Det här är Helsingfors universitet

Helsingfors universitet hör till världens bästa multidisciplinära universitet och är ett unikt centrum för vetenskap och tänkande. Vi tror att sökandet efter ny information och gränsöverskridande forskning skapar förståelse för att lösa både lokala och globala problem – för världens bästa.
Rötterna djupt rotade i Finland och blicken vänd mot världen

Vi har varit en del av den finska välfärdens uppkomst och skapandet av en nationell identitet sedan 1640. Under århundradenas lopp har våra forskare och vår utbildning enligt många mätare vuxit till världstoppen, och vårt akademiska samfund har vuxit till en gemenskap på 40 000 människor spridda på elva fakulteter på fyra olika campus. I framtiden vill vi med hjälp av forskning och undervisning öka förståelsen för världens bästa.

Vi fokuserar på att lösa problem som berör alla. I och med vår strategi inspireras vår forskning och undervisning just nu av följande fyra teman: En välmående människa och en sund miljö, en mänsklig och rättvis värld, en hållbar och livsduglig framtid för jorden samt ett universum av idéer och potential.

Med vetenskapens kraft – för världens bästa

Vi tror passionerat på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Nytänkandets vagga

Helsingfors universitet grundades av en 13-årig flicka som världen lärde känna som drottning Kristina. Vid tiden för grundandet var vårt universitet ett litet och anspråkslöst akademiskt samfund med elva professurer och 250 studerande, där blivande präster och tjänsteinnehavare lärde sig luthersk teologi och europeisk humanism.

På 1800-talet förvandlades Helsingfors universitet till ett centrum för nationellt uppvaknande – här föddes såväl nationalsången Vårt land som Finlands flagga. Vårt akademiska samfund har genom historien varit en central påverkare i byggandet av vårt lands identitet, språk, kultur, bildning och välfärd. Utöver nio presidenter har tusentals inflytelserika personer inom politik, vetenskap, kultur och ekonomi klättrat i vår trappa – fyra nobelpristagare inte att förglömma.

Bekanta dig med universitetets historia på Vetenskapsmuseet Lagan

Inspirerad av Norden

Det nordliga läget och den karga naturen har format oss finländare till överlevare. Livet på världens krön kräver lösningsorienterat tänkande, öppenhet och förmåga att göra saker tillsammans. Vi är kända för vår förmåga att tänka klart och producera hållbara lösningar.

Våra nordliga drag har blivit en eftersträvansvärd kombination. Idag bedriver Helsingfors universitet banbrytande multidisciplinär forskning som hör till de bästa i världen. På de internationella rankinglistorna över universitet placerar sig Helsingfors universitet i den främsta procenten. (Beroende på beräkningssättet finns det cirka 18 000–23 000 högskolor i världen.)

Rättvist spel

Vi finländare tror på ett rättvist samhälle. Vi är ett bevis på att även ett litet land kan vara framgångsrikt när alla har möjlighet att lyckas. Vare sig det är fråga om de nyaste vindarna inom hälsa, utbildning eller artificiell intelligens utvecklar vi lösningar för alla, inte bara för få och utvalda. Vi skapar och delar idéer som skapar välfärd för hela samhället oberoende av människors inkomstnivå eller utbildning.

Rötterna till det finländska skolsystemet och hälso- och sjukvården finns vid vårt universitet. De är utmärkta exempel på social rättvisa och hållbar utveckling som alla kan åtnjuta. Öppenhet, gemenskap och rättvisa styr allt vi gör. Detta framgår också av vår verksamhet som främjar jämställdhet och likabehandling.

Vi arbetar också enligt principen om öppen vetenskap, data och innovationer. Vi tror att spridningen av kunskap och vetenskap påskyndar och främjar framstegen i ekonomin, samhället och kulturen – runt om i världen.

Hoppet lever

Vi arbetar för en rättvisare, friskare och säkrare värld. Som ett multidisciplinärt universitet löser vi utmaningar som berör oss alla ur flera olika synvinklar. Vårt universitet är bland annat känt som en pionjär inom klimatforskning. Tack vare vår medicinska forskning förstår man cancerframkallande mekanismer bättre än någonsin, och vår kliniska biobank är grunden för banbrytande genforskning. Vi utbildar också världens bästa lärare och vi är föregångare inom stora data och artificiell intelligens.

Till våra värderingar hör sanning, bildning, frihet och gemenskap. Det är saker som vi tror att världen nu behöver mest av alla.

Bekanta dig med forskningen vid Helsingfors universitet

Läs mer om värdingar, strategi och ansvar
Söker du någonting annat?