Helsingfors universitet i siffror
Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten.
Bätt­re än 99,5 %

Helsingfors universitet har upprepade gånger placerat sig bland de hundra bästa på rankinglistorna över världens bästa universitet – som det enda universitetet i Finland. Det finns cirka 18 000 universitet i världen.

År 2021 var Helsingfors universitets rankingplaceringar: 82 på Shanghai-listan, 94 på US News-listan, 97 på Taiwan (NTU)-listan, 101 på Times Higher Education-listan och 104 på QS-listan.

Läs mer om de internationella universitetsrankingarna och Helsingfors universitets placeringar i dem.

11 fakulteter

Helsingfors universitet har 11 fakulteter. Undervisning ordnas vid fyra campus i Helsingfors: CentrumGumtäktMejlans och Vik. Dessutom har universitetet forskningsstationer i Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi, Muddusjärvi, Tvärminne, Värriö och Kenya.

Fakulteter och enheter

30 800 examensstuderande

År 2021 hade Helsingfors universitet sammanlagt 30 817 studenter på olika utbildningsnivåer. Antalet internationella examensstuderande var 2 012 (7 %).

Studenterna fördelade sig på de olika nivåerna enligt följande:

Lägre högskoleexamen: 15 254 studenter, varav 63,5 % kvinnor och 36,5 % män

Högre högskoleexamen: 10 719 studenter, varav 68 % kvinnor och 32 % män

Licentiatexamen: 76 studenter, varav 64 % kvinnor och 36 % män

Doktorsexamen: 4 630 studenter, varav 60,5 % kvinnor och 39,5 % män

Annan utbildningsnivå: 142 studenter, varav 92 % kvinnor och 8 % män

8 100 an­ställ­da

Helsingfors universitet är arbetsplats för 8 241 personer. 58 procent av dem är undervisnings- och forskningspersonal. Kvinnornas andel av undervisnings- och forskningspersonalen är 51 procent.

År 2021 var det sammanlagda antalet årsverken 7 451, varav 4 244 årsverken inom undervisning och forskning.

Medelåldern för de anställda vid Helsingfors universitet är 41 år och den genomsnittliga pensionsåldern är 65,3 år.

Undervisnings- och forskningspersonal

Totalt 4 801 personer (4 244 årsverken) år 2021.

628 professor, forskningsledare och förste intendenter (karriärsteg 4)
1 466 universitetslektor, kliniska lärare, universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator, intendenter, biträdande professorer (karriärsteg 3)
1 044 forskardoktorer och universitetslärare (karriärsteg 2)
1 387 doktorander och läkare/tandläkare/veterinärer under specialisutbildning (karriärsteg 1)
276 övrig undervisnings- och forskningspersonal

Experter och stödpersonal

Totalt 3 277 personer (3 058 årsverken) år 2021.

290 IT-personal
270 bibliotekspersonal
25 teknisk personal
1 208 förvaltningspersonal
1 314 stödpersonal inom undervisning och forskning
170 övrig personal

Till undervisningspersonalen vid övningsskolorna hörde 163 personer.

5 300 examina

Antalet examina vid Helsingfors universitet var sammanlagt 5 301 år 2021. Av dessa examina hade 71 procent avlagts av kvinnor.

Lägre högskoleexamen: 2 430 kandidatexamina, 73 % kvinnor och 27 % män.

Högre högskoleexamen: 2 439 magisterexamina, 70 % kvinnor och 30% män.

Licentiatexamen: 14 licentiatexamina, 79 % kvinnor och 21 % män.

Doktorsexamen: 408 doktorsexamina, 58 % kvinnor och 42 % män.

Övriga examina: 10 examina, 90 % kvinnor och 10 % män.

60 000 studenten inom kontinuerligt lärande

56 555 personer utvecklade sin kompetens inom ramen för det kontinuerliga lärandet vid Helsingfors universitet

43 351 studenter bedrev öppna universitetsstudier, av vilka 32 411 (75 %) var andra än examensstuderande

16 813 vuxenstuderande deltog i fortbildning

307 studenter fördjupade sina kunskaper inom specialiseringsutbildningar

Helsingfors universitet erbjöd sammanlagt 1 317 utbildningar inom ramen för kontinuerligt lärande i olika vetenskapsområden. 1 140 av utbildningarna var kurser vid Öppna universitetet, varav

910 öppen undervisning inom kandidatprogrammen

62 öppen undervisning inom magisterprogrammen

20 prova på-kurser i universitetsstudier 

95 öppna webbkurser, dvs. mooc-kurser

HY+ erbjöd 168 fortbildningar för företag, organisationer och enskilda studenter.

Universitetet erbjöd dessutom 9 specialiseringsutbildningar samt flera yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar och fortbildning som anordnades av fakulteterna och enheterna.

128 847 studiepoäng inom kontinuerligt lärande  

165 250 studiepoäng genomförda vid Öppna universitetet Sammanlagt genomfördes 106 909 studiepoäng (65 %) av andra än examensstuderande.

15 181 studiepoäng genomförda som fristående studier

3 475 studiepoäng genomförda inom ramen för samarbetsstudier med andra högskolor

3 260 studiepoäng genomförda i specialiseringsutbildningar

11 100 publikationer per år

Helsingfors universitets forskare publicerade 11 095 publikationer år 2021. Det publicerades 8 401 referentgranskade vetenskapliga publikationer, varav 56 % var resultatet av internationellt samarbete.

8 213 referentgranskade vetenskapliga artiklar (74 % av publikationerna)

965 icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (9 % av publikationerna)

188 Vetenskapliga böcker (monografier, redigerade verk) (2 % av publikationerna)

1 071 Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp (10 % av publikationerna)

658 Publikationer för allmänheten (6 % av publikationerna)

Bekanta dig med Helsingfors universitets publikationer

 

Finansiering

Det operativa resultatet, dvs. resultatet utan placeringarna beaktade, låg 4,6 miljoner euro på plus år 2021. Placeringsverksamhetens och medelsanskaffningens resultat var 70,1 miljoner euro, vilket gjorde att universitetets totalresultat landade 74,7 miljoner euro på plus.   

Personalkostnaderna utgjorde nästan två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Helsingfors universitetets ekonomi i siffror 

Helsingfors universitets bokslut

Inter­nationellt samarbete

Helsingfors universitet är det enda finländska universitet som ingår i nätverket The League of European Research Universities, LERU. LERU (The League of European Research Universities) är en sammanslutning av europeiska toppuniversitet som främjar grundforskningens förutsättningar och möjligheter i Europa. 

Helsingfors universitet är medlem i alliansen Una Europa som är ett nätverk som finansieras av Europeiska unionen. Det är ett viktigt partnerskap med några av de äldsta och bästa universiteten i Europa, och målet är ett långvarigt strategiskt samarbete för att förbättra kvaliteten och konkurrenskraften hos den europeiska högskoleutbildningen.

År 2021 kom 30 procent av lärarna och forskarna vid Helsingfors universitet från andra länder. Antalet internationella examensstuderande vid Helsingfors universitet var 2 012.

År 2021 åkte 198 studenter på studentutbyte. Helsingfors universitet tog emot 911 utbytesstudenter från andra delar av världen.

7 spetsenheter utsedda av Finlands Akademi

Sju av Finlands Akademis spetsenheter koordineras vid Helsingfors universitet och universitetet är dessutom med i två andra spetsenheter som koordineras annanstans. År 2021 var tolv akademiprofessorer verksamma vid Helsingfors universitet, vilket är 60 % av alla akademiprofessorer.

Finlands Akademis spetsenheter vid Helsingfors universitet