Värderingar

Gemensamma värden ligger till grund för strategin. De är sanning, bildning, frihet och gemenskap.

Värderingar är jagets grundpelare. Allt det som vi strävar efter och som vi uppfattar som gott eller ont grundar sig på våra värderingar. Värderingarna ska också synas helt konkret i vardagen. Värderingarnas innebörder inte är statiska, utan de skapas kontinuerligt genom dialog och diskussion. Våra fyra värderingar upplevs på 40 000 olika sätt vid universitetet; var och en upplever dem på sitt eget sätt.

San­ning
 • leder oss till ny kunskap
 • innebär att vi har en kritisk hållning
 • är grunden för vår högklassiga forskning och undervisning.
Bild­ning
 • leder oss rätt
 • är vårt etiska samvete
 • ger oss kontinuitet och ett öppet sinne
Fri­het
 • är en sporre för vår kreativitet
 • innebär ett autonomt och ansvarsfullt universitet
Ge­men­skap
 • innebär för oss jämlikhet och jämställdhet
 • innebär för oss mångfald och respekt för andra
 • stöder och främjar öppenhet och samverkan
 • utvecklas ur demokratiska möjligheter att påverka