Socialt hållbar vardag vid universitetet

Vi skapar en socialt mer hållbar vardag vid universitetet genom att ständigt handla på ett sätt som främjar jämlikhet, likabehandling och tillgänglighet
Jämlikhet, likabehandling och tillgänglighet vid universitetet

Vid Helsingfors universitet betyder jämlikhet och likabehandling att vi främjar ett jämlikt och likvärdigt bemötande samt välbefinnande i studie- och arbetsmiljön för alla vid universitetet, så att alla stolt kan säga att de tillhör världens bästa universitetsgemenskap.  

Vi vill vara en föregångare i att skapa en atmosfär där mångfald respekteras och i att skapa en välmående studie- och arbetsmiljö.   

Arbetet är ännu inte slutfört, utan vi arbetar aktivt mot ett mer jämlikt universitet. Vi identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet.  

Vårt dagliga arbete och vår interaktion styrs av strategin för perioden 2021–2023: ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” och våra gemensamma värderingar: sanning, bildning, frihet och gemenskap.  

Jämlikheten och jämlikhetsarbetet vid universitetet främjas av jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Kommittén leds av prorektorn och representerar mångfalden vid universitetet.  

Mål och bakgrund – med kraft av äkta och ansvarsfull interaktion!

Jämlikhet och likabehandling är allas gemensamma sak – lärarnas, forskarnas, stödpersonalens, experternas och studenternas.  

Vårt jämlikhetsarbete grundar sig på jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Den första planen utarbetades på 1990-talet. Den nyaste gäller 2021–2024. Fokusområden i planen är

Vi närmar oss inkludering genom att arbeta mot rasism och för kultursensitivitet, likabehandling i fråga om religion och övertygelse, tillgänglighet, specialarrangemang och jämlik bedömning samt könsmångfald och likabehandling i fråga om sexuella minoriteter. Bland de konkreta utvecklingsåtgärderna ingår utbildningar i inkludering samt flerspråkighet och språklig diversitet.

Att som chef arbeta för jämställdhet handlar om frågor i anknytning till rekrytering, lönesättning, karriärutveckling, visstidsanställdas och stipendieforskares ställning, stöd för studier och undervisningsarbete vid universitetets enheter, möjligheterna att förena arbete, studier och fritid samt likabehandling oavsett ålder. De konkreta utvecklingsåtgärderna inkluderar bland annat påverkningsarbete i utbildningsrådet och vetenskapliga rådet.

Hållbarhet och ansvar inom undervisning och forskning Vi tillämpar genusforskningen som verktyg för jämställdhetsutveckling och vidareutvecklar det kontinuerliga lärandet som en aspekt av främjande av jämställdhet.

Till de konkreta utvecklingsåtgärderna hör aktivt deltagande i de internationella nätverken LERU och UNA samt i universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar.

Åtgärder för att främja jämlikhet och likabehandling

Vi bedriver ett jämlikhets- och likabehandlingsarbete vid universitetet på ett genuint, ansvarsfullt och interaktivt sätt.  

De senaste åren har vi bland annat genomfört enkäter och utredningar om jämställdhetens och likabehandlingens tillstånd samt ordnat olika evenemang för att öka medvetenheten om frågorna. Enkäterna och utredningarna har beaktat olika personalgrupper och studenter.  

Resultaten har delgivits hela universitetet via olika informationskanaler. Jämlikhets- och likabehandlingsarbetet upplevs som mycket viktigt bland olika aktörer vid universitetet.  

Bland de olika evenemangen kan nämnas till exempel utbildning mot rasism, utbildning om omedvetna förutfattade meningar och diskussionsträffen Rohkeat esikuvat yliopistolla (ung. Modiga förebilder vid universitetet). Minna Canth-utbildningarna för jämställdhet och Helsinki Pride-evenemangen är också en del av vårt jämställdhetsarbete.  

Under åren 2021–2024 kommer vi att ordna inkluderingsutbildningar, lyfta fram och förtydliga språkprinciperna och göra rekryteringsprocessen öppnare och mer jämlik.  

Vi fortsätter att ordna diskussionsträffar om olika teman och att delta i Helsinki Pride. Vi utbildar personalen i frågor som gäller specialarrangemang för studenter i samband med studierna.  

Tillgänglighet vid universitetet

Vårt universitet har som mål att utveckla sina tjänster, sina lokaler och sin verksamhet så att de lämpar sig för alla.  

Vi följer principerna för likabehandling och icke-diskriminering samt för inkludering. Inkludering innebär att alla som en självklarhet tas med i gemenskapen och verksamheten, så att alla likvärdigt kan delta.   

I fråga om fysiska miljöhinder är tillgängligheten god, och varje nytt projekt eller ny renovering har som ambition att ytterligare förbättra tillgängligheten.  

En tillgänglig miljö gör inte skillnad på människor utgående från deras rörelse- och funktionsförmåga. När miljön är tillgänglig har alla lika möjligheter att medverka oberoende av syn, hörsel, rörelseförmåga, ålder, eller andra faktorer som har med personliga egenskaper att göra.   

Tillgänglighet främjas vid universitetet också bland annat på följande sätt:  

  • Personer med funktionsnedsättningar och deras behov ska beaktas i planeringen som en del av människans mångfald. Det betyder att man ska undanröja och bekämpa alla fysiska hinder, fördomar och hinder för kommunikationen.  
  • Universitetet ger råd om integrering av studenter och personal med funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer i universitetssamhället, och om hur man kan skaffa de hjälpmedel och läromedel som de behöver. Anställda kan tillsammans med enhetens chef utreda om det behövs specialarrangemang och hur de i så fall ska ordnas. 
  • Universitetet vägleder också studenterna i frågor som gäller studierna, till exempel specialarrangemang vid tentamina eller ersättande av studier. Undervisningspersonalen och den övriga personalen vid universitetet får också rådgivning.   
  • Eftersom universitetet är en aktör inom den offentliga förvaltningen följer vi Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv: ”Främjandet av tillgängligheten är en väsentlig del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Med tillgänglighet avses att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem.” (Källa: Finansministeriet).
Fairtrade-högskola

Vi är en Fairtrade-högskola. År 2013 tilldelades Helsingfors universitet hederstiteln Fairtrade-högskola – som nummer två bland universiteten i Finland.

Hösten 2012 tog studenterna initiativ till att universitet skulle ansöka om titeln, och ledningen tog fasta på förslaget. Att stödja rättvis handel är ett konkret sätt att bidra till en hållbar utveckling och göra sina inköpsrutiner mer ansvarsfulla.

Som Fairtrade-högskola förbinder sig universitetet att främja användningen av och tillgången till Fairtrade-certifierade produkter i sina anskaffningar samt öka de anställdas och studenternas medvetenhet om rättvis handel och dess betydelse för globala produktions- och konsumtionsförhållanden.

Rättvis kaffe och te

Vid universitetet dricker man tusentals koppar kaffe och te varje dag, så valet av märke har betydelse. Det kaffe och te som serveras på universitetets officiella tillställningar är alltid Fairtrade-märkt. Det har universitetet kommit överens om med Unicafe, Compass Group och Sodexo.

YLVA levererar mer än hälften av allt kaffe och te som serveras i lokalerna och på evenemangen vid universitetet. Alla avtalsrestauranger har som mål att öka utbudet av Fairtrade-produkter på sina verksamhetsställen.

Teamet för rättvis handel planerar åtgärder

Fairtrade-teamet planerar och genomför Helsingfors universitets Fairtrade-aktiviteter, såsom kommunikation, kampanjveckor och temadagar. Den ansvarar för planering och övervakning av genomförandet av universitetets strategi för rättvis handel. I teamet ingår representanter för universitetets restauranger och universitetstjänster, forsknings- och undervisningspersonal samt studenter. Arbetet sker i samarbete med Helsingfors universitets studentkår och restaurangföretagare.

Ansvarig arbetsgivare och utbildare

Vi stärker demokratin och den genuina mångfalden på vår arbetsplats, som bygger på respekt och samarbete.