Undervisning vid juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och internationellt känd. Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden.
Hurdan är undervisningen vid fakulteten?

Vid fakulteten finns det två verksamma enheter, varav den ena är i Helsingfors och den andra i Vasa. I Helsingfors är det möjligt att avlägga examen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie (lägre högskoleexamen), magisterprogrammet i juridik eller i internationella masterprogram, International Business Law och Global Governance Law.

I Vasa är det möjligt att avlägga RN- och JM-examina. Undervisningsplanen är densamma i båda enheterna, i Helsingfors och i Vasa.

Fakulteten erbjuder undervisningen på två språk både för RN- och JM-examina (i Helsingfors och Vasa). Utmärkande för fakulteten är också att studerandena kan avlägga en tvåspråkig notarie-examen (finska, svenska), varvid minst 1/3 av studierna avlagts på finska, 1/3 på svenska, 1/3 på någotdera språket eller delvis på engelska. En tvåspråkig examen är mycket relevant med tanke på arbetslivet. Mera information om Helsingfors universitets tvåspråkiga examina hittar du på webbsidorna Tvåspråkig examen – ett trumfkort på arbetsmarknaden och Instruktioner för studerande.

De obligatoriska rättsområdena man undervisar i vid fakulteten är indelade i sex tematiska helheter. Undervisningen ordnas så att de rättsområden man undervisar i under en tematisk helhet bildar en både innehållsmässigt och metodologiskt enhetlig och konsekvent helhet.

Fakulteten har som mål att utbilda sina studeranden för krävande nationella och internationella uppgifter vilka förutsätter juridisk sakkunskap. I undervisningen betonas utvecklandet av färdigheter som hjälper med att identifiera och lösa juridiska problem, mångsidig argumentering och social kompetens.

Det finns gott om undervisning på engelska. Global Governance Law -magisterprogrammet utnyttjar den mycket starka kunskap som finns inom fakulteten om allmän europeisk rätt, internationell rätt och kunnande i juridikens allmänna studier. Det finns inga utbildningsprogram med motsvarande innehåll på annat håll.

Fakulteten är ett mycket populärt sökobjekt för utbytesstuderande. 

Den juridiska fakulteten kännetecknas av undervisningens mångsidighet och att undervisningen är forskningsbaserad

Forskningsbaserad undervisning ges inom alla centrala rättsområden från och med det första studieåret till slutet av studierna. Undervisningens mångsidighet tjänar särskilt RN- och JM-examinas arbetslivsrelevans, eftersom man med mångsidighet skapar en god grund för verksamhet inom alla slags juristyrken. Samtidigt är det dock möjligt att få fördjupande handledning i t.ex. det ämne som man valt att skriva sin avhandling i, eftersom undervisnings- och forskningspersonalens medlemmar är respekterade forskare inom sina egna områden.

All undervisning vid fakulteten är forskningsbaserad. Personalens kompetens inom de olika sektorerna i rättsordningen är bred, mångsidig och djup och är inte begränsad till enskilda prioriterade områden. Undervisningen i fakulteten har också en stark internationell dimension.

Lärarakademins medlemmar vid juridiska fakulteten

Lärarakademin vid Helsingfors universitet är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster. Läs mer om Lärarakademin.

Studiemiljön och undervisningsmiljön

Juridiska fakulteten ligger i Porthania mitt i centret av centrumcampus. Porthania är en ljus och elegant byggnad utrustad med modern undervisningsteknologi. Runt hörnet ligger studentbiblioteket Kaisa och lärocentret Aleksandria, där studenterna erbjuds moderna studieutrymmen. Helsingfors universitets bibliotekstjänster är också lättillgängliga (t.ex. databaser, nättidningar och kursböcker).

Fakulteten använder sig i stor utsträckning av digitala handlednings- och inlärningsmiljöer (t.ex. Moodle, Zoom). Delvis används även förhandsfilmade undervisningsfilmer. Fakulteten har byggt en egen studio där personalen kan filma undervisningsvideor. År 2021 öppnades vid fakulteten den första MOOC-kursen (straffrättens MOOC), vilken är öppen för alla, och som ingår i de obligatoriska ämnesstudierna i RN-utbildningsprogrammet. Utöver det breda utnyttjandet av digitala handlednings- och inlärningsmiljöer tryggas studerandens rätt till kontaktundervisning vid fakulteten genom undervisning med närvaroplikt. 

Fakultetens läge och att den tillhör det tvärvetenskapliga Helsingfors universitet möjliggör omfattande och naturliga kontakter med de praktiska aktörerna inom den offentliga sektorn, statsorganen och näringslivet samt rättsvården. Dessutom har fakulteten på grund av sitt läge täta och naturliga relationer med andra praktiskt verksamma aktörer än de som fungerar inom juristkåren. Omfattande kontakter gör det möjligt för fakultetens forsknings- och undervisningsverksamhet att vara tvärvetenskaplig och mångsidig. 

Dessutom har juridiska fakulteten aktiva och nära nätverk för internationellt samarbete, bland annat inom nätverket League of European Research Universitites (Förbundet för europeiska forskningsuniversitet, LERU) och Una Europa.

Fakulteten har flera internationella forskningsprojekt med internationell personal.

Utveckling av undervisningen och dess kvalité

Juridiska fakulteten utvecklar fortlöpande sin undervisning på basis av studeranderespons och pedagogisk forskning. Fakultetens undervisningsutbud utgör en genomtänkt och sammanhängande helhet.

Feedback samlas såväl från studieavsnitten som från de bredare helheterna. Studerandena svarar också på HowULearn-enkäten under olika stadier av studierna, som ger fakulteten information om studierna och samtidigt ger studerandena en möjlighet att få feedback om t.ex. sina studiefärdigheter. 

Studerandena deltar i allt beslutsfattande vid fakulteten och i beredningen av det som t.ex. medlemmar av kommittéerna och fakultetsrådet.

Fakulteten har en delegation som består av aktiva alumner som arbetar med väsentliga juristuppgifter och i delegationen diskuteras regelbundet undervisningen vid fakulteten och utvecklandet av den. Delegationen har betonat att undervisningens bredd och forskningsbasis är de viktigaste omständigheterna vid förverkligandet av en kompetensinriktad juristutbildning, och fakultetens undervisningsutbud har utvecklats i enlighet med detta.