Det tvåspråkiga universitetet
Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt toppuniversitet vars undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. Universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland. Läs om vem som jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i vardagen.
Undervisning på svenska
 • Enligt lagen ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28 professurer för undervisningen på svenska.
 • Över 30 professorer och ett hundratal lärare undervisar på svenska.
 • Universitetets studenter har alltid rätt att tentera och skriva uppsatser på sitt modersmål.
 • Tvåspråkiga examina erbjuds inom flera utbildningsprogram. 

Helsingfors universitet ansvarar som det enda universitetet i Finland för att utbilda bl.a. svenskkunniga läkare, socialarbetare, socialpsykologer, veterinärer, agronomer, forstmästare och geografer. Universitetet är också det enda universitetet som ger akademisk utbildning i journalistik på svenska.

Vid Helsingfors universitet är det utbildningsprogrammen som ansvarar för undervisningen på svenska. Undervisning på svenska erbjuds helt eller delvis i majoriteten av universitetets dryga 30 kandidatprogram samt i utbildningsprogrammen i medicin och odontologi. Dessutom ges undervisning på svenska på magisternivå i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora.

Mängden undervisning på svenska varierar från program till program, se vad man kan studera på svenska

Service på svenska

Universitetets olika tjänster erbjuds på finska, svenska och engelska.

Universitetets studenter har rätt att i egen sak använda svenska eller finska och få service på det språk hen använder. Universitetets stödtjänster HelpDesk, studentservicen, mobilitetsservicen samt ansökningsservicen erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. 

Fakulteterna ser till att handledning erbjuds på olika språk.

Prorektor

Enligt universitetslagen ska en av prorektorerna vara innehavare av en professur som hör till professurerna för undervisning på svenska, om inte universitetets rektor är det. För perioden 2018-2023 ansvarar prorektor Kai Nordlund för universitetets tvåspråkighetsfrågor.

Nordlund innehar den svenskspråkiga professuren i beräkningsmaterialfysik.

 

Svenska ärenden

Svenska ärenden är en del av universitetets serviceorganisation och fungerar som stöd för ledningen, utbildningsprogrammen och studenterna. Vårt arbete omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som lokala tjänster på campus- och ämnesnivå.

Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Till Svenska ärendens uppgifter hör speciellt att

 • stöda ledningen i strategiska frågor som berör universitetets tvåspråkighet
 • skapa initiativ och verksamhet på svenska samt uppmuntra och arbeta för en fungerande tvåspråkighet inom universitetet
 • delta i universitetets strategi- och verksamhetsstyrningsprocess gällande tvåspråkigheten
 • utveckla universitetets koncept för tvåspråkiga examina
 • främja samhällelig växelverkan för det tvåspråkiga universitetet
 • ansvara för universitetets svenskspråkiga studentrekryteringsatsningar Högskoledagen och Uni på väg
 • samarbeta med de svensk- och tvåspråkiga universiteten och högskolorna i Helsingforsregionen, främst via Helsingforsalliansen
 • ansvara för Helsingforsalliansens administration och koordinatorns anställning
 • fungera som sekretariat för Svenska verksamhetsnämnden och Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PB 59 (Unionsgatan 38)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Harriet Lindeberg-Saapunki
Chef för Svenska ärenden
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
tfn 050 453 1401

Belinda Andersson
Sakkunnig
belinda.andersson@helsinki.fi
tfn 050 411 2728

Richard Backman
Projektledare, mentorsprogram Näktergalen
richard.backman@helsinki.fi
tfn 040 86 99 330 (050 414 2318)

Jessica Karlsson
Campuskoordinator, Vik och Gumtäkt
jessica.karlsson@helsinki.fi
tfn 050 434 2351

Mikaela Wickman
Campuskoordinator, Centrumcampus
mikaela.wickman@helsinki.fi
tfn 050 314 6792

Miska Siilin
Campuskoordinator, Mejlans
miska.siilin@helsinki.fi
tfn 050 566 8762

Milla Mäntylä
Helsingforsalliansens koordinator
milla.mantyla@helsinki.fi
tfn 050 479 4406

Tvåspråkighetsdekaner

Vid varje fakultet finns en dekanus eller prodekanus som ansvarar för tvåspråkigheten vid respektive fakultet.

Till dekanens eller prodekanens uppgift hör att se till att tvåspråkigheten upprätthålls vid fakulteten. (Pro)dekanen

 • har en aktiv interaktion med sin egna fakultets medlem i Svenska verksamhetsnämnden, prorektorn, Svenska ärenden, svenska undervisningspersonalen, utbildningsprogrammens ledningsgrupper och dekanatet  för att försäkra att fakulteten förankrar sina utbildningsansvar i utbildningsprogrammen​,

 • fungerar som en länk i de strategiska utvecklingsfrågor som gäller fakultetens svenska undervisning på kandidat-, magister-, och doktorsnivå,​

 • har koll på hur mycket som budgeteras för tvåspråkighet vid den egna fakulteten, utöver de svenska anställningarna. 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: prodekanus Mari Sandell

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: prodekanus Helena Åström

Farmaceutiska fakulteten: prodekanus Yvonne Holm

Humanistiska fakulteten: prodekanus Minna Palander-Collin

Juridiska fakulteten: dekanus Johanna Niemi

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: prodekanus Hanna Vehkamäki

Medicinska fakulteten: prodekanus Anu-Katriina Pesonen

Statsvetenskapliga fakulteten: prodekanus Timo Kaartinen 

Pedagogiska fakulteten: dekanus Johanna Mäkelä 

Teologiska fakulteten: prodekanus Elina Vuola 

Veterinärmedicinska fakulteten: prodekanus Tarja Sironen

Svenska verksamhetsnämnden

För att utveckla och samordna den svenskspråkiga undervisningen och övrig svenskspråkig verksamhet vid universitetet finns Svenska verksamhetsnämnden, som är den nämnd som avses i 74 § 2 mom. i universitetslagen.

Nämndens medlemmar jämte suppleanter utses av styrelsen för en period på fyra år åt gången. Samtliga fakulteter, Svenska social- och kommunalhögskolan, allianshögskolorna och Helsingfors universitets studentkår är representerade i nämnden. Som nämndens sekretariat fungerar Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Nämndens roll och verksamhet

 1. Verkar som samordnande organ för den svenskspråkiga undervisningen och forskningen samt för annan svenskspråkig verksamhet inom universitetet,
 2. behandlar svenska utbildningsfrågor, särskilt sådana som berör flera fakulteter eller utbildningsprogram vid universitetet,
 3. avger utlåtanden till universitetets allmänna förvaltningsorgan, till fakulteterna, till de fristående institutionerna och till utbildningsprogrammen i frågor som gäller svenskspråkig undervisning och annan verksamhet,
 4. tar initiativ till planering och utveckling av den svenskspråkiga verksamheten vid universitetet,
 5. främjar samverkan mellan allianshögskolorna, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och Yrkeshögskolan Arcada och
 6. behandlar sådana frågor som gäller samordningen av den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland.

Innan en fakultet gör ändringar i eller drar in en anställning som är avsedd för undervisningen på svenska, ska nämnden ombes ge ett utlåtande i ärendet i enlighet med 49 § i universitetets instruktion.

Ordförande: prorektor, professor Kai Nordlund
Sekreterare: sakkunnig Belinda Andersson 

Medlemmar (och suppleanter):

John Sumelius, professor (Hanna Koivula, universitetslektor), Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Helena Åström, universitetslektor (Ulrika Candolin, professor), Bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Yvonne Holm, professor (Päivi Tammela, professor), Farmaceutiska fakulteten
Therese Lindström-Tiedemann, universitetslektor (Henrika Tandefelt, universitetslektor), Humanistiska fakulteten
Dan Helenius, professor (Marcus Norrgård, professor), Juridiska fakulteten
Mikael Ehn, professor (Venla Bernelius, bitr. professor), Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Lena Sjöberg, klinisk lärare (Taneli Raivio, professor), Medicinska fakulteten
Erika Löfström, professor (Monica Londén, universitetslektor), Pedagogiska fakulteten
Matilda Wrede-Jäntti, universitetslektor (Åsa von Schoultz, professor), Statsvetenskapliga fakulteten
Johan Bärlund, rektor (Jonita Siivonen, universitetslektor), Svenska social- och kommunalhögskolan
Johan Bastubacka, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), Teologiska fakulteten
Anna Valros, professor (Maria Kareskoski, klinisk lärare), Veterinärmedicinska fakulteten

Linda Gerkman, studiechef (Helena Strandell, planeringschef), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rektor och vd (Annika Stadius, chef för vägledning och studentvälmående), Yrkeshögskolan Arcada

Jakob Holm, studerande (Claes Bergh, studerande)
Kristian Meurman, studerande (Selja Taipale, studerande)
Studentrepresentanterna har valts för mandatperioden 1.1.2022-31.12.2023.

Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet

Delegationens uppgift är att:

 • tillföra Helsingfors universitet impulser och information från olika samhällssektorer vilka berikar den svenska undervisningen och forskningen
 • i offentligheten befordra den svenska verksamhetens status
 • genom sin verksamhet bidra till den svenska verksamhetens kvalitativa utveckling och tryggande av dess finansiering
 • utgöra en förbindelselänk mellan universitetet, dess svenska verksamhet och samhället
 • stå i kontakt med potentiella donatorer som kan tillföra den svenska verksamheten externa medel

Delegationens medlemmar utses av rektor. Delegationen kan presentera förslag och initiativ för universitetets ledning.

Ordförande: Bernas-Hilli Maria, verksamhetsledare på Johanniterhjälpen i Finland rf
Vice ordförande: Prorektor Tom Böhling

Medlemmar:

Adlercreutz Anders, riksdagsledamot, SFP

Bengelsdorff-Lindstedt Anna, styrelseordförande, Oy Sandman-Nupnau Ab

Björkman Ingmar, dekanus, Handelshögskolan vid Aalto-universitetet

Borgarsdottír Sandelin Silja, specialmedarbetare SFP, ordförande för Helsingforsalliansen

Eftestøl, Ellen, professor i civil- och handelsrätt, HU

Flemmich Mikael, bildningsdirektör, Grankulla stad 

Floréen Patrik, universitetslektor i datavetenskap, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Jansson Sophia, styrelseordförande, kreativ direktör Moomin Characters Oy

Jungar Jonas, redaktionschef, YLE

Kepsu Kaisa, projektledare, Nordens välfärdscenter 

Koivunen Anu, genusforskare, Tammerfors universitet

Lia Markelin, forskare, Tankesmedjan Magma

Martin Anna-Christina, verksamhetsledare vid Stiftelsen Sedmigradsky

Noponen Miska, VD, Annie Advisor

Penttilä Risto E.J., VD, Nordic West Office

Salovaara Paula, Vice VD, Miltton Group 

Spens Karen, rektor, Svenska handelshögskolan

Stenlund Peter, f.d. statssekreterare

Teir-Lehtinen Carola, Utrikesministeriet styrelseproffs

Thibblin Joachim, chef för Svenska teatern

Wikberg Kristina, f.d. direktör, Finlands Kommunförbund

Wolfram Joy, ass. professor, Mayo Kliniken, USA (alumn från HU)

Mentorsprogrammet Näktergalen

Mentorsprogrammet Näktergalen förenar Helsingfors universitets studenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan och gör aktiviteter tillsammans som de tycker om.  

Syftet är att barnet skall få ökat självförtroende och en vuxen förebild med högskolebakgrund medan mentorn får värdefulla erfarenheter tillsammans med ett barn som hen annars inte skulle träffa. På lång sikt skall Näktergalen öka barnens intresse för högskolestudier.

Näktergalen är ett pilotprojekt som pågår vid Helsingfors universitetet läsåret 2022-2023 och är ett samarbete med Helsingfors stad. Projektet har fått finansiering från Svenska Folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. 

Näktergalen kommer ursprungligen från Malmö universitet.  

Vid frågor kontakta projektledare Richard Backman: richard.backman@helsinki.fi

Ve­ten­skap och lä­ran­de till­hör alla

I enlighet med Helsingfors universitets strategi 2021-2030 vill vi göra våra utbildningsprogram mer tillgängliga för sådana grupper som för närvarande är underrepresenterade inom universitetsutbildningen för att främja jämlika möjligheter och social mobilitet. Näktergalen är ett led av åtgärder mot detta mål. 

Samarbetsgrupper på campus

På varje campus finns olika samarbetsgrupper som utvecklar och samordnar den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamheten och undervisningen som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans.

 • Vik och Gumtäkt har en gemensam campusgrupp, som är öppen för alla anställda och studenter.
 • Gumtäkt har även en kommitté för tvåspråkig undervisning.
 • I Mejlans inom medicinska fakulteten finns en svenskspråkiga styrgrupp som fokuserar specifikt på svenskspråkig verksamhet och ansvarar för att främja svenskans ställning på fakulteten. Styrgruppen bidrar till utveckling av svenskspråkig undervisning och implementering av svenskspråkig kommunikation. Styrgruppen har utsedda medlemmar.
 • Centrumcampus finns det en samarbetsgrupp som har utsedda medlemmar, men som jobbar öppet och inkluderande, så att alla berörda och intresserade parter har möjlighet att delta i gruppens möten och bidra till samarbetet.

För mer information, kontakta Svenska ärendens campuskoordinator för det campus som du är intresserad av.

Våra policyn