Utbildningsprogrammen och ansökning till dem

Vid fakulteten finns tre utbildningsprogram: det treåriga utbildningsprogrammet för rättsnotarie, det tvååriga utbildningsprogrammet för juris magister samt ett tvåårigt internationellt magisterprogram.
Utbildningsprogrammen
  • Ut­bild­nings­pro­gram­met för rättsno­ta­rie Inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie ges utbildning baserat på föreläsningar och rättsfallsövningar på alla de viktigaste rättsområdena. I praktiken fortsätter alla som utexaminerat från rättsnotarieprogrammet i utbildningsprogrammet för juris magister.
  • Ma­gis­ter­pro­gram­met i rätts­ve­ten­skap Inom utbildningsprogrammet för juris magister läggs vikten vid utvecklandet av forskningsfärdigheter och erbjuds ett omfattande utbud valfria studier, så att studerandena får möjlighet att fördjupa sitt kunnande.
  • Magisterprogrammet i Global Governance Law (GGL) Till Global Governance Law -utbildningsprogrammet antas årligen ca 30 studeranden. Programmet fokuserar på juridiska frågor inom global förvaltning.

Vid fakulteten kan du avlägga rättsnotarieexamen (RN) och juris magisterexamen (JM) på finska eller svenska. Du kan avlägga rättsnotarieexamen även som en tvåspråkig examen (finska-svenska). Dessa examina kan avläggas antingen i Helsingfors eller i Vasa.

I Helsingfors kan du även avlägga internationella juris magisterexamen (Master of International and Comparative Law, MICL).

Rättsnotarieexamen ger dig behörighet för uppgifter där det krävs lägre högskoleexamen. Juris magisterexamen samt juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt ger dig behörighet för uppgifter där det krävs högre högskoleexamen. Juris magisterexamen ger dig också behörighet för sådana uppgifter inom den offentliga sektorn där det krävs uttryckligen juris magisterexamen.

Det går också att fortsätta med doktorandstudier.

Sysselsättning bland utexaminerade

Jurister som utexamineras från fakulteten placerar sig på ett brett fält inom arbetslivet, såväl inom det privata näringslivet, den offentliga förvaltningen, domstolsväsendet, organisationer samt advokatverksamheten – för att inte glömma forskarna och den delen av juristerna som är etablerade inom icke-traditionella juridiska yrken. Juristens uppgifter är respekterade i samhället och de sysselsätter sig väl. 

Arbetsmarknadssituationen 5 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2015

  • 100 % sysselsatta
  • De sysselsattas andel av arbetskraften 100 %
  • Månatlig medianlön 5 250 euro

Läs mera från karriäruppföljningsrapporterna.

Sök till ju­ri­dis­ka

Årligen tas in ca 250 nya studeranden. Ungefär 5–10 % av de som vill bli antagna blir det och svenskspråkiga har en egen kvot.

På utbildningsprogrammens egna webbsidor hittar du all information du behöver för att söka in.