Helsingfors universitet i siffror

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten.
Bätt­re än 99%

På de internationella rankinglistorna över universitet placerar sig Helsingfors universitet i den främsta procenten – som det enda universitetet i Finland. Det finns cirka 18 000 universitet i världen.

År 2022 var Helsingfors universitets rankingplaceringar: 92 på Shanghai-listan, 99 på US News-listan, 99 på Taiwan (NTU)-listan, 110 på Times Higher Education-listan och 106 på QS-listan.

Läs mer om de internationella universitetsrankingarna och Helsingfors universitets placeringar i dem.

11 fakulteter

Helsingfors universitet har 11 fakulteter. Undervisning ordnas vid fyra campus i Helsingfors: CentrumGumtäktMejlans och Vik. Dessutom har universitetet forskningsstationer i Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi, Muddusjärvi, Tvärminne, Värriö och Kenya.

Fakulteter och enheter

30 996 examensstuderande

År 2022 hade Helsingfors universitet sammanlagt 30 996 studenter på olika utbildningsnivåer. Antalet internationella examensstuderande var 2 240 (7 %).

Studenterna fördelade sig på de olika nivåerna enligt följande:

Lägre högskoleexamen: 15 308 studenter, varav 64 % kvinnor och 36 % män

Högre högskoleexamen: 10 821 studenter, varav 68 % kvinnor och 32 % män

Licentiatexamen: 76 studenter, varav 64 % kvinnor och 36 % män

Doktorsexamen: 4 656 studenter, varav 60 % kvinnor och 40 % män

Annan utbildningsnivå: 142 studenter, varav 92 % kvinnor och 8 % män

8 381 an­ställ­da

Helsingfors universitet är arbetsplats för 8 381 personer. 58 procent av dem är undervisnings- och forskningspersonal. Kvinnornas andel av undervisnings- och forskningspersonalen är 53 procent.

År 2022 var det sammanlagda antalet årsverken 7 471, varav 4 206 årsverken inom undervisning och forskning.

Medelåldern för de anställda vid Helsingfors universitet är 41 år och den genomsnittliga pensionsåldern är 66 år.

Undervisnings- och forskningspersonal

Totalt 4 863 personer (4 207 årsverken) år 2022.

626 professor, forskningsledare och förste intendenter (karriärsteg 4)
1 507 universitetslektor, kliniska lärare, universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator, intendenter, biträdande professorer (karriärsteg 3)
1 017 forskardoktorer och universitetslärare (karriärsteg 2)
1 412 doktorander och läkare/tandläkare/veterinärer under specialisutbildning (karriärsteg 1)
301 övrig undervisnings- och forskningspersonal

Experter och stödpersonal

Totalt 3 349 personer (3 108 årsverken) år 2022.

300 IT-personal
271 bibliotekspersonal
23 teknisk personal
1 249 förvaltningspersonal
1 328 stödpersonal inom undervisning och forskning
178 övrig personal

Till undervisningspersonalen vid övningsskolorna hörde 169 personer.

5 580 examina

Antalet examina vid Helsingfors universitet var sammanlagt 5 580 år 2022. Av dessa examina hade 71 procent avlagts av kvinnor.

Lägre högskoleexamen: 2 541 kandidatexamina, 72 % kvinnor och 28 % män.

Högre högskoleexamen: 2 613 magisterexamina, 70 % kvinnor och 30% män.

Licentiatexamen: 13 licentiatexamina, 85 % kvinnor och 15 % män.

Doktorsexamen: 424 doktorsexamina, 61 % kvinnor och 39 % män.

Övriga examina: 16 examina, 100 % kvinnor.

41 965 studenter inom kontinuerligt lärande

41 965 personer utvecklade sin kompetens inom ramen för det kontinuerliga lärandet vid Helsingfors universitet

34 406 studenter bedrev öppna universitetsstudier, av vilka 24 109 (70 %) var andra än examensstuderande

12 052 vuxenstuderande deltog i fortbildning

384 studenter fördjupade sina kunskaper inom specialiseringsutbildningar

Helsingfors universitet erbjöd sammanlagt 971 kurser vid Öppna universitetet, varav

603 öppen undervisning inom kandidatprogrammen

154 öppen undervisning inom magisterprogrammen

22 prova på-kurser i universitetsstudier 

200 öppna webbkurser, dvs. mooc-kurser

HY+ erbjöd 170 fortbildningar för företag, organisationer och enskilda studenter.

Universitetet erbjöd dessutom 9 specialiseringsutbildningar samt flera yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar och fortbildning som anordnades av fakulteterna och enheterna.

105 755 studiepoäng inom kontinuerligt lärande  

144 579 studiepoäng genomförda vid Öppna universitetet Sammanlagt genomfördes 84 792 studiepoäng (59 %) av andra än examensstuderande.

12 726 studiepoäng genomförda som fristående studier

3 690 studiepoäng genomförda inom ramen för samarbetsstudier med andra högskolor

4 547 studiepoäng genomförda i specialiseringsutbildningar

11 123 publikationer per år

Helsingfors universitets forskare publicerade 11 123 publikationer år 2021. Det publicerades 8 522 referentgranskade vetenskapliga publikationer, varav 56 % var resultatet av internationellt samarbete.

8 314 referentgranskade vetenskapliga artiklar (75 % av publikationerna)

941 icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (8 % av publikationerna)

208 Vetenskapliga böcker (monografier, redigerade verk) (2 % av publikationerna)

1 032 Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp (9 % av publikationerna)

628 Publikationer för allmänheten (6 % av publikationerna)

Bekanta dig med Helsingfors universitets publikationer

 

Finansiering

Det operativa resultatet, dvs. resultatet utan placeringarna beaktade, låg 8,5 miljoner euro på minus år 2022. Placeringsverksamhetens och medelsanskaffningens resultat var –43 miljoner euro och universitetets totalresultat var –52 miljoner euro.   

Personalkostnaderna utgjorde 61% av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Helsingfors universitetets ekonomi i siffror 

Helsingfors universitets bokslut

Inter­nationellt samarbete

Helsingfors universitet är det enda finländska universitet som ingår i nätverket The League of European Research Universities, LERU. LERU (The League of European Research Universities) är en sammanslutning av europeiska toppuniversitet som främjar grundforskningens förutsättningar och möjligheter i Europa. 

Helsingfors universitet är medlem i alliansen Una Europa som är ett nätverk som finansieras av Europeiska unionen. Det är ett viktigt partnerskap med några av de äldsta och bästa universiteten i Europa, och målet är ett långvarigt strategiskt samarbete för att förbättra kvaliteten och konkurrenskraften hos den europeiska högskoleutbildningen.

År 2022 kom 30 procent av lärarna och forskarna vid Helsingfors universitet från andra länder. Antalet internationella examensstuderande vid Helsingfors universitet var 2 240.

År 2022 åkte 553 studenter på studentutbyte. Helsingfors universitet tog emot 1070 utbytesstudenter från andra delar av världen.

11 spetsenheter utsedda av Finlands Akademi

elva av Finlands Akademis spetsenheter koordineras vid Helsingfors universitet och universitetet är dessutom med i fem andra spetsenheter som koordineras annanstans. År 2022 var tio akademiprofessorer verksamma vid Helsingfors universitet, vilket är 53 % av alla akademiprofessorer.

Finlands Akademis spetsenheter vid Helsingfors universitet