Lärarakademin – Nätverk av belönta lärare

Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster.
Ny­he­ter och ak­tu­ellt av belönta läraren
Lärarakademins mål

Vårt mål är att upprätthålla diskussionen samt idé- och informationsutbytet med studentföreningar, lärare, Centret för universitetspedagogik vid Helsingfors universitet (HYPE), universitetets ledning och förvaltningstjänster samt andra intressentgrupper och nätverk för undervisningen. Vårt mål är också att främja

  • uppskattningen av undervisningen och undervisningsfrågor vid Helsingfors universitet
  • undervisningens och Lärarakademins synlighet i universitetets kommunikation
  • samhörigheten, samarbetet och det kollegiala lärandet mellan lärare inom Lärarakademin och hela universitetet
  • studenternas och undervisnings- och forskningspersonalens välbefinnande vid Helsingfors universitet
  • bildning, forskning och lärandeorientering i undervisningen
  • lärarnas möjligheter att slå in på en karriärväg som akademisk lärare och avancera på den
  • hållbar utveckling och jämlikhet i universitetsundervisningen
  • den pedagogiska forskningens betydelse i samband med bedömningen av vetenskapliga meriter
  • samverkan med samhället särskilt med tanke på betydelsen av forskningsbaserad kunskap och den undervisning som bygger på den.
Helsingfors universitets värderingar styr Lärarakademins verksamhet
Utmärkta lärare

Den teoretiska utgångspunkten är en universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen (scholarship of teaching).

Lär känna medlemmarna av Lärarakademin

Sebastian Godenhjelm strävar efter att balansera teori och praktik i sin undervisning. Han vill att hans studenter ska förstå innebörden av det de lär sig. Universitetslektorn Sebastian Godenhjelm valdes in i Lärarakademin 2022. Titta på hans video för att se hur han beskriver sin undervisningsfilosofi.

Se även de andra videorna, där akademins medlemmar berättar om sitt sätt att undervisa.

Du hittar spellistan på universitetets YouTube-konto.

Lärarakademins bakgrund

Initiativet till att grunda Lärarakademin föddes våren 2011 i samband med rektorns campusdiskussioner och beredningen av strategiprocessen för perioden 2013–2016. Utgående från initiativet tillsatte universitetets utbildningsråd en arbetsgrupp med uppgift att sätta sig in i de internationella modellerna för och undersökningarna av olika belöningssystem samt de olika systemens effekter. Idén om en lärarakademi fick gensvar och akademin grundades 2012.

Den teoretiska utgångspunkten är universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt till undervisning (scholarship of teaching). Målet är att systemet för belöning av utmärkt undervisning ska främja utvecklingen av undervisningen och lärandet vid universitetet. Grundtanken är inte enbart att belöna enskilda utmärkta lärare, utan att höja kvaliteten på undervisningen och studenternas lärande inom hela universitetssamfundet. Samtidigt vill vi poängtera att man kan lära sig att undervisa och att man kan utveckla målmedvetet sin pedagogiska skicklighet, precis som sin forskningskompetens, och dela med sig av den till sina kolleger.