Socialt hållbar vardag vid universitetet

Vi arbetar för en socialt mer hållbar vardag vid universitetet genom att metodiskt och långsiktigt främja jämlikhet, likabehandling, välbefinnande och tillgänglighet.
Jämställdhet och likabehandling vid universitetet

Vid Helsingfors universitet innebär jämlikhet och likabehandling att alla vid universitetet behandlas jämlikt och icke-diskriminerande samt att välbefinnande i studierna och arbetet främjas. Vårt mål är att vara en föregångare i att skapa en atmosfär där mångfald respekteras samt en studie- och arbetsmiljö där alla mår bra, i linje med universitetets strategiska mål att vara "det bästa stället att studera och arbeta". Läs mer om tillgänglighet på vår webbplats

Arbetet är inte slutfört och vi arbetar aktivt för en mer jämlik universitetsgemenskap. Vi identifierar och avskaffar praxis och strukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet.  

Vår dagliga verksamhet och samverkan utgår från vår strategi ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” 2021–2030 och våra gemensamma värderingar: sanning, bildning, frihet och gemenskap. Jämlikheten och jämlikhetsarbetet vid universitetet främjas av jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Kommittén leds av prorektorn och representerar mångfalden vid universitetet. 

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen som grund för verksamheten

Vårt jämställdhetsarbete grundar sig på en jämställdhets- och likabehandlingsplan, som publicerades för första gången på 1990-talet. Vår nuvarande plan gäller åren 2021–2024. Planens fokusområden är följande: 

I det här kapitlet behandlas temat här med fokus på främjande av kultursensitivitet, antirasism, likabehandling i fråga om religion och övertygelse, tillgänglighet, specialarrangemang och jämlik bedömning samt likabehandling i fråga om sexuella minoriteter och könsminoriteter. Som konkreta utvecklingsåtgärder kan här nämnas universitetets utbildningar på temat inklusion samt mångspråkighet och språklig diversitet.

Kapitlet tar upp bland annat rekrytering, lönesättning och karriärutveckling, tidsbundna arbetsförhållanden och stipendieforskarnas ställning, stöd för studier och undervisning vid enheterna, att kombinera arbete, studier och det övriga livet samt främjande av likabehandling oavsett ålder. Konkreta utvecklingsåtgärder är bland annat att påverka inom universitetets utbildningsråd och det vetenskapliga rådet.

​​I det här kapitlet behandlas det första temat med fokus på undervisning och forskning inom ansvar och hållbarhet, genusforskning som ett verktyg för utveckling av jämställdhet samt främjandet av kontinuerligt lärande. 

Konkreta utvecklingsåtgärder är bland annat aktiv medverkan i de internationella nätverken LERU och Una Europa, och i universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar.

Åtgärder för att främja jämlikhet och likabehandling

Vi bedriver ett jämlikhets- och likabehandlingsarbete vid universitetet på ett genuint, ansvarsfullt och interaktivt sätt.  

De senaste åren har vi bland annat genomfört enkäter och utredningar om jämställdhetens och likabehandlingens tillstånd samt ordnat olika evenemang för att öka medvetenheten om frågorna. Enkäterna och utredningarna har beaktat olika personalgrupper och studenter.  

Resultaten har delgivits hela universitetet via olika informationskanaler. Jämlikhets- och likabehandlingsarbetet upplevs som mycket viktigt bland olika aktörer vid universitetet.  

Bland de olika evenemangen kan nämnas till exempel utbildning mot rasism, utbildning om omedvetna förutfattade meningar och diskussionsträffen Rohkeat esikuvat yliopistolla (ung. Modiga förebilder vid universitetet). Minna Canth-utbildningarna för jämställdhet och Helsinki Pride-evenemangen är också en del av vårt jämställdhetsarbete.  

Under åren 2021–2024 kommer vi att ordna inkluderingsutbildningar, lyfta fram och förtydliga språkprinciperna och göra rekryteringsprocessen öppnare och mer jämlik.  

Vi fortsätter att ordna diskussionsträffar om olika teman och att delta i Helsinki Pride. Vi utbildar personalen i frågor som gäller specialarrangemang för studenter i samband med studierna.  

Ett välmående universitet

Målet för universitetets strategiska val att bli det bästa stället att studera och arbeta är att förbättra välbefinnandet vid universitetet för att på så sätt stärka jämlikhet och likabehandling samt förbättra möjligheterna att påverka och delta. Hörnstenen i arbetet för välbefinnande vid universitetet är principerna för ansvarsfull interaktion, som färdigställdes 2023. Ansvarsfull interaktion och att utvecklas inom den angår alla vid universitetet.  

Personalens välbefinnande följs upp bland annat med en arbetshälsoenkät som genomförs vartannat år. En kurs i välbefinnande ordnas för universitetets personal, där deltagarna får råd om hur de kan utveckla sitt välbefinnande på ett övergripande sätt för att på så sätt öka sitt välbefinnande i arbetet. 

Studenternas välbefinnande främjas i utbildningsprogrammen samt inom undervisnings- och studentservicen och i samarbete med studentföreningarna. Olika tjänster och funktioner för studenter finns i Rådgivningskompassen. Det vardagliga arbetet för välbefinnande är starkt förknippat med högklassig undervisning och handledning. Studenternas studieförmåga påverkas av många olika faktorer i och utanför studierna. Arbetsgruppen för studenthälsa följer upp och ger rekommendationer om studiehälsan. Studenterna kan delta i kurser i välbefinnande och i grupper och evenemang som främjar studieförmågan. Handledning, rådgivning och information erbjuds under individuella möten, via en chatt, per telefon, vid rådgivningsdisken, på distans, i workshoppar samt på föreläsningar och pop up-jourer. På sidan med instruktioner för studerande finns också material om Stöd för studier samt Hälsa och välbefinnande

Jämställdhet och likabehandling är en del av kvaliteten och välbefinnandet i ett flerspråkigt och mångkulturellt universitet. Vårt mål är att utveckla en effektiv språkpraxis och betona flerspråkigheten som universitetets styrka. I enlighet med universitetets strategi främjar vi språklig mångfald och språklig jämlikhet, eftersom vi ser dem som en viktig del av universitetets utveckling och framgång. Vi har till exempel stärkt kommunikationen på olika språk med hjälp av utbildningar, evenemang och anvisningar som stöder vår praxis. Vårt webbinnehåll och vår kommunikation genomförs i allmänhet på tre språk: på finska, svenska och engelska. Vi har också utarbetat rekommendationer om en övergång till parallellspråkighet i olika organ. 

Fairtrade-högskola

I egenskap av Fairtrade-högskola har vi sedan 2013 förbundit oss att främja användningen och utbudet av Fair Trade-certifierade produkter i vår upphandling samt att öka medvetenheten vid universitetet om rättvis handel och dess betydelse inom globala produktions- och konsumtionsförhållanden. 

Rättvist kaffe och te 

Genom att stödja rättvis handel kan vi ta hänsyn till både mänskliga rättigheter och miljön på ett konkret sätt och därmed främja hållbarhet och göra upphandlingarna mer ansvarsfulla. Till exempel går det åt tusentals koppar kaffe och te varje dag vid universitetet, och därför har valet av märke betydelse. Det kaffe och te som serveras under universitetets officiella evenemang är alltid Fairtrade-märkt, enligt en överenskommelse med universitetets restauranger. Alla avtalsrestauranger har som mål är att öka utbudet av Fairtrade-märkta produkter på sina verksamhetsställen. 

Teamet för rättvis handel planerar verksamheten  

Teamet för rättvis handel planerar och genomför verksamheten kring rättvis handel vid Helsingfors universitet, bland annat i fråga om kommunikation, kampanjveckor och temadagar. Teamet ansvarar för planeringen och genomförandet av universitetets strategi för rättvis handel. I teamet ingår företrädare för universitetets restauranger och Universitetsservicen samt forsknings- och undervisningspersonal och studenter.  

Ansvarig arbetsgivare och utbildare

Vi stärker demokratin och den genuina mångfalden på vår arbetsplats, som bygger på respekt och samarbete.