Det tvåspråkiga universitetet
Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt toppuniversitet vars undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland. Läs om vem som jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i vardagen.
Undervisning på svenska
 • Enligt lagen ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28 professurer för undervisningen på svenska.
 • Över 30 professorer och ett hundratal lärare undervisar på svenska.
 • Universitetets studenter har alltid rätt att tentera och skriva uppsatser på sitt modersmål.
 • Tvåspråkiga examina erbjuds inom flera utbildningsprogram. 

Helsingfors universitet ansvarar som det enda universitetet i Finland för att utbilda bl.a. svenskkunniga jurister, läkare, socialarbetare, socialpsykologer, veterinärer, agronomer, forstmästare och geografer. Universitetet är också det enda universitetet som ger akademisk utbildning i journalistik på svenska.

Vid Helsingfors universitet är det utbildningsprogrammen som ansvarar för undervisningen på svenska. Undervisning på svenska erbjuds helt eller delvis i majoriteten av universitetets dryga 30 kandidatprogram samt i utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. Dessutom ges undervisning på svenska på magisternivå i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora.

Mängden undervisning på svenska varierar från program till program, se vad man kan studera på svenska

Service på svenska

Universitetets olika tjänster erbjuds på finska, svenska och engelska.

Universitetets studenter har rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få service på det språk hen använder. Universitetets stödtjänster HelpDesk, studentservicen, mobilitetsservicen samt ansökningsservicen erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. 

Fakulteterna ser till att handledning erbjuds på olika språk.

Samarbetsgrupper på campus

På varje campus finns olika samarbetsgrupper som utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans.

 • Vik och Gumtäkt har en gemensam campusgrupp, som är öppen för alla anställda och studenter.
 • Gumtäkt har även en kommitté för tvåspråkig undervisning.
 • I Mejlans finns det ett svenskt arbetsutskott som är öppet för intresserade lärare med svensk befattning, och personer med ett intresse för det svenska inom medicinska fakulteten.
 • Centrumcampus finns det en samarbetsgrupp som har utsedda medlemmar, men som jobbar öppet och inkluderande, så att alla berörda och intresserade parter har möjlighet att delta i gruppens möten och bidra till samarbetet.

För mer information, kontakta campuskoordinatorn för det campus som du är intresserad av (se Svenska ärenden längre ner på sidan).

Tvåspråkighetsdekaner

Vid varje fakultet finns en dekanus eller prodekanus som ansvarar för tvåspråkigheten vid respektive fakultet. Till dekanens eller prodekanens uppgift hör att se till att tvåspråkigheten upprätthålls vid fakulteten.

Teologiska fakulteten: prodekanus Elina Vuola
Juridiska fakulteten: dekanus Pia Letto-Vanamo
Medicinska fakulteten: prodekanus Tiina Paunio
Humanistiska fakulteten: prodekanus Minna Palander-Collin
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: dekanus Kai Nordlund
Farmaceutiska fakulteten: prodekanus Yvonne Holm
Bio- och miljövetenskapliga fakutelten: prodekanus Helena Åström
Pedagogiska fakulteten: dekanus Johanna Mäkelä
Statsvetenskapliga fakulteten: dekanus Marjaana Seppänen
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: prodekanus Janna Pietikäinen
Veterinärmedicinska fakulteten: prodekanus Maria Fredriksson Ahomaa

Prorektor

Enligt universitetslagen ska en av prorektorerna vara innehavare av en professur som hör till professurerna för undervisning på svenska, om inte universitetets rektor är det. För perioden 2018-2023 ansvarar prorektor Tom Böhling för universitetets tvåspråkighetsfrågor.

Svenska verksamhetsnämnden

För att utveckla och samordna den svenskspråkiga undervisningen och övrig svenskspråkig verksamhet vid universitetet finns Svenska verksamhetsnämnden, som är den nämnd som avses i 74 § 2 mom. i universitetslagen.

Nämndens medlemmar jämte suppleanter utses av styrelsen för en period på fyra år åt gången. Samtliga fakulteter, Svenska social- och kommunalhögskolan, allianshögskolorna och Helsingfors universitets studentkår är representerade i nämnden. Som nämndens sekretariat fungerar Svenska ärenden.

Ordförande: prorektor, professor Tom Böhling
Sekreterare: sakkunnig Belinda Andersson 

Medlemmar (och suppleanter):

Johan Bastubacka, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), teologiska fakulteten
Johan Bärlund, rektor (Henrika Zilliacus-Tikkanen, prorektor), Svenska social- och kommunalhögskolan
Ellen Eftestöl, professor (Päivi Leino-Sandberg, professor), juridiska fakulteten
Derek Fewster, universitetslektor (Hanna Lehti-Eklund, professor), humanistiska fakulteten
Lena Sjöberg, klinisk lärare (Tiina Paunio, professor), medicinska fakulteten
Gunilla Holm, professor (Erika Löfström, professor), pedagogiska fakulteten
Yvonne Holm, professor (Tapani Viitala, universitetsforskare), farmaceutiska fakulteten
Ilse Julkunen, professor (Marjaana Seppänen, professor), statsvetenskapliga fakulteten
Kai Nordlund, professor (Susanne Wiedmer, universitetslektor), matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
John Sumelius, professor (Hanna Koivula, universitetslektor), agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Anna Valros, professor (Maria Fredriksson-Ahomaa, professor), veterinärmedicinska fakulteten
Helena Åström, universitetslektor (Ulrika Candolin, professor), bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Linda Gerkman, studiechef (Helena Strandell, planeringschef), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rektor och vd (Annika Stadius, studiechef), Yrkeshögskolan Arcada

Felix Mäkelä, studerande (Stina Wikman, studerande)
Viola Mickos, studerande (Pär-Erik Sjöström, studerande)
Studentrepresentanterna har valts för mandatperioden 1.1.2020-31.12.2021.

Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet

Delegationens uppgift är att:

 • tillföra Helsingfors universitet impulser och information från olika samhällssektorer vilka berikar den svenska undervisningen och forskningen
 • i offentligheten befordra den svenska verksamhetens status
 • genom sin verksamhet bidra till den svenska verksamhetens kvalitativa utveckling och tryggande av dess finansiering
 • utgöra en förbindelselänk mellan universitetet, dess svenska verksamhet och samhället
 • stå i kontakt med potentiella donatorer som kan tillföra den svenska verksamheten externa medel

Delegationens medlemmar utses av rektor. Delegationen kan presentera förslag och initiativ för universitetets ledning.

Ordförande: Bernas-Hilli Maria, verksamhetsledare på Johanniterhjälpen i Finland rf
Vice ordförande: Prorektor Tom Böhling

Medlemmar:

Adlercreutz Anders, riksdagsledamot, SFP

Bengelsdorff-Lindstedt Anna, styrelseordförande, Oy Sandman-Nupnau Ab

Björkman Ingmar, dekanus, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet

Borgarsdottír Sandelin Silja, specialmedarbetare SFP, ordförande för Helsingforsalliansen

Eftestøl, Ellen, professor i civil- och handelsrätt, HU

Flemmich Mikael, bildningsdirektör, Grankulla stad 

Floréen Patrik, universitetslektor i datavetenskap, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Jansson Sophia, styrelseordförande, kreativ direktör Moomin Characters Oy

Jungar Jonas, redaktionschef, YLE

Kepsu Kaisa, projektledare, Nordens välfärdscenter 

Koivunen Anu, genusforskare, Tammerfors universitet

Lillkung Sören, VD, Svenska Kulturfonden

Lia Markelin, forskare, Tankesmedjan Magma

Martin Anna-Christina, verksamhetsledare vid Stiftelsen Sedmigradsky

Noponen Miska, VD, Annie Advisor

Penttilä Risto E.J., VD, Nordic West Office

Salovaara Paula, journalist, entreprenör

Spens Karen, rektor, Svenska handelshögskolan

Stenlund Peter, f.d. statssekreterare

Teir-Lehtinen Carola, Utrikesministeriet styrelseproffs

Thibblin Joachim, chef för Svenska teatern

Vartiainen Juhana, borgmästare, Helsingfors stad

Wikberg Kristina, f.d. direktör, Finlands Kommunförbund

Wolfram Joy, ass. professor, Mayo Kliniken, USA (alumn från HU)

Svenska ärenden

Svenska ärenden fungerar som en del av ledningens stödfunktioner i universitetets serviceorganisation och omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som lokala tjänster på campus- och ämnesnivå.

Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Till Svenska ärendens uppgifter hör speciellt att

 • stöda ledningen i strategiska frågor som berör universitetets tvåspråkighet
 • skapa initiativ och verksamhet på svenska samt uppmuntra och arbeta för en fungerande tvåspråkighet inom universitetet
 • delta i universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocess gällande tvåspråkigheten
 • främja samhällelig växelverkan för det tvåspråkiga universitetet
 • ansvara för universitetets del för studentrekryteringssatsningarna Högskoledagen och Uni på väg, samt att verka i Helsingforsalliansen som är ett samarbetsnätverk för de svensk- och tvåspråkiga universiteten och högskolorna i Helsingforsregionen
 • fungera som sekretariat för Svenska verksamhetsnämnden och Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PB 59 (Unionsgatan 38)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Harriet Lindeberg-Saapunki
Chef för Svenska ärenden
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
tfn 050 453 1401

Belinda Andersson
Sakkunnig
belinda.andersson@helsinki.fi
tfn 050 411 2728

Richard Backman
Campuskoordinator, Mejlans
richard.backman@helsinki.fi
tfn 040 86 99 330 (050 414 2318)

Jessica Karlsson
Campuskoordinator Vik och Gumtäkt
jessica.karlsson@helsinki.fi
tfn 050 434 2351

Mikaela Wickman
Centrumcampuskoordinator
mikaela.wickman@helsinki.fi
tfn 050 314 6792

Miska Siilin
Projektkoordinator
miska.siilin@helsinki.fi
tfn 050 566 8762

Våra policyn