Nätverk av belönta lärare – Lärarakademin
Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska förtjänster.
Ny­he­ter och ak­tu­ellt
Lärarakademins mål
  • höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet
  • höja kvaliteten på studenternas lärande och främja goda resultat
  • införa ett belönande karriärsteg för akademiska lärare
  • öka den jämförbara dokumentationen och erkännandet av pedagogiska meriter
  • erbjuda universitetets lärarkår en mångdisciplinär miljö som ger kollegialt stöd i utvecklingen av undervisningen och främjar spridningen av god praxis inom universitetet
Utmärkta lärare

Den teoretiska utgångspunkten är en universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen (scholarship of teaching).

Lärarakademins bakgrund

Initiativet till att grunda Lärarakademin föddes våren 2011 i samband med rektorns campusdiskussioner och beredningen av strategiprocessen för perioden 2013–2016. Utgående från initiativet tillsatte universitetets utbildningsråd en arbetsgrupp med uppgift att sätta sig in i de internationella modellerna för och undersökningarna av olika belöningssystem samt de olika systemens effekter. Idén om en lärarakademi fick gensvar och akademin grundades 2012.

Den teoretiska utgångspunkten är universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt till undervisning (scholarship of teaching). Målet är att systemet för belöning av utmärkt undervisning ska främja utvecklingen av undervisningen och lärandet vid universitetet. Grundtanken är inte enbart att belöna enskilda utmärkta lärare, utan att höja kvaliteten på undervisningen och studenternas lärande inom hela universitetssamfundet. Samtidigt vill vi poängtera att man kan lära sig att undervisa och att man kan utveckla målmedvetet sin pedagogiska skicklighet, precis som sin forskningskompetens, och dela med sig av den till sina kolleger.