Fester och traditioner

Helsingfors universitet och universitetets studentkår ordnar många slags evenemang och fester under året. Inskriptionen inleder traditionellt läsåret den första dagen under den första undervisningsperioden.
Universitetets år

För den som studerar eller arbetar vid universitetet hör även olika akademiska traditioner och evenemang till året. Bland dessa finns bland annat inskriptionen, Floradagen, examensfester, disputationer, nya professorers installationsföreläsningar och universitetets årsdag.

Inskriptionen hålls den första undervisningsperiodens första måndag i universitetets solennitetssal. Till inskriptionsdagens eftermiddag hör även en öppningskarneval som ordnas gemensamt av studentkåren och universitetet. Universitetets årsdag firas i mars, och då delas J. V. Snellman-priset ut till en person vid universitet som ett erkännande för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig information.

De nya professorernas installationsföreläsningar ordnas två gånger per läsår, i slutet av varje termin, i december och i maj. I maj firas också Floradagen som är en gemensam vårfest för Helsingfors universitets studenter och personal. Fakulteterna ordnar examensfester för sina studenter i slutet av vårterminen, och en del av fakulteterna firar sina utexaminerade även i slutet av höstterminen. 

Doktorandernas projekt kulminerar i en offentlig disputation, där disputanden försvarar sin forskning inför publik. Promotion kallas det evenemang där fakulteterna i tur och ordning med solenna ceremonier beviljar magistrar och doktorer deras respektive insignier. Fakulteterna organiserar promotioner i olika cykler: en del oftare, andra till exempel vart fjärde år. Helsingfors universitet firar Promotionens jubelår 2023.

Evenemang