Behörighetsvillkoren och lämplighetsprov för lärare

Behörighetsvillkor för lärare grupperade enligt skolstadium och information om lämplighetsprov för lärare.
Behörighet för undervisningsuppgifter

Behörighet för klasslärare

(förordning 986/1998, 4 §)

Av klasslärare krävs pedagogie magisterexamen, studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan samt pedagogiska studier för lärare. Behörig att ge klassundervisning är också den som har behörighet att ge ämnesundervisning i grundläggande utbildning och som har fullgjort de så kallade ämnesdidaktiska studierna.

En klasslärare som avlagt högre högskoleexamen och som har behörighet för ämneslärare i ett läroämne som är gemensamt för alla i den grundläggande utbildningen (10 §) har så kallad dubbel behörighet.

Dubbel behörighet innebär en högre lön för klasslärare. Gemensamma ämnen utgörs av modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, omgivningslära, hälsokunskap, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi.

Mer information om att få behörighet för klasslärare.

Behörighet för ämneslärare i grundskolan och gymnasiet

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 10 §)

Behörig att ge ämnesundervisning är den som

– har avlagt högre högskoleexamen

– har slutfört minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) pedagogiska studier för lärare 

– i ett av de ämnen som undervisas har slutfört minst 120 studiepoängs (55 studieveckors) studier i undervisningsämnet i utbildningen för ämneslärare och minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) studier i de andra undervisningsämnena. För ämneslärare inom den grundläggande utbildningen räcker minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) studier i samtliga undervisningsämnen.

Behörighet för elevhandledare/studiehandledare i grundskolan och gymnasiet

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 11 §)

Av elevhandledare i den grundläggande utbildningen och av studiehandledare i gymnasiet krävs pedagogie magisterexamen som innehåller studier för studiehandledare i en omfattning av 60 studiepoäng (35 studieveckor) eller högre högskoleexamen och ovannämnda studier för studiehandledare eller behörighet för studiehandledare för yrkesutbildningen.

Vid Helsingfors universitet är det inte möjligt att genomföra studier för studiehandledare.

Behörighet för speciallärare/specialklasslärare

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 8 §)

Förordningen har ändrats 23.2.2012 (105/2012, 8 §), se mer information på Finlex.

Av klasslösa speciallärare krävs högre högskoleexamen, och du ska utöver examen eller behörighet ha genomfört studier för speciallärare. Du kan också få behörighet genom att avlägga pedagogie magisterexamen, där studier för speciallärare har ingått.

För behörighet för specialklasslärare krävs pedagogie magisterexamen, studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan, pedagogiska studier för lärare och studier för speciallärare.

Av speciallärare i småbarnspedagogik krävs pedagogie kandidatexamen, där studier på det pedagogiska området som ger yrkesfärdighet samt studier för speciallärare ingår.

Mer information om att få behörighet för speciallärare.

Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik

(Lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 26 §)

Behörighetsvillkoren för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik är minst pedagogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik eller som har kompletterats med sådana studier.

Lagen om småbarnspedagogik.

Efter att lagen om småbarnspedagogik förnyats kan examen som ger behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik (pedagogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik) endast avläggas vid universitet. Examen i fråga ger samtidigt behörighet för lärare inom förskoleundervisning.

Behörighet för lärare inom förskoleundervisning

(förordning 327/2000, ändringsförordning 865/2005, 7 §)

En lärare med behörighet som klasslärare är alltid behörig att ge förskoleundervisning. Behörig att ge förskoleundervisning på daghem och för en separat undervisningsgrupp i grundskolan är även den som har avlagt lämplig pedagogie kandidatexamen och i examen eller fristående har slutfört antingen de studier som avses i 19 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina eller de 60 studiepoängs (35 studieveckors) studier enligt 11 § i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området som ger yrkesfärdighet, eller som har avlagt barnträdgårdslärarexamen.

Behörighet för speciallärare inom småbarnspedagogik

(Lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 30 §)

Behörighetsvillkoren för uppgifter som specialarbetare inom socialvården är den utbildning som krävs för att sköta uppgiften och lämplig specialiseringsutbildning eller kunnighet. Tjänsterna och befattningarna har i regel titeln speciallärare inom småbarnspedagogik eller ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik. Som lämplig specialiseringsutbildning anses vanligen studier för speciallärare för barn under skolåldern och i förskolestadiet.

Behörighet för speciallärare inom förskoleundervisning

(förordning 327/2000, 8 §)

En person som är behörig att ge specialundervisning i den grundläggande utbildningen (specialklasslärare eller speciallärare) är också behörig som speciallärare inom förskoleundervisningen.

Därutöver är även en person som har avlagt lämplig högskoleexamen (pedagogie kandidat, socionom), examen för barnträdgårdslärare, socialpedagog eller handledare inom socialbranschen samt har slutfört av speciallärarstudier enligt universitetets examensfordringar behörig som speciallärare inom förskoleundervisningen.

Även den som har avlagt lämplig högskoleexamen men inte har slutfört ovannämnda studier för speciallärare kan fungera som assisterande lärare i förskoleundervisning för barn som omfattas av förlängd läroplikt.

Behörighet för lärare i yrkesinriktade studier vid yrkesläroanstalter

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, ändringsförordning 1168/2010, 13 §)

Behörig att ge undervisning i de yrkesinriktade studier som ingår i yrkesutbildningen är den som

1. har avlagt en högskoleexamen som är lämplig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt

2. har slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor

3. har minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften samt

4. innehar behörighetsbrev eller certifikat eller har rätt att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården som legitimerad yrkesutbildad person, om verksamhet i uppgifter inom branschen förutsätter behörighetsbrev, certifikat eller legitimation.

I utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen är behörighetsvillkoret lämplig högre högskoleexamen, eller, om en sådan inte existerar, lämplig yrkeshögskoleexamen, pedagogiska studier för lärare samt minst fem års praktisk arbetserfarenhet i sådana uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som motsvarar högskoleexamen.

Behörig som lärare inom utbildningen i dans samt inom cirkusbranschen är även den som har lämpliga studier som omfattar minst tre år samt konstnärliga meriter eller andra yrkesmässiga meriter inom branschen.

Behörig att ge annan utbildning än sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning som förbereder för en fristående examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som ges vid särskilda yrkesläroanstalter är av särskilda skäl även den som har avlagt specialyrkesexamen inom branschen eller som annars förvärvat en god yrkesskicklighet genom utbildning eller arbetserfarenhet.

Behörighet för lärare som ger utbildning som förbereder och ger träning för grundläggande yrkesutbildning

(förordning 1168/2010, 13b §)

Behörig att ge orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen samt utbildning som förbereder invandrare för den grundläggande yrkesutbildningen är den som har behörighet för lärare inom yrkesinriktade studier eller gemensamma studier enligt denna förordning.

Behörig att meddela undervisning och ge handledning för personer med funktionsnedsättningar i tränings- och rehabiliteringssyfte är den som har behörighet för lärare som meddelar specialundervisning enligt 16 §.

Behörighet för lärare i gemensamma studier vid yrkesläroanstalter

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 14 §)

Behörig att ge sådan undervisning enligt lagen om yrkesutbildning i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, gymnastik och hälsokunskap samt konst- och färdighetsämnen som är nödvändig för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten är den som

1. har avlagt högre högskoleexamen, i vilken ingår minst 120 studiepoängs (55 studieveckors) eller motsvarande studier i ett undervisningsämne och minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) eller motsvarande studier i andra undervisningsämnen, eller som har avlagt diplomingenjörsexamen i något lämpligt utbildningsprogram, samt

2. har slutfört minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) pedagogiska studier för lärare.

Behörig att undervisa i konst- och färdighetsämnen, i humanistisk-samhällsvetenskapliga studier och studier i informations- och kommunikationsteknik som ingår i de matematisk-naturvetenskapliga studierna är även den som har avlagt lämplig högskoleexamen.

Behörighet för lärare som ger specialundervisning vid yrkesläroanstalter

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, ändringsförordning 1168/2010, 16 §)

Behörig att ge specialundervisning vid yrkesutbildningen är den som har behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier och som har slutfört minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) studier för speciallärare inom yrkesutbildningen eller studier enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004, 19 §) som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning.

Behörighet för studiehandledare vid yrkesläroanstalter

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 15 §)

Behörig att ge studiehandledning vid yrkesläroanstalter är den som har behörighet för lärare i yrkesinriktade och gemensamma studier (se ovan) och minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) studier för studiehandledare eller behörighet för elevhandledare/studiehandledare i grundskolan och gymnasiet (se ovan).

Behörighet för lärare vid yrkeshögskolor

(förordning 1129/2014, 17 §, 18 §)

Av en överlärare vid yrkeshögskola krävs lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och av en lektor lämplig högre högskoleexamen.

Av särskilda skäl kan den som avlagt högre högskoleexamen anställas i en överlärarbefattning och den som inte avlagt högre högskoleexamen anställas i en lektorsbefattning, om den personen är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för befattningen.

Av en överlärare och lektor vars undervisningsuppgift huvudsakligen består i att ordna yrkesstudier krävs dessutom minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen.

Innan en befattning som överlärare eller lektor inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans eller musik ledigförklaras, kan yrkeshögskolan besluta att sökandena i stället för de krav som föreskrivs ovan ska inneha de konstnärliga meriter som skötseln av uppgiften förutsätter.

Mer information om behörighetsvillkor för lärare inom yrkespedagogisk lärarutbildning.

Behörighet för rektor

(förordning 986/1998, 2 §)

Om behörigheten för rektorer inom alla utbildningsformer föreskrivs i samma paragraf. I regel ska rektorer ha högre högskoleexamen.

Rektorer ska också ha behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga och examen i undervisningsförvaltning eller på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. 

Behörighet för lärare i fritt bildningsarbete

(förordning 986/1998, ändringsförordning 865/2005, 18 §)

Behörig som lärare i fritt bildningsarbete är den som har lämplig högskoleexamen och har slutfört minst 60 studiepoängs (35 studieveckors) pedagogiska studier för lärare.

Behörighet för daghemsföreståndare (lagen om småbarnspedagogik 540/2018 31 §)

Mer information om behörighet för daghemsföreståndare.

Lämplighetsprov för lärare

Utbildningsstyrelsen kan med stöd av EU-lagstiftningen meddela ett beslut om lärarbehörighet för en person som i ett annat EU/EES-land är behörig att undervisa vid offentliga läroanstalter på en nivå som motsvarar förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller ämnesundervisning. De beslut om lärarbehörighet som meddelas enligt EU-lagen är vid behov villkorliga. I beslutet kan antingen en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov fastställas som tilläggskrav. Den sökande väljer i de flesta fall själv om hen genomgår en anpassningsperiod eller avlägger ett lämplighetsprov.

Under anpassningsperioden arbetar den sökande som tjänsteinnehavare för viss tid i Finland. Den sökande ska själv ordna en arbetsplats där hen kan genomföra anpassningsperioden. Anpassningsperiodens längd anges i beslutet. Se Utbildningsstyrelsens sida för mer information om anpassningsperioden och om beslutet som Utbildningsstyrelsen ger den sökande.

Om den sökande har fått ett beslut av Utbildningsstyrelsen om erkännande av yrkeskvalifikationer som förutsätter att den sökande genomgår en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov och den sökande vill avlägga ett lämplighetsprov för lärare, ska hen kontakta universitetet för att avlägga provet.

Lämplighetsprovet bedömer den sökandes kunskaper och färdigheter för att arbeta som lärare i Finland. Lämplighetsprovet för lärare består av tre ämnesområden och ett responsmöte. I Utbildningsstyrelsens beslut anges vilka av de tre ämnesområdena som den sökande ska genomföra i lämplighetsprovet.

Genomförande av lämplighetsprov vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Lämplighetsproven genomförs huvudsakligen på de språk och för de behörigheter för vilka yrkeskvalificerande utbildning finns tillgänglig.

Lämplighetsprovet ska i regel genomföras inom ett år från att du anmält dig. Efter att du anmält dig ska du komma överens om närmare tidsscheman och om hur lämplighetsprovets olika temaområden avläggs med den lärare i fakulteten som mottar ditt prov.

Lämplighetsprovet är avgiftsbelagt. Avgiften grundar sig på Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och kan med hänvisning till den uppgå till högst 500 euro för den som avlägger provet.  Den exakta avgiften grundar sig på Utbildningsstyrelsens beslut om antalet temaområden i provet och på antalet maximitimmar i ett eventuellt undervisningsprov eller en eventuell pedagogisk situation. Fakturan skickas till deltagaren efter att lämplighetsprovet har avlagts i sin helhet.

Om du vill avlägga ditt lämplighetsprov för lärare vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, kontakta Studentservicen på Brobergsterrassen: siltavuori-student@helsinki.fi.

Anmäl dig till lämplighetsprovet genom att fylla i e-blanketten som du får från Studentservicen på Brobergsterrassen.

Tilläggsuppgifter: siltavuori-student@helsinki.fi