Helsingfors universitet i siffror
Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten.
Bätt­re än 99,5 %

Helsingfors universitet har upprepade gånger placerat sig bland de hundra bästa på rankinglistorna över världens bästa universitet – som det enda universitetet i Finland. Det finns cirka 18 000 universitet i världen.

År 2020 var Helsingfors universitets rankingplaceringar: 74 på Shanghai-listan, 86 på US News-listan, 93 på Taiwan (NTU)-listan, 98 på Times Higher Education-listan och 104 på QS-listan.

Läs mer om de internationella universitetsrankingarna och Helsingfors universitets placeringar i dem.

11 fakulteter

Helsingfors universitet har 11 fakulteter och undervisning på fyra campus i Helsingfors: Centrumcampus, Campus Gumtäkt, Campus Mejlans och Campus Vik. Dessutom har universitetet forskningsstationer i bland annat Hyytiälä, Värriö och Kilpisjärvi och i Kenya.

Fakulteter och enheter

Centrumcampus
Gumtäkt på kartan
Mejlans på kartan
Vik på kartan

31 600 studerande

Vid Helsingfors universitet fanns 31 600 studerande på de olika utbildningsnivåerna sammanlagt år 2020. Antalet internationella examensstudenter var 1 941 (6 %).

Lägre högskoleexamen (kandidat): 16 090 studerande, 63 % och 37 % män.

Högre högskoleexamen (magister): 10 673 studerande, 67 % kvinnor och 33 % män.

Licentiatexamen: 117 studerande, 68 % kvinnor och 32 % män.

Doktorsexamen: 4 548 studerande, 60 % kvinnor och 40 % män.

Annan utbildningsnivå: 136 studerande, 92 % kvinnor och 8 % män.

8 120 an­ställ­da

Helsingfors universitet är 8 120 personers arbetsplats. 58 procent av de anställda är undervisnings- och forskningspersonal. Av dem är 52 procent kvinnor.

Det sammanlagda antalet årsverken år 2020 var 7 388, varav 4 175 årsverken inom undervisning och forskning.

De anställdas medelålder är 42 år och pensionsålder 65,9 år.

Undervisnings- och forskningspersonal

Totalt 4 717 personer (4 194 årsverken) år 2020.

621 professor, forskningsledare och förste intendent (4 nivån)
1 482 universitetslektor och klinisk lärare, universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator, intendent, tenure track biträdande professor (3 nivån)
1 116 forskardoktor och universitetslärare (2 nivån)
1 330 doktorand, läkare/tandläkare/veterinär under specialisering (nivån 1)
168 andra undervisnings- och forskningspersonal

Experter och stödpersonal

Totalt 3 248 personer (3 053 årsverken) år 2020.

297 IT-personal
270 bibliotekspersonal
31 teknisk personal
1 185 förvaltningspersonal
1 288 stödpersonal inom undervisning och forskning
177 övrig personal

155 övningsskolornas lärare

8 934 examina

Antalet examina vid Helsingfors universitet var 2020 sammanlagt 8 934. Av dessa examina hade 67 procent avlagts av kvinnor.

Lägre högskoleexamen – kandidatexamen: 4 112 kandidatexamina, 68 % kvinnor och 32 % män.

Högre högskoleexamen – magisterexamen: 4168 magisterexamina, 68 % kvinnor och 32% män.

Licentiatexamen: 34 licentiatexamina, 74 % kvinnor och 26 % män.

Doktorsexamen: 604 doktorsexamina, 61 % kvinnor och 39 % män.

Andra examina: 16 examina, 87,5% kvinnor och 12,5 % män.

Kontinuerligt lärande

49 407 studerande studerade öppna universitetsstudier. Av dessa var 37 241 (75,4 %) andra än examensstuderande

6 845 vuxenstuderande i fortbildning och kompletteringsutbildning

303 studerande fördjupade sitt kunnande inom specialiseringsutbildningar  

 

1 404 UTBILDNINGAR FÖR KONTINUERLIGT LÄRANDE INOM OLIKA VETENSKAPSOMRÅDEN 

1228 Öppna universitetskurser, varav 

  • 875 öppen undervisning inom kandidaturprogram
  • 44 öppen undervisning inom magisterprogram, 
  • 11 prova på-kurser för universitetsstudier, 
  • 83 öppna webbkurser, Mooc. 

166 YH+ fortbildning för företag, organisationer och enskilda studerande

10 specialiseringsutbildningar samt en stor mängd yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och fortbildning som ordnas av fakulteter och enheter

10 700 publikationer i år

Helsingfors universitets forskare publicerade 10 700 publikationer i år 2020. Av de referentgranskade vetenskapliga publikationerna var 54 % resultatet av internationellt samarbete.

Publikationer (antal och %-andel av alla)

7 528 Referentgranskade vetenskapliga artiklar (71 %)
1104 Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (10 %)
218 Vetenskapliga böcker (monografier, redigerade verk) (2 %)
1 149 Publikationer avsedda för en yrkesgrupp (11 %)
665 Publikationer för allmänheten (6 %)

Mer om Helsingfors universitets publikationer

Finansiering

2020: Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet utan placeringarna beaktade, låg 3,4 miljoner euro på minus. Placeringsverksamhetens och medelsanskaffningens resultat var 23,8 miljoner euro, vilket gjorde att universitetets totalresultat landade 20,4 miljoner euro på plus.

Antalet anställda vid universitet uppgick till dryga 8 100 vid utgången av 2020 och av dessa var närmare 4 700 lärare och forskare. Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Universitetets ekonomi i siffror

Universitetets boksluten

Ett inter­nationellt universitet

Helsingfors universitet hör som enda universitet från Finland till The League of European Research Universities LERU, ett nätverk av europeiska toppuniversiteten som främjar grundforskningens förutsättningar och möjligheter i Europa.

Helsingfors universitet är medlem i alliansen Una Europa, som får EU-finansiering och utgör ett betydande samarbetsnätverk med några av de äldsta och bästa universiteten i Europa. Målet är ett långsiktigt strategiskt samarbete för att förbättra högskoleutbildningens kvalitet och konkurrenskraft.

Vid Helsingfors universitet kommer 28 procent av lärarna och forskarna från andra länder. År 2020 var antalet internationella kandidat- och magisterstuderande och doktorander 1 941.

År 2020 åkte 380 av universitetets studerande i utbyte, samtidigt som 804 utbytesstuderande från andra länder kom till Helsingfors.