Logopedia

Logopedia

Logopedian alan opetuksen ja tutkimuksen keskiössä ovat puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja nielemistoimintojen kehitys, häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus, sekä mahdollisten taustatekijöiden vaikutus mainittuihin taitoihin/toimintoihin.

Logopedia pääaineenaan valmistuneet filosofian maisterit voivat hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Puheterapeutit toimivat esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai erityyppisissä asiantuntijatehtävissä.

Logopediaa opiskelevat voivat suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot.

Logopedian alan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa perusteelliset tiedot logopedisen kentän eri osa-alueista sekä alalla käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Tutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopedia pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman opiskelijat tekevät kolmantena opiskeluvuonnaan. Logopedian pääaineopiskelijat tekevät maisterin tutkintoon johtavien opintojensa aikana yhteensä neljä lyhyttä harjoittelujaksoa (ks. kohta opetusklinikkatoiminta). Näistä kolme sisältyy humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää aineopinnoissa omaksuttua tietoa sekä antaa valmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkinto sisältää logopedian alan syventäviä kursseja, kirjallisen kuulustelun sekä pro gradu -tutkielman tekemisen. Kliinisistä opinnoista filosofian maisterin tutkintoon sisältyy yksi lyhyt harjoittelujakso (ks. kohta opetusklinikkatoiminta) sekä neljän kuukauden pituinen harjoittelujakso, nk. pitkä harjoittelu. Pitkä harjoittelu tehdään laillistetun puheterapeutin ohjauksessa jossakin sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä.

Helsingin yliopiston logopedian pääaineopiskelijat hoitavat lyhyissä harjoitteluissaan vuosittain yhteensä noin 100 asiakasta. Asiakkaat tulevat hoitojaksolle puheterapeutin tai lääkärin lähetteellä, tai oman yhteydenottonsa perusteella.

Logopedian opiskelijoiden tekemillä harjoittelujaksoilla hoidetaan lapsia tai aikuisia, joilla on erityyppisiä puheen, kielen tai kommunikaation ongelmia (esimerkiksi artikulaatiohäiriö, kielen kehityksen erityisvaikeus, tai kehitysvammasta, sairaudesta tai vammautumisesta johtuvia kielen, puheen ja vuorovaikutuksen ongelmia), tai asiakkaita joilla on äänihäiriö. Jaksojen kestot vaihtelevat 10-20 käynnin välillä. Käynnit toteutuvat yleensä Helsingin yliopiston tiloissa kahtena terapiakertana/vko. Kuntoutusjakso on asiakkaalle maksuton. Harjoittelujaksot toteutuvat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa.

Opetusklinikkatoiminnan vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja Alisa Ikonen (alisa.ikonen at helsinki.fi; puhelin: 02 941 29357).

Logopedian alan tohtorikoulutettavat kuuluvat johonkin Lääketieteellisen tiedekunnan Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmista, esimerkiksi seuraaviin tohtoriohjelmiin: Kliininen tohtoriohjelma, Aivot ja mieli tohtoriohjelma sekä Väestön terveyden tohtoriohjelma. Logopedian alan tohtorikoulutettavat voivat kuulua myös Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun Psykologian, oppimisen ja kommunikoinnin tohtoriohjelmaan

Logopedian alan väitöskirjatyöntekijät kokoontuvat vuosittain noin 2-4 yhteiseen seminaariin, josta vastaa logopedian professori.

 

Logopedian tieteenalalla Helsingin yliopistossa tutkitaan laaja-alaisesti erilaisten kommunikoinnin häiriöiden ilmenemismuotoja, arviointia ja kuntoutusinterventioita sekä puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota. Erityisenä painopisteenä on puheterapiavuorovaikutuksen ominaispiirteiden ja interventioiden vaikuttavuuden tutkiminen. Vuorovaikutuksen tutkimusta on toteutettu pitkään monitieteisissä tutkimusryhmissä ja se on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista. Tutkimusrahoitusta on saatu muun muassa Suomen Akatemialta, Tekesiltä ja Kelalta. Aktiivisia tutkimusryhmiä on afasian, autismin, kuulovikojen, monikielisyyden, muistisairauksien, multimodaalisen kommunikaation, varhaisen kielenkehityksen ja videoidun puheterapiavuorovaikutuksen alueilla.

Tutkimusryhmät

Aphasia Research Group
Afasia -tutkimusryhmä tutkii aikuisten ihmisten kielihäiriöitä, joiden syynä on aivokudoksen vaurioituminen tai toimintahäiriö. Ryhmä tutkii afasian ilmenemismuotoja kielen käytössä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, afasiaterapian käytänteitä ja sen vaikuttavuutta ja afasian seurausvaikutuksia ihmisen elämään.

Interaction and Intervention Group

Dementia and Communication Research Group

Early Language Development (ELD) Group
Varhainen kielenkehitys -tutkimusryhmä tutkii varhaista, kahden ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuvaa kielellis-kommunikatiivista kehitystä, sen arviointia sekä varhaisen kielenkehityksen ennustearvoa myöhempään kielenkehitykseen nähden.

Pragmatic Issues in Alternative Communication

Puhetta korvaavan viestinnän ryhmän tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat sekä puhumattomat ihmiset että heidän puhuvat kumppaninsa, jotka voivat käyttää avusteisia tai ei-avusteisia viestinnän keinoja moninaisiin viestinnän tehtäviin, esimerkiksi keskustelemiseen ja kertomiseen tai hyvin varhaisten keinojen varassa toimivaan olemuskieliseen vuorovaikutukseen.

HUMAN COMMUNICATION DISORDERS RESEARCH UNIT (DIS-CO) 

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Kimmo
Alho
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Psykologian professori

ME
Marko
Elovainio
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Sosiaalipsykologia
LH
Laura
Hokkanen
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AH
Annette
Horstmann
apulaisprofessori, toinen kausi
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Neurotieteet, Psykologia
IH
Iiris
Hovatta
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Neurotieteet, Neurologia ja psykiatria
MJ
Markus
Jokela
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TK
Teija
Kujala
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ML
Minna Sirpa M
Laakso
apulaisprofessori, toinen kausi
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kielitieteet, Logopedia
Anu-Katriina
Pesonen
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Kehitys- ja kliinisen psykologian professori
Psykologian kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmän pj
Sleep & Mind -tutkimusryhmän johtaja

NR
Niklas
Ravaja
professori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Sosiaalipsykologia
KR
Katri
Räikkönen-Talvitie
akatemiaprofessori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Opettajat
MF
Marjo
Flykt
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
KH
Kati
Heinonen-Tuomaala
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AI
Alisa
Ikonen
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
HJ
Heli
Järnefelt
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
MK
Markku
Kilpeläinen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
SK
Sanna
Koskinen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IK
Ilmari
Kurki
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
ML
Marja
Laasonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JL
Jari Marko
Lahti
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
KL
Kaisa
Launonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
ML
Marjaana
Lindeman-Viitasalo
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JL
Jari
Lipsanen
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Petriina
Munck
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
PP
Petri
Paavilainen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
SP
Satu
Paavola
yliopisto-opettaja
Psykologian ja logopedian osasto
Eino Juhani
Partanen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Olen kognitiivisen neurotieteen tutkija, yliopistonlehtori ja työskentelen ajoittain myös kliinisenä neuropsykologina. Opetan erityisesti työelämätaitoihin liittyviä teemoja opiskelijoille. Opetuksen ja tutkimuksen ohella luennoin sekä eri ammattiryhmien asiantuntijoille (mm. opettajille tai terveydenhuollon ammattihenkilöille) varhaiskehityksestä ja oppimisen aivoperustasta, mutta myös mm. työstressistä ja sen välttämisestä. Taustaltani olen insinööri ja psykologi, joten tutkimustyössäni yhdistän ohjelmointia, digitaalista signaalinkäsittelyä ja kliinistä psykologiaa. Tutkimuskiinnostukseni keskittyvät puheen ja kielen varhaiskehityksen hermostollisen perustan tutkimiseen, mukaanlukien menetelmäkehitys. Vapaa-aikaani vietän tanssien.

SP
Seija
Pekkala
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Logopedia
LP
Laura
Pulkki-Råback
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
RP
Riikka
Pyhälä-Neuvonen
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JR
Johanna
Rosenqvist
yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Pages

Tutkijat
JA
Jaakko Matias
Airaksinen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
PG
Polina
Girchenko
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AH
Anu
Haavisto
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
CH
Christian
Hakulinen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
JH
Jukka
Häkkinen
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
LK
Lilli Emilia
Kimppa
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kielitieteet
ML
Marius
Lahti-Pulkkinen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
SL
Soili
Lehto
tutkimusjohtaja
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria, Psykologia
ML
Mona
Liljelund
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia
Silja
Martikainen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
NM
Noelia
Martinez Molina
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IM
Ilmari
Määttänen
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Biotieteet
MO
Maria
Olkkonen
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
IR
Igor
Radun
yliopistotutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
VR
Ville
Rantalainen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TS
Toni
Saarela
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
Viljami
Salmela
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
KS
Katri
Savolainen
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
GS
Gintautas
Silinskas
tutkijatohtori
Psykologian ja logopedian osasto
JS
Juha
Silvanto
akatemiatutkija
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Pages

Tohtorikoulutettavat
VB
Viktória
Balla
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kognitiotiede, Logopedia
RG
Regina
Garcia Velazquez
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
VH
Ville Johannes
Harjunen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
LH
Laura
Hedlund
tohtorikoulutettava (HY:n Tiedesäätiö)
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kognitiotiede, Neurotieteet
VH
Vilja
Helminen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TH
Tatu
Huovilainen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
KJ
Katja
Junttila
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Kasvatustieteet, Logopedia, Kognitiotiede
LK
Linda
Kailaheimo-Lönnqvist
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
CK
Crista
Kaukinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
KK
Kaisla
Komulainen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TK
Tuomas Helmer
Kvist
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
TL
Tuomas
Leisti
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
NM
Nella
Moisseinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Psykologia, Neurologia ja psykiatria, Neurotieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
Emmi
Pentikäinen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
AP
Anni
Pitkäniemi
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia, Neurotieteet, Neurologia ja psykiatria, Kognitiotiede, Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
Rachel
Robinson
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Psykologia
SS
Sini-Tuuli
Siponkoski
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia
PS
Polina
Stoycheva
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
ES
Eva
Ståhlberg-Forsen
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
AS
Anna
Suarez Figueiredo
tohtorikoulutettava
Psykologian ja logopedian osasto
Tieteenala Psykologia

Pages

  • Foni Ry
    Logopedian opiskelijoiden opiskelijajärjestö on Foni ry ja sen jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa logopediaa opiskelevat. Foni tekee yhteistyötä sekä omassa yliopistossa toimivien järjestöjen kanssa että muissa, logopediaa opettavissa yliopistoissa toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Foniin kuuluu opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta heti fukseista alkaen. Foni järjestää jäsenille paitsi virkistystoimintaa myös opiskelua tukevaa toimintaa, kuten asiantuntijaluentoja sekä ekskursioita alamme yrityksiin ja yhdistyksiin.
  • Puheterapeuttiliitto

Joh­ta­ja

professori Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Tavoitat opettajat sähköpostitse etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi. Sovi tapaaminen sähköpostitse.

Yliopisto- ja opiskelijapalvelut 

Koulutussuunnittelija Kirsi Sivukari, puh: 050 4154660
Henkilöstökoordinaattori Marja Junnonaho, puh: 050 3224813
Harjoittelukoordinaattori Auli Pasanen, puh: 02941 44165

Sovi tapaaminen puhelimitse tai sähköpostitse.   

Opintoneuvojat Heli Kuusisto ja Jenni Ovaska
puh. 02941 26200
sähköposti: meilahti-student@helsinki.fi
PL 63, Biomedicum 3. krs, Yliopisto- ja opiskelijapalvelut
00140 Helsingin yliopisto

Avoinna ma - ti klo 12 - 15, ke - to 10-13, pe suljettu

Helsingin yliopiston yhteinen opiskelijaneuvonta.