Universitetets tre uppgifter

Universitetet har tre uppgifter.

Forskning

Målet för forskningen vid Helsingfors universitet är hög kvalitet och god internationell nivå inom alla områden. Forskningen ger också en gedigen sakkunskap, som experterna vid universitetet utnyttjar för att stöda samhällsutvecklingen och näringslivet såväl nationellt som regionalt inom ramen för olika samarbetsprojekt. Helsingfors universitet medverkar i mer än hälften av de nationella och nordiska spetsforskningsenheterna och har som enda finländska universitet kallats till medlem i den sammanslutning som består av de högst rankade europeiska forskningsuniversiteten (League of European Research Universities, LERU).

Universitetet anvisar resurser till forskningen utgående från konkurrens och utvärdering. Särskild vikt ges åt mångvetenskapliga initiativ i grundforskningen. Ungefär hälften av forskningen som bedrivs vid Helsingfors universitet finansieras med verksamhetsanslag och hälften med extern finansiering.

Undervisning

Undervisningen vid Helsingfors universitet baserar sig på forskning. Principen är att alla lärare forskar och alla forskare undervisar. Enligt internationella utvärderingar håller undervisningen vid Helsingfors universitet hög europeisk nivå. Helsingfors universitet har profilerat sig som ett forskningsuniversitet och anser därför att det är viktigt att utbilda majoriteten av studenterna för en högre högskoleexamen. Mångsidiga biämnesstudier är fortfarande en kvalitetsfaktor i de examina som avläggs vid Helsingfors universitet. Öppna universitetet ger universitetsundervisning som följer Helsingfors universitets examensfordringar och som är öppen för alla. Utbildnings- och utvecklingscentret HY+ erbjuder fortbildning inom universitetets vetenskapsområden.

Samverkan med samhället

Helsingfors universitet axlar sitt samhällsansvar, för vetenskapens talan och är en uppskattad samarbetspartner. Vårt partnernätverk är omfattande och i det ingår bland annat universitetets alumner och vänner, donatorer och finansiärer, näringslivet, fonder och stiftelser, medier, medborgarorganisationer samt den offentliga sektorn, politiska beslutsfattare och ämbetsmannakåren.

Universitetets samverkan med samhället sker genom universitetets grundläggande uppgifter forskning och undervisning, och universitetet påverkar med sina anställda och studenter också det omgivande samhället på många olika sätt.

Samverkan med universitetet stärker också det omgivande samhällets, näringslivets och universitetets partners verksamhetsförutsättningar. Universitetets största gåva till samhället är dess utexaminerade studenter, vars expertis bygger på examina av hög kvalitet. Universitetets representanter anlitas som sakkunniga i beslutsfattandet, de deltar i den offentliga diskussionen och ställer vetenskapliga forskningsrön till samhällets förfogande. Resultatrika och fungerande partnerskap skapar både lokala och globala lösningar på de stora utmaningarna samhället ställs inför.