Fristående studier i juridik

En person som inte är inskriven som examensstuderande vid Helsingfors universitet kan få en tidsbegränsad rätt att genomföra studier vid juridiska fakulteten. Dessa studier kallas fristående studier. Om du är intresserad av fristående studier, läs anvisningarna nedan och lämna in din ansökan med de bilagor som behövs inom ansökningstiden. Följande ansökningstid är 1.–15.4.2024 till kl. 15.00.

Behörig att ansöka om rätt att genomföra fristående studier är:

 1. en person som, från och med 1.1.2016, har fått ett villkorligt beslut av Utbildningsstyrelsen om behörighet som högskolestudier utomlands ger till anställningar som förutsätter juris magisterexamen
 2. en person som har avlagt högskoleexamen eller examen på andra stadiet och som vill komplettera sin examen och skaffa behörighet
 3. en yrkesverksam person som vill öka sin yrkeskompetens
 4. en studerande vid Öppna universitetet om de studier som den sökande vill genomföra inte erbjuds vid Öppna universitetet under den termin som följer strax efter ansökningstiden

En person som ansöker om rätt att genomföra fristående studier får inte vara inskriven som examensstuderande vid Helsingfors universitet när ansökningstiden för fristående studier går ut.

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för studier som enligt gällande undervisningsplaner ingår i utbildningsprogrammen för rättsnotarieexamen och juris magisterexamen.

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för högst fyra studieperioder. Över fyra studieperioder kan ändå beviljas för de som ansöker om Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examina.

Om du är intresserad av att genomföra enskilda studieperioder inom juridik, bekanta dig med juridiska fakultetens undervisningsutbud i Instruktioner för studerande eller på studietjänsten.

Likvärdighet mellan juridiska notariestudier och studier enligt Utbildningsstyrelsens beslut (pdf)

Exakta uppgifter om studiehelheterna och studieperioderna finns i Instruktioner för studerande. Välj rätt utbildningsprogram (rättsnotarie eller juris magister). Skriv efter det i sökfältet till exempel ”studieutbud” eller gå annars till artikeln ”var hittar jag studieutbudet”. Efter att ha valt utbildningsprogram kan du se examensstrukturen i slutet av artikeln för anvisningar gällande studieprogrammet. OBS! Man kan bläddra i studiehandböckerna utan att vara inloggad!

Rätt att genomföra fristående studier beviljas inte för fakultetens allmänna studier, språkstudier, grundstudier eller studier i praktiska färdigheter. Rätt beviljas inte heller för fördjupade studier eller rättsfallstävlingar.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas inte för sådana studieperioder som erbjuds vid Öppna universitetet under den termin som följer strax efter ansökningstiden. Om studieperioden erbjuds endast på finska vid Öppna universitetet kan en sökande som saknar kunskaper i finska beviljas rätt att genomföra studieperioden på svenska.

Förhandskunskaper eller -färdigheter kan krävas för att genomföra fristående studier. Huruvida förhandskunskaperna/-färdigheterna är tillräckliga bedöms på basis av den sökandes tidigare studier. De krav på förhandskunskaper som anknyter till de enskilda studieperioderna har fastslagits i utbildningsprogrammens/studieinriktningarnas undervisningsprogram (tidigare studier). Utgångspunkten är att tidigare studier inte krävs för att genomföra grundstudier.

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för en enskild studieperiod, om genomförandet inte förutsätter tidigare studier eller om den sökande har slutfört de studier som krävs eller hen kan bevisa att de studier som krävs slutförs senast 31.8.2024 eller hen ansöker med samma ansökan om rätt att genomföra de studier som krävs.

Prestationsspråket för grund- och ämnesstudier vid juridiska fakulteten är som utgångspunkt finska eller svenska.

Den sökande ska visa att hen har kunskaper i någotdera av dessa språk. Vanligen har den sökande avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska, varmed examensbetyget utgör ett bevis på att sökanden har de språkkunskaper som krävs.

Om du inte har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska, läs rektorns beslut HY/337/00.00.06.00/2019. I bilaga 2 (pdf) anges på vilka sätt man kan visa kunskaper i finska och svenska. Språkkunskaperna kan visas endast på de sätt som anges i nämnda bilaga. Om den sökande visar sina språkkunskaper med ett separat intyg över språkkunskaperna ska intyget skickas till studentservicen i Porthania senast 31.8. under ansökningsåret.

Om undervisningen under en studieperiod endast ordnas på engelska, kan sökanden visa att hen har nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Följande ansökningstid är 1.-15.4.2024 till kl. 15.00.

Vid juridiska fakulteten används en elektronisk blankett för ansökan om rätt att genomföra fristående studier:

Om du ansöker om rätt att genomföra fristående studier på basen av Utbildningsstyrelsens villkorliga beslut om jämställande av examina, kontrollerar vi för din del vilka studieavsnitt du på basen av beslutet om jämställande av examina måste avlägga och vi ansöker om studierätt för de studieavsnitten. Du behöver inte skriva in dessa studieavsnitt i ansökningsblanketten.  

Om ditt villkorliga beslut om jämställande av examina innehåller valbara kurser, skriv in de studieavsnitt du ansöker om i ansökningsblanketten under punkten andra "andra sökbara studieavsnitt, som inte framgår av Utbildningsstyrelsens beslut ".

Bilagorna skickas i första hand som pdf-filer bifogade till ansökningsblanketten. Se vilka bilagor som behövs i avsnittet ”Bifogas till ansökan”.

Ansökan får inte innehålla villkorlighet. Den sökande ska lämna in en tillförlitlig skriftlig utredning om omständigheter som hen hänvisar till i ansökan.

Ansökan om studierätt kan inte ändras efter ansökningstidens utgång.

Bifogas till ansökan

Behörig att ansöka om rätt att genomföra fristående studier är:

 • En person som, från och med 1.1.2016, har fått ett villkorligt beslut av Utbildningsstyrelsen om behörighet som högskolestudier utomlands ger till anställningar som förutsätter juris magisterexamen
  • Den sökande ska till sin ansökan bifoga en kopia av Utbildningsstyrelsens villkorliga beslut om jämställande av examina, examensbetyget och studieprestationsutdrag eller motsvarande samt vid behov ett separat intyg över den sökandes språkkunskaper
 • En person som har avlagt högskoleexamen eller examen på andra stadiet och som vill
  komplettera sin examen och skaffa behörighet
  • En kopia av examensbetyget samt en redogörelse för målet och syftet med de fristående studierna ska bifogas till ansökan samt vid behov ett separat intyg över den sökandes språkkunskaper
 • En yrkesverksam person som vill öka sin yrkeskompetens
  • Den sökande ska uppge sin utbildningsbakgrund och nuvarande arbetsuppgift eller
   anställning
  • Ett intyg av arbetsgivaren eller en motsvarande motiverad redogörelse för hur studierna förbättrar yrkeskompetensen ska bifogas till ansökan samt ett separat intyg över den sökandes språkkunskaper
 • En studerande vid Öppna universitetet om de studier som den sökande vill genomföra inte
  erbjuds vid Öppna universitetet under den termin som följer strax efter ansökningstiden
  • Den sökande ska ha avlagt minst 30 sp i juridik vid Helsingfors universitets Öppna universitet. Språkstudier, digitala färdigheter och studieperioden inledning till juridik som ingår i examensstrukturen för rättsnotarieexamen eller juris magisterexamen räknas inte in i de 30 sp som krävs
  • En redogörelse för studiernas mål och syfte ska bifogas till ansökan samt vid behov ett separat intyg över den sökandes språkkunskaper.

De som ansöker om tilläggstid och sökande som tidigare beviljats rätt att genomföra fristående studier ska till ansökan bifoga dekanens beslut om den tidigare rätten att genomföra fristående studier.

Den sökande kan också bifoga andra handlingar som hen anser stöder ansökan.

Dekanus beslutar om beviljande av rätt att genomföra fristående studier efter att ha hört den person som ansvarar för utbildningsprogrammet eller studieperioden.

De ansökningar som uppfyller de allmänna ansökningskriterierna skickas till utbildningsprogrammet eller studieinriktningen för utlåtande. Utbildningsprogrammet eller studieinriktningen granskar om den sökande har tillräckliga förhandskunskaper för att kunna beviljas studierätt.

När studierätt beviljas beaktas undervisningsresurserna och de motiveringar, förhandskunskaper och uppgifter om färdigheter som den sökande lagt fram, inklusive tidigare studier.

Utbildningsprogrammets eller studieinriktningens undervisningsresurser inverkar på huruvida alla sökande som uppfyller kriterierna kan beviljas studierätt. Ifall alla sökande som uppfyller kriterierna inte kan beviljas studierätt på grund av undervisningsresurserna undersöker utbildningsprogrammet eller studieinriktningen utgående från de enskilda studiehelheterna eller studieperioderna hur många sökande som kan beviljas studierätt.

Om alla sökande till enskilda studiehelheter eller studieperioder inte kan beviljas studierätt, rekommenderas främst de som söker enligt Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examina.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas för två år i sänder med start terminen efter ansökningstiden. Studierätten antecknas i studeranderegistret för den tid som rätten gäller. Efter att rätten att genomföra fristående studier har registrerats ska den som beviljats rätten anmäla sig till studieperioderna inom anmälningstiderna.

Den sökande kan beviljas rätt att genomföra endast en del av de studier som hens ansökan gäller.

Den beviljade rätten kan vara villkorlig. Villkoret kan exempelvis vara att lämna in ett kvitto på utförd betalning eller ett bevis på att tidigare studier har slutförts.

Personer som ansöker om rätt att genomföra fristående studier för att genomföra kompletterande studier på basis av ett beslut om jämställande av examina, kan beviljas rätt att genomföra studier på basis av ett villkorligt beslut av Utbildningsstyrelsen. Rätt att genomföra studier kan beviljas för över fyra studieperioder.

Rätten att genomföra fristående studier kan förlängas med ett år, om vägande skäl anges. Ansökan om tilläggstid ska lämnas in under den ansökningstid som infaller innan rätten att genomföra fristående studier upphör. När tilläggstiden har gått ut kan man ansöka om ny rätt att genomföra fristående studier. Den nya studierätten är avgiftsbelagd.

Om rätten att genomföra fristående studier har beviljats för en studieperiod eller kurs med begränsat deltagarantal och antalet anmälda överskrider maxantalet kursdeltagare, har studerande som studerar för att avlägga grundexamen vid fakulteten företrädesrätt till kursen.

Den sökande informeras om beslutet per e-post genast när beslutet har fattats. Meddela studentservicen i Porthania om din e-postadress ändras efter att ansökningstiden har gått ut.

Rätten att genomföra fristående studier är avgiftsbelagd. Enligt rektorns beslut är avgiften för fristående studier 15 euro/studiepoäng. Avgiften för fristående studier återbetalas inte fastän studieperioden inte genomförs.

Kvitton på utförd betalning gällande rätten till fristående studier bör skickas till undervisnings- och studentservicen i Porthania senast 31.8. (för undervisning som sker under höstterminen) eller senast 30.11. (för undervisning som sker under vårterminen) så att studierätten hinner registreras i studieregistret.

Studerande som får rätt att genomföra fristående studier är inte inskrivna som heltidsstuderande vid universitetet. De har inte rätt till samma förmåner som de studerande som är inskrivna vid universitetet. Studierätt för fristående studier innebär inte rätt att avlägga en examen vid universitetet. Rätten att genomföra studier är begränsad till de studier som rätten gäller.

Tilläggsuppgifter om ansökan om rätt att genomföra fristående studier och beviljande av rätten ges av studentservicen i Porthania: porthania-student(at)helsinki.fi.

Från tidigare år finns det ingen statistik över antalet sökande respektive beviljade rätter att genomföra fristående studier.