Suu- ja leukasairauksien osasto

Tutkintonimike on hammaslääketieteen lisensiaatti, HLL. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 360 opintopistettä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 330 op.

Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen: Prekliiniseen (ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin, jotka ovat osin yhteneväiset lääketieteen opiskelijoiden kanssa) ja kliiniseen vaiheeseen (kolmannesta vuodesta eteenpäin). Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen antamista teoreettisista opinnoista, niihin liittyvine taitopajaharjoituksineen ja demoineen sekä potilastöistä (kliininen hoitoharjoittelu).

 • Hampaiston oikomishoito
 • Kariologia ja endodontia
 • Lasten hammashoito
 • Parodontologia
 • Protetiikka ja purentafysiologia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Suun mikrobiologia
 • Suun terveydenhuolto
 • Suupatologia
 • Suuradiologia

Erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevien hammaslääkäreiden koulutus tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erikoistuvan hammaslääkärin viroissa, pääosin HYKS:n Kirurgisessa sairaalassa. Erikoishammaslääkärin koulutusohjelmat ovat suu- ja leukakirurgia (6v), kliininen hammashoito (3v) ja ortodontia (3v), sekä terveydenhuolto (3 v).

Erikoislääkärikoulutus

Suomessa luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia tai oikeuden toimia laillistettuna hammaslääkärinä myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakijan ammatillinen pätevyys vastaa Suomessa suoritetun hammaslääkärin tutkinnon antamaa pätevyyttä. Tämän todentamiseksi Valvira voi edellyttää luvan hakijalta pätevyyskuulustelun hyväksyttyä suorittamista.

Kuulustelun järjestelyistä vastaavat yliopistojen hammaslääketieteen koulutusyksiköt. Kuulustelu koostuu neljästä kokonaisuudesta. Helsingin yliopistossa teoriakuulustelu järjestetään kerran vuodessa toukokuussa, käytännön koe järjestetään kerran vuodessa marraskuussa, hallinnon kuulustelu järjestetään kerran vuodessa joulukuussa ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelu järjestetään kerran vuodessa joulukuussa.

Teoriakuulustelu

Vuonna 2020 teoriakuulustelu järjestetään 7.-8.5.2020. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.4.2020.

Teoriakuulustelu koostuu kymmenestä kokeesta:  Kariologia, endodontia, protetiikka ja purentafysiologia, parodontologia, suu- ja leukakirurgia, suun terveydenhuolto, lasten hammashoito, hampaiden oikomishoito, suuradiologia ja suupatologia.

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan sähköpostitse suu- ja leukasairauksien osaston opintotoimistosta viimeistään kuukauden kuluttua tenttitilaisuudesta. Hyväksytty teoriakuulustelu on voimassa viisi vuotta.

Kirjallisuusvaatimukset  Päivitetty 24.1.2020 (rikkonaiset linkit muutettu toimiviksi)
Laskutuspyyntölomake

Käytännön koe

Kliininen käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus (sisältäen kaikki hammaslääkärin kliinisessä työssään tarvitsemat taidot/tiedot viidestä oppiaineesta). Syksyn 2019 koepäivät ovat 12.-13.11. Osallistujan tulee varata kokeeseen osallistumiseen molemmat päivät. Ilmoittaudu kokeeseen viimeistään 12.10.2019.

Käytännön kokeeseen saa osallistua, kun kaikki teoriakuulustelut on suoritettu hyväksytysti. Käytännön kokeen aikataulu riippuu osallistujien määrästä, mutta joka tapauksessa se kestää enemmän kuin yhden päivän. Käytännön kokeeseen sisältyy myös suullinen osuus.

Käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Mikäli kokelaan taidoissa havaitaan puutteita yhden oppiaineen osalta, annetaan mahdollisuus yhteen uusintayritykseen (yhden kokeen uusinta maksaa 250 €). Mikäli puutteita havaitaan kahdessa tai useammassa oppialassa, tulee koko kliininen käytännön koe suorittaa uudelleen.

Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

Hallinnon kuulustelu ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelu

Vuonna 2020 hallinnon kuulustelu järjestetään 18.2.2020. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tapahtuu täyttämällä laskutuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.1.2020.

Hallinnon kuulusteluun voi osallistua suoritettuaan hyväksytysti kaikki teoriakuulustelut sekä käytännön kokeen. Hallinnon kuulustelun yhteydessä järjestetään myös säteilyturvalainsäädännön kuulustelu.

Kun kuulustelut on suoritettu hyväksytysti, voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Valvira voi myöntää ETA:n ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneelle hammaslääkärille oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa sen jälkeen, kun hän on kuulustelut hyväksytysti suoritettuaan toiminut hammaslääkärinä edellä mainitussa julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä vähintään yhdeksän kuukauden ajan, eli hän on suorittanut ns. käytännön palvelun.

Käytännön ohjeita

 • Kuulusteluissa ei tarvitse muita varusteita kuin kirjoitusvälineet. Vastauspaperit annetaan kuulustelutilaisuudessa.
 • Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä.
 • Kuulusteluun voi saapua enintään 30 minuuttia myöhässä. Kuulustelusta voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia sen alkamisen jälkeen.
 • Kuulustelukieliä ovat suomi ja ruotsi. Kysymykset on mahdollista saada vain toisella näistä kielistä. Mikäli haluaa ruotsinkieliset tehtävät, on siitä ilmoitettava osaston opintotoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Suomenkielisiä kysymyksiä ei tarvitse erikseen pyytää.

Kuulusteluohjesääntö

Kuulusteluissa noudatetaan Helsingin yliopiston kuulusteluohjesääntöä, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa niiden sääntöjen ja ohjeiden kanssa, joita tästä nimenomaisesta kuulustelusta on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettu.

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö
Vilppiin syyllistyneen henkilön koe hylätään kokonaisuudessaan, eikä maksuja palauteta. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Kuulustelupaikka

Kuulustelut järjestetään Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla,
osoitteessa Mannerheimintie 172. Henkilöautojen pysäköintipaikalle käynti tapahtuu Kytösuontien puolelta. Kuulusteltavia pyydetään saapumaan rakennuksen pääaulaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua.  

Kuulustelumaksut

Kuulustelumaksut määräytyvät Valtioneuvoston asetuksen 17.12.2009/1082 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista mukaisesti.

Teoriakuulustelu  
10 koetta, 75,00€ koetta kohti 750€
Käytännön koe  
sisältää mm. kaikki materiaalikulut 500,00€ 1150,00€
Hallinnon kuulustelu 200,00€
Säteilyturvalainsäädännön kuulustelu 100,00€

Kuulustelun maksuohje

Kuulusteluun osallistuvalle lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä täytettävän laskutuspyyntölomakkeen perusteella lasku kuulustelumaksuista. Kuulusteluun ilmoittautuessaan osallistujan tulee laskutuspyyntölomakkeella ilmoittaa laskutusta varten maksajan nimi, sosiaaliturvatunnus tai ly-tunnus, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Jos maksaja on joku muu kuin kuulusteluun osallistuja, osallistujan on toimitettava maksusitoumus.

Kuulustelumaksu maksetaan ennen kuhunkin kuulusteluvaiheeseen osallistumista. Kuitti maksetusta kuulustelumaksusta on tuotava tenttitilaisuuteen. Maksu merkitsee samalla sitovaa ilmoittautumista kuulusteluun. Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun viranomaisen kirjallisesti antaman esteellisyystodistuksen perusteella. Mikäli maksu suoritetaan ulkomailta, olkaa hyvä ja käyttäkää pankin SWIFT -tunnusta.

Lisätietoa

Kuulustelun järjestelyjä koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä meilahti-student@helsinki.fi.

Osaston laaja ja monipuolinen tutkimustoiminta sisältää sekä kliinistä tutkimusta että perustutkimusta. Yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on kliinisen tutkimuksen edistäminen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin. Laitoksella on hyvin varustetut laboratoriotilat Biomedicum Helsinki rakennuksessa, kun taas kliininen tutkimus on pääosin keskitetty Kirurgiseen sairaalaan Kasarmikadulle. Hammaslääketieteen laitoksella on lisäksi laaja tutkimusyhteistyöverkosto sekä kotimaisten että kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tutkimusaiheet kattavat alan kansanterveystieteellisistä ja epidemiologisista ongelmista hammas- ja suusairauksien perustutkimukseen, soveltavaan ja kliiniseen tutkimukseen.

Tutkimusryhmät

Julkaisut

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
PK
Pentti
Kemppainen
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
DR
David
Rice
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
TS
Tuula
Salo
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
RS
Riitta
Seppänen-Kaijansinkko
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet, Lääketieteen bioteknologia
TS
Timo
Sorsa
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
LT
Leo
Tjäderhane
professori
Suu- ja leukasairauksien osasto

Opettajat
TE
Taina
Eväsoja
yliopisto-opettaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
LG
Lisa
Grönroos
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
PH
Pia
Heikkilä
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
MH
Maria
Heikkinen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Hammaslääketieteet, Terveystiede
AH
Aura
Heimonen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
KH
Kaija
Hiltunen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
LJ
Lina
Julkunen
yliopisto-opettaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
TK
Terhi
Karaharju-Suvanto
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
EK
Elisa
Kopra
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
AK
Antti
Kämppi
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
AL
Ani Maria
Lakoma
kliininen opettaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
OL
Olli-Pekka
Lappalainen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
PM
Pauliina
Myllys
yliopisto-opettaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
UP
Ulla
Palotie
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
TP
Tuula
Palotie
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
TP
Tero
Puolakkainen
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
JR
Jaana
Rautava
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
VR
Ville
Rita
yliopisto-opettaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
AS
Abdelhakim
Salem
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet, Sisätaudit, Biolääketieteet
ES
Eija
Salmela
yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet

Pages

Tutkijat
AA
Ahmed
Al-Samadi
yliopistotutkija
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
SK
Sippy
Kaur
vanhempi tutkija
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
RK
Risto
Kontio
tutkimusjohtaja
Suu- ja leukasairauksien osasto
LL
Laura
Lahdentausta
tutkijatohtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
ML
Milla
Lampinen
tutkijatohtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
BM
Bettina
Mannerström
vanhempi tutkija
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Lääketieteen bioteknologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Lääketieteen tekniikka, Hammaslääketieteet
TM
Tuija
Mustonen-Tuominen
tutkijatohtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
SP
Susanna
Paju
yliopistotutkija
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
MP
Milla
Pietiäinen
tutkijatohtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
PP
Pirkko
Pussinen
yliopistotutkija
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet

Tohtorikoulutettavat
RA
Rabeia
Almahmoudi
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
AM
Anna
Mäkinen
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto
EN
Erika
Naakka
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto
SS
Snehadri
Sinha
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
Katja
Tuomainen
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteenala Hammaslääketieteet
WW
Wafa
Wahbi
tohtorikoulutettava
Suu- ja leukasairauksien osasto

Johtaja

professori Leo Tjäderhane
leo.tjaderhane@helsinki.fi
PL 41 (Kytösuontie 9)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Osoite

Suu- ja leukasairauksien osasto
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteellinen tutkimuslaboratorio

Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto