Samarbete

Fakulteten påverkar i samhället genom sina grunduppgifter, utbildandet av jurister och juridisk forskning. Fakultetens forskare och lärare är vid sidan om sitt forsknings- och undervisningsarbete verksamma i sakkunniguppdrag på den offentliga och privata sektorn. De producerar även en stor del av rättsforskningen ämnad för krävande yrkesanvändning.

Fakulteten bär också ett mera allmänt ansvar för juristkårens kunnande och kontinuerliga lärande. Fakulteten erbjuder egen påbyggnadsutbildning och personalen utbildar och föreläser aktivt även utanför fakulteten. Vid planerandet och ordnandet av utbildningen utnyttjas fakultetens goda förbindelser till det praktiska arbetslivet.

Fakulteten har betydande extern medelsanskaffning vars grund ligger i en aktiv samhällelig växelverkan. Nästan en tredjedel av fakultetens professurer och biträdande professurer har finansierats med utomstående donationsmedel, bl.a. de tidsbundna och deltidsanställda arbetslivsprofessurerna.