Fakulteten

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och internationellt känd.
Finlands äldsta och största juridiska fakultet

Fakulteten är Fin­lands älds­ta och störs­ta ju­ri­dis­ka fa­kul­tet: dess verksamhet inleddes när universitetet grundades i Åbo år 1640. Universitetet flyttades till Helsingfors 1828 och då utvidgades och effektiverades den juridiska utbildningen. En examen avlagd vid fakulteten blev en förutsättning för de viktigaste juridiska och administrativa uppdragen.

Idag är fakulteten belägen vid universitetets centrumcampus i Porthania, som designades av arkitekten Aarne Ervin och blev klart 1957.

Vid fakulteten bedrivs forskning och undervisning på alla rättsområden på finska, svenska och engelska. Fakulteten har även en enhet i Vasa. Till personalen hör ca 120 forskare och lärare.

En juris magisterexamen avlagd vid fakulteten ger behörighet för alla juridiska uppdrag. Det finns drygt 2100 studeranden och årligen tas in ca 250 nya studeranden. Ungefär 5–10 % av de som vill bli antagna blir det och svenskspråkiga har en egen kvot. Bekanta dig med våra utbildningsprogrammen.

Fakulteten erbjuder en internationell omgivning för studier och forskning. Student- och forskarutbytet är aktivt. Juridiska fakulteten bedriver mångvetenskapligt forskningssamarbete med flera andra enheter, organisationer och vetenskapsområden.