Innovationer och samarbete

Företagssamarbete ger resultat för världens bästa

Vi vill erbjuda våra forskningsresultat och de utexaminerades kompetens till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Inled samarbete med oss och få nya idéer, utveckla ditt företags affärsverksamhet och säkerställ att ditt företag har tillgång till kunnande på toppnivå. 

Genom att donera stöder du forskning, undervisning och studier på toppnivå

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du oss bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan välja inom vilket område du vill stödja studierna och forskningen. Kom med, tillsammans arbetar vi för världens bästa! 

Helsinki Alumni är Finlands största expertgemenskap

Alla som har avlagt examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi har redan över 35 000 medlemmar. Kom med – tillsammans kan vi ge vårt universitet större genomslagskraft, erbjuda allt högklassigare undervisning och producera allt mångsidigare forskning. 

Tillsammans med stiftelser bygger vi en bättre framtid

Stiftelsernas arbete har stor betydelse för universitetet. Stiftelserna stöder forskningen med betydande summor och hundratals forskare arbetar vid Helsingfors universitet med personliga stipendier som beviljats av stiftelser. Genom donationer från stiftelser har man också kunnat inrätta t.ex. tiotals professorer eller andra sakkunniguppgifter som baserar sig på donationsmedel. Finansieringen och donationer kan också styras till inrättandet av nya forskningsområden eller till stöd för universitetets internationalisering. 

Do­na­tions­med­len stö­der forsk­ning­en och stu­di­er­na

Stiftelsers vederlagsfria donationer till Helsingfors universitet möjliggör nya initiativ och mångvetenskaplig forskning. Stiftelsefinansierade professurer kan till exempel utgöra en pionjärinsats på sitt område och locka till sig nya generationer studenter och forskare.

Med en donation på 3,4 miljoner euro kan man inrätta en permanent professur, och med 600 000 euro en femårig professur. För de permanenta professurerna fonderar universitetet stiftelsens donation, och professorns arbete finansieras med den årliga avkastningen från fonden.

Stiftelsers donationer kan också styras till att direkt stödja forskningen och studenterna inom ett visst vetenskapsområde, eller användas till att finansiera internationella gästprogram.

Läs mer om donationer.

Stif­tel­ser­nas forsk­nings­fi­nan­sie­ring i ve­ten­ska­pens kär­na

Helsingfors universitet beviljas årligen flera miljoner euro i forskningsfinansiering av olika stiftelser. Forskningsfinansieringen beviljas i regel så, att universitetets enheter, forskare och forskningsgrupper ansöker i stiftelsernas egna finansieringsutlysningar.

Stif­tel­se­fi­nan­sie­ring ger an­ställ­ning­ar

Helsingfors universitets grundprincip är att arbete som forskare ska utföras inom ramen för ett anställningsförhållande. Stiftelser kan stödja forskare i olika stadier av karriären genom att finansiera särskilda anställningar som uppkallas efter stiftelsen. Denna modell motsvarar bättre än ett stipendium behoven hos en forskare som arbetar på heltid, och tryggar forskarens ställning med avseende på företagshälsovård och familjeledigheter.

Sti­pen­di­er till forskare

Stiftelser finansierar doktoranders avhandlingsarbete eller annan forskning genom att bevilja direkta stipendier till sökande. Annonsering i den nationella databasen Aurora.

Stif­tel­ser­nas stöd till stu­den­ter

Stiftelserna kan också stödja studenterna direkt. Det kan ske t.ex. i form av en donation till någon av universitets donationsfonder eller genom att bevilja studerande stöd inom ramen för stiftelsens eget utlysningsförfarande.

Diskutera och delta i olika evenemang

Helsingfors universitet och stiftelser samarbetar mycket och ordnar många evenemang tillsammans. Universitetet har också som mål att regelbundet bjuda in stiftelser som stöder olika branscher till universitetet för att bekanta sig med aktuell forskning och diskutera ämnen av gemensamt intresse.

In­for­me­ra om fi­nan­sie­rings­ut­lys­ning­ar

Vi ber stiftelser annonsera i den nationella databasen Aurora sådana finansieringsutlysningar som riktar sig till forskare och studenter.

Helsingfors universitet har inga separata förteckningar eller databaser över stiftelsers pågående finansieringsutlysningar. Om en stiftelse beviljar medel för ett visst vetenskapsområde är det skäl att kontakta informatören vid den enheten eller det ämnet och fråga om kanaler för ytterligare informationsspridning.

Kontakta oss.