Bilagorna gällande ansökan till finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Dessa anvisningar gäller dig om du i den gemensamma ansökan till högskolorna våren 2020 ansöker till finsk- och svenskspråkiga magisterprogram som börjar hösten 2020.

På denna sida hittar du information om vilka bilagor alla sökande ska lämna in och hur du ska lämna in dem. Läs anvisningarna noga så dina bilagor uppfyller kraven och lämnas in på rätt sätt.

Tidsfrister för inlämning av bilagor:

 • Bilagorna ska lämnas in senast 8.4.2020 kl. 15.00
 • Ett undantag är utbildningar för vilka bilagorna ska lämnas in senast 1.6.2020 kl. 15.00
  • Magisterprogrammet i logopedi
  • Magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för småbarnspedagogik
  • Magisterprogrammet i psykologi
  • Pf-utbildning

Sökande ska bifoga följande dokument till sin ansökan:

 • Utbildningsdokument
  • examensbevis
  • ett officiellt studieutdrag
  • Diploma Supplement (om ett sådant finns)
  • officiella översättningar, om de ursprungliga utbildningsdokumenten inte är på svenska, finska eller engelska
 • Vid behov ett separat intyg över språkkunskaper
 • För vissa magisterprogram krävs även programspecifika bilagor. Kontrollera magisterprogrammets antagningsgrunder för att se om du behöver lämna in andra bilagor utöver de som nämns ovan.

Inlämning av och krav på bilagorna

Bifoga följande dokument till din ansökan enligt kraven nedan:

Så här laddar du upp bilagor på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  
 • Spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 8.4.2020 kl. 15.00.
 • Om du söker till magisterprogrammet i logopedi, studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik, magisterprogrammet i psykologi eller Pf-utbildningen ska du spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 1.6.2020 kl. 15.00.

Inlämning av bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice

 • Bilagorna kan också lämnas in per post, som kurirförsändelse eller i vår brevlåda. Våra adresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.
 • Skriv namnet på det/de magisterprogram du söker till på kuvertet. T.ex. Magisteransökan: magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation.
 • Bilagorna ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15.00.
 • Om du söker till magisterprogrammet i logopedi, studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik, magisterprogrammet i psykologi eller Pf-utbildningen ska du spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 1.6.2020 kl. 15.00.
 • Om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat den dagen.

I regel får vi uppgifterna om dina högskolestudier från ett elektroniskt studieregister. Om vi av någon orsak inte kan kontrollera uppgifterna om dina högskolestudier i ett elektroniskt register, kontaktar vi dig och ger anvisningar om hur du ska lämna in de bilagor som behövs.

OBS! Om du har studerat vid Försvarshögskolan, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi eller Högskolan på Åland, ska du vara förberedd på att lämna in ditt examensbevis och/eller studieutdraget som officiellt bestyrkta kopior.

Bifoga följande dokument till din ansökan enligt kraven nedan:

Inlämning av bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice

 • Lämna in bilagorna per post, som kurirförsändelse eller i vår brevlåda. Våra adresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.
 • Skriv namnet på det/de magisterprogram du söker till på kuvertet. T.ex. Magisteransökan: magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Bilagorna ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15.00.
 • Om du söker till magisterprogrammet i logopedi, studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik, magisterprogrammet i psykologi eller Pf-utbildningen ska du spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 1.6.2020 kl. 15.00.
 • Om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat den dagen.

Bifoga följande dokument till din ansökan enligt kraven nedan:

Inlämning av bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice

 • Lämna in bilagorna per post, som kurirförsändelse eller i vår brevlåda. Våra adresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.
 • Skriv namnet på det/de magisterprogram du söker till på kuvertet. T.ex. Magisteransökan: magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Bilagorna ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15.00.
 • Om du söker till studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik eller till magisterprogrammet i psykologi ska bilagorna vara framme hos Helsingfors universitets ansökningsservice senast 1.6.2020 kl. 15.00.
 • Om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat den dagen.

Inlämning av utbildningsdokument som verifieras elektroniskt och elektroniska studieutdrag

Utbildningsdokument som verifieras elektroniskt

Om dina utbildningsdokument kan verifieras elektroniskt med hjälp av den utfärdande läroanstaltens egen verifieringstjänst, kan du ladda upp dina dokument på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi.

 • Skanna dokumentet som ska verifieras eller ta en högkvalitativ bild på det. Se till att bilden är tydlig.
 • Ladda upp dokumentet på ansökningsblanketten i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  
 • Dokumentet som ska verifieras ska sparas på ansökningsblanketten senast 8.4.2020 kl. 15.00.
 • Om du söker till studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik eller till magisterprogrammet i psykologi ska dokumentet sparas på ansökningsblanketten senast 1.6.2020 kl. 15.00.

Beakta följande restriktioner:

 • Vi godkänner elektroniska utbildningsdokument bara om verifieringstjänsten finns på läroanstaltens webbsida eller om det finns en länk från läroanstaltens sida till en extern verifieringstjänst.
 • Läroanstaltens e-postadress godkänns inte som en elektronisk verifieringstjänst.
 • Vanliga skannade utbildningsdokument som skickas in av läroanstalten men som inte kan verifieras med hjälp av en elektronisk verifieringstjänst godkänns inte.
 • Verifieringstjänster som förutsätter att mottagaren betalar för verifieringen godkänns inte.

Elektroniska studieutdrag

Helsingfors universitets ansökningsservice godkänner elektroniska studieutdrag som levereras via vissa internationella tjänster. När du skickar ditt studieutdrag via en sådan tjänst, rikta dokumentet till Helsingfors universitet genom att ange magisterbilagor@helsinki.fi som adress. Kom ihåg att följa de detaljerade anvisningarna i respektive tjänst.

Godkända tjänster:

Studieutdrag som levereras via en tjänst ska vara framme hos Helsingfors universitets ansökningsservice senast 8.4.2020 kl. 15.00. Om du söker till studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik eller till magisterprogrammet i psykologi ska studieutdragen vara framme hos Helsingfors universitets ansökningsservice senast 1.6.2020 kl. 15.00.

Originaldokumentets hela innehåll måste kunna verifieras med hjälp av verifieringstjänsten. Tjänster som endast verifierar en del av dokumentets innehåll godkänns inte.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och varje verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera de efterfrågade uppgifterna måste du lämna in dokumentet som en officiellt bestyrkt papperskopia i enlighet med de allmänna anvisningarna.

Du ska lämna in ett examensbevis och ett studieutdrag över alla högskolestudier som du vill hänvisa till i din ansökan.

Stu­di­eut­drag

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Helhetsanteckningar

I vissa ansökningsmål måste de studier som ligger som grund för ansökan registreras i en studiehelhet. Det kan till exempel finnas ett krav på helhetsanteckning av grund- och ämnesstudierna.

 • En helhetsanteckning betyder att du kan begära om att få en skild anteckning på ditt studieutdrag som visar att du genomfört alla de studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Du måste själv begära om att få dina studier registrerade i en helhet. Begär om att få en helhetsanteckning från den plats där studierna har genomförts.
 • När du har bundit ihop dina studier till en helhet finns det på ditt studieutdrag en skild anteckning om studiehelheten, helhetens  omfång (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsord och information om vilka studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Om ansökningsmålet kräver att studierna ska vara registrerade i en helhet räcker det inte att du har genomfört alla de enskilda studieavsnitt (dvs kurser) som hör till studiehelheten.

Observera att om du har genomfört en studiehelhet på ett öppet universitet, registreras helheten i vissa läroanstalter inte på ditt studieutdrag. Istället beviljar öppna universitetet ett skilt intyg över den genomförda studiehelheten.

Top-up-ex­a­mi­na, di­rek­tan­tag­ning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Observera att om du genomfört studierna i olika länder kan det finnas landspecifika krav som ska följas.

Ex­a­mens­be­vis

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Du måste lämna in bevis på dina språkkunskaper. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

Di­plo­ma sup­ple­ment (bi­la­ga till ex­a­mens­be­vi­set)

Diploma supplement är ett dokument som ger ytterligare information om den examen som du har avlagt. Om du har lämnat in ett studieutdrag, är diploma supplement en frivillig bilaga.

Observera dock att om du vill lämna in ett diploma supplement i stället för ett studieutdrag, måste dokumentet vara officiellt bestyrkt och det måste lämnas in på samma sätt som ett studieutdrag. I det fallet ska du följa anvisningarna om inlämning av studieutdrag.

Pro­gram­spe­ci­fi­ka bi­la­gor

Utöver de bilagor som krävs av alla sökande har vissa utbildningsprogram krav på programspecifika bilagor. Läs mer om programspecifika bilagor i programbeskrivningarna på Studieinfo.

Om du söker till flera magisterprogram som kräver programspecifika bilagor, måste du lämna in alla de bilagor som efterfrågas vid programmen du söker till.

Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. Bilagorna behandlas i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande först när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera bilagorna till din ansökan, och de kompletterande uppgifterna måste lämnas inom den tid som anges i begäran om komplettering.

Vänligen observera att Helsingfors universitets ansökningsservice inte returnerar bilagor. Vi rekommenderar därför att du inte lämnar in originaldokument om du inte på ett enkelt sätt kan få ett nytt dokument utfärdat i original.

Om du har frågor som gäller din ansökan till finsk- och svenskspråkiga magisterprogram, kan du kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice.