Bilagorna i kandidatprogrammen i den gemensamma ansökan

För alla sökande kontrolleras

1. högskolebehörighet och
2. språkkunskaper.

På den här sidan informerar vi om ifall du behöver lämna in ett bevis på högskolebehörighet eller språkkunskaper, eller om vi får informationen direkt från examensregistret.
Måste jag lämna in bilagor?

Kontrollera här om du behöver lämna in ett intyg över din högskolebehörighet. Kom ihåg att också språkkunskaper vanligen ska visas med en bilaga, om inte du visar din högskolebehörighet med en examen som du inte behöver visa med en bilaga.

Du behöver INTE lämna in ditt examensbevis om

 • du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare, eller din studentexamen blir färdig våren 2023 (Du behöver inte heller lämna in intyg över enskilda prov i studentexamen eller höjda vitsord om de är genomförda år 1990 eller senare eller du genomför dem våren 2023.)
 • du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare, eller din examen blir färdig våren 2023
 • du har avlagt en finländsk yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare, eller din examen blir färdig våren 2023
 • du har avlagt högskoleexamen år 1995 eller senare vid ett finländskt universitet, en finländsk yrkeshögskola eller Försvarshögskolan
 • du har år 1995 eller senare beviljats rätt att vid ett finländskt universitet avlägga en examen på samma eller högre nivå som den du ansöker om att få avlägga.

Om din behörighet baserar sig på någonting annat än det ovannämnda måste du bifoga en kopia av ditt examensbevis till din ansökan. Se närmare anvisningar om de olika bilagorna nedan under ”Bilagor som krävs”.

Om dina intyg är skrivna på något annat språk än svenska, finska eller engelska måste du lämna in en officiell översättning av dokumenten. Om ditt namn eller din personbeteckning har ändrats efter att ett intyg eller examensbevis har beviljats och dokumentet inte innehåller andra personuppgifter som kan kopplas till dig, lämna också in ett intyg över namnändringen eller ändringen av personbeteckning.

Om du inte inom tidsfristen visar din högskolebehörighet eller dina språkkunskaper på det sätt som krävs avslås din ansökan.

Hur man lämnar in bilagor
 • Om ditt examensbevis (eller någon annan bilaga) består av flera sidor ska du lämna in kopior av alla sidor.
   
 • På intyget ska synas den officiella stämpeln av den aktör som har beviljat intyget och det ska vara undertecknat av en företrädare för aktören och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel.
   
 • Om du lämnar in en skannad version, ett fotografi eller en kopia av ett intyg ska du utgå från originaldokumentet (inte från en kopia). Posta inte examensbevis i original till universitetet. Postade bilagor skickas inte tillbaka till de sökande.
   
 • Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.  Du får en e-postbekräftelse först när dina bilagor har behandlats. Observera att under de brådaste tiderna i ansökningsskedet kan behandlingstiden för bilagor vara t.o.m. två veckor.
   
 • Om bilagorna är ofullständiga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in inom en utsatt tid. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten.
   
 • Bilagorna ska vara framme i Studieinfo (eller Helsingfors universitets ansökningsservice) inom den utsatta tiden före kl. 15.00.

När bi­la­gor­na ska läm­nas in

I ansökningsskedet ska bilagorna vara inlämnade före 6.4.2023 kl. 15.00 (UTC+3). Då går tiden för inlämnande av bilagor ut.

Om du blir villkorligt antagen ska du lämna in dina bilagor (som visar högskolebehörighet och språkkunskaper, samt eventuella intyg från vetenskapstävlingar) som officiellt bestyrkta kopior före 14.7.2023 kl. 15.00 (UTC+3).

Du blir villkorligt antagen om

 • du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper) ELLER
 • du inte avlade den examen som ger dig högskolebehörighet innan ansökningstiden gick ut.

I så fall ska du lämna in bilagorna till oss när du tar emot studieplatsen (senast 14.7.2023 kl. 15.00) som officiellt bestyrkta kopior (tidsfristen gäller inte yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen).

Läs närmare anvisningar för villkorligt antagna sökande.

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av de dokument som krävs inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Officiellt bestyrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen.

Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

I ansökningsskedet duger så kallade vanliga kopior av examensbevisen och intygen: du kan antingen skanna dem eller ta ett tillräckligt noggrant fotografi eller en vanlig fotokopia på papper.

Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo kan du skicka dem till oss per e-post. Skicka e-postmeddelandet med bilagor till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi.

Bilagor som visar språkkunskaper

Alla sökande ska visa sina språkkunskaper. Kontrollera alltid anvisningarna på webbsidan om hur man visar sina språkkunskaper. Kraven kan vara aningen olika för olika ansökningsmål.

Lämna in bilagan som visar dina språkkunskaper på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper om du visar dina språkkunskaper med en examen som man enligt anvisningarna på den här sidan inte behöver lämna in examensbeviset för.

 • Undantaget till den utsatta tiden utgörs av ansökningar till utbildningsprogram vid Svenska social- och kommunalhögskolan: om språkkunskaper visas med Svenska social- och kommunalhögskolans, Hankens eller Åbo Akademis språktest ska resultatet finnas hos Helsingfors universitets ansökningsservice senast 16.5.2023 före kl. 15.00. Resultaten av Soc&koms eget språktest får vi direkt från arrangören, vilket betyder att du inte själv behöver lämna in resultatet.

Obs! Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som blir klar våren för ansökan eller med ett prov i samma examen, måste resultaten synas i studentexamensregistret enligt följande:

 • i fråga om betygsantagningen senast 16.5.2023
 • i fråga om andra antagningssätt (t.ex. provpoängsantagning eller direktantagning) senast 16.6.2023.

Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna.

Bilagor som krävs

Nedan hittar du bilagsspecifika anvisningar för inlämnandet av dokumenten och deras tidsfrister. Bekanta dig väl med anvisningarna som gäller din egen examen eftersom kraven varierar mellan olika examen.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 1990 eller senare behöver du inte lämna in ditt studentexamensbetyg. Universitetet får uppgifterna om de sökandes studentexamen från och med 1990 från ett elektroniskt register.

Om du har utexaminerats före 1990 ska du senast 6.4.2023 före kl. 15.00 bifoga till ansökningsblanketten en kopia av ditt studentexamensbetyg och av eventuella vitsordshöjningar som du gjort före 1990. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2023, behöver du inte lämna in ett betyg.

För att du ska vara högskolebehörig måste din studentexamen och gymnasiestudierna vara slutförda senast 16.6.2023. Om din studentexamen inte blir klar senast 16.6.2023 kan du inte söka i gemensam ansökan 2023 på basis av studentexamen.

Din ansökan beaktas i betygsantagningen om både dina vitsord i studentexamen och din färdiga studentexamen syns i studentexamensregistret senast 16.5.2023. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. 

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen på ansökningsblanketten (senast 6.4.2023 före kl. 15.00).

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av ditt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013) på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt (sidan på engelska) direkt till Helsingfors universitet. Uppgifter som lämnas in via IBIS-tjänsten betraktas som officiellt bestyrkta.

Ditt intyg ska alltså vara universitetet tillhanda antingen på ansökningsblanketten eller via IBIS-tjänsten senast 6.4.2023 före kl. 15.00.

Om du höjer vitsorden i din IB-examen våren 2023, lämna i ansökningsskedet in en kopia av ditt IB-examensbevis som normalt. Antagningen baserar sig på de examensbevis som lämnats in i ansökningsskedet. Om du inte blir antagen på basis av det examensbevis som du lämnat in, men du har höjt dina vitsord, meddela dina höjda vitsord per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in ett officiellt bestyrkt intyg över höjningen till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in intyget över höjningen via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas höjningen och resultatet av antagningen korrigeras.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in läroanstaltens förhandsbedömning Candidate Predicted Grades försedd med skolans stämpel på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du inte blir antagen på basis av den förhandsbedömning som du lämnat in, men dina slutliga vitsord är högre än i förhandsbedömningen, meddela resultatet per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in de slutliga vitsorden till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in de slutliga vitsorden via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas de slutliga vitsorden och resultatet av antagningen korrigeras.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av examensbeviset på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en officiell förhandsbedömning av dina vitsord på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du inte blir antagen på basis av den förhandsbedömning som du lämnat in, men dina slutliga vitsord är högre än i förhandsbedömningen, meddela resultatet per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi och lämna in de slutliga vitsorden till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du måste lämna in de slutliga vitsorden som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas de slutliga vitsorden och resultatet av antagningen korrigeras.

Observera att Reifeprüfung eller Deutches Internationales Abitur som avlagts utomlands inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyskspråkiga examensbeviset Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du har avlagt ifrågavarande examen i Finland, måste du också lämna in en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska. Motsvarighetsintyget på finska är inte tillräckligt, utan det ska lämnas in tillsammans med en kopia av examensbeviset.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand och en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Observera att en yrkesinriktad grundexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utexaminerats 2017 eller senare behöver du inte lämna in ditt examensbevis eller betyg.

Om du har utexaminerats före 2017 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen våren 2023, behöver du inte lämna in ett betyg.

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 16.6.2023 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2023. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifterna om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 16.6.2023 före kl. 15.00. Vid behov kan du också kontakta Ansökningsservicen och komma överens om en tidpunkt inom den utsatta tiden när du kommer och visar upp ditt examensbevis i original.

Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Observera att en yrkesexamen eller specialyrkesexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har utex­a­mi­ne­rats

Om du har utex­a­mi­ne­rats 2018 el­ler se­na­re be­hö­ver du inte läm­na in ditt ex­a­mens­be­vis el­ler be­tyg.

Om du har utexaminerats före 2018 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis eller avgångsbetyg på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du av­läg­ger ex­a­men sam­ma vår som du an­sö­ker

Om du avlägger en yrkesexamen eller specialyrkesexamen på våren 2023, behöver du inte lämna in ett betyg.

Du ska utexamineras och din examen ska synas som färdig i studieregistret senast 16.6.2023 för att du ska kunna beaktas i studentantagningen våren 2023. Observera att yrkesläroanstalterna har två veckor på sig att föra in informationen om avlagda examina i registret. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på läroanstalterna. Om läroanstalten inte hinner lämna in uppgifter om din utexaminering till studieregistret i tid, kan du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 16.6.2023 före kl. 15.00. Vid behov kan du också kontakta Ansökningsservicen och komma överens om en tidpunkt inom den utsatta tiden när du kommer och visar upp ditt examensbevis i original.

Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du har beviljats rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet eller du har avlagt högskoleexamen i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in ett examensbevis eller intyg.

Om du har avlagt högskoleexamen i Finland före 1995 ska du lämna in en kopia av ditt examensbevis på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du har beviljats rätt att avlägga examen vid ett universitet före 1995, måste du lämna in ett närvarointyg, ett studieutdrag eller något annat intyg som visar din rätt att avlägga examen. Lämna in bilagan på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om Ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från studieregistret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Observera att en rätt att avlägga examen vid ett universitet eller en högskoleexamen inte ger dig betygspoäng. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om du har genomfört en sådan utbildning utomlands som i landet i fråga ger behörighet till högskolestudier som motsvarar kandidatnivå, ska du lämna in ditt examensbetyg på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du har beviljats rätt att vid ett utländskt universitet avlägga en examen på kandidatnivå eller högre nivå, och du använder den examen för att visa din högskolebehörighet, ska du lämna in ett närvarointyg, ett studieutdrag eller något annat intyg som visar din rätt att avlägga examen. Lämna in en kopia av intyget på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om du blir antagen är antagningen villkorlig. Läs mer ovan under ”Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen”.

Om du avlägger en utländsk examen våren 2023, lämna in ett intyg utfärdat av läroanstalten där det framgår vilken examen du avlägger och uppskattad tidpunkt för avläggandet av examen. Intyget kan t.ex. vara ett studieutdrag från innevarande läsår. Intyget ska innehålla läroanstaltens officiella stämpel samt underskrift, namnförtydligande och titel av läroanstaltens representant.

Om dina intyg är skrivna på något annat språk än svenska, finska eller engelska måste du utöver kopian av intyget lämna in en officiell översättning till svenska, finska eller engelska.

Om du har avlagt antingen AICE-examen (AICE diploma) eller A levels-examen ordnad av Cambridge Assessment, ska du lämna in endast ditt skannade examensbevis eller förhandsbedömningen under ansökningsskedet. Vi kontrollerar uppgifterna om din examen i arrangörens e-tjänst.

Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

Om du tidigare har beviljats Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av nivån på din utländska högskoleexamen kan du lämna in en kopia av det också.

I vissa utbildningar är det möjligt att få en studieplats utan att delta i urvalsprovet, om man har klarat sig bra i en vetenskapstävling för gymnasiestuderande. Närmare information finns i utbildningsprogrammens antagningsgrunder. För att få en studieplats måste man ha uppnått högskolebehörighet och lämnat in intyget från vetenskapstävlingen i samband med ansökan.

Om du har ett intyg över din framgång i en vetenskapstävling och du söker till ett ansökningsmål där man kan bli antagen på basis av intyget, ska du lämna in en kopia av intyget på ansökningsblanketten senast 6.4.2023 före kl. 15.00. Om vi inte kan kontrollera din framgång i vetenskapstävlingen direkt hos tävlingsarrangören och du blir antagen, är antagningen villkorlig. Läs mer under ”Om du blir villkorligt antagen”.

Om ditt examensbevis har ditt gamla namn och saknar finsk personbeteckning, ska du bevisa namnändringen på ett av följande sätt:

 • levnadsintyg (tidigare tjänsteintyg) eller ett utdrag ur befolkningsdatasystemet där ditt tidigare och nuvarande namn framkommer
 • ett motsvarande dokument eller annat intyg som beviljats av en utländsk myndighet.

Ett utdrag ur befolkningsdatasystemet får du från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen (tidigare magistraten). Du kan lämna in levnadsintyget till oss elektroniskt.