Det tvåspråkiga universitetet

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt toppuniversitet vars undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland. Läs om vem som jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i vardagen.
Undervisning på svenska
 • Enligt lagen ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28 professurer för undervisningen på svenska.
 • Över 40 professorer och ett hundratal lärare undervisar på svenska.
 • Universitetets studenter har alltid rätt att tentera och skriva uppsatser på sitt modersmål.
 • Tvåspråkiga examina erbjuds inom flera utbildningsprogram. 

Helsingfors universitet ansvarar som det enda universitetet i Finland för att utbilda bl.a. svenskkunniga läkare, tandläkare, socialarbetare, socialpsykologer, veterinärer, agronomer, forstmästare och geografer. Universitetet är också det enda universitetet som ger akademisk utbildning i journalistik på svenska.

Vid Helsingfors universitet är det utbildningsprogrammen som ansvarar för undervisningen på svenska. Undervisning på svenska erbjuds helt eller delvis i majoriteten av våra dryga 30 kandidatprogram samt i utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. Dessutom ges undervisning på svenska på magisternivå i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora.

Mängden undervisning på svenska varierar från program till program.

Service på svenska

Universitetets olika tjänster erbjuds på finska, svenska och engelska.

Universitetets studenter har rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få service på det språk hen använder. Universitetets stödtjänster HelpDesk, studentservicen, mobilitetsservicen samt ansökningsservicen erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. 

Fakulteterna ser till att handledning erbjuds på olika språk.

Prorektor

Enligt universitetslagen ska en av prorektorerna vara innehavare av en professur som hör till professurerna för undervisning på svenska, om inte universitetets rektor är det. För perioden 2018-2023 ansvarar prorektor Kai Nordlund för universitetets tvåspråkighetsfrågor.

Nordlund innehar den svenskspråkiga professuren i beräkningsmaterialfysik.

 

Svenska ärenden

Svenska ärenden är en del av universitetets serviceorganisation och fungerar som stöd för ledningen, utbildningsprogrammen och studenterna. Vårt arbete omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som lokala tjänster på campus- och ämnesnivå.

Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Till Svenska ärendens uppgifter hör speciellt att

 • stöda ledningen i strategiska frågor som berör universitetets tvåspråkighet
 • skapa initiativ och verksamhet på svenska samt uppmuntra och arbeta för en fungerande tvåspråkighet inom universitetet
 • delta i universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocess gällande tvåspråkigheten
 • främja samhällelig växelverkan för det tvåspråkiga universitetet
 • koordinera universitetets svenskspråkiga studentrekryteringsatsningar Högskoledagen och Uni på väg
 • samarbete i Helsingforsalliansen med de svensk- och tvåspråkiga universiteten och högskolorna i Helsingforsregionen
 • ansvara för Helsingforsalliansens administration och koordinatorns anställning
 • fungera som sekretariat för Svenska verksamhetsnämnden och Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PB 59 (Unionsgatan 38)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Harriet Lindeberg-Saapunki 
Chef för Svenska ärenden
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
tfn 050 453 1401

Belinda Andersson
Sakkunnig
belinda.andersson@helsinki.fi
tfn 050 411 2728

Richard Backman
Projektledare, mentorsprogram Näktergalen
richard.backman@helsinki.fi
tfn 040 86 99 330 (050 414 2318)

Olivia Högnabba
Campuskoordinator, Centrumcampus
olivia.hognabba@helsinki.fi
tfn 050 314 6792

Miska Siilin
Campuskoordinator, Mejlans
miska.siilin@helsinki.fi
tfn 050 566 8762

Mikaela Wickman
Campuskoordinator, Vik och Gumtäkt
mikaela.wickman@helsinki.fi
tfn 050 3438129

Milla Mäntylä
Helsingforsalliansens koordinator
milla.mantyla@helsinki.fi
tfn 050 479 4406

Tvåspråkighetsdekaner

Vid varje fakultet finns en dekanus eller prodekanus som ansvarar för tvåspråkigheten vid respektive fakultet.Till dekanens eller prodekanens uppgift hör att se till att tvåspråkigheten upprätthålls vid fakulteten. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: prodekanus Mari Sandell

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: prodekanus Helena Åström

Farmaceutiska fakulteten: prodekanus Yvonne Holm

Humanistiska fakulteten: prodekanus Mirkka Lappalainen 

Juridiska fakulteten: prodekanus Anette Alén

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: prodekanus Hanna Vehkamäki

Medicinska fakulteten: prodekanus Kaija-Leena Kolho

Statsvetenskapliga fakulteten: prodekanus Timo Kaartinen 

Pedagogiska fakulteten: dekanus Johanna Mäkelä 

Teologiska fakulteten: prodekanus Auli Vähäkangas 

Veterinärmedicinska fakulteten: prodekanus Tarja Sironen

Svenska verksamhetsnämnden

För att utveckla och samordna den svenskspråkiga undervisningen och övrig svenskspråkig verksamhet vid universitetet finns Svenska verksamhetsnämnden, som är den nämnd som avses i 74 § 2 mom. i universitetslagen.

Nämndens medlemmar jämte suppleanter utses av styrelsen för en period på fyra år åt gången. Samtliga fakulteter, Svenska social- och kommunalhögskolan, allianshögskolorna och Helsingfors universitets studentkår är representerade i nämnden. Som nämndens sekretariat fungerar Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Ordförande: prorektor, professor Kai Nordlund
Sekreterare: sakkunnig Belinda Andersson 

Medlemmar (och suppleanter):

John Sumelius, professor (Hanna Koivula, universitetslektor), Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 
Helena Åström, universitetslektor (Ulrika Candolin, professor), Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Yvonne Holm, professor (Päivi Tammela, professor), Farmaceutiska fakulteten 
Therese Lindström-Tiedemann, universitetslektor (Henrika Tandefelt, universitetslektor), Humanistiska fakulteten 
Dan Helenius, professor (Marcus Norrgård, professor), Juridiska fakulteten
Mikael Ehn, professor (Susanne Wiedmer, professor), Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
Lena Sjöberg, klinisk lärare (Taneli Raivio, professor), Medicinska fakulteten
Erika Löfström, professor (Monica Londén, universitetslektor), Pedagogiska fakulteten
Matilda Wrede-Jäntti, universitetslektor (Åsa von Schoultz, professor), Statsvetenskapliga fakulteten
Anna Henning, prorektor (Jonita Siivonen, universitetslektor), Svenska social- och kommunalhögskolan
Johan Bastubacka, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), Teologiska fakulteten
Anna Valros, professor (Maria Kareskoski, klinisk lärare), Veterinärmedicinska fakulteten

Linda Gerkman, studiechef (Helena Strandell, planeringschef), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rektor och vd (Annika Stadius, chef för vägledning och studentvälmående), Yrkeshögskolan Arcada

Ludvig Aahava Blixthammar, studerande (Katri Kallio, studerande)
Joar Jensén, studerande 
Studentrepresentanterna har valts för mandatperioden 1.1.2024-31.12.2025.

Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet

Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet fungerar som en länk mellan universitetet och samhället. Delegationen har som uppgift att befrämja den svenskspråkiga undervisningen och forskningen, tillföra Helsingfors universitet impulser och information från samhället, samt att aktivt föra fram universitetet på̊ respektive arena. Delegationens medlemmar utses av rektor. 

Delegationen kan presentera förslag och initiativ för universitetets ledning. Delegationenska hallå sig underrättad om den svenska verksamhetens omfång och utmaningar. Vidare ska den stå i kontakt med potentiella donatorer som kan tillföra den svenska verksamheten externa medel. 

Delegationen, vars medlemmar representerar olika samhällssektorer, sammanträder 2-4 gånger i året.

Ordförande: Bernas-Hilli Maria, verksamhetsledare på Johanniterhjälpen i Finland rf
Vice ordförande: Prorektor Kai Nordlund

Medlemmar: 

Adlercreutz Anders, Europa- och ägarstyrningsminister, riksdagsledamot, SFP 

Andersson Elin, ordförande för SFP i Borgå 

Andersson Victor, programdirektör, Hanaholmen 

Backlund Lotta, kommunikationschef, Rovio 

Bengts Mia jurist och ekonom, Navigator Partners 

Björkman Ingmar, rektor vid Hanken 

Böhling Tom, professor vid Medicinska fakulteten, HU

Floréen Patrik, äldre universitetslektor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, HU 

Forssell Christoffer, chef för programinköp och samarbeten, Yle 

Grönholm Niklas, direktör för svenska servicehelheten, sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad 

Harms Robin, teamchef/specialsakkunnig vid Diskrimineringsombudsmannens byrå 

Jansson Annika, vd, Söderlångvik 

Markelin Lia, samhällsanalytiker, Tankesmedjan Magma 

Martin Anna-Christina, vd, Stiftelsen Sedmigradsky 

Matikainen-Soreau Maïmouna, forskardoktor vid Pedagogiska fakulteten, HU 

Olkkola Klaus, professor och direktör för Clinicum, HU 

Qvintus Dimitri, direktör, Kreab

Siitonen Jaan, verksamhetsledare, Språkambassadörerna 

Siivonen Jonita, universitetslektor vid Soc&kom, HU 

Stude Ann-Sofie, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, Utrikesministeriet

Svanljung Anna, ämneslärare, Helsingfors stad  

Teir-Lehtinen, Carola styrelseproffs 

Thibblin Joachim, chef för Svenska teatern 

Wrede Georg Henrik, vd, Folkhälsan 

Samarbetsgrupper på campus

På varje campus finns olika samarbetsgrupper som utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans.

 • Vik och Gumtäkt har en gemensam campusgrupp, som är öppen för alla anställda och studenter.
 • Gumtäkt har även en kommitté för tvåspråkig undervisning.
 • I Mejlans inom medicinska fakulteten finns en svenskspråkiga styrgrupp som fokuserar specifikt på svenskspråkig verksamhet och ansvarar för att främja svenskans ställning på fakulteten. Styrgruppen har utsedda medlemmar.
 • Centrumcampus finns det en samarbetsgrupp som har utsedda medlemmar, men som jobbar öppet och inkluderande, så att alla berörda och intresserade parter har möjlighet att delta i gruppens möten och bidra till samarbetet.

För mer information, kontakta Svenska ärendens campuskoordinator för det campus som du är intresserad av.

Högskolesamarbete

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland

 • Samordningsdelegationen är ett lagstadgat organ som ger utlåtanden och rekommendationer i frågor som rör den svenska utbildningen i Finland. Delegationen ser bl.a. över utbildningsmöjligheter, arbetsmarknadens krav och regionala behov. 
 • I delegationen ingår representanter från alla svensk- och tvåspråkiga högskolor i Finland. Helsingfors universitets representant är prorektor Kai Nordlund. 

Helsingforsalliansen

 • Helsingfors universitet är medlem i Helsingforsalliansen som är ett samarbetsnätverk för de svensk- och tvåspråkiga universiteten och högskolorna i Helsingforsregionen. 
 • Helsingfors universitet ansvarar för Helsingforsalliansens administration och koordinatorns anställning,
Mentorsprogrammet Näktergalen

Mentorsprogrammet Näktergalen förenar Helsingfors universitets studenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan och gör aktiviteter tillsammans som de tycker om.  

Syftet är att barnet skall få ökat självförtroende och en vuxen förebild med högskolebakgrund medan mentorn får värdefulla erfarenheter tillsammans med ett barn som hen annars inte skulle träffa. På lång sikt ska Näktergalen öka barnens intresse för högskolestudier. Projektet har fått finansiering från Svenska Folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Näktergalen kommer ursprungligen från Malmö universitet.  

Vid frågor kontakta projektledare Richard Backman: richard.backman@helsinki.fi

Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla

I enlighet med Helsingfors universitets strategi 2021-2030 vill vi göra våra utbildningsprogram mer tillgängliga för sådana grupper som för närvarande är underrepresenterade inom universitetsutbildningen för att främja jämlika möjligheter och social mobilitet. Näktergalen är ett led av åtgärder mot detta mål. 

Riktlinjer och aktuellt