vissa fall. Kontrollera vilka bilagor som krävs för provsamarbeten:

Be­vil­jan­de av spe­ci­a­lar­range­mang

Vi skickar beslutet om individuella arrangemang per e-post senast cirka en vecka före provet. Om du beviljas individuella arrangemang meddelar vi dig också cirka en vecka före provet per e-post var du skriver ditt prov.

Universitetet har möjlighet att inte bevilja individuella arrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl. Du beviljas inte nödvändigtvis samma individuella arrangemang för alla prov. Proven som ordnas i samarbete med flera universitet kan t.ex. ha olika riktlinjer för individuella arrangemang. Beslut från andra högskolor eller tidigare beslut från Helsingfors universitet betyder inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även detta år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang du har beviljats, kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice så fort som möjligt. Du kan officiellt begära omprövning av beslut gällande individuella arrangemang när du har fått veta om du blivit antagen eller inte. Resultaten av studentantagningen publiceras senast 8.7.2022. Du får anvisningar för hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Tilläggs­in­for­ma­tion och kon­takt

Uppgifter om en sökandes hälsa är sekretessbelagda enligt lag. Därför rekommenderar vi att du inte använder okrypterad e-post när du kommunicerar med Ansökningsservicen om dina individuella arrangemang, annat än för att fråga om praxisen på ett allmänt plan. 

Använd krypterad e-post när du kommunicerar med oss om dina individuella arrangemang via e-post. Under ansökningstiden kan du också kontakta Ansökningsservicen per telefon.

Krypterad e-post skiljer sig från vanlig e-post på det sättet att meddelandets innehåll är krypterat. Tack vare krypteringen är det mycket svårt för utomstående att komma åt meddelandets innehåll.

Gör såhär om du vill skicka krypterad e-post gällande individuella arrangemang till Helsingfors universitets ansökningsservice:

 1. Gå till adressen menat för att skicka krypterade e-post till Helsingfors universitet med din webbläsare.
 2. Skriv din e-postadress i fältet "Avsändare". Adressen får inte vara en helsinki.fi-adress. (Om du är studerande eller anställd vid Helsingfors universitet och vill skicka meddelandet från din helsinki.fi-adress, ska du istället för dessa anvisningar följa Helsingfors universitets Helpdesks anvisningar för hur man skickar krypterad e-post.)
 3. Gör räkneoperationen ovanför fältet "Bekräftelse" och skriv svaret i fältet "Bekräftelse". Obs! Räkneoperationen fungerar tyvärr inte när man läser med hjälp av ett talprogram. Om du använder ett talprogram kan du skicka oss ett vanligt e-postmeddelande till adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi och be oss att skicka dig en krypterad e-post du kan svara på.
 4. Tryck på "Fortsätt". En ny sida öppnas där adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi är färdigt ifylld.
 5. Skriv rubriken för ditt ärende i fältet "Ämne", exempelvis "Fråga gällande individuella arrangemang".
 6. Skriv ditt ärende i fältet "Meddelande".
 7. Om du vill skicka en eller flera filer som bilaga till meddelandet, tryck på "Browse", välj de filer du vill bifoga och tryck på "Bifoga". Vi ber att du i första hand skickar PDF-filer som bilaga.
 8. Tryck på knappen "Sänd". En bekräftelse på att meddelandet har skickats visas på skärmen.
 9. Spara meddelandet åt dig själv genom att välja önskat format i rullgardinsmenyn och sedan trycka på knappen "Spara".
 10. För att avsluta tryck på knappen "Avsluta".