Individuella arrangemang vid urvalsprovet
Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 6.4.2023 före kl.15.00.
Vad är in­di­vi­du­el­la ar­range­mang?

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel.

De individuella arrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få poängersättning. Information om hälsotillståndet eller individuella arrangemang ges inte heller vidare till provgranskaren.

Om du beviljas tilläggstid för att avlägga provet, förlänger tilläggstiden beroende på provet prestationstiden antingen från början eller från slutet. Vid alla urvalsprov som organiseras av Helsingfors universitet läggs tilläggstiden till slutet av provet. Du får information om när provet inleds och avslutas i beslutsmeddelandet för de individuella arrangemangen.

Om du ansöker om individuella arrangemang och dessutom behöver en tillgänglig provsal, ska du meddela det när du ansöker om arrangemangen. På så sätt kan man säkert ordna en tillgänglig sal. Vi behöver inget sakkunnigutlåtande om behovet av tillgängligt utrymme.

Meddela på ansökningsblanketten för individuella arrangemang om du kommer till provet följd av en personlig assistent.

Om du behöver en assistent för att avlägga provet ska du ansöka om individuella arrangemang och lämna in ett sakkunnigutlåtande där behovet av en personlig assistent konstateras.

Du måste ordna en assistent själv.

Meddela i din ansökan om individuella arrangemang om du har en ledarhund med dig under provet. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av ledarhund.

I regel kan du ta med dig behandlingsutrustning för diabetes till urvalsprovet, såsom en blodsockermätare eller insulinpump, utan separat anmälan.

Om utrustning avsedd för diabetesbehandling fungerar med en smart enhet måste du ansöka om individuella arrangemang för att kunna använda den i urvalsprovet. Med smarta enheter avses vilken elektronisk enhet som helst som kan sända, ta emot eller lagra information.

Om du har en läsnedsättning kan du beställa förhandsmaterial för urvalsproven i tillgänglig form från Celia. Förhandsmaterial för urvalsproven under våren 2023 måste beställas senast 30.3.2023. För att kunna beställa förhandsmaterial måste du vara registrerad som kund hos Celia. Mer information hittar du på Celias webbsida om beställning av förhandsmaterial.

Så här sö­ker du in­di­vi­du­e­al­la ar­range­mang

Ansök om individuella arrangemang för urvalsproven med ansökningsblanketten och sakkunnigutlåtanden som bifogas.

 • Individuella arrangemang ska sökas vid den högskola där du avlägger provet.
 • Av ansökan ska framgå vilka individuella arrangemang du ansöker om.

Lämna in ansökan med bilagor senast torsdag den 6 april 2023 före kl. 15.00 

Skicka in ansökan inom utsatt tid även om du inte får ett sakkunnigutlåtande i tid. Nämn detta i din ansökan. I detta fall kan du skicka sakkungutlåtandet i efterhand. Ett utlåtande som inkommit efter den utsatta tiden beaktas i mån av möjlighet.

Du kan ansöka om individuella arrangemang efter ovan nämnda tidpunkt om ditt behov av sådana har uppstått efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökningsblankett för individuella arrangemang uppdateras innan den gemensamma ansökan börjar på våren 2023.

Om du deltar i flera urvalsprov ska du fylla i en ansökningsblankett separat för varje urvalsprov.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ordna individuella arrangemang. Du kan läsa mera om behandlingen av personuppgifter på webbsidan Dataskydd.

Bifoga ett sakkunnigutlåtande med information om vilka individuella arrangemang du behöver och varför.

I sakkunnigutlåtandet ska

 • det framgå varför du behöver individuella arrangemang (eventuella diagnoser och andra motiveringar för de sökta stödåtgärderna),
 • det stå tydligt vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig,
 • det finnas dina personuppgifter
 • det finnes namnet på den som ger utlåtandet och dennes ställning (yrke/sakkunnigroll) samt
 • datering.

Giltighetstiden för ett sakkunnigutlåtande beaktas från fall till fall beroende på om skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är bestående. Utlåtandet om lässvårighet beaktas om du har fått det som 16-åring eller senare.

Skicka inte intyg eller utlåtanden i original, det räcker med en kopia. Bilagorna till ansökan returneras inte. Var beredd på att du måste visa upp originalversionen av intyget när studierna inleds, om du blir antagen till utbildningen.

Yrkeskompetens hos den som ger utlåtandet

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma dina funktionsnedsättningar och dina behov av individuella arrangemang.

Till exempel ska den som ansöker om individuella arrangemang på grund av en skada eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) ska bifoga ett utlåtande av en läkare eller psykolog till sin ansökan.

För att bevisa läs- eller skrivsvårigheter ska man bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistäkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater).

I anslutning till läs- eller skrivsvårigheter kan även studentexamensnämndens beslut godkännas som sådant utan läkarintyg eller annat utlåtande om

 • av beslutet framgår att du har beviljats stödåtgärder för att avlägga studentprovet och
 • de stödåtgärder som beviljas för studentproven är desamma som du ansöker om till urvalsprovet.
Behandling av ansökningar

Senaste en vecka före provet skickar vi dig ett avgörande per e-post om de individuella arrangemang du ansökt om. Om du inte har fått något avgörande senast två vardagar före urvalsprovet ska du kontakta universitetets ansökningsservice. Avgörandet är specifikt för urvalsprovet och gäller endast på den angivna dagen för urvalsprovet.

 • Digitala urvalsprov som ordnas i urvalsprovstjänsten Vallu: Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.
 • Övriga urvalsprov: Om du beviljas individuella arrangemang meddelar vi din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Universitetet kan låta bli att bevilja individuella arrangemang om det till exempel av tidtabellsrelaterade orsaker är omöjligt att genomföra arrangemangen. Avgöranden av andra högskolor eller högskolans tidigare avgöranden innebär inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även i år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang som du beviljats ska du så fort som möjligt kontakta Helsingfors universitetets ansökningsservice. Officiellt kan du begära omprövning av ett avgörande som gäller individuella arrangemang när du har fått information om antagningsresultatet. Antagningsresultaten publiceras senast den 7.7.2023 Du får anvisningar om hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Tilläggs­in­for­ma­tion och kon­takt

Uppgifter om en sökandes hälsa är sekretessbelagda enligt lag. Därför rekommenderar vi att du inte använder okrypterad e-post när du kommunicerar med Ansökningsservicen om dina individuella arrangemang, annat än för att fråga om praxisen på ett allmänt plan. 

Använd krypterad e-post när du kommunicerar med oss om dina individuella arrangemang via e-post.

Krypterad e-post skiljer sig från vanlig e-post på det sättet att meddelandets innehåll är krypterat. Tack vare krypteringen är det mycket svårt för utomstående att komma åt meddelandets innehåll.

Gör såhär om du vill skicka krypterad e-post gällande individuella arrangemang till Helsingfors universitets ansökningsservice:

 1. Gå till adressen menat för att skicka krypterade e-post till Helsingfors universitet med din webbläsare.
 2. Skriv din e-postadress i fältet "Avsändare". Adressen får inte vara en helsinki.fi-adress. (Om du är studerande eller anställd vid Helsingfors universitet och vill skicka meddelandet från din helsinki.fi-adress, ska du istället för dessa anvisningar följa Helsingfors universitets Helpdesks anvisningar för hur man skickar krypterad e-post.)
 3. Gör räkneoperationen ovanför fältet "Bekräftelse" och skriv svaret i fältet "Bekräftelse". Obs! Räkneoperationen fungerar tyvärr inte när man läser med hjälp av ett talprogram. Om du använder ett talprogram kan du skicka oss ett vanligt e-postmeddelande till adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi och be oss att skicka dig en krypterad e-post du kan svara på.
 4. Tryck på "Fortsätt". En ny sida öppnas där adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi är färdigt ifylld.
 5. Skriv rubriken för ditt ärende i fältet "Ämne", exempelvis "Fråga gällande individuella arrangemang".
 6. Skriv ditt ärende i fältet "Meddelande".
 7. Om du vill skicka en eller flera filer som bilaga till meddelandet, tryck på "Browse", välj de filer du vill bifoga och tryck på "Bifoga". Vi ber att du i första hand skickar PDF-filer som bilaga.
 8. Tryck på knappen "Sänd". En bekräftelse på att meddelandet har skickats visas på skärmen.
 9. Spara meddelandet åt dig själv genom att välja önskat format i rullgardinsmenyn och sedan trycka på knappen "Spara".
 10. För att avsluta tryck på knappen "Avsluta".