Helsingfors universitets specialuppgifter

Helsingfors universitet har flera nationella specialuppgifter i Finland som bland annat handlar om att värna om det nationella kulturarvet, trygga den svenskspråkiga universitetsundervisningens ställning och sammanföra forskningen inom vissa områden.
För 2021-24 har Helsingfors universitet följande specialuppgifter som är antingen lagstadgade eller fastställda genom avtal med staten:

Na­tio­nal­bib­li­o­te­ket

Kulturarvet är vår gemensamma egendom, och vi har alla ansvar för att det ska bevaras. Nationalbiblioteket ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar. Nationalbiblioteket är också ett nationellt service- och utvecklingscentrum för hela biblioteksväsendet. Nationalbibliotekets webbplats

Na­tur­hi­sto­ris­ka central­mu­se­et LU­OMUS

Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Museet förvarar och underhåller naturhistoriska nationalsamlingar samt bedriver forskning som anknyter till dem. LUOMUS webbplats

Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan Soc & kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet. Soc & koms webbplats

Uni­ver­si­te­tets djur­sjuk­hus

Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård som tar emot över 20 000 djurpatienter varje år. Djursjukhusets webbplats

Alex­an­derin­sti­tu­tet

Alexanderinstitutet är ett nationellt centrum för studier av Ryssland och östra Europa vid Helsingfors universitet. Alexanderinstitutets webbplats

Insti­tutet för kri­mi­no­lo­gi och rätts­po­li­tik (Krimo)

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo), före detta Rättspolitiska forskningsinstitutet, är ett forskningsinstitut som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Vid institutet bedrivs forskning och uppföljning inom kriminologi och rättspolitik. Krimos webbplats

Cent­ret för kon­su­ment­forsk­ning

Vid Centret för konsumentforskning studeras konsumtionens och konsumtionssamhällets utveckling samt de kopplingar som kulturen, samhället samt ekonomiska och politiska fenomen har till konsumenterna och konsumtionssamhället. Centrets webbplats

Forsk­nings­in­sti­tu­tet för fy­sik (HIP)

Forskningsinstitutet för fysik (HIP) är ett forskningsinstitut med nationella uppgifter, ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och Tammerfors universitet. HIP:s webbplats

Uni­ver­si­tets­cent­ret i S:t Michel (MUC)

Universitetscentret i S:t Michel (MUC) är ett kompetenskluster i nätverksform som består av tre universitet och cirka 130 personer. Universitetscentret grundar sig på ett avtal mellan Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT och S:t Michels stad. Universitetscentrets webbplats

Uni­ver­si­tets­cent­ret i Lah­tis, Uni­ver­si­tets­cam­pus

Lahtis universitetscampus är ett internationellt kompetenskluster som grundar sig på ett avtal mellan universiteten och Lahtis stad och utgör en del av den regionala innovationsmiljön i Lahtis. På campuset bedriver universiteten mångvetenskaplig forskning, ger forskningsbaserad undervisning och främjar verksamhetens genomslag i regionen. Lahtis universitetscampus webbplats

LUMA-cen­ter Fin­land

LUMA-center Finland har som mål att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av modern vetenskaps- och teknikfostran. Dessutom vill man stimulera lärare i hela Finland – från småbarnspedagogiken till högskolorna – till livslångt lärande samt stärka forskningsbaserad utveckling av undervisningen. LUMA-center Finland

Övnings­sko­lor

Övningsskolornas akademiska uppgift är att organisera den lärarpraktik som ingår i de pedagogiska studierna för lärare på lärarutbildningen vid universitetet samt handleda praktiken och vidareutveckla verksamheten. Övningsskolorna vid Helsingfors universitet

Ovan­li­ga språk och kul­tu­rer

Till Helsingfors universitets nationella specialuppgifter hör att bedriva undervisning och forskning i vissa ovanliga språk och kulturer. Helsingfors universitets humanistiska fakultet

Helsing­fors uni­ver­si­tets öv­ri­ga spe­ci­al­upp­gif­ter

Seismologiska institutet

Institutet för seismologi undersöker och följer Finlands och närområdenas seismiska aktivitet.

Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen VERIFIN

VERIFIN stöder övervakningen av förbudsavtalet mot kemiska vapen genom att utveckla forskningsmetoder för kemiska stridsmedel och genom att ordna utbildningar inom området.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets preliminära beslut är de lagstadgade och med staten överenskomna specialuppgifterna vid Helsingfors universitet åren 2025-28 desamma som under perioden 2021-24.