Kliinisen farmakologian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Kliinisen farmakologian yksikkö vastaa kliinisen farmakologian ja reseptiopin perusopetuksesta ja kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutuksesta sekä tekee alan tieteellistä tutkimusta.

Yksikön toimisto-, opetus- ja kliinisen tutkimuksen tilat sijaitsevat Biomedicum 2 C:n 2.–3. kerroksessa ja laboratorion tilat Biomedicum 1:n 2. kerroksessa. Yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä HUSLABin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa ja osallistuu mm. lääkkeiden pitoisuusmääritysten ja farmakogeneettisten tutkimusten asiantuntijatehtäviin sekä HUSin lääkehoidon konsultaatiopalvelutehtäviin.

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutusohjelmaan sisältyy terveyskeskuspalvelun lisäksi lääkeintensiivisillä kliinisillä aloilla tapahtuva runkokoulutusvaihe (2 v 3 kk) ja yksikön erikoistumisvirassa tapahtuva kliinisen farmakologian ja lääkehoidon eriytyvä koulutus (3 v).

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Kliinisellä farmakologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • farmakokinetiikka,
  • farmakogenetiikka,
  • lääkeaineiden yhteisvaikutukset ja
  • lääketurvallisuus.

Vuosittain valmistuu 1–5 väitöskirjaa. Tutkimusalallaan yksikkö edustaa kansainvälistä huippua, mistä osoituksena yksikön tutkijaryhmä IndiViDrug sai maksimipisteet kategoriassa "Osallistuvan yhteisön tutkimus edustaa omalla alallaan kansainvälistä huippua" Helsingin yliopiston tekemässä vuosien 2005–2010 tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälisessä arvioinnissa. Osastolla on tarjolla myös syventäviä projekteja.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Johtaja

professori Janne Backman
janne.backman@helsinki.fi
PL 20 (Tukholmankatu 8 C)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 20 (Tukholmankatu 8 C)
00014 Helsingin yliopisto