Logopedia

Logopedia

Logopedian alan opetuksen ja tutkimuksen keskiössä ovat puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja nielemistoimintojen kehitys, häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus, sekä mahdollisten taustatekijöiden vaikutus mainittuihin taitoihin/toimintoihin.

Logopedia pääaineenaan valmistuneet filosofian maisterit voivat hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Puheterapeutit toimivat esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai erityyppisissä asiantuntijatehtävissä.

Logopediaa opiskelevat voivat suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot.

Logopedian alan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa perusteelliset tiedot logopedisen kentän eri osa-alueista sekä alalla käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Tutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopedia pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman opiskelijat tekevät kolmantena opiskeluvuonnaan. Logopedian pääaineopiskelijat tekevät maisterin tutkintoon johtavien opintojensa aikana yhteensä neljä lyhyttä harjoittelujaksoa (ks. kohta opetusklinikkatoiminta). Näistä kolme sisältyy humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

Filosofian maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää aineopinnoissa omaksuttua tietoa sekä antaa valmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tutkinto sisältää logopedian alan syventäviä kursseja, kirjallisen kuulustelun sekä pro gradu -tutkielman tekemisen. Kliinisistä opinnoista filosofian maisterin tutkintoon sisältyy yksi lyhyt harjoittelujakso (ks. kohta opetusklinikkatoiminta) sekä neljän kuukauden pituinen harjoittelujakso, nk. pitkä harjoittelu. Pitkä harjoittelu tehdään laillistetun puheterapeutin ohjauksessa jossakin sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä.

Helsingin yliopiston logopedian pääaineopiskelijat hoitavat lyhyissä harjoitteluissaan vuosittain yhteensä noin 100 asiakasta. Asiakkaat tulevat hoitojaksolle puheterapeutin tai lääkärin lähetteellä, tai oman yhteydenottonsa perusteella.

Logopedian opiskelijoiden tekemillä harjoittelujaksoilla hoidetaan lapsia tai aikuisia, joilla on erityyppisiä puheen, kielen tai kommunikaation ongelmia (esimerkiksi artikulaatiohäiriö, kielen kehityksen erityisvaikeus, tai kehitysvammasta, sairaudesta tai vammautumisesta johtuvia kielen, puheen ja vuorovaikutuksen ongelmia), tai asiakkaita joilla on äänihäiriö. Jaksojen kestot vaihtelevat 10-20 käynnin välillä. Käynnit toteutuvat yleensä Helsingin yliopiston tiloissa kahtena terapiakertana/vko. Kuntoutusjakso on asiakkaalle maksuton. Harjoittelujaksot toteutuvat laillistetun puheterapeutin ohjauksessa.

Opetusklinikkatoiminnan vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja Alisa Ikonen (alisa.ikonen at helsinki.fi; puhelin: 02 941 29357).

Logopedian alan tohtorikoulutettavat kuuluvat johonkin Lääketieteellisen tiedekunnan Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmista, esimerkiksi seuraaviin tohtoriohjelmiin: Kliininen tohtoriohjelma, Aivot ja mieli tohtoriohjelma sekä Väestön terveyden tohtoriohjelma. Logopedian alan tohtorikoulutettavat voivat kuulua myös Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun Psykologian, oppimisen ja kommunikoinnin tohtoriohjelmaan

Logopedian alan väitöskirjatyöntekijät kokoontuvat vuosittain noin 2-4 yhteiseen seminaariin, josta vastaa logopedian professori.

Helsingin yliopiston logopedian oppiaineessa tutkitaan seuraavia aiheita:

  • puheen havaitseminen eri potilasryhmillä (autismikirjon häiriöt, sisäkorvaistutteen saaneet lapset) sekä puheen ja kielen aivomekanismit
  • vuorovaikutuksen piirteet puutteellisen kielen avulla sekä vuorovaikutuksen tukeminen
  • tyypillinen ja poikkeava varhainen kielellinen kehitys sekä kielellisen kehityksen ennustearvo eri ryhmillä (mm. terveenä kehittyvillä, hyvin ennenaikaisesti syntyneillä henkilöillä)
  • kielellisen erityisvaikeuden oirekuva ja sen vaikutus kouluvalintoihin ja koettuun elämänlaatuun nuorena aikuisena
  • afaattisten henkilöiden kielellinen oppiminen ja puhe- ja kielitaidon palautuminen
  • normaaliin ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät puheen, kielen ja kommunikoinnin muutokset puhe- ja viittomakielistä kommunikaatiota käyttävillä

Tutkimusryhmät

Aphasia Research Group
Afasia -tutkimusryhmä tutkii aikuisten ihmisten kielihäiriöitä, joiden syynä on aivokudoksen vaurioituminen tai toimintahäiriö. Ryhmä tutkii afasian ilmenemismuotoja kielen käytössä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, afasiaterapian käytänteitä ja sen vaikuttavuutta ja afasian seurausvaikutuksia ihmisen elämään.

Early Language Development (ELD) Group
Varhainen kielenkehitys -tutkimusryhmä tutkii varhaista, kahden ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuvaa kielellis-kommunikatiivista kehitystä, sen arviointia sekä varhaisen kielenkehityksen ennustearvoa myöhempään kielenkehitykseen nähden.

  • Foni Ry
    Logopedian opiskelijoiden opiskelijajärjestö on Foni ry ja sen jäseneksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa logopediaa opiskelevat. Foni tekee yhteistyötä sekä omassa yliopistossa toimivien järjestöjen kanssa että muissa, logopediaa opettavissa yliopistoissa toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Foniin kuuluu opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta heti fukseista alkaen. Foni järjestää jäsenille paitsi virkistystoimintaa myös opiskelua tukevaa toimintaa, kuten asiantuntijaluentoja sekä ekskursioita alamme yrityksiin ja yhdistyksiin.
  • Puheterapeuttiliitto

Joh­ta­ja

professori Laura Hokkanen
laura.hokkanen@helsinki.fi
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Tavoitat opettajat sähköpostitse etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi. Sovi tapaaminen sähköpostitse.

henkilökunta

Professori Minna Laakso, TUHAT
Yliopistonlehtori, koulutusohjelmajohtaja Kaisa Launonen, TUHAT
Yliopistonlehtori Seija Pekkala, TUHAT                                                            
Yliopistonlehtori Satu Saalasti, TUHAT                                                                         
Yliopistonlehtori Suvi Stolt, TUHAT                                                                  
Yliopistonlehtori Ritva Torppa, TUHAT                                                                 
Yliopistonlehtori Leena Tuomiranta, TUHAT                                                                             
Yliopisto-opettaja Alisa Ikonen, TUHAT        

Emeritus/Emerita professorit                                                             

Emeritaprofessori Anu Klippi, TUHAT

Yliopisto- ja opiskelijapalvelut 

Koulutussuunnittelija Kirsi Sivukari, puh: 050 4154660
Henkilöstökoordinaattori Marja Junnonaho, puh: 050 3224813
Harjoittelukoordinaattori Auli Pasanen, puh: 02941 44165

Sovi tapaaminen puhelimitse tai sähköpostitse.   

Opintoneuvojat Heli Kuusisto ja Jenni Ovaska
puh. 02941 26200
sähköposti: meilahti-student@helsinki.fi
PL 63, Biomedicum 3. krs, Yliopisto- ja opiskelijapalvelut
00140 Helsingin yliopisto

Avoinna ma - ti klo 12 - 15, ke - to 10-13, pe suljettu

Helsingin yliopiston yhteinen opiskelijaneuvonta.